Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regler for tildeling af gratis CO2 kvoter fra 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regler for tildeling af gratis CO2 kvoter fra 2013"— Præsentationens transcript:

1 Regler for tildeling af gratis CO2 kvoter fra 2013
Rasmus Zink Sørensen Dorte Maimann Evelyn Isaksen

2 Program Velkomst 9.15 Proces og tidsplan for dataindsamling
9.30 Gennemgang af regler for beregning af kvoter Spørgsmål 10.45 Pause Eksempler på beregning af kvoter til konkrete virksomheder Dataindsamling og verifikation Spørgsmål Let frokost Afslutning

3 Proces og tidsplan for dataindsamling - 1
Dec. 2010: Afstemning i CCC om EU-Kommissionens beslutning om harmoniserede regler for kvotetildeling for ; formel vedtagelse efter høring i EU-Parlamentet –formentlig marts 2011 Januar 2011: Informationsmøder for driftsledere og verifikatorer i ENS Hjælpeskema til rapportering og vejledning følger snarest… 15. maj 2011: Indberetning af verificerede data til ENS Primo sept. 2011: ENS sender kvoteberegning til driftsledere til kommentering 30. sept. 2011: ENS sender liste over kvoteomfattede p-enheder og foreløbig kvotetildeling til EU-Kommissionen EU-Kommissionen fastlægger korrektionsfaktor ENS udmelder endelig kvotetildeling 28/ – første kvotetildeling i fase III Ikke national NAP Kvotetildeling baseret på fælles EU regler

4 Proces og tidsplan for dataindsamling -2
OBS: Art. 8 Stk.4 i beslutningen: ”Medlemsstaterne tildeler ingen gratis emissionskvoter til en p-enhed, hvis dataene vedrørende den pågældende p-enhed ikke er verificerede og godkendt som tilstrækkelige.”

5 Produktion af produkter
Grundlag Produktion af produkter Basisperiode ELLER IKKE udledning af CO2 Ingen kvoter for elproduktion

6 Del-installationer Metoden for kvotetildeling afhænger af produktet
Produktionen opdeles i del-installationer En del-installation producerer produkter med samme metode for kvotetildeling Del-installationer er ikke nødvendigvis fysiske enheder

7 Metode for tildeling 1 Har produktet et benchmark?
(bilag 1 i tildelingsreglerne) Tildeling efter ton produkt Ja Målbar varme? Nej Tildeling for procesemissioner Tildeling efter produktion af varme, import af varme fra andre ETS installationer og eksport af varme til non-ETS Ja Tildeling efter forbrug af brændsel (TJ brændsel) Nej

8 Metode for tildeling 2 Er produktet udsat for carbon leakage?
Hvis NACE koden for produktet fremgår af listen i kommissionens afgørelse om carbon leakage Link til afgørelsen:

9 Del-installation Produkter med forskellige tildelingsmetoder eller carbon leakage status er forskellige del-installationer 1 produkt med BM 2 produkter uden BM Eksempel: 3 del-installationer Benchmark P1 Varme CL Brændsel CL P1 – BM Brændsel Varme Kedel P2 - CL P3 – CL

10 Del-installation Hvis et produkt produceres med både målbar varme OG direkte brændsel, opdeles i to del-installationer 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Eksempel: 3 del-installationer Benchmark P1 Varme CL Brændsel CL P1 – BM Brændsel Varme Kedel P2 - CL

11 Del-installationer Produkter med samme tildelingsmetode og carbon leakage status samles i én del-installation 5 produkter uden BM eller målbar varme Eksempel: 2 del-installationer Brændsel CL Brændsel ikke CL P1 - CL Brændsel P2 - CL P3 – ikke CL P4 – ikke CL P5 – ikke CL

12 Del-installationer Installationens samlede udledninger =
Udledninger med produkt benchmark x N produkter (hvert produkt har én CL status) +Udledninger fra produktion af målbar varme +Udledninger fra anden brændselsanvendelse +Procesemissioner +Emmissioner uden kvotetildeling (elproduktion + CCS) Maksimalt antal del-installationer = N + 6 CL ikke CL CL ikke CL CL ikke CL

13 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Fjernvarme ikke CL Varme Damp Kedel Turbine Elektricitet

14 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

15 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

16 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

17 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

18 Del-installationer 4 del-installationer Benchmark P1 Brændsel CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 - CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

