Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj"— Præsentationens transcript:

1 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Indlægget omfatter hævdsinstituttet hævdsbetingelserne servitut- og ejendomshævd ret til råden imødegåelse af hævd hævdsfrigørelse skelforretninger samt et lille sidespring Signaturen *) markerer, at emnet uddybes efter-følgende I er velkomne til at afbry-de og spørge undervejs Præsenteret teoretisk-praktisk Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

2 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsinstituttet Danske Lov 5-5-1: Hvis Gods og Ejendom no- gen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det behol- der hand, uden anden Ad- komst at fremvise, anger- løst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar. Gældende retsregel Uberettiget råden kan medføre ret løsøre og fast ejendom også begrænset råden dualismeelementet *) én råder uberettiget, og ejeren undlader at håndhæve derfor ikke hævd, hvis (hånd)pant overladt til varetægt eller den i praksis væsentlige rådighedsudøvelsen er berettiget (sker i h.t. lejeaftale) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

3 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævd udelukket udskilte offentlige veje, jf. LOOV § 88, stk. 2 samt udskilte jernbaner, jf. DSB-lov § 52 a, stk. 2 for så vidt angår råden af tilgrænsende ejere NB! Ejendomsgrænser mod eller i vandløb er labile - dvs. de ændres sammen med den faktiske grænse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

4 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Dualismeelementet ejeren undlader at håndhæve sin ejendomsret overfor kræn-keren forudsætter, at ejeren er - eller burde være - vidende om, at den hævdende råder uberettiget derfor tvivlsomt at afvise hævd med, at ”det ikke kunne kom-me sagsøgte til skade, at sagsøgte har undladt ved tilsyn at konstatere den uberettigede brug af arealet” medmindre omstændighederne er sådan, at et sådant tilsyn ikke kan forventes (se også U H - Nørresundby-dommen) U H En hel byggegrund var i hævdstid taget i besiddelse til havebrug. Hævd ikke anerkendt, da den pågældende med lethed kunne have skaffet sig underretning om ejeren, som boede et andet sted i landet. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

5 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsbetingelserne TL § 12 Stk. 1. Ved tinglysning af udlæg, dom og anden offentlig retshand- ling skal der fremlægges erklæring fra vedkommende myndighed, der har foretaget handlingen, eller be- kræftet udskrift af dens bøger, og handlingen skal angå en person, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over ejendommen. Stk. 2. Ved tinglysning af hævd kræves enten en erklæring om an-erkendelse af hævd af den, mod hvem hævden er vundet, eller dom for, at hævd er vundet. der skal udøves råden *) rettighedserhvervelse: svarende til den udøvede råden (”ret som rådet”) råden i mindst 20 år *) kontinuerligt ? god tro ? *) retsvirkning tinglysning (TL § 12, stk. 2) [ejendomsberigtigelse] Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

6 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævd og passivitet ejeres passivitet alene kan ikke begrunde ret passivitet kan måske påberåbes i stedet for hævd hvis der udøves råden i ond tro strid med kontrakt(lignende)forhold, som burde have affødt indsigelse håndhævelsesadgangen kan da mistes på kortere tid end 20 år (U H) og perioden kan efter omstændighederne væ-re kort (jf. U HD) U H En påtaleberettiget kommune havde i hvert fald i godt 10 haft kendskab til en servitutstridig anvendelse af en ejendom uden at det gave anledning til påtale. Kommunen fandtes herved at være afskåret fra nedlægge forbud mod ejen-dommens forsatte anvendelse. U H I en ejendom, hvor der var lyst en servitut om forbud mod etablering af køb-mandshandel eller supermarked, blev den påtaleberettigede anmodet om til-ladelse til indretning af en dicountforretning, hvilket blev afslået. På trods her-af blev lokalerne alligevel udlejet og en sådan butik indrettet. Forhandlinger mellem den påtaleberettigede og udlejer, som pågik både før og efter butiksåbningen, førte ikke til enighed. Først 8 måneder efter butiksåbnin-gen protesterede den påtaleberettigede overfor butiksejeren. Højesteret fandt, at den påtaleberettigede ved at undlade at reagere havde ud-vist en passivitet, der bevirker at sagsøgeren må anses for at have givet afkald på at gøre den tinglyste deklaration gældende. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

