Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er et inferiørt gode (Engelsk Inferior good)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er et inferiørt gode (Engelsk Inferior good)"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er et inferiørt gode (Engelsk Inferior good)
Tegn en simpel udbuds- og efterspørgselskurve En ny undersøgelse viser, at en bestemt medicin er god til forebyggelse af kræft. Dette har fået mange mennesker til at ville have denne. Vis med en udbuds-/efterspørgselskurve, hvad det betyder for prisen EasyJet har lige meldt sin ankomst på markedet for flyafgange mellem Ålborg og København. Vis med en graf, hvad det betyder for prisen.

2 Et inferiørt gode er en vare, som forbrugeren køber mindre af jo rigere, han bliver. Med andre ord efterspørgslen efter produktet falder med stigende indkomst. Jo rigere man bliver, jo mindre margarine vil man købe, da man vil erstatte dette med smør i stedet. Udbud (supply) Efterspørgsel (demand) Før blev der udbudt en given mængde for en given pris, nu bliver der udbudt mere til den samme pris. Kurven forskydes derfor mod højre. pris Før var folk villige til at købe et givent antal for en given pris. Nu er de parat Til at købe endnu mere for samme pris, Derfor flytter efterspørgselskurven sig til højre. Ny pris Gl pris Gl pris Ny pris mængde Economics s. 51 Economics s. 51

3 Hvad vil det sige, at en vare er en substitut for en anden varer, og hvad hedder det modsatte begreb? Hvad sker der, hvis der bliver pålagt en minimumspris for en vare? (prisgulv) Hvordan er efterspørgselselasticitet defineret, og hvad betyder det? Forklar følgende begreber: * uelastisk * fuldstændig uelastisk * elastisk

4 m2-m1 udgør en umættet efterspørgsel
En substitut er en vare, der kan erstatte den vare, den er en substitut for. Offentlig transport kan erstatte privat bilisme. Margarine kan erstatte smør osv. Det modsatte hedder et komplementær. Biler og benzin er komplementære goder, sælges der flere biler vil der også blive solgt mere benzin og omvendt. Udbud Economics s 56. prisgulv Efterspørgsel m1 m2 * Fuldstændig uelastisk betyder, at elasticiteten er lig 0. Hvilket betyder (for efterspørgslen for eksempel), at ændres prisen, så ændres efterspørgslen ikke. * uelastisk betyder, at elasticiteten er mellem 0 og 1. Dette betyder, at den procentvise ændring, som man observerer i mængde, er mindre end den procentvise ændring i pris. * elastisk betyder, at elasticiteten er større end 1. Man kan forvente en stor procentvis ændring i mængde ved en mindre ændring i pris. (Economics s. 67) Elasticitet = procentvis ændring i mængde / procentvis ændring i pris Efterspørgslens priselasticitet fortæller, hvor kraftig en ændring man kan forvente i efterspørgslen, hvis prisen ændres. Bemærk elasticiteten er kun gældende for et punkt. (Economics s 65)

5 Hvad er de fem antagelser for markeder med perfekt konkurrence?
Beskriv hvad der gøres når, man fører en lempelig finanspolitik, samt hvad konsekvenserne er. - Hvad er Finanspolitik? - Nævn fire økonomiske størrelser, som man kan påvirke med finanspolitikken. Nævn en række finanspolitiske tiltag, som politikkerne kan bruge

6 Kureer s. 183 1) Alle firmaer i markedet sælger det samme homogene produkt 2) Kunderne er oplyste om produktet og de forskellige leverandørers priser (fuldkommen information) 3) Hvert firma producerer kun en lille brøkdel af det samlede marked. 4) Firmaerne er pristagere, hvilket vil sige, at hvert firma kan ændre deres producerede mængde, uden at det har indflydelse på markedsprisen 5) Der er fri entry og fri exit fra markedet (ingen adgangsbarrierer) BNP stiger Statens indtægter sættes ned Beskæftigelsen stiger Efterspørgslen øges Importen stiger Statens Udgifter øges Prisstigningerne øges Bygge flere broer (lempelse) - Sænke momsen (lempelse) - Pålægge ekstra grønne afgifter (stramning) - Fjerne top skatten (lempelse) - Ansætte flere i den offentlige sektor (lempelse) Finanspolitik: Man søger at påvirke efterspørgslen ved at ændre på statens indtægter (skatter) og statens udgifter. Herved kan man påvirke bl.a. betalingsbalancen, produktionen, beskæftigelsen, og inflationen. Kureer s Kureer s. 182

7 Hvilke Finanspolitiske værktøjer findes der
Hvilke Finanspolitiske værktøjer findes der? (finanspolitiske indtægts- og udgiftsinstrumenter) Forklar hvad en multiplikator er. Hvad er en automatisk stabilisator? I makroøkonomien har vi et begreb kendt som Y* (også kendt som ypot), hvad betyder det? Er Y* en øvre grænse for BNP?

