Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revisors mavefornemmelser Focus IT kundemøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revisors mavefornemmelser Focus IT kundemøde"— Præsentationens transcript:

1 Revisors mavefornemmelser Focus IT kundemøde 12.9. 2012
Lektor, ph.d., statsautoriseret revisor Lars Kiertzner, CBS

2 Revisors mavefornemmelser
1 Væsentlighed og risiko vurderes hver for sig 2 Væsentlighed styrer revisionens omfang 3 Væsentlighedsniveau og analysen af de fejl revisor finder 4 Risici 5 Centrale forhold at huske på i revision 6 Gode spørgsmål i en SMV revision

3 Revisors mavefornemmelser
1 Væsentlighed og risiko vurderes hver for sig Men væsentlighed er styrende! Transaktioner, poster og oplysninger, der er uvæsentlige sorteres fra via indledende regnskabsanalyse og forståelsen for klienten! Eksempler på uvæsentlige poster: Debitorrenter, kontante likvide midler, mindre periodiseringer af renter/forsikringer m.v. Dog afstemmes med klientforventninger Og der skal foretages vurdering af, om tilsyneladende uvæsentlig post kunne være væsentlig (f.eks. pga. udeladelser, manglende fuldstændighed)

4 Revisors mavefornemmelser
2 Væsentlighed styrer revisionens omfang Væsentlige transaktioner , balancer og oplysninger uden specifikke risici – skal revideres med de mindste checklister og kan ikke udelukkende revideres ved test af intern kontrol (niveau 1) Eksempler Stor beholdning af børsnoterede værdipapirer – Den minimale revision ofte bestå af gennemgang af adgang til depoter samt afstemning af bogholderi til eksternt grundlag (sidstnævnte minimale substansrevision) Lønninger og gager – Den minimale revision ofte bestå af gennemgang af systemet, detailtest af ledelsens og få andres løn/gager, afstemning til indberetninger samt af skyldige poster

5 Revisors mavefornemmelser
Væsentlige transaktioner, balancer og oplysninger med ”normale risici” skal revideres med lidt større checklister og kan selvfølgelig heller ikke udelukkende revideres ved test af intern kontrol (niveau 2) Eksempler Tilstedeværelse og værdiansættelse af varebeholdning og debitorer Fuldstændighed af kreditorer Afgrænsning (klassifikation) mellem aktiver og reparation/vedligeholdelse

6 Revisors mavefornemmelser
Væsentlige transaktioner, balancer og oplysninger med ”betydelige risici” skal revideres med de største checklister og kan selvfølgelig heller ikke udelukkende revideres ved test af intern kontrol (niveau 3) Hvornår er en risiko betydelig? Født sådan, hvis det er en risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser ISA 240 nettoomsætning, hvis det ikke dokumenteres ikke at være tilfældet Professionelt ledelse – fokus tilstedeværelse (regnskabsmanipulation ved fremrykning af/fiktivt salg) Ejerledelse – fokus fuldstændighed (misbrug af aktiver) Regnskabsanalyse skal understøttes af detailtest af salgstransaktioner (ved forudsigelige dækningsgrader – men hvis dette ikke er tilfældet?)

7 Revisors mavefornemmelser
ISA 240 ledelsens tilsidesættelse af intern kontrol altid betydelig risiko I den store revisionsopgave – der skal udvises kreativitet for at forudse, hvor der kan forekomme ”mærkelige” posteringer, og dermed hvor der skal ledes I den mindre revisionsopgave – ofte så godt kendskab fra assistance, at der ikke skal laves yderligere Andre betydelige risici Efter faglig vurdering, dvs. ”mavefornemmelser” Eksempel konkret vurdering af hensættelse til tab på debitorer Udvidet test af værdiansættelse – indbetalinger, forespørgsler om forfaldne saldi, analyser

