Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Teamdannelse baseret på Læringsstile (D-SA-LSI)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Teamdannelse baseret på Læringsstile (D-SA-LSI)"— Præsentationens transcript:

1 Teamdannelse baseret på Læringsstile (D-SA-LSI)
Undervisers forarbejde: Teamdannelse blandt studerende baseret på individuelle læringsstilsprofiler Studerendes forberedelse: Medbringe egen læringsstilsprofil Tidsramme: Varierende alt efter hvor meget serien udvides med generelle oplysninger om læringsstile og/eller øvelser Hensigten med denne slide serie er at give undervisere, der laver teamdannelse blandt studerende baseret på læringsstile, let adgang til en række slides, som en præsentation af teamdannelseskriterierne mv. kan baseres på. Dette er således slides, der kan arbejdes videre ud fra, byttes rundt på eller bruges som de er. I de efterfølgende notefelter vil det med fed tekst være angivet, hvis der er steder, hvor der bør/kan laves kontekst-specifikke ændringer i slides. Alm. tekst er blot note/manuskript-tekst, som giver flere detaljer omkring indholdet på de enkelte slides – der er medtaget så mange eksempler, som pladsen i note-feltet tillader. Der findes flere i de forskellige tekster. Alle litteraturhenvisninger referer til den litteraturliste, der kan findes på Tine Nielsen, CBS Learning Lab 1

2 Formålene med læringsstils-testen, som I har besvaret
Læringsstils-test  Læringsstils-profil Hovedformål = Teamdannelse Sidegevinst = Individuelt udviklingsredskab Sidegevinst = Teamudviklingsredskab OBS – slide er animeret 1 hovedformål med og 2 sidegevinster af at have taget læringsstilstesten: 1. For det første er profiler blevet brugt til at sammensætte jer i funktionelle arbejds-teams – på basis af nærmere definerede kriterier  Dem vender vi tilbage til 2. For det andet kan I bruge profilen som en del af det udviklende teamarbejde  I kan f.eks. få indsigt i, hvordan netop jeres team foretrækker at tænke i forbindelse med læring, og bruge dette i udviklingen af jeres teams arbejde og måder at lære på! - vender vi også tilbage til 3. For det tredje vil I kunne bruge disse profiler som et udgangspunkt for individuel udvikling som lærende  Dvs. I kan opnå selvindsigt i egen tænkning som lærende, I kan arbejde med dette + I kan opnå indsigt i andres tænkning som lærende personer! + vender vi også tilbage til (medmindre der allerede er lavet øvelser omkring dette eller henvist til arbejds- og refleksionsbog for studerende ved tidligere lejlighed) Tine Nielsen, CBS Learning Lab

3 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Denne slide er tom for at gøre opmærksom på: At der efter behov kan indsættes en række af de generelle slides, der præsenterer Sternbergs theory of mental self-government og læringsstilene i Nielsens danske bearbejdning – måske er dette allerede præsenteret for studerende, måske ikke se således slideserien ”læringsstilene generelt” på siden slides & øvelser) URL: Tine Nielsen, CBS Learning Lab

4 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Denne slide er tom for at gøre opmærksom på følgende alternativer omkring inddragelse af øvelser: 1) At hvis Sternbergs theory of mental self-government og læringsstilene i Nielsens danske bearbejdning præsenteres i denne forbindelse (jf. forrige slide), så kan der med fordel indlægges en øvelsesdel her. Øvelsesdelen kunne fokuseres på at studere egen profil samt at skulle italesætte egne læringsstilsmæssige styrker for en medstuderende (slide evt. slide 11 i slideserien ”3 øvelser”) – anden del af øvelserne kan så placeres som slide 9 i denne serie (slide 6-11 i slideserien ”3øvelser”) 2) Der kan også i stedet henvises til den arbejds- og refleksionsbog, som studerende selv kan downloade og arbejde med som individuelt udviklingsredskab (slide slide 11 i slideserien ”3 øvelser”) 3) Et sidste alternativ til indlægning af øvelser er at placere hele øvelsesoplægget ”3 øvelser” som slide 9 i denne serie se således slideserien ”3 øvelser” på siden slides & øvelser) URL: Tine Nielsen, CBS Learning Lab