19 Del-installationer 3 del-installationer Benchmark P1 Brændsel ikke CL
Varme CL Varme ikke CL Elektricitet uden kvotetildeling 1 produkt med BM 1 produkt uden BM Fjernvarme Elektricitet Eksempel: Brændsel P1 – BM P2 – ikke CL Varme Fjernvarme ikke CL Damp Kedel Turbine Elektricitet

20 Foreløbig kvotetildeling
Beregnes for hver del-installation Historisk aktivitetsniveau er medianen af aktiviteterne i basisperioden Samme basisperiode for alle del-installationer Enten eller Der er kun krav om dataindsamling for den basisperiode, der giver højest kvotetildeling

21 Beregning for hver del-installation (produkt benchmark)
Kvotetildeling = Produkt benchmark X Historisk aktivitetsniveau (X) Andel direkte emissioner (Hvis der bruges el i stedet for brændsel til produkter med BM i bilag 1 pkt. 2) - Importeret varme fra non-ETS X varmebenchmark

22 Beregning for hver del-installation (produkt benchmark)
Historisk aktivitetsniveau opgøres i ton produkt efter definitionerne i bilag 1 Særlige formler i bilag 3 for raffinaderier kalk calcineret dolomit dampkrakning aromater hydrogen syntesegas ethylenoxid/ethylenglycoler

23 Beregning for hver del-installation (produkt benchmark)
Hvis der bruges elektricitet til produktionen af visse produkter, reduceres kvotetildelingen svarende til andelen af indirekte udledninger fra elproduktionen Dette gælder: raffinaderiprodukter, stål fra lysbueovne, støbejern, mineraluld, gipsplader, carbon black, ammoniak, dampkrakning, aromater, styren, hydrogen, syntesegas og ethylenoxid/ethylenglycoler

24 Beregning for hver del-installation (varmebenchmark)
Varme produceret i installationen Varme importeret fra en anden ETS installation Ikke varme importeret fra fjernvarmenet Ikke varme importeret fra non-ETS installationer Ikke varme leveret direkte til en anden ETS installation

25 Beregning for hver del-installation (varmebenchmark)
Anvendes hvis Varmen ikke anvendes til at producere et produkt med benchmark Den anvendte varme er målbar Varmen ikke bruges til at producere elektricitet Målbar varme = varme der overføres via et medie (damp/luft/vand/olie/…) som kan måles – selv hvis den ikke måles i praksis Hvis der ikke findes målinger, anvendes i stedet brændværdien af det anvendte brændsel og en fast effektivitet på 70 %

26 Beregning for hver del-installation (varmebenchmark)
Kvotetildeling = Varme benchmark X Historisk produktion af målbar varme forbrugt i produktionen Varme leveret til fjernvarmenet eller non-ETS installation regnes som forbrug hos producenten

27 Beregning for hver del-installation (brændselsbenchmark)
Anvendes hvis brændsel anvendes til Direkte opvarmning Produktion af mekanisk energi Sikkerhedsafbrænding (udtrykkeligt fastlagt i relevante tilladelser) Og ikke Anvendes indenfor et produkt benchmark Anvendes til målbar varme Anvendes til elproduktion Anvendes indenfor definitionen af procesemissioner Afbrændes uden udnyttelse (bortset fra sikkerhedsafbrænding)

28 Beregning for hver del-installation (brændselsbenchmark)
Kvotetildeling = Brændselsbenchmark (tCO2/TJ) X Historisk forbrug af brændsel (i TJ)

29 Beregning for hver del-installation (procesemissioner)
Der kan kun tildeles kvoter for procesemissioner fra Kemisk eller elektrolytisk reduktion af metalforbindelser i malme Fjernelse af urenheder fra metaller og metalforbindelse Termisk dekomponering af karbonater undtagen til røggasrensning Kemiske synteser, hvor det kulstofholdige materiale deltager i reaktionen, men hvor det primære formål ikke er at generere varme Brug af kulstofholdige additiver eller råmaterialer til et primært formål, som ikke er at generere varme Kemisk eller elektrolytisk reduktion af halvmetaloxider og fosfater

30 Beregning for hver del-installation (procesemissioner)
Kvotetildeling = Reduktionsfaktor (0,97) X Historiske procesemissioner

31 Carbon leakage Hvis et produkt anses for at være udsat for carbon leakage, tildeles kvoter svarende til 100% af det fastsatte benchmark. Hvis et produkt ikke anses for at være udsat for carbon leakage, tildeles kvoter svarende til 80% af det fastsatte benchmark i 2013, faldende til 30% i 2020. Hvis 95% af input, output og tilhørende emissioner stammer fra produkter med samme CL status, kan denne status bruges for hele produktionen. Listen over udsatte sektorer findes på Exposure Factor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udsat for CL 1 Ikke udsat for CL 0,8 0,729 0,657 0,586 0,514 0,443 0,371 0,3

