Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistik Lektion 4 Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistik Lektion 4 Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen"— Præsentationens transcript:

1 Statistik Lektion 4 Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen
Den centrale grænseværdisætning Stikprøvefordelingen

2 Repetition: Kontinuerte stokastiske variable
f (x) er en sandsynlighedstætheds-funktion, hvis Fordelingsfunktion - arealet til venstre for x. Sandsynlighed for interval f(x) F(x) = P(X≤x) F(x) P(2 ≤x≤3)

3 Simultan kumulativ fordelingsfunktion og uafhængighed
Definition: Lad X1,X2,…,Xn være stokastiske variable. Da er den Simultane kumulativ fordelingsfunktion givet ved Dvs. sandsynligheden for at X1 er mindre end x1, samtidig med at X2 er mindre end x2 osv. Definition: De stokastiske variable X1,X2,…,Xn er uafhængige hvis og kun hvis hvor F(xi) = P(Xi ≤ xi) er den marginale fordelingsfunktion for Xi.

4 Kovarians Definition: Lad X og Y være stokastiske variable (kontinuerte eller diskrete), med middelværdier E[X]=mX og E[X]=mY. Da er kovariansen mellem X og Y givet ved Sætning: Hvis X og Y er uafhængige stokastiske variable, så er Cov(X,Y) = 0. Det modsatte gælder generelt ikke. Bemærk: Der gælder at Cov(X,X) = Var(X).

5 Korrelation Definition: Lad X og Y være stokastiske variable (diskrete eller kontinuerte) med varianser Var[X] = s2X og Var[Y] = s2Y. Da er korrelationen mellem X og Y givet ved ▪ Korrelationen tager værdier i intervallet [-1;1] ▪ Korrelationen beskriver graden af lineær sammenhæng. ▪ Både r = 1 og r = - 1 betyder perfekt lineær sammenhæng ▪ r > 0 : store x med store y og små x med små y ▪ r < 0 : store x med små y og små x med store y ▪ r = 0 : ingen lineær sammenhæng mellem X og Y

6 Korrelation: Eksempler
Stikprøver fra par af stokastiske variable, X og Y, med forskellige korrelationer. r = 1.0 r = 0.8 r = -0.3 r = 0.0

7 Linearkombinationer af to stok. var.
Sætning: Lad X og Y være to stokastiske variable (kontinuerte eller diskrete) med E[X] = mX, E[Y] = mY, Var[X] = s2x og Var[Y] = s2Y. Da gælder og Hvis X og Y er uafhængige gælder

8 Linearkombination af stokastiske variable
Sætning: Lad X1, X2,…,Xn være stokastiske variable med middelværdier μ1, μ2,…, μn og varianser s12, s22,…, sn2. Middelværdien af en sum

9 Linearkombination af stokastiske variable
Sætning: Lad X1, X2,…,Xn være stokastiske variable med middelværdier μ1, μ2,…, μn og varianser s12, s22,…, sn2. Variansen af en sum, hvis X1, X2,…,Xn er indbydes uafhængige Hvis afhængige

10 Repetition: Normal fordelingen
Dens kendetegn er: Klokkeformet og symmetrisk omkring dens middelværdi Middelværdi=median=mode Den er karakteriseret ved en middelværdi μ og varians σ² (eller standard afvigelse σ). X~N( m , s² ) betyder, at X følger en normal fordeling med middelværdi μ og varians σ² Arealet under kurven indenfor zσ af middelværdien, er den samme for enhver normal fordeling, uanset middelværdi og standard afvigelse. Er uanset parametre værdier, defineret for alle x (dvs x kan antage værdier fra minus uendelig til plus uendelig)

11 Standard normal fordelingen
Standard normal fordelingen, er normalfordelingen med middelværdi μ=0 og standard afvigelse σ=1, Z~N(0,1²) Standard Normal fordeling . 4 . 3 =1 { z ) ( f . 2 . 1 . - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 1 2 3 4 5  = 0 Z NB: En standard normal fordelt stokastisk variabel betegnes sædvanligvis Z.