5 LS-forskellighed det overordnede kriterium for teamdannelse
Ægte simulation af teamarbejde i organisationer  arbejde med personer, som tænker anderledes end en selv Mere allround tilgang til opgaver  højere kvalitet af læringsprodukter Facilitere forståelse og tolerance Balance mellem ”det svære” (arbejde med anderledes tænkende) og ”begejstring” (kan lære af det anderledes) OBS slide er animeret OBS – måske der er andre formål med teamdannelsen end disse Det overordnede kriterium for teamdannelsen er Forskellighed: 1) Give de studerende en ægte simulation af teamarbejde i organisationer, hvor det kræves, at man arbejder med personer, som tænker anderledes end en selv (f.eks. induktiv læring), og derved facilitere udviklingen af teamarbejdskompetencer og –færdigheder; 2) Hjælpe med at sikre en mere allround tilgang til de aktuelle opgaver og dermed muligvis højne kvaliteten af teamprodukterne (Drach-Zahavy & Somech, 2001); 3) Facilitere forståelse og tolerance for de medstuderendes måder at tænke på, på samme måde som rapporteret om for undervisere (Nielsen, 2008a); 4) Forsøge at skabe en vis balance mellem “det svære” og “begejstring” i team-læringssituationer for den enkelte studerende (Hermansen, 2005). Det svære forstået på den måde, at det blev anset for mere udfordrende at arbejde med folk, som foretrækker at tænke på andre måder, end en selv, og begejstring forstået på den måde, at det at opdage, at personer med forskellige tænkemæssige præferencer kunne øge ens egen tænkning og produktet af den. Tine Nielsen, CBS Learning Lab

6 5 Prioriterede kriterier for max. forskellighed
Funktionsmæssige stile: Lovgivende, dømmende og udøvende stil alle rep. i kategorien meget stærk eller stærk Max 2 lovgivende i samme team Niveaumæssige stile: Global og lokal stil begge rep. enten med 1) ligelig fordeling af meget stærk eller stærk, eller 2) balance Orienteringsmæssige stile: Konservativ og progressiv stil begge rep.i kategorien middelstærk eller højere Rækkeviddemæssige stile: Mindst 1 (gerne 2) Internaliserende stil i kategorien middelstærk eller højere Formmæssige stile: Max. 2 i kategorien middelstærk eller højere på monarkistiske, oligarkiske eller anarkistiske stil OBS slide er animeret OBS – måske er der anvendt andre kriterier for teamdannelsen end disse Ad 1) For at der ikke skal være alt for mange leder-typer Ad 2) For at facilitere begge niveauer i opgaveløsning Ad 3) For at facilitere brug af kendt stof og metoder, samt nyt Ad 4) For også at udnytte den mere indadrettede problemløsningsmetode, samt “at alt ikke behøver handle om mennesker” Ad 5) For at modvirke, hvad der kunne være obstruktive konstellationer  alt for meget ensrettethed og oversimplificeret problemløsning – for rodet problemløsning, ikke komme i gang – for megen tilfældig og “I’ll do it my way”-problemløsning Desuden væsentligt at nævne, at kriterierne er PRIORITEREDE, og nogle således er vigtigere end andre! Tine Nielsen, CBS Learning Lab

7 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
% fordeling (N = 128) Hver række = 100% meget svag svag Middel stærk meget stærk Lovgivende 0,0 7,0 22,7 49,2 21,1 Udøvende 3,1 10,2 27,3 36,7 Dømmende 1,6 12,5 28,9 43,8 13,3 Monarkistisk 14,8 39,8 29,7 Hierarkisk 6,3 18,8 48,4 25,0 Oligarkisk 31,3 46,9 Anarkistisk 17,2 44,5 Demokratisk 3,9 8,6 40,6 18,0 Global 47,7 Lokal 7,8 32,8 41,4 0,8 Eksternaliserende Internaliserende 11,7 35,2 15,6 Progressiv 32,0 43,0 konservativ 26,6 23,4 OBS tal skal rettes til for holdet Tabellen viser holdets procentvise fordeling på hver enkelt stils styrkekategorier, således at der er 100% indenfor hver stil (række%) Tabellen kan bruges til at fortælle lidt om, hvordan holdets fordeling er på de enkelte stile i forhold til kriterierne for teamdannelse, da virkeligheden ikke er ideel, og holdet selvfølgelig ikke kan fordeles på læringsstilene således, at en maksimal/perfekt forskellighed kan opnås De røde fremhævelser viser, hvor der er overrepræsentation i forhold til et kriterie De blå fremhævelser viser, hvor der er underrepræsentation i forhold til et kriterie Fortæl lidt om, hvad der ses  farverne viser frem til den næste slide Tine Nielsen, CBS Learning Lab

