Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sproglærerforeningen 9. april 2010 Ved Lore Rørvig og Rita Mogensen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sproglærerforeningen 9. april 2010 Ved Lore Rørvig og Rita Mogensen"— Præsentationens transcript:

1 Sproglærerforeningen 9. april 2010 Ved Lore Rørvig og Rita Mogensen
Landskursus Sproglærerforeningen 9. april 2010 Ved Lore Rørvig og Rita Mogensen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

2 Dagsorden Siden sidst FS10 FSA Nationale test Nyt på vej 05-04-2017
Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

3 Nyt fra 1/8 2009 Fælles Mål (2) trådte i kraft Ny FS10 prøve
Nye, justerede prøvevejledninger 4-6 temaer Karakterbeskrivelser Evalueringsark Prøvebekendtgørelsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

4 Prøvebekendtgørelsen
Prøvebekendtgørelsen nr. 749 af 13/07/2009 Ny prøve i 10. kl FSA: Flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

5 Prøvebekendtgørelsen FS10 engelsk
Der opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale CKF’er. Opgivelserne skal omfatte ns af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover ikke skrevet materiale, fx lyd- og billedmedier. Hertil kommer elevens egne tekster til brug for redegørelsen af det selvvalgte emne. Stof fra flere engelsktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

6 Prøvebekendtgørelsen FS10 ty/fra
4.7. Til den mundtlige del af prøven opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder. Opgivelserne skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad, omfattende skønlitteratur og sagprosa. Herudover opgives ikke-skrevet materiale, fx billed- og lydmedier. Stof fra flere fransk/tysktalende lande skal være repræsenteret i opgivelserne. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

7 Før mundtlig prøve FS10 Årets opgivelser inddeles i 4-6 temaer, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleven trækker lod mellem disse temaer. Inden for det lodtrukne tema vælger eleven i samråd med læreren et emne, som danner grundlag for den mundtlige prøve. Efter lodtrækningen af det overordnede tema, der finder sted tidligst 10 dage inden de skr. prøver påbegyndes, afsættes undervisningstid til, at eleven kan arbejde med det selvvalgte emne. Til brug for redegørelsen udarbejder eleven en disposition. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

8 Prøven består af FS10 Elevens redegørelse for det selvvalgte emne samt en uddybende samtale inden for temaet. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin disposition til prøven. Prøven foregår på engelsk/ tysk/ fransk Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

9 Lodtrækning Skolens leder deltager 4-6 temaer Ligelig fordeling
Mindst 4 muligheder for hver elev Prøven er begyndt Skal give karakter Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

10 Forskelle FSA FS10 Opgives 30-40 ns. Opgives 50-60 ns / 40-50 ns
Lodtrækning under prøven Lodtrækning tidligst 10 kalenderdage før skr. prøvers begyndelse Redegørelsen varer 5 min Redegørelsen varer 7 min Elevens kilder skal sammen med de opgivne tekster ligge på ns. Elevens kilder skal være ud over de opgivne tekster. Kun nødvendige illustrationer på dispositionen. Må medbringe grafiske illustrationer til støtte v. redegørelsen. Samtale om et andet emne (overordnet tema) Samtale om samme emne (overordnede tema). Samtalen varer ca. 8 minutter. Samtalen varer ca. 7 minutter. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

11 Temaer i engelsk Amish Billy Elliott Blacks in America Cartoons
Challenges Crime and violence Coming to another country Conflicts Cross-cultural relationships Dilemmas – choices Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 11

12 Temaer i tysk Jung sein Jung und unsicher sein, Jugendliche, Eltern und Probleme, Mode und Trends Familie Jugendgruppen und –kulturen, Abhängig Reisen, Austausch Freizeit, Sport, Musik Freundschaft, Liebe Zukunft, Schule Deutschland, Die Mauer, Berlin, Die deutsche Geschichte Rassismus, Anders sein Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

13 Temaer i fransk Les jeunes Les loisirs La musique L´internet
Les vacances L´amour & l´amitié L’ école Les pays francophones Paris Les contes Voyager .... Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

14 Tekstopgivelser FSA 30-40 ns incl elevernes kilder
Skoleleders underskrift

15 Dispositionen - tjekliste
Overordnet tema – selvvalgt emne Ikke for mange stikord FSA: ns på elevernes kilder (ns=1300 bogstaver) Ingen kilder på dansk Ikke mig selv som kilde Flere forskellige teksttyper som kilder Ingen illustrationer (kun hvis det er nødvendigt) FS10 evt. grafiske illustrationer Underskrifter

16 Prøvespørgsmål/oplæg FSA
Overordnet tema Ikke lange tekststykker, men et igangsættende spørgsmål Tekstopgivelser, der kan relateres til Gerne illustrationer Ingen stikord!

17 Til censor sendes Tekstopgivelsesblanketten Elevernes dispositioner
Prøvespørgsmål/oplæg Oversigt: sammenhæng elev, overordnet tema og selvvalgt emne Oversigt: sammenhæng tema/opgivelse og prøvespørgsmål Elevrækkefølge Følgebrev -adresse og tlf.nr.

