Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Juridisk funktion Juridisk konsulent Birgitte Randrup og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Juridisk funktion Juridisk konsulent Birgitte Randrup og"— Præsentationens transcript:

1

2 Juridisk funktion Juridisk konsulent Birgitte Randrup og
Juridisk konsulent Charlotte Bennike Personalejura – ansættelser, afsked, sygdom, barsel, ferie mv. Forsikringsspørgsmål – statens selvforsikring, erstatningsspørgsmål Kontraktsret – fx kontrakter vedr. kopimaskiner. Ophavsret. Elever – juridiske spm. i relation til karakterer mv. Nyhedsbrev hver uge – ofte punkter om personaleforhold Skabeloner, notater mv. på medlemssiderne på Ring eller mail spørgsmål til os

3 Elevklager over lærere – hvordan håndteres de
Afskedssager

4 Elevklager klager over pædagogiske forhold – mangler ved undervisningen, pensum, lærerplaner mv. Klager over disciplinære forhold – fx læreren er alkohol-påvirket, udøver sex-chikane, møder for sent

5 Klage over undervisning/pædagogisk forhold
Elever kan klage til rektor over pædagogiske anliggender Rektors afgørelse i pædagogiske anliggender kan påklages til UVM, jf. stx-lovens § 39, stk. 1 Undtaget fra klageadgangen til UVM er rektors afgørelser vedr. lærere, herunder af personaleretlig art, som fx afgørelser omtildeling af advarsler, suspension, afsked mv. Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere og en klage over en lærer er berettiget. Fagkonsulenten kan dog vejlede rektor om faglige krav mv.

6 Klager over disciplinære forhold
Det er det rektor, der afgør sagen. Ingen klagemulighed til UVM – det må afgøres i det fagretlige system om en evt. afsked er lovlig/saglig. Eleven er ikke part i den fagretlige sag og må ikke pga. tavshedspligten underrettes om disciplinære sanktioner – fx advarsler, afsked mv. Ved disciplinære forhold er bevissikring vigtigt – fx ved alkoholpåvirkning

7 Håndtering af klager Vurdering af klagens alvor. Er det ”brok” eller en klage over et alvorligt forhold? Klagen skal være skriftligt formuleret. – enten i form af en skriftlig klage fra elev/forældre eller et notat, som skolen skriver på baggrund af en samtale med elev/forældre. Vigtigt at underrette elev/forældre om, at klagers navn vil komme læreren til kundskab. Anonyme klager kan ikke anvendes i forhold til lærere. Hvis klageren har en god grund til at være anonym – så må ledelsen iværksætte en ”egen-undersøgelse” af sagen. (dvs. overvære undervisning, tale med hele klassen osv.)

8 Håndtering af klager (fortsat)
Læreren der klages over skal orienteres - hurtigt. Skal have udleveret kopi af klagen (eller af notat) og have nogle dage til at udtale sig skriftligt eller mundtligt ved en samtale. Herefter afholdes normalt samtale, hvor læreren har mulighed for at medtage en bisidder. (”tjenstlig samtale”). Efter samtalen tages der stilling til, om sagen skal fortsætte med yderligere undersøgelser, med ”hjælp” fx kurser, supervision eller som en disciplinærsag med advarsel eller afsked.

9 Forhold til klageren Altid bekræfte at klage er modtaget og underrette om, at den vil blive behandlet. Orientering om, at klagesagen er afsluttet og evt. betydning for klageren – men der må ikke pga. tavshedspligten orienteres om disciplinære sanktioner.

10 Skriftlige retningslinjer for behandling af elevklager?

11 Varsler iflg. funktionærloven – afsked kan ske:
Med et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder Med et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder Med et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder Med et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder Med et varsel på 6 måneder herefter Prøvetid – 14 dage, ikke krav om udgang af måneden

12 Funktionærlovens §§ 2a og 2b
§ 2a – der skal betales fratrædelsesgodtgørelse på 1, 2 eller 3 mdr. løn efter ansættelse i 12, 15 og 18 år. § 2b – godtgørelse for usaglig opsigelse på op til 6 måneders løn. (krav om min. 1 års ansættelse og min.15 års ansættelse før der er mulighed for op til 6 måneders løn) – suppleres af bestemmelser i overenskomsterne om godtgørelse for usaglig afsked.