7 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdstiden synbar, når den udøvede råden giver sig til kende ved en særlig indretning *) (Illum, Dansk Tingsret, 3. udg. s. 437) Ejendomshævd: 20 år Servituthævd: 20 år, hvis synbar råden alderstid hvis usynbar råden alderstid (så længe, at ingen kan huske andet) i praksis år eller måske snarere Hvis den udøvede råden betjener sig af en indretning/er synlig vindes hævd efter ja ja 20 årsråden ja nej alderstidsråden nej ja alderstidsråden nej nej ikke adgangsvej afløbsledning rørskær æterbårent signal Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

8 Hævd - en levende retsantikvitet
* Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Synbar - usynbar Sondringen har betydning for stiftelse af rådighedsservitutter i synbarhed ligger fysisk indretning sammenhæng mellem indretning og brug (ikke nok, at der er en indret-ning, det indicerer kun) skal give sig til kende - altså være synlig vejret vindes begrænset, hvis den udøvede råden har været be-grænset (f.eks. kun gående færdsel) men ellers som en ordinær vejret efter 20 år eller alderstid inden for det faktiske vejareal (U VLD) U V Indsnævring til 6 alen (3.77 m) af en udskiftningsvej uberettiget, idet vejen stedse måtte antages at have henligget med en bredde, der ikke var mindre end svarende til afstanden mellem grøfterne. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

9 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense God tro positiv viden udelukker ikke hævd (sml. indsigelse afbryder ikke, men medfører viden om den andens - påståede - ejen-domsret - U V) hvilket i praksis medfører ond tro ikke hævd hvis ”snighævd” (U H og V) von Eyben (DM 4, s. 371): der kan vindes hævd, hvis ”hævderen med føje har kunnet gå ud fra, at hans adfærd ville blive tolereret” U V Hævdserhvervelse, ”da indstævnte ikke har godtgjort, at der har foreligget noget subjektivt forhold, der udelukker hævdserhvervelse”. Til trods for, at der mellem parterne havde været brevveksling om forhold og i øvrigt på trods af, at ejeren havde plantet træer i skel (som imidlertid ikke forhindrede fortsat råden). U H Ikke hævd, da brugeren, der var blevet oplyst om, at grunden var blevet solgt ”med lethed kunne have skaffet sig oplysning om ejeren”. U V Hævd ikke anerkendt på halvpart i ejendom, som ikke var inddraget under bo-behandlingen, da den hævdende ikke havde kunnet gå ud fra, at arvingerne, hvis de havde haft kendskab til forholdene, ville have tolereret den hævdendes beføjelser. Fast ejendom (s. 223): hævd udelukket, ”hvis den rådende ikke havde en hvis føje til at antage, at rådigheden var berettiget” Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

10 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Rådigheden intensitet naturlig ejerråden eller begrænset råden? *) permanens (f.eks. U V) periodisk, afbrudt (og da hvorfor?) berettiget *) ret til råden, overdragelse synlighed *) snighævd, forsætlig uvidenhed substituerende brugers råden, råden mod bruger hvem har rådet? succession og repræsentation lovgivningen (U HD) udelukker ikke ubetinget (passivitet) U V Skiftende ejere havde ved i en periode fra før 1940 benyttet en vej ”stadigt og regelmæssigt” vundet alderstidshævd. U HD Kørsel gennem en statsskov i mere end 25 år - og uanset Statsskovvæsenets påtale. Retssag, da Statskovvæsenet lukkede hul i dige, hvorigennem færdslen foregik. Højesteret afviste hævdserhvervelse på ret til bilkørsel, da færdsel ifølge lov siden 1918 kun havde været tilladt med særlig tilladelse. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