18 Hjælp Prøvebekendtgørelsen nr. 749 af 13/07/2009 Censorvejledningen
Orientering om folkeskolens afsluttende prøver Prøvevejledningerne PEU FAQ på EMU Skolekom konferencen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

19 Censorordning Ændring i dansk og matematik Ikke ændring i fremmedsprog
Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

20 Procedure FSA Beskikket censor sender opgaver samt brev m oplysninger om mail og tlf.nr. samt træffetider (skabeloner) Kommunal censor sender kopi af sin karakterliste til beskikket censor Beskikket censor sender kopi af sin karakterliste til kommunal Kommunal censor kontakter beskikket censor Enighed opnås, eller der gives karakter efter reglerne for FSA Karakterlisterne udfyldes, underskrives af begge og sendes til skolen (Man kan enten skrive den endelige karakter på en ”frisk” karakterliste eller rette i hinandens tilsendte karakterlister og underskrive disse – man må ikke kunne se den oprindelige karakter) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

21 Procedure FS10 Beskikket censor sender opgaver vedlagt kuvert med karakterliste samt brev m oplysninger om mail og tlf.nr. samt træffetider Lærer sender kopi af sin karakterliste til beskikket censor Lærer modtager censors karakterliste fra sin skoleleder Lærer kontakter beskikket censor Enighed opnås, eller der gives karakter efter reglerne for FS10 Karakterlisterne udfyldes, underskrives af begge og sendes til skolen (Man kan enten skrive den endelige karakter på en ”frisk” karakterliste eller rette i hinandens tilsendte karakterlister og underskrive disse – man må ikke kunne se den oprindelige karakter) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

22 Rettearbejdet Optælling af antal rigtige – kun hvad der står i rettevejledningen! Excel-ark lægges ud 21/5 FSA vægtning: FS10 vægtning: 30-70 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

23 Nationale test Pædagogisk værktøj – et nuanceret billede af den enkelte elevs faglige styrker, svagheder og potentiale En profilbeskrivelse af elevens standpunkt (5-trins-skala) Adaptive, randomiserede og selvscorende Skal kunne gennemføres på 45 min. Obligatoriske test i perioden 15/2 – 30/ Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

24 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

25 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

26 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

27 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

28 Hvad får læreren ud af testen?
En præcis tilbagemelding om elevens og klassens faglige niveau på de tre profilområder. Detaljeret indsigt i hver enkelt elevs test. Overblik over områder, der kræver en indsats. På portalen hentes vejledning og inspiration til, hvordan der kan følges op. Bedre grundlag for yderligere evaluering, undervisningsdifferentiering og tilrettelæggelse af undervisningen for klassen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

29 Hvad måler man med testen?
Testen kan sige noget om hvad eleven kan: Elevens kundskaber og færdigheder. Testen kan ikke sige noget om hvor og hvordan eleven har lært det! Det er altså hverken trinmålene, lærerne eller skolen, der evalueres med testene – kun elevernes faglige niveau. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

30 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

31 Engelsk - læsning Opgaverne tester elevernes evne til at forstå hovedindhold, finde specifik information og uddrage konklusioner fra forskellige former for tekst. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

32 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

33 Engelsk - ordforråd Opgaverne tester elevernes viden om ord, staveformer og færdigheder i at bruge et hensigtsmæssigt ordforråd. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

34 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

35 Sprog og sprogbrug Opgaverne tester elevernes evne til at bruge centrale grammatiske områder på engelsk fx ordklasser, bøjninger og opbygning af sætninger. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

36 Anvendelse af hjælpemidler
De nationale test gennemføres som en del af den løbende evaluering. Det betyder at: Det er læreren, der bestemmer. Adgang til hjælpemidler bør være som i den daglige undervisning. Elever med særlige behov skal have adgang til de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

37 Følgende resultater er til rådighed for læreren
Resultater for klassen: Tabel – gennemsnit Søjlediagram – fordeling Resultater for eleven: Tabel – 3 profilområder + samlet Mulighed for at gennemse elevernes testforløb i detaljer Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

38 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

39 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

40 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

41 Hvad får læreren ud af de nationale test?
Et præcist resultat af klassens og den enkelte elevs faglige niveau. En viden om klassens og den enkelte elevs styrker og svagheder – har en elev fx brug for udfordringer eller ekstra støtte i undervisningen. Et værktøj til at planlægge undervisningen med udgangspunkt både i klassens og i den enkelte elevs behov. En viden om klassens og elevens fremskridt over en periode. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

42 Evalueringsportalen Evaluering.uvm.dk 05-04-2017
Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

43 Evalueringsportalen Evaluering generelt. Generel vejledning om evaluering: Artikler til alle om løbende intern evaluering, bl.a. om god praksis og anvendelse af evalueringsværktøjer (metoder). Evalueringsværktøjer. Beskrivelser af 27 evalueringsværktøjer: Konkrete præsentationer af evalueringsværktøjer, der primært er for lærere og skoleledere. Kommuner kan dog også kigge med. Evaluering i fagene. Artikler om evaluering: Læs om undervisningsforløb og valg af trinmål, evalueringsværktøjer samt anvendelse af evalueringsresultaterne. De nationale test. Indgang til de nationale test: Lærere og skoleledere kan booke, afvikle og se resultater af de nationale test samt finde information om opfølgning på testresultaterne. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

44 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

45 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

46 Nyt om prøver ty/fransk
FSA Skriftlige prøver i udtræk fra skoleåret 10/11 10% Forsøg med mundtlige prøver Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

47 Der arbejdes med Gøre prøverne elektroniske Bekendtgørelsesændring
Træneren Lovforslag: Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin Mulighed for at udskyde tidspunktet for afgivelse af sidste standpunktskarakter Mulighed for en dårligere karakter ved klage over prøvekarakter Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

48 Spørgetid ?

49 Tak for i dag Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer


Download ppt "Sproglærerforeningen 9. april 2010 Ved Lore Rørvig og Rita Mogensen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google