8 Multiplikatoren er det tal vi skal gange med for at se den samlede effekt på BNP af et finanspolitiks indgreb. Finanspolitiske indtægtsinstrumenter: - indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag - moms - giftskatter (spiritusafgift, cigeratafgift osv.) - energi- og miljøafgifter Finanspolitiske udgiftsinstrumenter: - indkomstoverførsler (dagpene, SU, pensioner osv) - offentlige investeringer (broer, moterveje, osv.) - offentlige varekøb (kontorinventar, pcer, etc.) - offentlige ansatte (antal, lønniveau) Kureer s. 186 Kureer s. 185 Y* er det potentielle output (BNP), når alle resurser bruges med deres normale brug (dvs. almindelig arbejdsuge, alle i arbejde. Y* er ikke en øvre grænse for BNP. Hvis folk eks. arbejder længere end deres gennemsnitsarbejdsuge, eller ældre der burde være på pension arbejder, kan man sagtens komme op over Y* En økonomisk stabilisator er en parameter der mindsker de økonomiske konjukturer. Et eksempel er skatter og afgifter: Forbrug øges => produktionen stiger => indkomst stiger => … ↓ ↓ Momsindbetalinger stiger Indkomstskattebetalinger stiger. Kureer s. 191 Economics s. 335

9 Hvad er et Ouput Gap? Hvad er finanseffekten, og hvad er størrelsesordenen for den? Hvordan er BNP defineret? Hvad er et offentligt gode?

10 Beskrivende Dansk Økonomi s 86
Virkningen på samfundsøkonomien af den aktive finanspolitik kaldes for finanseffekten. Finanseffekten er således de ændringer i BNP, import, beskæftigelse etc, der er forårsaget af den aktive finanspolitik. I DØR rapporten s. 100 skønnes finanseffekten for 2008 at være ½ procent af BNP, og i 2009 at være ¼ procent af BNP. Output Gap er forskelle mellem det aktuelle BNP (betegnet ved bogstavet Y), og det potentielle output (Y*) SRAS – Short Run Aggregate Supply Output Gap AD – Aggregate Demand Kureer s. 189 Y Y* Economics s 423 Et offentligt gode er et gode som alle kan have glæde af på samme tid, og hvor den enkeltes udnyttelse af godet ikke forringer andres mulighed for at have glæde af det. Et eksempel er miljø. BNP = C+I+X-M BNP – Bruttonational Produktet C – Consumption - Forbrug (offentligt plus privat) I – Investeringer M – (også nogle gange skrevet som IM) – Import Economics deler C op i offentligt (G) og privat (C), hvilket giver formlen: BNP = C + G + I + (X-IM) Beskrivende Dansk Økonomi s 86 Beskrivende Dansk Økonomi s. 36 Economics s. 344

11 Hvad er DAU’en? Hvad er den vigtigste årsag til økonomiskvækst på lang sigt? Hvad er et recessionært gab og et inflationært gab? Hvis staten vælger at hæve efterlønnen med 1000 Kr, vil det da forøge BNP, og hvis ja hvordan?

12 Teknologisk udvikling. Economics side333
`DAU (Drift Anlæg og udlånsbudget) kan tolkes som det umiddelbare resultat af statens aktiviteter i et givent år Korrigeres DAU’en for beholdningsbevægelser og genudlån, fås nettokassesaldoen Nettokassesaldoen kan tolkes som den samlede opgørelse af indbetalinger og udbetalinger for staten. Er der overskud har staten et placeringsbehov, er der underskud, et finansieringsbehov. I de seneste år har der været overskud på DAUen BDØ s. 119 BNP er defineret som: BNP = C + I + G + (X-IM) Overførselsindkomster som efterlønnen indgår ikke i G, og derfor vil BNP ikke direkte stige. Dog vil efterlønnerne nok bruge en del af de 100 Kr til forbrug, og dette forbrug vil da være at aflæse i C. Et recessionært gab er når Y* > Y, dvs der er arbejdsløshed (tænk på recession) Et inflationært gab er når Y* < Y, dvs der er mangel på arbejdskraft. (tænk mangel på arbejdskraft => lønpres => stigende priser => inflation) Economics s. 385

13 Hvad er forskellen på markedspriser og basispriser
Hvad er forskellen på markedspriser og basispriser? (market prices og basic prises på engelsk) Hvad er et chok? Hvad er den vigtigste årsag til økonomisk vækst? Hvad bestemmer efterspørgslen?

