Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
Børge Hede Voksentandplejen 28.oktober 2010

2 Det her drejer sig mere om penge end om tænder
8. oktober 2010 Den korte udgave Det her drejer sig mere om penge end om tænder

3 Tandlægekonsulentens rolle?
28.oktober 2010 Tandlægekonsulentens rolle? Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen A-5-08 Resumé: Der foreligger en generel væsentlig mangel, når lægekonsulenten selv har undersøgt borgeren. Lægekonsulenten, herunder tandlægekonsulenten, har til opgave at bistå kommunen med at klarlægge indholdet af andre lægers udtalelser. Hvis oplysningerne ikke er tilstrækkelige, har lægekonsulenten til opgave at pege på, hvilke oplysninger, der mangler. Lægekonsulentens opgave er ikke at indhente de manglende oplysninger eller efterprøve andre lægers oplysninger ved at undersøge borgeren selv. I det konkrete tilfælde medførte manglen ikke ugyldighed, idet manglen var blevet afhjulpet. Der var dog tale om en væsentlig fejl, som gav anledning til kritik af kommunen.

4 Praktiserende tandlæge Patient kunde - borger
28. oktober 2010 tandlægekonsulent Love etc. Myndighed Økonomisk ydelse Praktiserende tandlæge Aut.sundhedsperson - erhvervsdrivende Patient kunde - borger

5 Nogle grundlæggende konstateringer
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 Nogle grundlæggende konstateringer Konsulenten rådgiver kommunale sagsbehandlere i tandlægefaglige spørgsmål om økonomisk tilskud til borgerne Rådgivningen sker ikke mhp. hvilken behandling som er den ”bedste”, men om hvilket tilskud som kan gives efter gældende lov Konsulenten har som udgangspunkt ingen bevillingskompetence Tandlægekonsulent eller kommunen forhindrer ikke en borger i at få en given behandling, men kan undlade at give økonomisk tilskud til den Det er alene egenbetalingen i tandplejen som forhindrer en given behandling Konsulenten bør i princippet ikke være i kontakt med hverken borger eller praktiserende tandlæge Der eksisterer ikke en patient/behandlerrelation eller rådgiverrelation mellem konsulent og borger eller mellem konsulent og praktiserende tandlæge

6 Praktiserende tandlæge
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 tandlægekonsulent Love etc. Myndighed Økonomisk ydelse Praktiserende tandlæge Aut.sundhedsperson - erhvervsdrivende Patient kunde - borger

7 Og et grundlæggende spørgsmål ?
28.oktober 2010 Er den praktiserende tandlæge patientens advokat i forhold til det offentlige ? § 20. En autoriseret sundhedsperson skal ved udfærdigelse af erklæringer, som vedkommende afgiver i sin egenskab af autoriseret sundhedsperson, udvise omhu og uhildethed. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson er forpligtet til på begæring fra en offentlig myndighed i det efter formålet fornødne omfang at afgive erklæring til offentlig brug om de sundhedsfaglige iagttagelser, som den pågældende er i stand til at give oplysning om, vedrørende en af vedkommende undersøgt, behandlet eller plejet person, der søger eller får offentlige økonomiske ydelser eller anden offentlig hjælp. Samme pligt påhviler sygehuse og lignende institutioner § 82. En autoriseret sundhedsperson, der tilsidesætter en oplysnings- eller indberetningspligt efter § 19, § 20, stk. 2, § 26, stk. 2, og § 43 straffes med bøde. Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LBK nr 1350 af 17/12/2008

8 Vurderingsgrundlag ? Konkret vurdering af borgerens problemer
28. oktober 2010 Konkret vurdering af borgerens problemer Odontologisk evidens sundhedsfaglig vurdering Lovgrundlag

9 Vurdering/anbefaling/udtalelse
Indhold 28.oktober 2010 Lovgrundlag Den konkrete sag Den faglige vurdering i forhold til lovgrundlag Konklusion/anbefaling/vurdering Nødvendig, uopsættelig, sundhedsfaglig velbegrundet

