Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra kvalitetsovervågning - til ændringer i kontaktpersonsystemet…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra kvalitetsovervågning - til ændringer i kontaktpersonsystemet…"— Præsentationens transcript:

1 Fra kvalitetsovervågning - til ændringer i kontaktpersonsystemet…
Velkommen til M - erfaringer fra et kvalitetsudviklingsprojekt v/ Anne Schantz Juutilainen Klinisk oversygeplejerske

2 Disposition Præsentation af Ortopædkirurgisk afd. M
Baggrund og præsentation af projektet Metoder i indsatsområdet Konklusioner for indsatsområdet Strategi for implementering Hvordan varetager man rollen som … Mål og resultater Videre fastholdelsestiltag Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

3 Præsentation af ortopædkirurgisk Afdeling M - BBH
101 senge fordelt på 5 sengeafsnit 3 akutte afsnit 1 elektivt afsnit 1 modtageafsnit 1 ambulatorium Gennemsnitlig liggetid 6 dage Personale: 225 ansatte læger, sygeplejersker, sosu.assistenter, sygehjælpere, lægesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, portører Operationsaktivitet: 2500 akutte 1800 elektive Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

4 Projekt ”Brugertilfredshed” tog afsæt i svarene fra telefoninterviews
Patienttilfredshedsundersøgelse på 10 ortopædkirurgiske afdelinger i: H:S Københavns Amt Frederiksborg Amt Rekvirenter Design Dataindsamling Kilde: Enheden for Brugerundersøgelser & Vilstrup Analyseinstitut Ca. 70 patienter ringes op per kvartal Afdeling M får eget resultat + det samlede Der måles i 8 kvartaler Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

5 Projekt ”Brugertilfredshed” 3 indsatsområder med fokus på kommunikation:
”Behandlingsansvarlig læge og plejeansvarlig sygeplejerske” ”Inddragelse af patienten i beslutninger om udskrivelsen” ”Patientens oplevelse af ventetid” Projektperiode 8 måneder - projektleder Implementering starter efter projektperioden Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

6 telefoninterviews viste:
47 % af patienterne svarede at de ikke havde oplevet at have en personlig læge 55 % svarede at de ikke havde oplevet at have en personlig sygeplejerske Handling: ansætte projektleder (op)finde metoder der kan give større patienttilfredshed gøre noget anderledes end tidligere tiltag monitorere indsatsen Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

7 Hypoteser i indsatsområdet
At personalet ikke informerer patienten om deres rolle og ansvar At funktionen i højere grad fungerer indadtil i organisationen Begrebet personlig kommer for tæt på – anvendes derfor ikke Begrebet ansvar anvendes ikke – det er for forpligtende At funktionen fungerer forskelligt afhængigt at det enkelte afsnits infrastruktur At funktionen vanskeliggøres af vagtplanlægningen At funktionen er vanskelig for lægerne da deres patient kan være opereret af en læge fra et andet afsnit Hypoteserne er delt i to grupper: De personlige relationelle forhold - kommunikation De organisatoriske og strukturelle forhold Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

8 Efter observationsperioden
Metode for indsamling af data til indsatsområdet: 5 ugers observationsperiode for ”Ildsjæle” læger og 6 sygeplejersker Formål Indsamle erfaringer fra personale og patienter Synliggøre forudsætninger for hvordan det kan lykkes Undersøge betydning af visitkort for personale og patienter Ildsjælene” er observatører på deres egen rolle Instrueret i hvordan de skulle varetage rollen mulighed for drøftelse med projektleder over mailen Efter observationsperioden Fokusgruppeinterview (4 læger og 3 sygeplejersker) Individuelle interviews med 4 tilfældigt udvalgte patienter Analyse, konklusion, anbefalinger Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

9 Hvad viste interviewene: Udsagn fra ”Ildsjæle” og patienter
Sygeplejerske: … ”…de kan genkende en på en anden måde end tidligere, så var man bare en i mængden”… Ældre kvinde: ..”man står i ”ingenmandsland” hvis man ikke ved hvem man skal henvende sig til” … Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

10 Konklusioner for indsatsområdet
Ildsjæle og patienter mener at ordningen er god for begge parter Ildsjælene mener at det er realistisk at ordningen kommer til at fungere Opmærksomheden på egen rolle har betydning for synliggørelse af funktionen Visitkortet har betydning for tydeliggørelse af rollen og til at patienten oplever at have en pleje- og behandlingsansvarlig - forstærker relationen i det første møde Ordet ”personlig” kommer for tæt på privatsfæren – er ændret til plejeansvarlig Det er svært at præsentere sit ansvar – det ligger implicit i rollen Ildsjælene påpeger at tilrettelæggelse af vagtplanen har betydning for ordningen - Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