8 Revisors mavefornemmelser
3 Væsentlighedsniveau og analysen af de fejl revisor finder ISA 320 om ”Væsentlighed ved planlægning og udførelse af revision” – ikke nyt i forhold til gamle RS 320 Derfor nødvendigt med firmamodel, eventuelt model i anvendt software Eksempelvis Omsætning 1/2- 1 % Resultat før skat % Egenkapital % Balancesum 1/2- 1 % Hensyntagen til kvalitative faktorer

9 Revisors mavefornemmelser
Væsentlighed ved revision af konkrete poster (og indirekte transaktioner) samt oplysninger For eksempel fordeling af to gange det overordnede væsentlighedsniveau Eller øvre grænse for fordelt væsentlighed på konkret post (f.eks. 50 %) Væsentlige poster uden risici for væsentlig fejlinformation – intet væsentlighedsniveau ved revisionen Væsentlige poster uden risici skal selvfølgelig revideres! Husk Væsentlige poster med betydelige risici – de største checklister Væsentlige poster med risici – de mellemstore checklister Væsentlige poster uden risici – de mindste checklister

10 Revisors mavefornemmelser
Eksempler Poster, der ofte er væsentlige, men uden risici Værdipapirer Bankindeståender og bankgæld samt prioritetsgæld Leverandørgæld (nok sjældent helt uden risici ved alle revisionsmål) Poster, der ofte er væsentlige og med risici (eventuelt betydelige risici) Materielle og immaterielle anlægsaktiver Debitorer Varebeholdninger Post, der oftest er væsentlig og med betydelige risici Nettoomsætning Egenkapital – selvfølgelig ikke noget væsentlighedsbeløb – er residual! Dog revisionshandlinger om specifikationen af egenkapitalen (selskabskapital, reserver og overførsel)

11 Revisors mavefornemmelser
Iterative revisionsproces gælder både for risici og væsentlighed Skal der foretages ændringer i processen på basis af ny viden? Eksempel, der iterativt viser, at væsentlighedsniveau kan fastholdes: Forventet Realiseret Omsætning ½ % Resultat før skat 7 % Egenkapital 2 % Balancesum 1 % Gennemsnit Hvis derimod væsentlighedsniveauet iterativt faldt, skal revisor overveje at udvide revisionen

12 Revisors mavefornemmelser
ISA 450 om ”Vurdering af fejlinformation identificeret under revisionen” – her er der nyt, især i form af skelnen mellem typer af fejlinformation: Faktuelle fejlinformationer – de kan ikke diskuteres Skønsmæssige fejlinformationer – uenige om skøn Projicerede fejlinformationer – kun ved revision af stikprøver Revisor skal være mere præcis ved vurdering af fejlinformation! Et eksempel på projektion ved revision af stikprøver Fundne fejl i stikprøven Mest sandsynlige samlede øvrige fejl = (100 af revideret) Projektion af opdagede fejl 5 er faktuel fejlinformation 245 er projiceret/mulig fejlinformation

13 Revisors mavefornemmelser
Før projektion foretages – identifikation af anormale fejl, der udeholdes Eksempel som ovenfor, men 3 af de 5 fundne fejl er anormale. Projektion bliver i så fald 98 som bud på sandsynlig samlet øvrig fejl Stikprøve kan være udvalgt simpelt, systematisk eller subjektivt tilfældigt – andre udvælgelsesmetoder derimod bevidste, f.eks. efter størrelse eller specifikke risici Stikprøver jf. ISA 530 Andre udvælgelsesmetoder jf. ISA 500 afsnit 10 som uddybet i afsnit A52-A56 For eksempel overforfaldne debitorer, varebeholdninger med lav omsætningshastighed Store debitorer og varebeholdninger Usædvanlige transaktioner (med nærtstående, køb/salg af virksomhed m.v.)

