Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen"— Præsentationens transcript:

1 Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen
Nye regler om tilgængelighed Kommunale parkeringsfonde Retssikkerhedsloven

2 Nye tilgængelighedsbestemmelser fra 2005
Lov nr. 484 af 9. juni 2004 gav en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte regler om anvendelsesområdet for byggelovgivningens tilgængelighedsbestemmelser i forbindelse med ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse

3 Tilgængelighedskravene gælder ved ombygninger i
Offentligt tilgængeligt byggeri: hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, skoler, gymnasier, institutioner, sundhedsklinikker, idrætshaller og –anlæg, svømmehaller osv.

4 .. Og ved ombygninger i Erhvervsbyggeri til service og administration: bygninger til handel, f.eks. butikker og supermarkeder, og bygninger til kontor, herunder til offentlig administration Både offentligt og privat ejede bygninger

5 Men ikke…….. Enfamiliehuse eller etageboligbyggeri – her indtræder serviceloven Ej heller erhvervsbebyggelse til industri, produktion eller landbrug – formentlig få fysisk handicappede beskæftigede her

6 Der er 4 tilgængelighedsforanstaltninger
Niveaufri adgang Handicapparkering Handicaptoiletter Elevator (i offentligt tilgængeligt byggeri) Desuden gælder en maksimalgrænse på 9 % for de 3 nederste

7 Hvad betyder ændringerne for byggesagsbehandlingen?
Erhvervs- og Byggestyrelsen udsteder bekendtgørelse og vejledning i 2004 Høringsfrist den 18. november

8 Bestemmelser i bekendtgørelse
Anvendelsesområde Tilgængelighedsfor-anstaltninger Maksimalgrænse Særlige bestemmelser Ikrafttræden 1. jan. 2005

9 Vejledning Generel vejledning om kommunernes vigtigste opgaver i forbindelse med håndhævelse af byggelovgivningens tilgængelighedskrav i forbindelse med byggesagsbehand-lingen OBS DS 3028!! Kommunens byggesagsbehand-ling af ombygnings-sager efter de nye regler om forbedret tilgængelighed til eksisterende byggeri Afløser BBM’s vejledning

10 Vejledning… Krav om tilgængelighedsforanstaltninger ved alle ombygninger i offentligt tilgængeligt byggeri og erhvervsbyggeri til service og administration Tilgængelighedskravene ikke anderledes end der allerede fremgår af BR 95 Men da dette kan medføre udgifter for bygherre tages højde for, at udgiften er hensigtsmæssig i forhold til de samlede ombygningsomkostninger

11 Vejledning…. Derfor skal der altid udføres min. 1 niveaufri adgang til indgangsdør i bygningen For de øvrige (p-pladser, toiletter og elevator) er fastsat maks.grænse på 9 % Ej gennemføre, hvis udgiften til de 3>9% af øvrige omkostninger til ombygningen (incl. adgang)

12 Vejledningen indeholder også…
Kommunens muligheder hvis bygherren evt. forsøger at omgå bestemmelserne (kunstigt høje priser eller opdeling af ombygningen) EBST udarbejder vejledende priser på tilgængelighedsfor-anstaltninger Ombygningsprojek-ter i samme ejendom regnes som ét projekt inden for en 2-årig periode Desuden om lempeligere onbygningsbestem-melser samt dispensation

13 Kommunale Parkeringsfonde
Ændring af det gamle p-fondscirkulære Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovhjemmel Lov nr. 484 af 9. juni bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren til at fastsætte bestemmelser om offentlig-privat samspil (OPS/OPP) Drøftelser med Justitsministeriet

14 Ny bekendtgørelse og vejledning
Arbejdsgruppe med repræsentanter fra KS samt EOGS – sikre overensstem-melse med udbuds-regler og konkurren-celovgivningen (OPS) Tidshorisont 1. kvartal 2005

15 Bekendtgørelse Bestemmelser om: Bidrag (fastsættelse)
Tidshorisont (7 år) Placering (zoner) Tilbagebetaling Afgifter OPS/OPP (”ren” OPP ctr. deltagelse i ”kommunale” A/S)

16 Ændringer i retssikkerhedsloven
Justitsministeriets lov nr. 442 af 9.juni 2004 Omhandler bl.a. kommunens pligter i forhold til varsling af kontrolbesøg

17 Retssikkerhed… Før, en vurdering i forhold til forvaltningslovens partshøringsbegreb – nu, som udgangspunkt altid varsle kontrolbesøg EBST samarbejder med KL, Kbh. og Frb. om udformning af varslingsskrivelser

18 Varslingsskrivelser Standardskrivelser, der udformes som skabeloner, som kommunen skal udfylde Og med eksempler til at udfylde rubrikkerne Ej sagsbehandling – f.eks. angive ”anmeldelse fra nabo” eller ”opfølgning på ansøgning om byggetilladelse”


Download ppt "Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google