Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internationale køb kap 15

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internationale køb kap 15"— Præsentationens transcript:

1 Internationale køb kap 15
Af: Pia Hansen

2 Internationale køb - CISG
Handel mellem to lande Her gælder CISG (udarbejdet af FN) Sælger og køber: Kan have forretningssted i hvert sit land Kan have indgået købeaftalen i et udland, der har ratificeret CISG Kan have aftalt at anvende fremmed ret ved konflikter opstået i forbindelse med købet. Ratificeret i ca. 80 lande OBS Nordisk aftale (Norge, Sverige, Finland og Danmark) Landenes købelove anvendes…

3 Hvornår gælder CISG???? Her gælder CISG ikke:
CISG anvendes på køb indgået mellem parter fra de lande, som har ratificeret CISG. Har kun et land ratificeret CISG kan CISG anvendes hvis lovvalg taler herfor Her gælder CISG ikke: Hvis både sælger og køber har forretningssted i de nordiske lande. I forbrugerkøb, køb på auktion, køb vedr. tvangssalg, køb af værdipapirer, valuta. Køb af skibe, luftfartøjer eller fly, køb af elektricitet. CISG er deklaratorisk - Kan altså fravælges

4 Der skelnes ikke mellem genus og species
Sælgers pligter Sælger er forpligtet til: At levere varen At overgive dokumenter At overdrage ejendomsretten til køber Levering Begrebet har samme betydning som i den danske købelov Dokumenter Begrebet beskrives ikke direkte i artiklen Men indebærer forsikringspapirer, forsendelsesdokumenter osv. CISG art. 30 Der skelnes ikke mellem genus og species

5 Sælgers pligter - leveringssted
HR: det aftale sted er leveringsstedet Undtagelse: leveringssted ikke aftalt Så bruges artikel 31: Ved at overgive varen til den første transportør, når der er tale om forsendelseskøb. Ved at stille varen til rådighed for køber. Det svarer til afhentningskøb. Der hvor varen var ved aftalens indgåelse. Ved at stille varerne til rådighed for køber på det sted, der er aftalt

6 Sælgers pligter - leveringstid
Sælger skal levere på det tidspunkt, der er fremgår af aftalen (art. 33) Levering indenfor et tidsrum Sælger bestemmer hvornår… Såfremt overdragelse kræver udlevering af dokumenter, skal disse tillige overdrages Leveringstid ikke aftalt Sælger skal levere indenfor rimelig tid efter aftalens indgåelse I dansk købelov er der tillige krav om, at der skal finde påkrav om levering sted fra køber Krav om påkrav fra køber findes IKKE i CISG

7 Svarer stort set til købelovens regler
Risikoovergang Reguleres i art Reglerne vedr. risikoovergang minder om købelovens Nemlig reglerne i § 17, stk. 1 ”sælgeren bærer risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse indtil levering har fundet sted” Risikoovergang ifølge CISG forsendelseskøb: overlevering til første fremmede transportør (svarer til FFF) Sælg under transport: risikoovergang på aftaletidspunkt Afhentningskøb: sælgerens forretningssted Levering andet sted end hos sælger: risikoovergang når varen er stillet til rådighed og leveringstidspunkt er indtruffet Svarer stort set til købelovens regler

8 Incoterms 2010 EXW – køber skal afhente varens hos sælger DDP DAT/DAP
Klausuler omkring leverings- og omkostningsfordeling EXW – køber skal afhente varens hos sælger Omkostninger og risiko er købers fra sælgers sted og frem til bestemmelsessted (afhentningskøb) Mest belastende for køber DDP Mindst belastende for køber DAT/DAP DAT: sælger skal sørge for at varen læsses af på købers sted DAP: køber skal selv sørge for at varen læsses af på købers sted FCA/FAS FCA: Risiko overgår ved levering af varen til den af køber valgte fragtmand FAS: samme som FCA med fragt sker med skib FOB (som i dansk ret). Sælger betaler transport CFR/CIF: sælger betaler omkostninger og fragt. I CIF tillige forsikring Angivelse af disse klausuler – eks. DDP Hamburg (Incoterms 2010) De nye regler er herefter henholdsvis EXW, FCA, CBT, CIP, DAT, DAP, DDP vedrørende enhver transportform, samt FAS, FOB, CFR, CIF vedrørende alene søtransport. De hidtil gældende regler i DAF og DES samt DDU erstattes således af den nye regel DAP, ligesom den tidligere regel DEQ erstattes af DAT.