10 Konkret vurdering? 28. oktober 2010

11 Odontologisk evidens? 28. oktober 2010

12 Lovgrundlag? Love Bekendtgørelser
28.oktober 2010 Love Bekendtgørelser Vejledninger, cirkulærer og skrivelser Ankestyrelsens afgørelser Bemærkninger til lovforslagene

13 Lovgrundlag? Et eksempel Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato:
28.oktober 2010 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09 Status:     Gældende Principafgørelse om: tandbehandling - forebyggende undersøgelse - regelmæssigt eftersyn Lov:  Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr af 12. december  § 82 Resumé: En borger havde ikke ret til hjælp til udgifter til diagnostisk undersøgelse ved tandlæge. Der var ikke tale om afhjælpning af et uopsætteligt behandlingsbehov, men om en forebyggende undersøgelse i forbindelse med et regelmæssigt eftersyn.

14 28.oktober 2010

15 Lovgrundlag for økonomisk hjælp til tandpleje via sociallovgivningen
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 Lovgrundlag for økonomisk hjælp til tandpleje via sociallovgivningen Lov om Social pension (folkepensionister) Personligt tillæg § 14 Helbredstillæg § 14 a Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv. Personligt tillæg § 17 Helbredstillæg § 18 Lov om Aktiv Socialpolitik Kontanthjælp § 82 Lov om Integration Kontanthjælp § 36

16 Sociale tilskud til tandpleje
Helbredstillæg Lov om Social Pension (folkepensionister) § 14 a Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv. § 18 Personligt tillæg Lov om Social Pension (folkepensionister) § 14 Lov om højeste, mellemste, … førtidpension mv. § 17 stk. 2 Kontanthjælp Lov om aktiv Socialpolitik § 82 Lov om Integration § 36 28.oktober 2010

17 Helbredstillæg til pensionister
Der ydes helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til ydelser, som den offentlige sygesikring yder tilskud til efter lov om offentlig sygesikring, …….. Der ydes desuden helbredstillæg til betaling af pensionistens egne udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Kommunen kan indgå prisaftaler med leverandører af tandproteser, briller og fodbehandling, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillæg. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift 28.oktober 2010 Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 760 af 02/08/2005

18 Helbredstillæg - proteser
Kommunen yder helbredstillæg efter lovens § 18, stk. 4, til dækning af udgiften til en aftagelig tandprotese. Tilskuddet ydes til helproteser og helsæt i form af akryl-proteser og til aftagelige delproteser i form af stålunitor-proteser, med mindre en akryl-protese er mere velegnet. Helbredstillægget omfatter de udgifter, der indgår i behandlingsforløbet, herunder udgiften til dublikering og rebasering. Til pensionister, der ønsker en fast protese, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på den type aftagelig tandprotese, som alternativt ville være nødvendig. 28.oktober 2010

19 Helbredstillæg 28.oktober 2010 ”Hensigten med forslaget er dels at give de pensionister , der har behov for hjælp, en bedre dækning af nødvendige helbredsrelaterede udgifter, dels at sikre at helbredstillæg til dækning af helbredsrelaterede udgifter tildeles ensartet efter behov, uanset hvor i landet pensionisten bor.” brev af 11. december 2002 fra Socialministeriet til kommunerne

20 Helbredstillæg - proteser
28.oktober 2010 Helbredstillæg - proteser Billigste (men tilstrækkelige) aftagelige protese Helbredsmæssig velbegrundet Som udgangspunkt en unitor ved partiel protese Kommunen afgør nødvendigheden af protese Altid helbredstillæg til proteser – også faste Kun tillæg svarende højst til aftagelig protese Nødvendig ? Tygge- tale –og muskulær funktion Psykosociale forhold

21 Helbredstillæg – proteser nødvendighed – helbredsmæssig velbegrundet
28.oktober 2010 Hvorledes påvirkes helbredet af tandtab ? Hvorledes påvirkes tyggeevnen af tandtab ? Hvorledes påvirkes psykosociale forhold Self-esteem Social interaktion Kosmetik Hvorledes relateres tandtab og TMJ disorders

22 Helbredstillæg Borgeren har et retskrav
28.oktober 2010 Helbredstillæg Borgeren har et retskrav Der er mulighed for substitution Kommunen afgør nødvendighed af protese Eventuelt personligt tillæg gives subsidiært Sigter mod større ensartethed Fastsættes på baggrund af formue og indtægt Den personlige tillægsprocent