32 Samlet foreløbig tildeling
Samlet foreløbig kvotetildeling = Sum af (foreløbig kvotetildeling til hver del-installation X carbon leakage faktor for del-installationen)

33 Endelig tildeling (elproducenter, nye og udvidelser)
For elproducenter, nye virksomheder og kvotetildeling til væsentlige udvidelser af produktionskapaciteten reduceres den foreløbige kvotetildeling med 1,74 % årligt fra 2013 I 2010 leverede alle installationer data til vurdering af om de var elproducenter – det er samme kriterier, der gælder her

34 Endelig tildeling (andre end elproducenter, nye og udvidelser)
Om nødvendigt reduceres den foreløbige kvotetildeling til andre end elproducenter ned til loftet for kvotetildeling til industri =den samlede kvotemængde i året * industriens andel af de historiske udledninger i Efter indberetning af foreløbige kvotetildelinger fra alle lande udregner kommissionen en tværsektoriel korrektionsfaktor for hvert år Faktoren ganges på den foreløbige kvotetildeling for hver virksomhed, der ikke er elproducent

35 Ændringer i kvotetildelingen
Væsentlig ændring i produktionskapacitet Delvis indstilling af driften Indstilling af driften Ikke længere omfattet af kvoteordningen

36 Væsentlige ændringer af produktionskapacitet
Ved væsentlige ændringer af produktions-kapaciteten justeres kvotetildelingen tilsvarende 10 % ændring eller 5 % ændring, der ændrer kvotetildelingen mindst kvoter pr. år. Produktionskapaciteten er den højeste dokumenterede produktion i en to-måneders periode

37 Delvis indstilling af driften
Hvis aktiviteten af en del-installation reduceres mere end 50/75/90 % i forhold til det historiske aktivitetsniveau i basisperioden reduceres kvotetildelingen til denne del-installation med henholdsvis 50/75/100 %

38 Dataindsamling 1 Metoderapport Beskrivelse af p-enheden, herunder
Energimæssig sammenhæng med andre enheder og net Indfyret effekt på alle anlæg Brændselsanvendelse på alle anlæg Inddeling i del-installationer Metode for opgørelse af data herunder sikring, at dobbelttælling undgås Datakilder

39 Dataindsamling 2 Datarapport: Produktnavne + PRODCOM koder Nace-koder
Carbon leakage status for hvert produkt Kapacitetsændringer mellem 1.jan og 30. juni 2011 Den valgte basisperiode Direkte udledninger fra brændsler og processer Kortlægning af energistrømme i basisperiode: - samlet brændselsforbrug - brændselsforbrug til produkt med benchmark - brændselsforbrug til målbar varme - brændselsforbrug til elproduktion Data for de enkelte del-installationer

40 Dataindsamling 3 Produkt benchmark
Aktivitetsdata i basisperioden: Historisk produktion i tons/år Sektorspecifikke data (raffinaderier, kalk mm., jf. bilag III) Importeret varme fra non-ETS Andel direkte emissioner ved brug af el i stedet for brændsel, hvis produkt benchmark jf. bilag I pkt. 2 Indledende installeret kapacitet (jf. art.7 stk.3)

41 Dataindsamling 4 Varmebenchmark
Aktivitetsdata i basisperioden: Produceret målelig varme i TJ (ekskl. varme til produkter med benchmark og elproduktion) Importeret målelig varme og kilde Eksporteret målelig varme og aftager

42 Dataindsamling 5 Brændselsbenchmark
Aktivitetsdata i basisperioden: Brændselsforbrug i TJ ekskl. brændsel til produkter med benchmark, til målelig varme og elproduktion

43 Dataindsamling 6 Procesemissioner
Aktivitetsdata i basisperioden: Historiske procesemissioner i ton CO2 for processerne anført i art.3 stk.1h

44 Dataindsamling 7 Hvad hvis man ikke har alle data tilgængelige
Verifikation af metoderapport og datarapport Vejleding og hjælpeskema kommer Indsendes til Energistyrelsen senest 15. maj 2011

45 Hvis spørgsmål Så kontakt os: Evelyn Isaksen ew@ens.dk
Dorte Maimann


Download ppt "Regler for tildeling af gratis CO2 kvoter fra 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google