14 Revisors mavefornemmelser
4 Risici Vurderes på basis af risikovurderingshandlinger, jf. ISA 315 – seks dimensioner Iboende risici Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer Arten af virksomheden Valg og anvendelse af regnskabspraksis Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici Måling og kontrol af finansielle præstationer Kontrolrisici Intern kontrolstruktur (COSO begrebsramme)

15 Revisors mavefornemmelser
Risikovurderingerne basis for revisionsstrategi og –plan (instrukser) Generelle risici for væsentlig fejlinformation – kræver generelle reaktioner i revisionsstrategien Det aktuelle eksempel – betydelig usikkerhed om fortsat drift – F.eks. faglig konsultation om bevisstyrke og revisionspåtegning Særlig kompetent bemanding af sagen Revisionsinstrukser Konkrete revisionshandlinger (test af kontroller/substanshandlinger) rettet mod de konkret udsatte revisionsmål efter risikovurderingen)

16 Revisors mavefornemmelser
5 Centrale forhold at huske på i revision Det skal dokumenteres, at betingelser for accept er opfyldt – herunder især uafhængighed (i praksis selvrevision) Dokumenter risikovurderingerne og fastlagt væsentlighed i planlægningsmemo Vær sikker på, at der er sammenhæng mellem vurdering af risici for væsentlig fejlinformation/betydelige risici for væsentlig fejlinformation og planlagte/ udførte revisionshandlinger i revisionsplan/-instrukser Foreligger der betydelige risici for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser? I så fald vær sikker på niveau 3 - revisionsinstrukser

17 Revisors mavefornemmelser
Vær sikker på, at der er sammenhæng fra delkonklusioner til samlet konklusion og påtegning/erklæring! Den ”røde” tråd skal være der! Der skal foreligge delkonklusioner – minimum individuelt for resultat- opgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis, og ved ”generelle risici på regnskabsniveau” og ”betydelige risici for væsentlig fejlinformation ved specifikke revisionsmål”

18 Revisors mavefornemmelser
Overhold reglerne i erklæringsbekendtgørelsen! Den sikreste metode er at anvende eksempler på påtegninger og erklæringer i gældende ISA og REVU’ s udtalelser – Pas på unødvendige ”dummebøder” Vær sikker på, at der er dokumentation for underskrivende revisors løbende kvalitetskontrol af planlægning og udførelse (tilsyn, gennemgang og godkendelse). Skal fremgå synligt vedrørende planlægningsnotat, revisionsinstrukser og delkonklusioner, afsluttende notat

19 Revisors mavefornemmelser
Den samlede struktur i revisors erklæring(er) Den uafhængige revisors erklæringer (bemærk i flertal) Påtegning Indledning ISA Bkg. 668 Ledelsens ansvar ISA 700 Revisors ansvar og den udførte revision ISA Bkg. 668 (Forbehold) ISA Bkg. 668 Konklusion ISA Bkg. 668 (Supplerende oplysninger om regnskabet) ISA Bkg. 668 (Supplerende oplysninger om revisionen) ISA 706 (Erklæringer i henhold til lovgivning/øvrig regulering) ISA 700 (Supplerende oplysninger om andre forhold) Bkg. 668 (Udtalelse om ledelsesberetningen) Bkg. 668

20 Revisors mavefornemmelser
6 Gode spørgsmål i en SMV revision Hvilke andre end ledelsen kan spørges efter ISA 550, ISA 240 og ISA 315 – og hvorledes udformes spørgsmål? Klart sigte ledelsesbesvigelser er en udfordring Nettoomsætning er født betydelig risiko for væsentlig fejlinformation (næsten altid) – hvorledes kan revisor skaffe sig tilstrækkeligt og egnet bevis om nettoomsætningens fuldstændighed? Regnskabsanalyse ikke nok – krav om underbyggende detailrevision Anvendes der stikprøver i en SMV revision? Afløb af tidligere perioders skøn – hvilke skøn er relevante? Hvad er tilstrækkeligt og egnet bevis?

21 Revisors mavefornemmelser
Krav ISA 450/260 om omtale i revisionsprotokol af visse ikke rettede fejl – findes der fejl i en SMV revision, hvor revisor yder regnskabsassistance? Krav ISA 260 om omtale af visse rettede fejl i revisionsprotokol, hvis ikke alle i øverste ledelse indgår i daglig ledelse – er der rettede fejl, når det er revisor, der opstiller regnskabet?


Download ppt "Revisors mavefornemmelser Focus IT kundemøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google