13 Begrundelser for opsigelse
Skolens forhold (bevis – sandsynliggøre) Arbejdsmangel Rationalisering Omstrukturering Faglig voldgift vedr. afsked pga. nedskæringer: SU-skal underrettes Ikke-udvidet partshøringspligt Ikke krav om advarsel Overvejelse om omplacering

14 Begrundelser for opsigelse
Medarbejderens forhold (bevis – skærpet) Uegnethed (elevklager)- rektor har kompetencen – fagkonsulenter skal ikke længere bruges i sager om pædagogiske anliggender. Sygdom/fravær (skolen bør have en sygepolitik) Samarbejdsvanskeligheder Disciplinærproblemer Intet krav om underretning af SU Der bør gives advarsel først Udvidet partshøringsforpligtelse – dog ikke ved sygdom

15 Advarsler Anvendes til at præcisere at et bestemt forhold, der normalt ikke i sig selv kan karakteriseres som en grov misligholdelse, ved gentagelse vil indebære bestemte konsekvenser (afskedigelse/bortvisning).

16 Advarsler (fortsat) Skriftlig advarsel
- hvad klages der over - hvad skal gøres bedre (og inden for hvilken frist) - konsekvens af manglende ændring i form af opsigelse/bortvisning Advarsler (fortsat) Mundtlig advarsel – ingen særlig betydning Husk – advarsler forældes efter 1 – 2 år. Men det betyder ikke, at de skal fjernes fra personalesagen.

17 Særligt beskyttede medarbejdere
Gravide/barslende (også på forældreorlov)(også mænd) Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (lov nr. 31. af ) – race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap mv. Deltidsansatte og midlertidigt ansatte (beskyttet mod forskelsbehandling) Tillidsrepræsentanter. hvem har TR-beskyttelse: (fælles)tillidsrepræsentanter: suppleanter for (fælles)tillidsrepræsentanter medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU suppleanter for medlemmer (medarbejderrepræsentanter) af SU sikkerhedsrepræsentanter

18 Suspension/hjemsendelse
Pålæg om ikke at møde på arbejdsstedet indtil videre – men stå til rådighed Fuld løn Må ikke bruges som chikane – så overgang til fritstilling

19 Bortvisning – løn stoppes straks
Forudsætter grov misligholdelse – fx tyveri, vold, ulovlig udeblivelse mv. Arbejdsgiver skal reagere straks Eventuel forudgående advarsel Husk partshøring og husk at stoppe løn hos lønfirmaet + orientering af organisation

20 Partshøring Altid partshøring før afsked – også i prøvetid
Frist på min. ca. 14 dage til at udtale sig Ved arbejdsmangel, omorganisation, sygdom – her er ikke nogen udvidet partshøringspligt. Hvis der skal vælges mellem flere medarbejder skal kriterier, der er anvendt til udvælgelse – men ikke pligt til at redegøre for hvorfor det ikke er en anden medarbejder der er udvalgt til afsked. Afsked pga. disciplinære problemer, samarbejdsproblemer, advarsler – udvidet høring Underret TR om at der er foretaget partshøring

21 Udvidet parthøring - Hvad skal der partshøres over?
PAV  Hvad skal der høres om? Partshøring efter denne grundsætning omfatter ikke blot sagens faktiske omstændigheder, jf. afsnit , men også myndighedens egen vurdering af sagens bevismæssige og retlige spørgsmål. Det må således antages, at myndigheden i almindelighed skal give den ansatte en redegørelse for grundlaget for den påtænkte afsked eller sanktion, herunder de forhold fra den ansattes side, der lægges vægt på, og myndighedens foreløbige opfattelse af sagen. Hvis der er bevismæssige spørgsmål, skal redegørelsen også angive myndighedens bevismæssige vurderinger. Redegørelsen skal tillige indeholde myndighedens syn på sagens retlige spørgsmål, herunder de retsregler, der tænkes anvendt, og anvendelsen af reglerne på den konkrete sag.

22 Underretning af SU, TR, organisation
SU (og bestyrelsen) skal underrettes om nedskæringer, omorganiseringer mv. der har personalemæssige konsekvenser SU bør godkende kriterier, der skal bruges til at udpege den/de medarbejdere der skal afskediges TR skal underrettes når der startes en afskedssag Organisationen skal underrettes når der foretages endelig afsked.


Download ppt "Juridisk funktion Juridisk konsulent Birgitte Randrup og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google