11 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hvilken ret vindes? Til ejendomshævd den på stedet naturlige ejerråden (U H) Til servituthævd hvis begrænset råden (positive servitutter: rådigheds- og tilegnelsesservitutter) eks: vejret ingen råden - ingen ret (ejers passivitet) altså ikke tilstandsservitutter (negative servitutter jf. U V) eks: udsigtservitut allemandshævd/gruppehævd (også for en afgrænset kreds, hvis alderstidsråden, jf. U V og H) U H Hævd på grundstykke, ”der af appellanten er benyttet på en for en ejer efter de stedlige forhold naturlige måde” U Ø Kronen på et flere hundrede år gammelt træ på offentlig vej ragede ind over tilstødende ejendom. Spørgsmålet om beskæring skulle afgøres på et naboret-ligt grundlag, ikke grundlag for hævdserhvervelse. U V Afspærring af en vej uberettiget, da der ved råden i alderstid var erhvervet vejret til fordel for ejerne af ejendomme, der ligger ved vejen, og til hvilken kreds appellanterne hørte. U H (forudsætningsvis) Det fandtes ikke godtgjort, at beboerne i en sognekommune i alderstid havde hentet tang på en ejendom. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

12 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Berettiget råden råden i h.t. aftale rummer intet incitament for ejer til håndhævelse (dualisme-elmentet) hævd ikke mulig, hvis der udøves råden i henhold til aftale f.eks.: forpagtning kan ikke føre til ejendomsret Men aftaler udelukker ikke hævd hævd mulig, hvis der udøves råden, der går ud ud over aftalen f.eks. fordi der rådes efter aftalens udløb eller i flere henseender (f.eks. ikke kun fiskeri, men også jagt) ligesom råden i hævdstid kan bestyrke en tvivlsom ret råden som følge af en udokumenteret overdragelse udelukker ikke (ejen-doms)hævd Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

13 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Afbrydelse fysisk modråden problematisk hvis hævd er vundet hævdsvirkning fortsætter, hvis rådigheden fortsætter (U V) retligt indsigelse (udenretlig påtale) ikke nok skelforretning søgsmål (stævning) NB! UL § 38 Stk. 1. Der kan ikke anlægges rets- sag om skels beliggenhed, herunder som følge af hævdserhvervelse, før der er afholdt en skelforretning efter reglerne i §§ 35 og 36. U V Appellanten fortsatte også efter indstævntes nyplantning af træer i det matrikulære skel sin hidtidige råden over det omstridte areal. retssag (måske) mu-lig, hvis der ikke er tvist om grænsen Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

14 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Udelukkende råden? Rådighedsudøvelsen skal ske på bekostning af ejerens råden (U V) Men, er hævd udelukket, hvis ejeren opretholder en begrænset råden - f.eks. fortsat kører over et areal, hævderen har taget i be-siddelse? svaret er antagelig nej som nok bør forklares med at ejeren bevarer vejretten som en del af ejendomsretten i s.f. at ejeren taber ejendomsretten, men vinder hævd mod hævderen (idet denne forklaringsmåde fører til et utilfredsstillende resultat, hvis færdslen ikke er udøvet i hævdstid) U V Den udøvede råden ikke i strid med hans med medejers ejendomsret. Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

15 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Forhindrer tinglysning hævd? U Ø (se også U V): færdselsret over grund til stranden lyst passerbar spærring etableret af ejer af tjenende ejendom gradvis tilgroning med roser færdsel ophørte nogle år efter vejret ikke bortfaldet U Ø Dommen må forudsætningsvis lægge til grund, at bortfald ville kunne ske, så-fremt hævdsbetingelserne havde været opfyldt. U V anerkendte frihedshævd på en tinglyst vejret idet hverken begrænset eller manglende udnyttelse eller den af ejeren udøvede brug var uforenelig med vejretten Tinglysning er en sikringsakt, der beskytter mod erhververe i god tro og retsforfølgende kreditorer - ikke mod hævd Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