11 Ildsjælenes anbefalinger til implementering
Alle skal have visitkort med billede på – det skal godkendes af ejeren visitkortet skal indeholde: fulde navn, funktion, titel, telefonnummer til afsnittet, afsnitsbetegnelse – hvis det ønskes; mailadresse Introduktionsmaterialet til nyansatte revideres, de får udleveret visitkort og introduceres til hvordan man præsenterer sig Ordningen skal introduceres i afsnittene, personligt – ikke kun som ”brev fra ledelsen” – hvor ildsjælenes erfaringer inddrages. Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

12 Strategi for implementering
Afsnitsledelserne Afsnittene starter på forskudte datoer Vurder om arbejdsredskaber er tilpasset ordningen Beslut en struktur for fordeling af pleje- og behandlingsansvarlig Hven har ansvar for at fordele? Aftal hvordan I følger op på implementeringen Orientering på morgenkonferencer, personalemøder Artikel i internt personaleblad MINFO m.m…. T I M N G ! Den enkelte medarbejder Brev om implementeringsstrategi Folder om hvordan man præsenterer sig m.m. Visitkort

13 Opgaver for plejeansvarlige.. og behandlingsansvarlige…
Præsenter dig for patienten og forklar… ….planlægning af patientforløb, varetage de centrale samtaler Udlever dit visitkort til patienten  Fortæl patient og pårørende, at du som …vil tage dig af…   Fortæl patient og pårørende, at når du er fraværende, er der en anden som har ansvaret, og følger de planer der er lagt. Hils så vidt muligt dagligt, på patienten, selvom du ikke har opgaver hos patienten. Sig farvel til patienten i slutningen af din vagt og fortæl hvornår du kommer igen. Planlæg udskrivelsessamtalen så datoen passer i forhold til din tjenestetidsplan. Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

14 Visitkort Alle skal pleje- og behandlingsansvarlige skal udlevere visitkort til patienten: Undtagelser: Hvis patienten opleves truende… Hvis visitkortes vurderes til at skabe mere forvirring... Fotografering/layout Trykke visitkort Diskutere eventuelle forbehold i afdeling M´s Kvalitetsråd Rutine for produktion af visitkort til nyansatte Økonomi? Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen - Det har været svært at gennemføre at…

15 Tidligere resultater fra telefoninterviews
Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

16 Mål for strategien Det forventes at 75% af indlagte patienter oplever at de har en behandlingsansvarlig læge og en plejeansvarlig sygeplejerske. Dette måles ved afdelingen M´s næste prævalens i marts 2007. Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

17 De sidste nye resultater: fra prævalensen den 22 og 23. marts 2007
Sidste måling viser at: Der er en signifikant stigning af patienter der oplever at de har en plejeansvarlig sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent Ingen markante forandringer for lægernes vedkommende vi er på vej mod målet… Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

18 Oplevelser Anne,sygeplejerske - om kontakten med pårørende til kritisk syg patient: …da patienten blev ukontaktbar, havde jeg et meget tæt samarbejde med de pårørende. …de pårørende var glade for ordningen …. De var mere trygge når de vidste hvem de skulle henvende sig til… Hanne, sygeplejerske - om tættere kontakt med pårørende: Sønnen havde noteret navnet på den plejeansvarlige sygeplejerske fra visitkortet, da han havde været på besøg. Han ringede nogle dage efter til afsnittet og spurgte direkte efter Hanne. For Hanne var det en god oplevelse at den pårørende henvendte sig direkte til hende. Steen, plejeansvarlig social- og sundhedsassistent – om ansvar i funktionen: ”Selv om jeg i det daglige føler mig ganske ansvarlig i min pleje af patienterne, kan jeg godt mærke at ansvarligheden lige får en tand ekstra. Jeg er mere obs på om patienten føler sig velinformeret og føler sig delagtiggjort under indlæggelsen”. Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

19 Afslutning… En udskrevet patient blev omstillet til MMO da M1 havde ferielukket. Kathrine sygeplejerske taler med patienten: Kan jeg komme til at tale med min ”privatsygeplejerske” Anne …. Kathrine fortalte patienten at den pågældende plejeansvarlige sygeplejerske, havde fri! ”Nåh, så er det måske hendes privatnummer der står på det visitkort jeg fik?”. Kathrine fortalte hvilket nummer det var og tilbød sin hjælp. Jeg ringer igen når M1 åbner og taler med min ”privatsygeplejerske”… Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

20 Det videre arbejde med fastholdelse & anbefalinger
Støtte i dagligdagen fra tidl. projektleder Indlæg i M-INFO Emne på alle afsnits temadage i foråret 2007 ? Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen

21 Ledelse har betydning for implementering af forandringer…
Støtte personale og afdelingssygeplejersken i dagligdagen Indlæg i M-INFO, emne på relevante møder Emne på alle afsnits temadage i foråret 2007 ??? Klinisk oversygeplejerske Anne Juutilainen


Download ppt "Fra kvalitetsovervågning - til ændringer i kontaktpersonsystemet…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google