9 Svare til samtidighedsgrundsætningen i købelovens § 14
Købers pligter Købesummens betaling Køber er reelt forpligtet til at betale købesummen og modtage varen Herunder kan køber være forpligtet til at åbne remburs eller foretage valutaoverførsel af købesummen HR: betale den pris der er aftalt Undt: intet aftalt vedr. pris (betales markedsprisen) Betalingstidspunkt Oftest aftalt – og det er gældende Ikke aftalt, så betales ved levering eller overdragelse af dokumenter Svare til samtidighedsgrundsætningen i købelovens § 14

10 Købers pligter - Remburs

11 Købers pligter – betalingssted/modtagelse
Udgangspunkt: betaling finder sted, der hvor det er aftalt Er der intet aftalt, så betales der på sælgers forretningssted eller på varens bestemmelsessted. Modtagelse af varen Modtager køber ikke varen, så er der tale om fordringshavermora. Det betragtes som en misligholdelse i forhold til CISG Fordringshavermora giver sælger en omsorgspligt Udgiften afholdes af køber

12 Fælles regler for køber og sælger
Hvis den ene part ikke synes at ville opfylde sine forpligtelser…. Standsningsret for modparten Successiv levering Samme regler som i købeloven, beføjelser vedr. kun den levering, som der er problemer med. Ikke hele ”gruppen” af leveringer

13 Misligholdelsesbeføjelser
Varen er mangelfri, hvis:.. Egnet til formål ved vanligt brug Konkret egnet til særligt formål Varen er i rette kvalitet Pakket korrekt Købers beføjelser (ved forsinkelse…) Fastholde Køber sætter ny frist K skal meddele fastholdelse til S (rimelig tid) Hæve/annullere Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25) Kan tillige hæve såfremt S meddeler at han ikke er i stand til at levere Ved sen levering skal meddelelse om annullering meddeles S Erstatning Erstatningsbetingelserne (art 74-77) Købers beføjelser (ved mangler) Fastholde Krav om væsentlighed (art. 25) Omlevering/afhjælpning Afhjælpning skal være rimelig for S Hæve/annullere Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25) Erstatning Erstatningsbetingelserne (art 74-77) Forholdsmæssigt afslag (dog ej hvis afhjælpning har fundet sted) Undersøgelses- og reklamationspligt Reklamationsfrist Absolutte frist 2 år

14 Misligholdelse Sælgers beføjelser Væsentlighedskravet
(ved manglende betaling eller fordringshavermora) Fastholde S giver K ny frist til betaling (rimelig tid) I dette tidsrum kan andre beføjelser ikke gøres gældende Hæve/annullere Krav om væsentlig misligholdelse (art. 25) Meddeles til køber Udtagelsesret (efter overgivelse) Kreditorer må ej have indsigelser Erstatning Erstatningsbetingelserne Krav at der ej er tale om force majeure Væsentlighedskravet ”En parts misligholdelse er væsentlig, hvis den medfører en sådan ulempe for den anden part, at den i betydelig grad berøver ham for, hvad han i henhold til aftalen er berettiget til at forvente, medmindre den misligholdende part ikke forudså og en fornuftig person i samme situation og under tilsvarende omstændigheder ikke ville have forudset et sådant resultat.”

15 Tabsbegrænsnings-pligt
Erstatning Ansvarsfritagelse At misligholdelsen skyldes en hindring. At hindringen var uden for partens kontrol. At det ikke med rimelighed kunne forventes, at parten havde taget hindringen i betragtning ved aftalens indgåelse. At parten ikke med rimelighed kunne forvente at have undgået eller have overvundet hindringen eller dens følger. Reglerne svarer stort set til Købelovens § 24 om force majeure. Ansvarsgrundlaget = Objektivtivt (i CISG) Tab Kombination af adækvanskrav og opfyldelsesinteresse Rentetilskrivning Efter nationale regler Tabsbegrænsnings-pligt

16 Opsummering Reglerne i CISG minder meget om reglerne i handelskøb.
Når en sælger og køber fra hvert sit land indgår en købeaftale, er det et internationalt køb. Opsummering Incoterms 2010 er transport - og leveringsklausuler Forskellene er primært: CISG sondrer ikke mellem species- og genuskøb. Er der ikke aftalt leveringstid, skal sælger levere inden for rimelig tid. Fordringshavermora er en misligholdelse. Sælger har både en afhjælpningsret og -pligt, også efter levering. Væsentlighedsbedømmelsen er objektiv. Der er en udtagelsesret for sælger, hvis køber ikke betaler for sine varer, og købers kreditorer ikke protesterer. Ansvarsgrundlaget ved misligholdelse er det objektive ansvar. Erstatningskravet opgøres til den positive opfyldelsesinteresse. Der er et adækvanskrav for udgifterne. Rentetilskrivning sker efter nationale regler. CISG gælder for parter fra de lande, der har ratificeret konventionen, eller hvis international privatret fører hertil.


Download ppt "Internationale køb kap 15"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google