Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Naturgenopretning for fisk i danske vandløb"— Præsentationens transcript:

1 Naturgenopretning for fisk i danske vandløb
“Naturlige” vandløbsprojekter skaber god dansk natur med naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

2 Vandløbene er op til ca. 170 km lange og er naturens ”blodårer”
Der bør være vandrefisk i mange af dem, også langt fra havet Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

3 Lidt biologi om en typisk vandrefisk (NATURA 2000-art)

4 Sæt fokus på livscyclus for vandrefisk i vandløb
samt på, at der ikke er væsentlige “flaskehalse” i en sund natur Fri passage for gydefisk Gydebanke Vandring Overlevelse af æg og yngel Fri passage for ungfisk (smolt) Havet Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

5 Laksefisk, lampretter mm. gyder i strygenes grusbund.
Fiskene graver æggene ned mellem stenene (gydegruset), så stenene skal have en naturlig størrelse og må ikke være for store Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

6 Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

7 Strygene er vandløbenes ”lunger”,
Her bliver vandet iltet godt, mange fisk gyder her, og der er et varieret liv af smådyr, vandplanter og fisk (som krævet i Vandrammedirektivet). Vi skal have de naturlige stryg tilbage, hvis de er forsvundet. Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

8 Der ligger ofte opstemninger på de strækninger, der har
et stort naturligt fald og har haft stor biologisk værdi. Opstemningerne har særligt stor negativ betydning nede i ådalene spærrer for fiskene vandringer til og fra mange km vandløb de oprindelige dyr og planter kan ikke leve i opstuvningszonen. Opstemning Opstuvningszone

9 Spærringer for opstrøms vandrende fisk, smådyr m.m.

10 Spærringer for nedstrøms vandrende fisk, smådyr m.m.
Overset ? Spærringer for nedstrøms vandrende fisk, smådyr m.m. Opstemning ved Gns. % smolttab Vandmøller 30 ”Gammeldags” traditionelle dambrug 42 Vandkraftværker 82 Vådområder ?

11 Eksempel på effekt af, at Naturstyrelsen fjernede en 2 m høj
opstemning i Gudenå og skabte fri faunapassage, samtidig med, at de naturlige stryg ”genopstod” i en kilometerlang opstuvningszone Vilholt Møllesø 2008

12 Vandstanden sank og ørredbestanden ”eksploderede”
1,5 km opstrøms møllen (de naturlige gydebanker ved Voervadsbro virkede igen)

13 En fjernelse af opstemningen ved Vilholt (ca. 2 m) skabte
På sigt passage til og fra 120 km vandløb opstrøms (i dag kun 20 km, der er stadig en stor spærring tilbage) ca. 2 km gydestryg med naturligt fald i den gl. opstuvningszone En stor ørredbestand, også nedstrøms møllen (2-3 gange større) Stor positiv effekt på den ”naturlige” natur (smådyr, vandplanter, andre fisk m.m.), sejlads, klimasikring Tidligere vandstand i møllesø

14 Det svære ved at skabe stryg med naturligt fald ?
Faldet kan kun ”bruges” een gang. Man kan ikke bevare en opstemning og skabe fri passage samt gode livsbetingelser i opstuvningszonen 3,6 km opstuvning Opstuvning Stejlt stryg kan ikke anbefales

15 Genskab vandløbenes naturlige fald ! Det er ikke ret stort.
Specielt ikke i Vestjylland, hvor der naturligt er flest sjældne fiskearter (f.eks. snæbel, laks, stalling og havlampret). Eksempler på vandsystemer med opstemninger i hovedløbet: Vandløb Længde ca. Udspring over havet Villestrup Å 20 km 22 m Suså 83 km 30 m Odense Å 54 km 31 m Gudenå 158 km 70 m Storå 104 km

16 Undgå opstuvning - det er unaturligt Unaturligt stejle stenstryg, f.eks. ved vandindtag til dambrug på ”glat strøm”, ”låser” faldet i lange og dybe opstuvningszoner. Livsbetingelserne er unaturlige på stryget for vores planter, dyr og fisk, og de naturlige gydemuligheder for ørreden og en del sjældne fisk mangler (f.eks. laks, stalling, hav-, flod- og bæklampret). 5 cm fald kan give 25 m gydestryg i en å.

17 Vådområdeprojekt ved Vejle Å
Det brede og lavvandede stryg med naturligt fald og gydegrus tager hensyn til, at den spæde ørredyngel og anden fiskeyngel kan overleve ved bredden. Området oversvømmes i ”naturlige” perioder Se evt. mere her

18 En periodevist oversvømmet Omme Å.
Her lå der tidligere 7 dambrug, og vildfiskene manglede. Nu er der fri passage på 25 km og etableret et vådområdeprojekt med stor naturværdi, gydestryg med naturligt fald og gydesucces for bl.a. ørred og stalling. Se evt. mere her

19 Vådområdeprojekt med unaturligt stejle stryg og unaturligt
bundsubstrat (mest håndsten, som fiskene ikke kan gyde i) Hvorfor ikke en naturlig dansk natur ? Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.

20 Der kan introduceres store tab af smolt, hvis man anlægger søer direkte i vandløb for at rense for kvælstof og lader hele vandløbets vandføring løbe gennem søen. År Smolttab i det berørte område (%) 2005 2006 2007 71 2009 82 2010 79 2011 90 Data fra Anders Koed, DTU Aqua

21 NB: Man kan undgå smolttab ved anlæg af søer/vådområder:
Vådområde i Vejle Å ved Skibet (etableret 2004). Kun 19 smolt (0,1 %) vandrede ind i søen i 2005. ”skjult” vandindtag 26 ha sø, omgivet af dige Indløb Udløb Vejle Å løber lige syd for diget (bortledning af 8 % af medianminimum til søen = 230 l) Data fra Vejle Kommune og Vejle Amt

22 ”Mest miljø for pengene” – hvordan ?
Tænk fremtidssikre løsninger, inden I vælger at beholde opstemninger og lave søer i vandløb, specielt i de store vandløb nederst i vandsystemerne. Det naturlige vandløb og dets stryg med naturligt fald skaber store naturværdier for vores planter, dyr og fisk – stejle stenstryg, unaturlige opstuvningszoner og unaturlige søer kan udrydde vores naturlige fisk m.m. Fisk har desuden en meget stor rekreativ og socioøkonomisk værdi, og vi lever i et land, der er højproduktivt med fisk fra naturens hånd. Flere beregninger har vist, at det ofte kan betale sig økonomisk for samfundet at gøre noget for fiskene (rekreativt fiskeri, turisme etc.).

23 Eksempel på, at det nytter at gøre noget optræk af laks til Skjern Å
Det kan blive meget bedre, hvis vi vil ! 1954

24 Konflikt mellem naturinteresser på land og i vand
Der er meget ofte konflikter mellem interesser vedr. den lokale natur på land, som evt. kan blive påvirket af en sænket vandstand i de ”unaturlige” opstuvningszoner (§ 3, rigkær, Natura 2000-arter etc.) Vedr. vandrefisk: Tænk helhedsorienteret og fremtidssikret. Tal sammen over kommunegrænserne og med andre myndigheder m.m. omkring opstemninger og vådområder, der kan påvirke fiskebestandene i hele vandsystemet Spørg altid om gode råd og ideer (fx hos Fiskerikontrol, DSF, DTU Aqua m. fl.) i god tid, før et løsningsforslag bliver valgt og projekteret Hvis ringen/cirklen brydes går det altså galt, det er det som er sket i de danske vandløb, spærringer og ødelagte gydeområder.


Download ppt "Naturgenopretning for fisk i danske vandløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google