23 Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 759 af 02/08/2005
Personligt tillæg - folkepensionister § 14. Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 759 af 02/08/2005 28.oktober 2010

24 28.oktober 2010 Personligt tillæg Fastlægges på baggrund af en konkret individuel økonomisk vurdering af rådighedsbeløb (indtægter, udgifter og formue) og nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af det ansøgte tillæg. Der er således ikke tale om et retskrav. Der findes ikke nærmere retningslinier, men tillæg er ikke afhængig af den personlige tillægsprocent. Kan substitueres

25 Kontanthjælp § 82 Sygebehandling m.v.
§ 82. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. 28.oktober 2010 Vej. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik

26 Kontanthjælp § 82 Borgeren har ikke noget retskrav
Udgiften må ikke dækkes af anden lov Ansøger og ægtefælle har ikke betalingsevne Behandlingen er nødvendig Behandlingen er helbredsmæssig velbegrundet Gives ud fra en konkret vurdering Vej. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik 28.oktober 2010

27 Kontanthjælp § 82 vurderingskriterier
Hvad er nødvendigt/uopsætteligt – i tidsperspektivet ? Kan behandlingen udskydes ? Kan der anvises midlertidige løsninger ? Kunne behandlingen forudses ? Mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner ? Rimelig udgift ? Kan udgiften afholdes af en almindelig lønindtægt ? 28.oktober 2010

28 Noget grundlæggende lommeuld
28 Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 Noget grundlæggende lommeuld Lovgivningen har ikke til hensigt at udligne socialt betinget ulighed i tandsundhed at fastholde en sådan ulighed Lovgivningen har til hensigt at Give pensionister en rimelig dækning af tandplejeudgifter At gøre kontanthjælpsmodtagere i stand til at sørge for sig selv 28

29 Pejlemærker omkring anbefaling i KK ?
Diagnostik – ydes stort set altid Sygdomsbehandling – ydes stort set altid Tandprotetisk rehabilitering – genstand for vurdering Forebyggelse – ydes sjældent til kontanthjælpsmodtagere - men ellers altid 28.oktober 2010

30 Nødvendighed – ikke kun ønskværdighed
Vurderingskriterier omkring anbefaling i KK? Nødvendighed – ikke kun ønskværdighed Helbredsmæssig begrundet – ikke kun ”plejer” Rimelig – ikke nødvendigvis optimal Individuel konkret vurdering – ikke faste regler Automatik i helbredstillæg til sygesikringsydelser 28.oktober 2010

31 Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune
28. oktober 2010 Mere lommeuld Der er tale om faglig rådgivning - ikke omkostningsminimering Blive ikke ”sneblind” pga. enkeltsager og ”banditter” Undgå hanekamp – udvis decorum Overvej om du er ”rimelig” Forhold dig konkret til hver enkelt sag – lav ikke private regler Snak med kollegaer Opsøg viden - evidens

32 Og nogle grundlæggende problemstillinger
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 Og nogle grundlæggende problemstillinger Honoraris horribilis Maksimalpriser? Faste priser? Prisaftaler? Terapia optimalis For hvem? – samtykke? Hvorfor? Tidsperspektivet? Helhedssyn? En hel mund Et helt menneske

33 Flere grundlæggende problemstillinger
Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune 28. oktober 2010 Flere grundlæggende problemstillinger Hvad er behandling og hvad er well-ness? Indikation for protetisk erstatning? Mangelfuld diagnostik/dokumentation Mangelfuld behandling Fast/aftageligt? Er aftagelig protetik faglig uforsvarlig? Implantater?

34 Eksempel - mand 60 år – pension §§17-18
Honoraris horribilis 4 x amotio = ? 28.oktober 2010

35 Eksempel – kvinde 49 år – diabetes - § 82 – krone +5
Therapia optimalis 28.oktober 2010

36 Therapia optimalis Eksempel – kvinde 49 år – diabetes - § 82
28.oktober 2010

37 Tak for opmærksomheden
28. oktober 2010 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Tandlægekonsulentfunktionen i Københavns Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google