Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ATV møde om boringer 6. november 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ATV møde om boringer 6. november 2012"— Præsentationens transcript:

1 ATV møde om boringer 6. november 2012
Miljøboringer - en trussel mod grundvandet? Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling

2 Hvad opnår vi ved at give tilladelser? Tilsyn med borearbejde
Hvorfor interesserer sig for miljøboringer? Kort præsentation af Boringsbekendtgørelsen og Uddannelsesbekendtgørelsen Forskel på A- og B-boringer Anmeldelse af boringer (B-boringer) Tilladelse til filtersatte boringer (A-boringer) Hvad opnår vi ved at give tilladelser? Tilsyn med borearbejde Hvorfor fører vi tilsyn? Hvordan fører vi tilsyn? Hvad får vi ud af tilsynene?

3 Hvorfor interesserer sig for miljøboringer?
Fokus på grundvandsbeskyttelse Hele Gladsaxe Kommune er indvindingsopland

4 Miljøboringer Opdagede gamle boringer ifbm
Miljøboringer Opdagede gamle boringer ifbm. tilsyn og i gamle rapporter overhængende fare for forurening direkte i primært magasin

5 Hvorfor interesserer sig for miljøboringer?
Boringerne var hverken anmeldt eller sløjfet I Gladsaxe er der ca filtersatte boringer, der ikke er sløjfet – udgør en alvorlig risiko for forurening af grundvandet f

6 Myndighedsbehandling Bekendtgørelser
Bek. nr. 1000, 26. juni 2007 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land NB! Ændret august 2012 – slettet:”Udløber 1. september 2012!” Bek. nr. 999, 26. juni 2007 Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land NB! Første bekendtgørelse kom i 2000 – krav om A-bevis fra 2003 og B-bevis 2006

7 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
Bekendtgørelsen er meget målrettet vandforsyningsboringer Definerer forskel på A- og B-boringer Forslag til vilkår i tiladelser til A-boringer B-boringer skal anmeldes

8 Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land
Fastsætter regler om uddannelse og beviser A-bevis til firmaer , boreentreprenør B-bevis til person, der leder borearbejdet, borerformand NB! By- og Landskabsstyrelsen kan give tilladelse til at personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i udlandet, kan virke som brøndborer med A- eller B-bevis. Specielt bliver jordvarmeboringer udført for Weishaupt foretaget af personer fra Tyskland, som har tilladelse fra By- og Landsskabsstyrelsen

9 Brøndboreruddannelsen (etableret 2001)
Fælles for A- og B- bevis Forudsætter mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed 25 kursusdage (AMU uddannelse) Kun i Århus (Tekniske skole) A-bevis Målrettet leder af borevirksomheden B-bevis Målrettet brøndboreren

10 Brøndboreruddannelsen er målrettet vandforsyningsboringer
Ingen miljøfag i pensum– dvs. ikke undervisning i kendskab til forureninger og spredning af forurening

11 De sidste fem år der i Gladsaxe Kommune udført:
1 vandforsyningsboring Mellem 500 – miljøboringer (A- og B-boringer)

12 Vigtigt med korrekt udførelse af boringer bla. pga
Vigtigt med korrekt udførelse af boringer bla. pga. risiko for udveksling af forurening mellem grundvandsmagasiner

13 Risiko for udveksling af forurening mellem grundvandsmagasiner
Fri fase Fri fase

14 Myndighedsbehandling
Bek. nr. 1000, 26. juni 2007 Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land § 1. Bekendtgørelsens regler skal anvendes ved etablering af nye boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål, … A-boringer (hvor der efterlades filterrør) B-boringer (uden filterrør)

15 A-boringer (filtersatte boringer)
§ 2 …vandindvinding, pejleboringer, monitering, miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør m.m. § 5 Kræver tilladelse (se note) §6 Det fremgår af bekendtgørelsen hvilke vilkår vi kan stille § 9. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at boringen ikke medfører risiko for, at grundvandet forurenes.     NB! Ikke tilladelser til boringer udført for Regionen (Jordforureningsloven § 63) og OM (brev fra MST 2003)

16 A-boringer (filtersatte boringer)
I Gladsaxe definerer vi alle boringer, hvor der efterlades filterrør A-boringer, og kræver tilladelse – ikke alle er enige  Problem at der er 4 ugers klagefrist til Sundhedsstyrelsen og DN, jf § 98 og § 100 i MBL! I udkast til ny Vejledning om boringer, står der: ”Boringer i kategori B omfatter miljøboringer, hvor der ikke efterlades permanente filter- og forerør, herunder korte miljøboringer, som kun filtersættes midlertidigt. Boringer,som har en levetid på mindre end to år betragtes som midlertidige, jf. også bestemmelserne i vandforsyningslovens § 26, stk. 2 .”