14 Teknologisk udvikling
Et chok er når der er en der hopper ud foran dig og siger Bøøhhh!  I Økonomien er et chok er pludselig ændring. For eksempel når olie priserne stiger kraftigt når Irak invaderer Kuvait (Dette er et udbudschok) Et chok kan også være et efterspørgselschok, hvilket f.eks. Kan forekomme når folk ikke vil på charterferie kort tid efter 11 Sep 2001. Basis priser er det producenterne får for deres varer. Market priser er det forbrugeren betaler for dem Basispriser + indirekte skatter = market priser Economics s. 344 Economics side 402 Prisen på produktet - Prisen på andre produkter (substitution) - indkomst hos forbrugeren - ”smag og behag”, forskellige individuelle forhold. Teknologisk udvikling Pouls noter til lektion 1 side j Pouls noter til lek 2 side 1b

15 Hvordan ser udbud/efterspørgselskurven ud for hhv
Hvordan ser udbud/efterspørgselskurven ud for hhv. et firma og et helt marked i fuldkommen konkurrence? Efter hvilke betingelser optimerer et monopol hhv en virksomhed under fuld konkurrence? Hvad er Monopolistisk Konkurrence? Hvad er et offentligt gode?

16 Set fra den enkelte virksomhed
Monopolet optimerer ved MC = MR MC er normalt stigende, mens MR normalt er faldende. Ved fuldkommen konkurrence optimeres også udfra MC=MR, men her er MC=prisen, da firmaet ikke kan på virke efterspørgslen med sit udbud. Hele markedet Set fra den enkelte virksomhed S S D D Pouls Noter til lektion 6 side 7 Et gode der opfylder disse to kriterier er et offentligt gode: 1) Det er ikke rivaliserende (dvs. to personer kan begge nyde den samme enhed – et æble er rivaliserende) 2) det er ikke ekskluderende (dvs man kan ikke nemt forhindre andre i at bruge det) Eksempler på offentlige goder er militær og politi. Bemærk et offentligt gode behøves ikke være noget der er uden omkostninger! Mange firmaer - produkt variation - faldende men flad afsætningskurve - prisvariation. Firmaet bestemmer selv prisen Pouls noter lek 7 side 3 Economics s. 281

17 Definer Allokativ Efficiense
Hvad er en markedsfejl? Tegn en udbuds/efterspørgsels kurve for perfekt konkurrence, men med externaliteter. Nævn et mere økonomisk ord for ”Det skrå skatteloft”

18 Progressiv indkomstbeskatning S (med externaliteter)
En markedsfejl er en fejl der gør at markedet ikke selv kan opnå den perfekte tilstand beskrevet ved allokativ effecience. Eksempler på markedsfejl: - offentlige goder - Externaliteter - Monopol - Forbrugeren er ikke den oplyste forbruger. Allokativ Efficiens er en tilstand, hvor man ikke kan ændre noget, hvor en person vil få det bedre, uden at en anden person samtidig vil få det dårligere. Economics s.277 Economics s. 276 Progressiv indkomstbeskatning S (med externaliteter) S (uden externaliteter) Margi´nale externe omkostninger D Economics s 284

19 Hvilke faktorer bestemmer efterspørgslen efter penge?
Hvilken sammenhæng er der mellem den korte rente og investeringer? Hvad siger IS kurven noget om? Forklar sammenhængen mellem den effektive rente på en obligation og prisen på en obligation.

20 Real BNP (dvs renset for inflation)
- Den nominelle rente (nominal rate of interest) - Den reelle BNP (Real GDP) - pris niveauet (price level) Jo lavere rente jo større investeringer. Da det bliver billigere at låne penge til investeringer Den korte rente Størelsen af investeringer Economics fig 21.1 side 470 Economics fig 21.4 side 474 Den korte rente Economics s. 491 Antag, du har købt en obligation med pålydende 1000 Kr. Den pålydende rente er 10%, hvilket vil sige at ham der har udstedt obligationen skal betale 100 Kr. om året. Nu falder efterspørgslen på obligationer, hvilket betyder at dens pris falder til 900 Kr. Du kan altså købe den til 900 Kr, og får stadig de 100 Kr i rente, så din effektive rente på din investering er steget til 100/900 = 11% Prisen er gået ned, og renten er derfor gået op. Det modsatte gælder selvfølgelig også, når prisen stiger (større efterspørgslen), så falder renten. IS Real BNP (dvs renset for inflation) IS kurven er beskriver sammenhænge mellem den korte rente og BNP. For hvert punkt på kurven er der ligevægt i vores model, dvs mængden af leaks er lig mængden af injections. I den helt simple model har vi investeringer som injection og Savings som leaks, hvilket er årsagen til dens navn IS. I den udvidede model har vi S+T+IM som leaks, og I+G+X som injections

21 Hvad siger LM kurven noget om?
Hvad hedder det når et land sænker/hæver værdien af sin valuta? Hvad hedder det når markedskræfterne gør det? Hvad er en markedsfejl? Hvad er en regeringsfejl (government failure)? Hvad er de fire hovedmarkedsformer?