16 Hævd - en levende retsantikvitet
Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsfrigørelse Regelgrundlaget: TL § 26 TL § 26 Stk. 1. Dersom en hævd ikke er tinglyst og derfor ville bortfalde over for en senere erhverver i medfør af § 1, skal denne dog gøre sin ret gældende inden 2 år efter, at hans ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod ham. erhverver skal inden 2 år efter købet ”gøre sin ret gældende” udenretlig indsigelse tilstræk-keligt (dog bevisproblemer) undtagelse fra TL § 1 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

17 Hævd - en levende retsantikvitet
* Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsfrigørelse … men bestemmelsen har begrænset gennemslagskraft thi køber skal være i godt tro (U V) og skal være erhverver domstolspraksis bedømmer aftalen hvad har køber erhvervet? byejendomme: vanskeligt (jf. U HD og HD) land- og skovbrugsejendommen: muligvis (jf. LSP og 431, og 40) U V Køber måtte som følge af besigtigelse i forbindelse med købet 2have været klar over, at ”vejen” med lågerne i skellet tjente som eneste adgangsvej til sommerhuset”. Køber er altså ikke i god tro, hvorfor det f.s.v. er uden betydning, at køber ikke inden 2 år, som det videre anføres i dommen, ikke gjorde sin ret gældende. U HD - Frederiksbergdommen En erhverver af en ejendom - som ved købet havde besigtiget ejendommen, kunne ikke fortrænge en utinglyst hævd på et trekantet, spidst areal, der indebar, at hegnet var forskudt 44 cm i den ene ende. U HD - Centerhaven En køber, der fra en altan havde ses haven på en ejendom, havde kun erhvervet ejendommen til de fysiske grænser. Aftaleretten viser sin styrke: Man køber som beset og kan der-for ikke forvente at erhverve arealet uden for den fysiske grænse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

18 Hævd - en levende retsantikvitet
Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Hvad overdrages? Hegnet mellem 7 o og 7 p ikke anbragt i den matrikulære grænse (hækken kan f.eks. være anbragt som eget hegn) 7 o 7 p S - K 7 o har for nylig fået ny ejer K. Ejendommen besigtiget ved køb sælger afhænder det, han ejer ikke hævd: den matrikulære ejendom hævd: ejendommen, som den er afgrænset i marken køber erhverver det, sælger ejer (altså også det, der ligger uden for hegnet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

19 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Frihedshævd bortfald af rettighed forudsætter modråden i mindst 20 år passivitet begrunder ikke bortfald vejret Eksempel: ses over en nabogrund for at sikre en fremtidig udstykningsmulig-hed af baghaven. Deklarationen indeholder forbud mod beplantning og bebyggelse på det areal, vejretten vedrører. På servitutarealet er der opført en garage. Da den berettigede gør krav på vejen, kom-mer det til retssag. En vejret stiftes og tingly- U V Servitut hvorefter den tjenende ejendoms skulle tåle at et 3 m bredt areal langs det vestre skel ikke måtte afspærres, beplantes eller benyttes på en sådan måde, der ville være til hinder for, at ejerne eller brugerne af restejendommen, hvis de ønskede det, kunne få fri og uhindret færdsel. På arealet blev der efterfølgende opført en garage. Landsretten fandt, at der i mere end 20 år var rådet over ejendommen på en måde, der var uforenelig med færdselsretten og anerkendte derfor frihedshævd. Er vejretten ekstingveret? (U V) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

20 Hævd - en levende retsantikvitet
Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Apropos veje …. Adgangsveje skal optages på matrikelkortet (UL § 18) stiplede vejgrænser _ _ _ _ _ _ markerer en vejret stiftet i udstykningssagen indhold kan (normalt) oplyses af Kort & Matrikelstyrelsen normalt intet tinglyst vejbredden er totalarealet på nye vej mens vejbredden på ”alensveje” (f.eks m) ikke er udtryk for vejens faktiske bredde (udskiftningsveje optaget med standardbredder) noget andet kørearealets bredde U V Indsnævring til 6 alen (3.77 m) af en udskiftningsvej uberettiget, idet vejen stedse måtte antages at have henligget med en bredde, der ikke var mindre end svarende til afstanden mellem grøfterne. Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