17 Vi mener det er uheldigt, hvis filtersatte boringer betragtes som midlertidige i op til 2 år fordi:
Boringerne bliver ikke indberettet til Jupiterdatabasen – data går tabt Vi kan ikke genfinde boringerne – ikke krav om koordinater! Boringsejer (aldrig brøndboreren eller rådgiveren) ved ikke, at vedkommende er ansvarlig for sløjfning og vedligeholdelse! Hvem fører kontrol med at boringerne er sløjfet efter to år? Tendens til mindre omhyggelig udførelse af B-boringer end A-boringer (de skal jo bare anmeldes!)! Boringer udføres ofte ifbm. EDD – det betyder, at boringerne udføres ofte ikke af grundejer! Hvem er ansvarlig? Besværligt at komme 2 år efter til en developer og kræve sløjfning! Vi kan ikke kræve kopi af boreprofilerne

18 Problem med B-boringer kontra A-boringer:
Man undersøger ikke historik – ved ikke om der er forurenet – bruger sjældent forerør. A-boringer kræver tilladelse, hvori vi kan fastsætte vilkår/krav om bl.a. indberetning til GEUS, vi skal have boreprofiler, analyseresultater mm. og gøre opmærksomme på krav om sløjfning. NB! Geotekniske boringer skal slet ikke anmeldes - 6 stk. 10 meter dybe geotekniske boringer i tidligere losseplads!! Forslag til ændring i bekendtgørelsen: ”Tilladelser til miljøboringer skal ikke sendes til Sundhedsstyrelsen og DN” – kan afkorte sagsbehandlingstiden væsentligt!

19 Kvitteringsbrev til anmeldelse af B-boringer

20 Ansøgning om A-boring sendes til Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen, Rosenkæret 39, 2860 Søborg / Ansøger Navn Adresse Telefon/fax/mail Antal boringer Skema for hver boring kan udfyldes, hvis relevant f.eks. ved flere lodsejere Formål Hvor længe forventes boringen/erne anvendt: Hvor store mængder vand forventes oppumpet: Ved oppumpning af vand skal det angives, hvor vandet ønskes udledt til (kloak, vandløb, nedsivning eller andet): Kortbilag vedlægges med angivelse af hvor vandet ønskes udledt til Lokalisering Matr. nr. Kortbilag skal vedlægges

21 Hvem bliver boringen/ernes ejer?
Navn Adresse Telefon/fax/mail Lodsejer Lodsejererklæring vedlægges Boreentreprenør Boreformand A-bevis ja  Nej  B-bevis ja  Nej  Hvornår forventes borearbejdet opstartet hhv. afsluttet? Start: Slut: Boringsdimension Forede Uforede Boringstype Boredybde Filtre Afpropning Afslutning Betonmuffe  Kørefast dæksel  NB! Hvis boringer placeres i køreareal skal boringen afsluttes med kørefast dæksel Dato Underskrift

22 Tilladelser til A-boringer – eksempler på vilkår
Boringerne skal indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ..i henhold til reglerne i kapitel 6 i … bekendtgørelseNDet skal dokumenteres overfor Gladsaxe Kommune, at boringerne er indberettet til GEUS. Boringerne skal forsynes med DGU nummer, ejers navn og adresse og boringerne skal aflåses forsvarligt. Boringernes stedfæstelse skal ske ved UTM koordinater eller efter den til enhver tid gældende offentlige standard. Boringerne skal udføres af personer, der er uddannet hertil. Boreentreprenør skal have A-bevis og boreformand skal som minimum have B-bevis. Hvis boringerne etableres i køreareal skal de afsluttes med køredæksel. Den endelige placering af boringerne, boreprofiler samt oplysninger om forurening af udtagne jord- og vandprøver skal sendes til Gladsaxe Kommune senest 4 uger efter boringerne er etableret. Resultater af fysiske og kemiske undersøgelser skal sendes til Gladsaxe Kommune senest 4 uger efter undersøgelsen. Når boringerne ikke anvendes mere, skal boringerne sløjfes inden for 1 måned… Hvis boringerne skal anvendes til andet formål end undersøgelse og monitering skal I sende ny ansøgning til Gladsaxe Kommune. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 3 år fra tilladelsens dato.

23 Tilladelser til A-boringer
Udkast til tilladelsen sendes i høring i 4 uger til ansøger (normalt med kopi til rådgiver) og til klageberettigede, dvs. Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) og Danmarks Naturfredningsforening. Overvej om Vandforsyningen/det lokale vandværk også kan være klageberettiget

24 B-boringer B-boringer er B-boringer skal bare anmeldes
1)Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter §§ 26, stk. 2, og 27 i lov om vandforsyning m.v. 2)Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør. 3)Geotekniske boringer.4)Råstofboringer.5)Andre boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør. B-boringer skal bare anmeldes Miljøtekniske boringer skal anmeldes Geotekniske og råstofboringer skal ikke anmeldes Boringer udført for OM, hvor der efterlades filter, men som sløjfes efter få måneder (MST, 29. januar 2003).