22 Real BNP (dvs renset for inflation)
Hvis landet gør sin valuta mindre værd i forhold til omverdenen hedder det at devaluere, hvis valutaen gøres mere værd, kaldet det at revaluere. Disse to ting gøres kun ved faste kurser. Sker det ved markedskræfterne hedder det hhv. at valutaen er deprecieret når den er blevet mindre værd (det kræver flere kroner at købe en dollar), og apprecieret, når den er blevet mere værd (man skal give mindre for en dollar end før) Den korte rente LM Real BNP (dvs renset for inflation) LM kurven afbilleder forholdet mellem BNP og den korte rente, hvor der er ligevægt i vores model mellem penge efterspørgsel (L) og penge udbud (M). Economics s. 503 Economics s. 492 Perfekt konkurrence - monopol - monopolistisk konkurrence - oligopol En markedsfejl er når markedet ikke formår at allokere resourcerne efficient. En regeringsfejl er når regeringen gennem indgreb eller mangel på indgreb påfører økonomien nogle omkostninger, der ellers ikke ville være opstået. Pouls noter til lek 26

23 Hvad føres penge politik med
Hvad føres penge politik med? Hvilke rente taler man om når man snakker om penge politik? Hvordan kan national banken ændre på penge mængden? Hvad styrer den korte og lange rente? Hvad sker der når renten falder?

24 Ved at købe/sælge stats obligationer.
Med renten IKKE med pengemængden! Når man taler om penge politik taler man om den korte rente som er den national banken kan ændre på. Kort eller lang?! Kort: Lav kort rente giver øget investeringer. Lang: Lav lang rente gør det også mere attraktivt at investere. Den korte rente styres af nationalbanken, ved at regulere hvad bankerne kan låne penge til. Den lange rente styres af udbud/efterspørgsel. Pouls noter , lek 14, side 16-18

25 Hvad er hovedmålet med dansk pengepolitik? Hvad er hovedmålet i EU?
Forestil dig at den danske krone er kommet under pres, den har tabt værdi overfor Euroen. (Før kostede 1 Euro 7.44, nu koster den 7,60 Kr – der skal flere kroner på bordet for at købe en Euro) Hvad gør nationalbanken? Hvad sker der når national banken køber hhv sælger Euro? Hvad er NAIRU’en?

26 Pouls noter til lek 15 side 10
Først forsøger de at støtte opkøbe kronen (de sælger Euro for kroner). Efterspørgslen på kronen vil få dens værdi i forhold til Euro til at stige. Lykkedes dette ikke, vil de forsøge at få andre til at efterspørge Kroner, hvilket de gør med den korte rente. Ved at lade den korte rente stige er det mere interessant at spare op i danske kroner. Derfor vil udlandet komme med euro de vil have vekslet til kroner, for at kunne sætte dem i danske banker. At holde en stabil krone kurs over for Euroen. Den danske central kurs er 746,038 Kr per 100 Euro. Udsvingsbåndet er ±2.5%m hvilket vil sige [729, 762] I EU er målet at holde inflationen nede på 1-2% Penge politik i DK s. 21 Penge politik s. 23 og 25 NAIRU = søgeledighed + strukturledighed søge ledighed = ledighed pga. folk er i gang med jobskifte strukturledighed = folk har de forkerte kvalifikationer, bor det forkerte sted ol. Man tror på, at en ledighed lavere, end NAIRUen vil få inflationen til at accelerere. Når Nationalbanken sælger Euro (og køber kroner) stiger efterspørgslen på kroner, og dens kurs stiger Når Nationalbanken køber Euro (og sælger kroner), stiger udbuddet på kroner, og dens kurs falder. Pouls noter til lek 15 side 10 Pouls noter til lek 18

27 Spørgsmål 1 / Svar 2 Spørgsmål 2 / Svar 1 Spørgsmål 3 / Svar 4 Spørgsmål 4 / Svar 3


Download ppt "Hvad er et inferiørt gode (Engelsk Inferior good)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google