Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamensprojektet på HF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamensprojektet på HF"— Præsentationens transcript:

1 Eksamensprojektet på HF
Oplæg på teo.pæd. 13. november 2009 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF

2 Næstved Gymnasium & HF 1160 elever & kursister 120 lærere
43 klasser – heraf 5 HF 3 x 2hf-klasser ved sommereksamen 2009

3 Oplæg om eksamensprojektet i 2hf
Bekendtgørelse og vejledning Rammer og planlægning Oversigter over fagvalg og emner Eksempler på synopser Karakterer fra de sidste 3 år (Lærer)erfaringer

4 Forslag til lovændring – eksamensprojektet
Monsterudvalget har i sin 3. rapport, jf. side 4, anbefalet, at eksamensprojektet og prøven i kultur- og samfundsfaggruppen afholdes som én prøve med udgangspunkt i eksamensprojektet. Erfaringen viser, at størstedelen af kursisterne vælger at skrive eksamensprojekt inden for fagene religion, historie og samfundsfag. Anbefalingen vil indebære, at dette valg af fag i eksamensprojektet bliver et krav. Forligskredsen bag gymnasiereformen er enig i Monsterudvalgets anbefaling, således at Antallet af prøver på toårigt hf reduceres dermed med en. Prøven i kultur- og samfundsfaggruppen på hf kobles sammen med eksamensprojektet til én prøve. Ændringen giver finansieringsmæssigt grundlag for indførelse af en historieopgave i 1. hf.

5 Forslag til lovændring – eksamensprojektet på enkeltfag
Kultur- og samfundsfaggruppen foreslås på denne baggrund koblet sammen med eksamensprojektet. Derved reduceres antallet af prøver på toårigt hf med en. Eksamensprojektet bibeholdes i sin nuværende form på hf-enkeltfag. Eksamensprojektet skal sikre, at der er en flerfaglig eksamen også på hf-enkeltfag. Hvis kursisten har aflagt prøve i kultur- og samfundsfaggruppen eller i den naturvidenskabelige faggruppe bortfalder kravet om et eksamensprojekt for at sammenstykke en samlet hf-eksamen som enkeltfagseksamen. Se mere på:

6 Bekendtgørelsen om eksamensprojektet
1.1 Eksamensprojektet, der udarbejdes af en eller flere kursister i fællesskab, omfatter 2-3 fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. […] 2.1 Den enkelte kursist, henholdsvis kursisterne vælger de fag, som eksamensprojektet udarbejdes i. 2.3 […]Vejleder(ne) medvirker i alle projektforløbets faser. 2.4 Kursisten, henholdsvis kursisterne vælger i samråd med vejleder(ne) et emne, hvor de valgte fag indgår.

7 Problemformulering – fra bekendtgørelsen
3.1 Kursisten, henholdsvis kursisterne formulerer en problem-formulering, der godkendes af vejleder(ne). Den skal rumme flerfaglige krav i de indgående fag, og den kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i kursistens, henholdsvis kursisternes undervisning.

8 Problemformulering 2 – fra vejledningen til EP
2. Problemformuleringen - Kursisten udarbejder selv problemformuleringen. Det vil typisk ske efter konsultationer med en vejleder. - En problemformulering skal pege på det problem, som vil være i fokus i forbindelse med opgaven, og derfor kræver det, at kursisten har sat sig ind i og læst om emnet, før en problemformulering kan opstilles. Man kan ikke pege på en central problemstilling, hvis man ikke kender noget til emneområdet. Intern praksis: Hf-kursisterne får altid tildelt deres daglige undervisere som vejledere.

9 Synopsis - fra bekendtgørelsen
3.2 Kursisten, henholdsvis kursisterne udarbejder en synopsis, som indeholder: – titel på emne og angivelse af de indgående fag – problemformulering – oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med – en præcisering af projektets konklusioner – oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet – en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde – en oversigt over anvendte kilder.