12 Ny type spørgsmål Eksempel fra sidst: Find P(Z ≤ -1.76 ) Nyt eksempel:
Find en værdi z, så P(Z ≤ z) = F(z) = 0.90 F(z) = 90% z Tabelløsning: I Tabel 1 find z, så F(z) er tættest mulig på F(1.28) = og F(1.29) = Dvs. Svaret er et sted mellem 1.28 og 1.29…

13 Ny type spørgsmål - fortsat
Eksempel igen: Find en værdi z, så P(Z ≤ z) = 0.90. 90% z R løsning: > qnorm(p=0.90,mean=0,sd=1) [1] R løsning – endnu simplere: > qnorm(0.90)

14 Repetition: Standardisering
En lineær transformation af normalfordelt stokastisk variabel er stadig en normalfordelt stokastisk variabel. Lad X ~N(m,s2) og definer Y = aX + b, så gælder E[Y] = aE[X] + b = am + b V[Y] = a2V[X] = a2s2 Y ~ N(am + b, a2s2) Lad X ~N(m,s2) og definer , så gælder E[Z] = 0 V[Z] = 1 Z ~ N(0,1)

15 Transformation: Eksempel
Antag studerendes score til eksamen er normalfordelt med middelværdi 60 og standardafvigelse 15. Dvs. score X ~ N(60,152) Spørgsmål: Find x, så P(X ≤ x) = 0.90 Ide: Transformer problemet til et, der vedrører en standard normal-fordelt stokastisk variabel. Vi ved allerede P(Z ≤ ) = 0.90 Dvs. 90% af de studerende har en score under

16 Sum af normalfordelte stok. var.
Antag X1,…, Xn er uafhængige stokastiske variable, hvor Dvs. Xi er normal-fordelt med middelværdi mi og varians si2. Regel: Summen af normalfordelte stokastiske variable er også en normalfordelt stokastisk variabel. Definer S = X1 + ⋯ + Xn . Da gælder

17 Statistik Statistisk Inferens:
Udtale os om værdier af populations parametre Teste hypoteser om værdier af populations parametre Tage beslutninger på basis af stikprøver Drage konklusioner om egenskaber for en population... …på basis af observationer i en stikprøve, en del af populationen.

18 The Literary Digest Poll (1936)
Ikke biased stikprøve Ikke biased, repræsentativ stikprøve fra hele populationen. Demokrater Republikanere Population Biased, ikke repræsentativ stikprøve af folk, der har telefon og/eller bil og/eller læser Digest. Biased stikprøve Folk, der har telefon og/eller bil og/eller læser Digest. Demokrater Republikanere Population

19 Data indsamling Data indsamling Direkte observationer Eksperimenter
Registre Spørgeskemaer Et problem med spørgeskemaer er nonrespons bias – hvad gør man når folk ikke vil svare?

20 Hvordan laver man en stikprøve
Simpel stikprøve I en simpel stikprøve er observationerne udvalgt, så enhver anden stikprøve med samme antal observationer, er lige så sandsynlig at vælge Stratificeret stikprøve Opdele populationen i disjunkte mængder (strata) og tage en simpel stikprøve fra hver strata. Hvis man for eksempel vil sammenligne hjemløse med resten af befolkningen, så dur en simpel stikprøve ikke.

21 Stikprøvefordeling Antag at vi vil udtale os om en populationsparameter (fx middelværdien m) på baggrund af en stikprøve statistik (fx. stikprøve-gennemsnittet ). Vores konklusion skal tage i betragtning, at værdien af ændrer sig for hver ny tilfældig stikprøve Den tilfældig variation af stikprøve-statistikken (her gennemsnittet) betegnes stikprøve-fordelingen (af stikprøve-gennemsnittet)

22 Stikprøvefordeling: Eksempel
En direktør har seks ansatte med ancienniteten målt i år: Populationens gennemsnit er Vi udtager nu en stikprøve på to ansatte og udregner stikprøve-gennemsnittet. Bemærk: Vi kan udvælge to ansatte på 15 måder:

23 Stikprøvefordeling: Eksempel
De 15 lige sandsynlige stikprøver og deres stikprøve-gennemsnit. De mulige gennemsnit og deres sandsynlighed. Stik-prøve Stikpr-genst Stikpr.gnst 2,4 3.0 4,8 6.0 2,6 4.0 6,6 6,7 6.5 2,7 4.5 6,8 7.0 2,8 5.0 4,6 7,8 7.5 4,7 5.5 Stikpr. gnst Sandsyn-lighed 3.0 1/15 4.0 2/15 4.5 5.0 3/15 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5