8 Holdets fordeling i forhold til kriterierne
Funktionsmæssige stile: Overrep. med lovgivende stil  flere i hver teams Niveaumæssige stile: Underrep. med lokal stil  nogle teams uden stærke Orienteringsmæssige stile: Underrep. med Konservativ  nogle teams uden stærke Rækkeviddemæssige stile: Underrep. med Internaliserende stil  nogle teams uden Formmæssige stile: Overrep. med anarkistisk stil  flere i hver teams OBS slide er animeret OBS skal rettes til for holdet OBS viser stort set det samme som forrige slide, men formuleret med ord Her kan tillægges detaljer efter behov Konsekvens: teams lavet så forskellige, som de kan blive, givet jeres ”spredning” på stilene Tine Nielsen, CBS Learning Lab

9 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Denne slide er tom for at gøre opmærksom på følgende alternativer omkring inddragelse af øvelser: 1) Hvis øvelser er lavet med studerende tidligere i denne session (f.eks. slide evt. slide 11 i slideserien ”3 øvelser”), kan anden del af øvelserne placeres her (slide 6-11 i slideserien ”3 øvelser”) 2) Hvis der ikke tidligere er lavet øvelser med studerende i denne session, kan de alle placeres her (jf. slideserien ”3 øvelser”) 3) Alternativt kan der henvises til den arbejds- og refleksionsbog, som studerende selv kan downloade og arbejde med som individuelt udviklingsredskab (slide slide 11 i slideserien ”3 øvelser”) se således slideserien ”3 øvelser” på siden slides & øvelser) URL: Tine Nielsen, CBS Learning Lab

10 Team-mæssige anvendelser/udbytte af LS
Viden om egne LS  Vil vi ”dele”, vores profiler? Viden om/forståelse for diversitet Hvem har hvilke LS styrker og svagheder (i egen forståelse)? Hvorfor indgår vi i teamsamarbejdet, som vi gør? Hvad er det, vi værdsætter LS-mæssigt Forståelse  færre konflikter? Udviklingsmuligheder Team-”kontrakt” i lyset af LS Forøget fleksibilitet Team-kompetencer OBS slide er animeret Der er mange muligheder for at anvende læringsstile ind i team-/gruppe-samarbejde, og således også mange muligheder for at få et ekstra udbytte af at have taget læringsstilstesten Forudsætningen er selvfølgelig, at teamets medlemmer kan blive enige om at ”dele” sine profiler med hinanden (her kan henvises til arbejdsbøger, der giver mulighed for at teams selv kan arbejde med gruppeprofiler, som findes på siden gruppematerialer for studerende): Dette arbejde kan både give viden om og forståelse for den diversitet, der ligger i et team , hvilket kan lede til større accept og forståelse teammedlemmer imellem og dermed også færre konflikter Arbejdet kan også lede til øget fleksibilitet i team-samarbejde og udvikling af team-kompetencer for den enkelte Arbejdet kan tillige udvides med, at teamet snakker/skriver en egentlig team-kontrakt i lyset af teamets profil Tine Nielsen, CBS Learning Lab