10

11 Eksamen – fra bekendtgørelsen
5.1 Der afholdes en individuel mundtlig prøve på baggrund af synopsen. […] Prøven består af eksaminandens præsentation af og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Censor kan inddrages i eksaminationen. 6.1 Bedømmelsen af eksamensprojektet sker på grundlag af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i projektet. Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på: – behandling af emnet ud fra problemformuleringen – strukturering og formidling af det faglige stof – inddragelse af relevant baggrundsstof. 6.2 Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.

12 Anbefalinger fra Følgegruppen i rapport nr. 7 okt. 2008
Det er Følgegruppens opfattelse, at nærmere bestemmelser om og vilkår for anvendelses- og praksisorienteret undervisning ikke skal fastlægges centralt fra Undervisningsministeriet, men at der fortsat skal ske en udvikling lokalt, der hvor der vil kunne være en naturlig sammenhæng mellem hf-uddannelsen og institutioner og muligheder i lokalsamfundet. Anbefalinger fra Følgegruppen: Det anbefales, at de enkelte hf-kurser opprioriterer udvikling af en hensigtsmæssig anvendelses- og praksisorientering af hf-undervisningen, bl.a. gennem udnyttelse af samarbejdsmuligheder med institutioner m.v. i lokalområdet.

13 Kursistvejledning og valg af fag

14 Tilrettelæggelse af eksamensprojektet 1
Uge Dato Hvad skal ske? Hvem gør? 3 14/1 Fælles præsentation for alle hf-kursister i U107, 5. lektion MP 3-5 Faglærerne orienterer om mulige emner og problemstillinger i fagene – kursisterne taler indledningsvis med faglærerne om emnevalg. Kursister & faglærere 5 30/1 Valg af fag og emne – blanket afleveres til kontoret senest kl Kursister 6 6/2 Kursisterne/lærere kan se endelig tildeling af vejledere i Fronter. Kontoret

15 Tilrettelæggelse af eksamensprojektet 2
Uge Dato Hvad skal ske? Hvem gør? 13 23/3 Projektdag – den normale undervisning er aflyst. Fælles vejledning i 1. modul i U107 med fokus på problemformulering. Vejledning i 2. – 3. modul planlagt af administrationen (evt. i grupper). Problemformulering godkendes af vejlederne i 4. modul – fælles i to lokaler med alle kursister. Godkendelsen skal foreligge efter 4. modul. Kursister/vejledere 14 1-3/4 Projektdage – den normale undervisning er aflyst. Fælles oplæg d. 15/4, kl. 8-9 – derefter mødes kursister (evt. i grupper) og vejledere. Vejledningen d. 15/4 er planlagt af administrationen – resten af tiden aftales mellem kursister og vejledere. 3/4 Aflevering af synopsis til kontoret i 3 eksemplarer senest kl Kursister ? Mundtlig eksamen i eksamensperioden Vejledere/kursister

16 Kursisternes fagvalg til eksamensprojektet 2009

17 Oversigt over emner 2009 - 1 Emne Fag Fangelejren på Guantanamo
Historie-Samfundsfag B Borgerrettighedsbevægelsen i USA Historie-engelsk B Religionskritik Religion C-filosofi C Sorg og krise Dansk-psykologi C Etiske dilemmaer omkring skabelsen af det perfekte menneske Biologi C-religion C Nordisk mytologi Dansk-religion C Det senmoderne samfund i 80erne Dansk-samfundsfag C Modens historie Historie-design C Æresdrab Samfundsfag B-religion C Dansk integration

18 Oversigt over emner 2009 - 2 Emne Fag Tørklædebatten
Samfundsfag C–religion C Pigrimsrejser – valfarten til Mekka Historie B-religion C Den danske indsats i Afghanistan Historie-samfundsfag C Vikingetiden Christiania Sundhed Samfundsfag B-biologi C Fældning af regnskoven Biologi C-geografi C Religionskonflikter i Vietnamkrigen Historie-religion C Danmarksekspeditionen Historie-geografi C Etniske unges identitetsdannelse som minoritet i vores vestlige samfund Dansk-samfundsfag B

19 Oversigt over emner 2009 - 3 Ungdomskriminalitet Dansk-Samfundsfag B
Klima og fremtiden Samfundsfag B-geografi C Palæstina og Israel konflikten Historie-samfundsfag B Ondskab og ondskabsfulde handlinger Dansk-psykologi C Guds eksistens? Religion C-filosofi C