25 Anmeldelse af etablering og sløjfning af B-boringer Jf
Anmeldelse af etablering og sløjfning af B-boringer Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 26. juli (Brøndborerbekendtgørelsen) Ansøger Rekvirent, rådgiver eller entreprenør. Navn: Adresse: By: Kontaktperson: Tlf.: Fax: Lokalitet Matr.nr.: Ejerlav: Grundejer Borings-ejer Navn: Boreentreprenør A-bevis ja  Nej  B-bevis ja  Nej  Boringer Antal boringer: Formål med boringerne: Boringerne forventes udført i perioden: Start d.________________ Afsluttet d.______________

26 Forventet boredybder _______________________ m.u.t.
Hvor længe forventes boringerne anvendt ___________________ Sløjfning af boringerne DGU-nr. ___________________________________ Metode ______________________________ Materialer ___________________________________ Sløjfning forventes udført i perioden: Start d.________________ Afsluttet d.______________ Etablering og sløjfning af boringer skal ske efter brøndborebekendtgørelsen. Vær især opmærksom på: Borearbejdet må først begyndes 14 dage efter anmeldelse til Gladsaxe Kommune, med mindre kommunen inden da har gjort indsigelser imod det. Borearbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at arbejdet og boringen ikke medfører risiko for at grundvandet forurenes. Under borearbejdet skal der udtages jordprøver og noteres oplysninger om de gennemborede jordlag. Når en boring ikke længere er i brug, skal ejeren sørge for, at den bliver sløjfet senest 1 måned efter, at brugen er ophørt. Hvis der under borearbejdet træffes forurenet jord, skal dette anmeldes til Gladsaxe Kommune som en særskilt anmeldelse. Hvis der i anvendelsesperioden er behov for bortledning af grundvand, skal Gladsaxe Kommune ansøges om tilslutningstilladelse til kloak eller udledningstilladelse til recipient hvis tilledningen er regnvandsledning. Kopi af boreprofiler og analyser af jordprøver bedes sendt til Gladsaxe Kommune. Kortbilag skal vedlægges med indtegning af samtlige boringers placering. Råstofboringer og geotekniske boringer kan udføres uden forudgående anmeldelse. Ansøgers underskrift: Dato Underskrift/stempel. Anmeldelsen skal sendes til Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen, Rosenkæret 39, 2860 Søborg

27 Fælles for A- og B-boringer
Sørg for at der er indhentet fuldmagt fra grundejer, hvis det er andre, der borer – eks. ved EDD (typisk potentiel køber). NB! Pligt til indberetning af forurening for ejer eller bruger (ikke potentiel køber) jf. Miljøbeskyttelseslovens § 21

28 Hvorfor fører vi tilsyn?
Grundvandsbeskyttelse Korrekt udført borearbejde er vigtigt Retvisende billede af forurening Forerør - undgå spredning af forurening Kontroller om boreformanden er uddannet Kontroller om borearbejdet er anmeldt

29 Hvad får vi ud af tilsynet?
Fokus på kvalitet af borearbejde Borearbejde er et håndværk Faglig stolthed Boringerne er vores ”øjne” ved miljøundersøgelser Følger op på sløjfning Borehuller afproppes Risiko for forurening af grundvand mindskes

30 Find en boring

31 Boring med direkte adgang til primært magasin (boringen er filtersat mellem 22½ - 31½ mut)

32 Identifikation af boringsejer vha. GEUS’ Jupiterdatabase

33 Gevinst ved brug af Jupiterdatabase
Oplysninger om geologi fra Jupiter kan bruges til eks. geologiske tværsnit – øger forståelsen for forureningsspredning og grundvandsmodeller

34 Hvad får vi ud af tilsynet?
Vi finder ud af ”hvad der rør sig” – kendskab til miljøundersøgelser i området (Environmental Due Diligence (EDD)) Nogle boringer kan vi bruge i andre sammenhæng TCE – kildesporing MTBE - benzinstationer

35 TCE kildesporing. Prøvetagning i eksisterende boringer – omkostninger ca kr mod kr

36 Afpropning af filterrør med plastikpose NB! På benzinstation

37 Efterfølgende korrekt boringsafslutning

38 Boringsafslutning under vand med oliefilm (uden tilladelse)
Bemærk at betonkeglen er knækket og at boringen står under vand!

39 Korrekt boringsafslutning - med kørefast dæksel (krav i tilladelsen)

40 Tak for opmærksomheden
- spørgsmål?


Download ppt "ATV møde om boringer 6. november 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google