21 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning UL § 35 Stk. 1. Enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette be- liggenhed af en ejen- domsgrænse, kan an- mode en praktiserende landinspektør om at af- holde en skelforretning, jf. dog § 41. Den der …... skal fastlægge ejendomsgrænsen typisk situation: uoverensstemmelse mellem faktisk og registreret grænse ved uoverensstemmelse skal lsp. vurdere, om afvigelsen skyldes fejl eller en faktisk ændring faktisk ændring: grundlag for hævd? that’s it! hvis andre forhold indgår, f.eks. om der foreligger en gyldig aftale (leje) eller vedr. hævdsfrigørelse, vil det kunne beretti-ge, at sagen udsættes med henblik på indbringelse for dom-stolene Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

22 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning - redegørelsen udarbejdes, hvis der ikke opnås forlig væsentligste formål at præsentere og begrunde afgørelsen supplering hvis ufuldstændig eller ikke fyldestgørende Eksempel plankeværk opsat parallelt med registreret skel matrikulært skel fastlagt selv om hegnet afviger uoverensstemmelsen ikke omtalt afgørelsen ikke begrundet først efter at fristen for sagsanlæg er sprunget, anfægtes skellet kan der anlægges retssag alligevel? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

23 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretninger - omkostningsfordeling UL § 39 Stk. 1. Hegnssynet kan efter begæring af rekvirenten af skelforretningen pålægge andre end rekvirenten at be- tale sagens omkostninger helt eller delvis. Anlægges der retssag efter § 36, stk. 2, nr. 2, træffes afgørelsen her- om dog af retten. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til interesserne i en konsta- tering af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resulta- tet af skelforretningen. rekvirenten hæfter kan anmode hegnssynet om at fore-tage fordeling mellem parterne på grundlag af baggrunden for, in-teressen i og resultatet af skelfor-retningen indbringes skelspørgsmålet for by-retten, fordeler den såvel omkost-ningerne ved skelforretningen som for sagens førelse ved domstolene men efter forskellige regelsæt (UL´s og RPL’s) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

24 Hævd - en levende retsantikvitet
Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning eller dom? Spørgsmål vedr.: Ifølge KMS kan en lsp. under en skelforretning også tage stilling til andre spm. i relation til hævd, herunder om hævd er bortfaldet efter TL § 26, stk.1 ejendomsgrænsers beliggenhed hævdserhvervelse (grænsehævd) skal afgøres ved skelforretning Spørgsmål vedr.: overdragelse eller andre retlige forhold, herunder fortolkning ekstinktion af hævd, samt tilfælde, hvor det er nødvendigt at få tinglyst adkomst som følge af hævd skal afklares ved dom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

25 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Situationsplan Skelforretningen resulterer i anerkendelse af hævd på 5 m2 til fordel for 15 ci advokaten indbringer sagen for domstolene med påstand om anerkendelse af denne grænse ? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

26 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Sagsanlæg grænsen må be-skrives entydigt ligesom der må redegøres for den udøvede råden NB ! omkostningsfor-deling mellem sagens parter luftfotos fås for hele landet, optaget med få års mellemrum Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

27 Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj
Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april Hotel H.C. Andersen - Odense Nyere litteratur: Fast ejendom - Rådighed og regulering, GadJura 1999, s Kortfattet men dækkende. Kun nyeste domme. Hævd, Juridisk Bogformidling, sider Hvor ligger skellet?, GADJura , 1998, s Specielt vedr. grænsehævd. Diverse artikler i UfR (1993 B dom eller skelforretning og 1999 B færdselsret) Kontakt: eller tlf Se også min hjemmeside hvor disse slides lig-ger med tilgængelige domsnotater Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj


Download ppt "Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google