24 Stikprøvefordeling: Eksempel
Samme direktør og ansatte, men nu en stikprøvestørrelse på n = 5. Bemærk 1: Kun værdier tæt på populations-middelværdien er sandsynlige. Bemærk 2: Stikprøve-gennemsnittet tættest på populations-middelværdien er mest sandsynlig. Stikprøve Sandsynlighed 2,4,6,6,7 5.0 1/6 2,4,6,6,8 5.2 2,4,6,7,8 5.4 2/6 2,6,6,7,8 5.8 4,6,6,7,8 6.2

25 Stikprøve-fordeling Antag nu at vi tager en tilfældig stikprøve bestående af n observationer fra en meeeget stor population. Populationen har middelværdi m og varians s2. Vi betragter de enkelte observationer i stikprøven som stokastiske variable X1, X2,…,Xn. For hver observation Xi antager vi at E[Xi] = m og V[Xi] = s2. Hvad kan vi nu sige om fordelingen af stikprøve-gennemsnittet?

26 Stikprøve-gennemsnittets stikprøve-fordeling: Forventede værdi
Lad de stokastiske variable X1, X2,…,Xn være en tilfældig stikprøve fra en population. Stikprøve-gennemsnittet af disse SV er Den forventede værdi af stikprøve-gennemsnittet er Dvs stikprøve-gennemsnittet i middel er lig populationens middelværdi.

27 Stikprøve-gennemsnittets stikprøve-fordeling: Varians
Hvis stikprøvestørrelsen n er lille i forhold til populationens størrelse N kan vi antage at SV X1, X2,…,Xn er uafhængige. Variansen af stikprøve-gennemsnittet er da Bemærk: Jo større stikprøve, jo mindre varians. Hvis n er stor i forhold til N kan vi ikke antage uafhængighed. Variansen af stikprøve-gennemsnittet er da

28 Normal-fordelt Population
Hvis populationen er normal-fordelt gælder Xi ~ N(m,s2) Da summen af normal-fordelte SV er en normal-fordelt SV har vi at Vi kan standardisere stikprøve-gennemsnittet: Udregnes som på forrige slide

29 Fordelingen af stikprøve gennemsnit
Stikprøver (n=10) Fordelingen af stikprøve gennemsnit (1000 stikprøver) Population

30 Eksempel: Tændrør Producent påstår at levetiden for tændrør er normalfordelt med middelværdi miles og SD miles. En stikprøve af størrelse n = 16 har en gennemsnits-levetid på Spørgsmål: Hvis producenten har ret, hvad er sandsynligheden for et stikprøvegennemsnit mindre end eller lig ? Løsning: Tror vi på producentens påstande?

31 Den Centrale Grænseværdi Sætning (CLT)
(Central limit theorem) Sætning: Lad X1, X2,…, Xn, er være n uafhængige stokastiske variable fra samme fordeling med middelværdi m og varians s2. Da gælder, at når stikprøvestørrelsen n øges, så vil fordelingen af nærme sig mere og mere en standard normal-fordeling. Tommelfingerregel: n = 30 er nok til en god tilnærmelse.

32 Eksempler Normal Uniform Skewed Population n = 2 n = 30 X General

33 Java Eksempel Her er en animeret illustration af den centrale grænseværdi sætning. Prøv selv at google efter flere…

34 Acceptområde Antag vi har en population med middelværdi m og varians s2. Vi udtager en stikprøve, der er så stor at CLT ”virker”, dvs. Med lidt omskrivning får vi Hvor za/2 er defineret så P(Z>za/2) = a/2. Dvs. (1-a)100% sandsynlighed ligger i intervallet (acceptområdet)

35 Eksempel: Nok Espresso?
Kafe Kjeld har købt en ny espresso-maskine! Producent påstår at hver kop espresso fylder i gennemsnit 30ml med en SD på 2ml. En stikprøve bestående af n = 36 kopper espresso har et gennemsnitsvolumen på sølle 29.3 ml. Spørgsmål: Skal Kafe Kjeld brokke sig?


Download ppt "Statistik Lektion 4 Kovarians og korrelation Mere om normalfordelingen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google