20 Indledning & problemformulering – dansk/samf B
”Etniske unges identitetsdannelse som minoritet i vores vestlige samfund”

21 Problemstillinger og metodeafsnit – dansk/samf B

22 Indledning 2– dansk/samf c

23 Problemformulering 2– dansk/samf c

24 Problemstillinger 2 – Dansk/samf C

25 Metode 2 – Dansk/samf C

26 Indledning 3 – religion C/filosofi C

27 Problemformulering og metoder 3 - religion C/filosofi C
”Religionskritik”

28 Eksempler på problemformuleringer: Dansk/drama B

29 Eksempler på problemformuleringer: Dansk/drama B
[…]

30 En vejleders oplevelse af da/drama-eksamensprojektet
Dygtig kursist i dramatik - både som skuespiller og som iscenesætter med mange gode ideer, men også analytisk. Læsehastighed og skriftlige færdigheder temmelig ringe. I vejledningen lagde vi vægt på den  praktiske side af faget dramatik - kursistens egne ideer til en ny opsætning af en klassiker, hvilket har gjort arbejdet sjovt for kursisten. Vi overvejede muligheden af at fremføre dele af "Gengangere" for dels at tydeliggøre kursistens ideer, dels at udnytte kursistens største kompetence. Til eksamen valgte hun ikke at vise skuespil, men havde lavet en 4 meter lang tidslinie til illustration af sin analyse af, hvordan Ibsen formår at skrive et langt menneskeliv ind i et stykke, der strækker sig over et enkelt døgn. Fremlæggelsen bar præg af stor entusiasme og indsigt. Af og til blev de faglige termer anvendt eller udtalt forkert, men der var hele tiden en tydelig progression frem mod kursistens pointe omkring hendes eget forslag til en aktuel tolkning og iscenesættelse af stykket. "Den foretilling kunne jeg godt tænke mig at spille!" var hendes undertekst hele vejen. Fik karakteren 12 til eksamen

31 Indhold i synopsis (talepapir)
UVM-krav til synopsis: titel på emne og angivelse af de indgående fag Problemformulering oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med en præcisering af projektets konklusioner oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde en oversigt over anvendte kilder. I eksemplerne: Forside med titel mm (billede) Indledning (kort introduktion/hvorfor dette emne?) Problemformulering Svar på problemformuleringens spørgsmål: Redegørelse, analyse og vurdering (med delkonklusioner) Konklusion Metoder Litteraturliste

32 Karaktergennemsnit for eksamensprojektet

33 Karakterfordeling for eksamensprojektet

34 Karakterfordeling i fagene – dansk, engelsk og filosofi

35 Karakterfordeling i fagene – psyk, biologi og geografi

36 Karakterfordeling i fagene historie, religion og samf (KS)

37 Eksempel på eksamensbevis for hf-uddannelsen

38 Erfaringer fra lærerne 1
Vejledningen Det er vigtigt, at lærerne er ”inde over” tidligt, i forhold til emnevalg, afgrænsning af emne, materialevalg, etc. Jeg havde et par skrækeksempler i dag, hvor kursisterne ikke havde benyttet vejledningen de givne dage, og deres materialevalg bestod i ”

39 Erfaringer fra lærerne 2
Problemformuleringen Det er vigtigt at begge fag indgår allerede i problemformuleringen (gør det lettere at få dem rimeligt med i synopsen) Eleverne skal have overvejet hvordan begge fag kan bruges i synopsen – og påpege hvilke metoder, der kan bruges fra begge fag i gennemgangen af emnet.

40 Erfaringer fra lærerne 3
Eksamen Jeg savnede ved eksamen en kort orientering og melding fra det andet fag ( altså læreren, som ikke deltog i eksaminationen) vedr. vurdering af niveau og kernebegreber på baggrund af den afleverede synopsis. Censor kunne jo kræve alt muligt fagfagligt kernestof, som jeg med et andet fag ikke kunne vurdere relevansen af.


Download ppt "Eksamensprojektet på HF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google