11 Team- “ kontrakt” og læringsstile
model for aftaler i start af team-arbejde Planlægning Målsætning (+ ud over faglig) Ambitionsniveau Produkt: Opgaven Tilrettelæggelse Individuelle ressourcer Forventninger til godt samarbejde Samarbejdets vilkår (tone, trivsel) Arbejdsstruktur (hvornår, hvor tit) Produkt: indre arbejdsvilkår + ydre arbejdsstruktur Gennemførelse Informations-flow Initiativ-tagning Regulering (sanktioner) Produkt: Styring OBS slide er animeret OBS her kan bruges anden model for team-kontrakter end den viste Planlægning: I denne del af kontrakt-udarbejdelsen arbejdes med team-arbejdets ambitionsniveau og målsætning og med individuel ressource-analyse. Produktet af dette arbejde udgør sammen med problemformuleringen selve team-arbejdets OPGAVE.  LS kan samlet set godt tale ind i dette, idet hvordan man opfatter problemer/læringssituationer også er medbestemmende for ens ambitionsniveau Tilrettelæggelse: I denne del af kontrakt-udarbejdelsen arbejdes, med udgangspunkt i de individuelle forventninger til det gode team-arbejde, med team-arbejdets fælles vilkår. Og der arbejdes, med udgangspunkt i de individuelle praktiske forhold, med selve tilrettelæggelsen af team-arbejdet. Det er således team-arbejdets INDRE ARBEJDSVILKÅR og YDRE ARBEJDSSTRUKTUR, der fremstår som produktet af arbejdet her.  LS taler særligt ind i ressourcer, idet en del af ens ressourcer netop udgøres af LS + Forventninger til godt samarbejde det samme (måske særlig INT-EKS stilene, men også de andre) Gennemførelse: I denne del af kontrakt-udarbejdelsen arbejdes med afklaring af væsentlige forhold i forbindelse med gennemførelsen af team-arbejdet. Det kan være forhold såsom informations-flow, initiativ-tagning, regulering af hastighed og retning, vurdering, osv. Det er altså STYRINGEN af team-arbejdet, der fremstår som produktet af arbejdet her.  de mest oplagte stile her er LOVG, UDØV, men også KONS, PROG & ANAR Evaluering: I denne del af kontrakt-udarbejdelsen arbejdes med forhold omkring efter-bearbejdning af arbejdsprocessen. Det er således team-arbejdets UDVIKLING, der fokuseres på her. Dette arbejde kan inkludere en produkt-analyse og -evaluering (det færdige projekt) og en såkaldt produktions-analyse, som der fokuseres på her. En produktions-analyse består af 2 dele: En procedure-analyse og -evaluering, hvor centrale diskussionspunkter kunne være Hvordan gjorde vi? Svarede vores arbejdsprocedurer til aftalerne? - Hvorfor? - Hvorfor ikke? Ville andre procedurer have været mere hensigtsmæssige? Hvad vil vi bestemt/bestemt ikke gøre anderledes næste gang? En proces-analyse og -evaluering, hvor centrale diskussionspunkter kunne være Hvilke processer var væsentlige i teamet? - negative såvel som positive Hvorledes blev disse processer (eksempelvis konflikter) håndteret i teamet? Svarede vores proces-håndtering til aftalerne? - Hvorfor? - Hvorfor ikke? Hvilke erfaringer omkring mellem-menneskelige processer tager vi med os?  Givet at LS taler ind i dette Evaluering Produkt-evaluering Produktions-evaluering (procedure- & proces-evaluering) Produkt: udvikling/læring Tine Nielsen, CBS Learning Lab

12 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Når I går herfra … Overvej og diskutér i teams’ne: Vil vi inddrage LS i team-arbejdet? Vil vi snakke team-”kontrakt”? Hvordan kan vi ellers bruge vores læringsstilsmæssige sammensætning konstruktivt? OBS alternativer til ovenstående: Her kan henvises til arbejdsbøger, der giver mulighed for at teams selv kan arbejde med gruppeprofiler, som findes på siden gruppematerialer for studerende Eller der kan forsættes i næste session/undervisningsgang med at præsentere gruppeprofil-materialet og lade studerende arbejde med det i eller efter undervisning (jf. slideserien ”LS i gruppearbejde-undervisermaterialer” på siden slides & øvelser) Tilbage er så blot at præsentere de genererede teams for de studerende  Tine Nielsen, CBS Learning Lab

13 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Team 1-4, hold … Team 1: Nn Mm Oo Pp qq Team 2: Team 3: Nn Mm Oo Pp qq Team 4: Denne slide kan bruges som udgangspunkt for at præsentere de genererede teams Efterfølgende gives instruktioner til, hvordan de kan finde hinanden (jf. ”guide til teamdannelse” på URL: Tine Nielsen, CBS Learning Lab

14 Tine Nielsen, CBS Learning Lab
Extra referencer Drach-Zahavy, A. and Somech, A. (2001) Understanding team innovation: The role of team processess and structures. Group dynamics, Theory, Research, Nad Practive. 5(2), Hermansen, M. (2005) Relearning. Copenhagen, Danish University of Education Press. Tine Nielsen, CBS Learning Lab


Download ppt "Teamdannelse baseret på Læringsstile (D-SA-LSI)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google