Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Digital Kultur & Identitet(er) Lisbeth Klastrup 5. kursusgang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Digital Kultur & Identitet(er) Lisbeth Klastrup 5. kursusgang"— Præsentationens transcript:

1 Digital Kultur & Identitet(er) Lisbeth Klastrup 5. kursusgang
2. oktober Digital Kultur & Identitet(er) Digital Kultur/02.10/1

2 Digital Kultur/02.10/2

3 perspektiver på identitet
identitet og ”selv” (”identity laboratory”, distributed selves) identitet og repræsentation (f.i. ”identity tourism”, performance, ”architectures of belief”) jeg og de andre, relationel identitet (identitet og community, gruppeid.) identitet og nettets muligheder/umuligheder (anonymitet, ”identity fraud”, identity tourism) Digital Kultur/02.10/3

4 I dag identitet og postmodernitet identitet og repræsentation
relationel identitet eksempler til eftertanke Digital Kultur/02.10/4

5 identitet, selv og postmodernisme
Hvad er postmodernisme - postmodernitet? en genre ("stil") en tilstand (samfundsmæssigt, kulturelt paradigme) en teori (om samfund, om identitet, om stil) en praksis (kunst, litteratur, "hjemmesiden") Digital Kultur/02.10/5

6 identitet, selv og postmodernisme
modernisme - modernitet: troen på fremskridtet og udvikling, "det nye", kunsten som objekt i sig selv & avantgarde; subjekt som sammenhængende enhed hvorfra verden forstås og erkendes; skel mlm massekultur og finkultur; Sandheden; de skjulte strukturer, der "forklarer" alting; de klare diktomier (natur/kultur, finkultur/massekultur, mand/kvinde) postmodernisme - postmodernitet: de store fortællingers sammenbrud (der er ingen overordnede forklaringer på verden, fremskridt etc, der holder - også de er kun bekvemme fortællinger), "her og nu", "anything goes" - eclecticisme, mangfoldighed (kunsten bruger alle stilarter, orienterer sig også mod fortiden), massekultur og finkultur blandes, kunst bliver performance (også: generobre nærvær), der stilles spørgsmålstegn ved subjektets enhed, "vi er mange", overflade, lokale sandheder, anti-fortællinger, teori som historieskrivning Digital Kultur/02.10/6

7 identitet, selv og postmodernisme
Brian Mchale et spørgsmål om “tematisk dominant”: bevægelse fra en epistemologisk til en ontologisk dominant dvs fra fokus på hvordan vi erkender verden til fokus på verden-som-konstruktion og hermed en forskydning i de spørgsmål, billedkunst, litteratur mv stiller.. Brian McHale: Postmodernist Fiction 1987 Digital Kultur/02.10/7

8 identitet, selv og postmodernisme
D. Higgins "A Dialectics of Centuries: Notes toward a theory of the New Arts” 1978 det moderne spørgsmål: "How can I interpret this world of which I am part? And what am I in it?” det postmoderne (postcognitive) spørgsmål: "Which world is this? What is to be done in it? Which of my selves is to do it?” Digital Kultur/02.10/8

9 identitet, selv og postmodernisme
jeget som konstruktion: identitet er en diskursiv konstruktion eller er naturligt “fragmentarisk”, “distribueret” (postmoderne teori) der er ikke noget sammenhængende jeg/enhed pomo tilstand tillader os mulighed for at udforske mange mulige identiter eller “jeg-positioner” identitet, genderbending, indgåelse i fællesskaber som identitetslaboratorium nye roller, nye muligheder, kroppen ikke længere nødvendigvis stedet for det ”primære” jeg, internettet som stedet hvor dette er muligt (Sherry, Turkle, Judith Butler, Amy Bruckman, Sandy Stone, Susan Leigh Star, socialkonstruktivismen som retning) Giddens: identitet som refleksivt projekt Anthony Giddens Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age 1991 turkle dog: selv nettet giver også mulighed for at lege med dette postmoderne person, hvis jeget ikke kan forene de mange forskellige identiteter, bliver man ikke nødvendigvis mere lykkelig, blot mere ulykkelig. men succesoplevelser online, som man ikke har offline giddens taler om sen-moderniteten (eller det post-traditionelle samfund): vi forhandler selv vores identitet, i et konstant narrativ om osselv, i mangel af lokale stærke strukturer at læne sig op ad, i en stadig mere globaliseret verden.vi er bundet på nye måder, men har også en anden frihed til at definere os selv end før. en vedvarende historie om os sig.. "A person's identity is not to be found in behaviour, nor - important though this is - in the reactions of others, but in the capacity to keep a particular narrative going. The individual's biography, if she is to maintain regular interaction with others in the day-to-day world, cannot be wholly fictive. It must continually integrate events which occur in the external world, and sort them into the ongoing 'story' about the self.".[8][4] jeg og persona – det ”ansigt” vi viser verden, i vores sociale liv. arbejdspersona, undervisningspersona, studerendepersona osv. ie sociale roller. Digital Kultur/02.10/9

10 Alter Ego: Avatars and Their Creators Tracy Spaight & Robbie Cooper
2007 Digital Kultur/02.10/10

11 identitet og repræsentation
Wood, Andrew F. & Smith, Matthew “Forming Online Identities” in Online Communication – Linking Technology, Identity & Culture 2001 nettet giver os mulighed for at styre præsentationen af os selv på en mere kontrolleret måde?!: Barney: ”Online, the potential is there for people to construct identities as they choose rather than having their ’self’ determined for them based on prejudicial attribtes like location, body or physical attributes...” (p. 152) “Computer-mediated communication contexts, like no other person-to-person media before them, offer communicators the ability to manipulate their personal identities in ways that call into question assumptions about what is possible and what is appropriate in the presentation of self” (Wood & Smith, 2001, p. 47) To andre centrale begreber i Goffmans teori er backstage (bag scenen) og frontstage (på scenen). Med disse begreber forstår Goffman handlinger som noget, der i en given situation kan betragtes som frontstage eller backstage. Front stage-aktivitet kan ses som alt det, der bliver foretaget for at opretholde det fælles indtryk i en situation. På denne måde er Back stage-aktivitet alt det, der er uforeneligt med front stage, og som derfor bliver holdt tilbage. major theme that Goffman treats throughout the work is the fundamental importance of having an agreed upon definition of the situation in a given interaction, in order to give the interaction coherency – keeping face. Digital Kultur/02.10/11

12 identitet og repræsentation
Erving Goffman ( ) The Presentation of Self in Everyday Life 1959 Goffman: dramaturgisk indfaldsvinkel frontstage – backstage facework impressions given – impressions given off Meyrowitz: middleregion Hvilke muligheder for at ”performe” og udtrykke identitet er tilstede inden for et givent ”system”? (f.eks. en spilverden, en blogudbyder, et socialt netværkssite): kommunikationskanaler, ”kropserstatning”/valgmuligheder, ”mood indicators”, påvirkning af design, ”emoting” Joshua Meyrowitz No Sense of Place – The Impact of Electronic Media on Social Behaviour 1986 Digital Kultur/02.10/12

13 identitetsrepræsentationskonventioner?!
Digital Kultur/02.10/13

14 15 min pause! Digital Kultur/02.10/14

15 identitet og repræsentation
Nakamura: repræsentationsmuligheder begrænset af sociale og tekniske kontrolfunktioner repræsentation af ”den anden” (andet køn, race etc) styret af stereotyper fra populærkulturen vi opfører os som ”turister” når vi påtager os identiteter vi ikke kender (The Turing Game) Digital Kultur/02.10/15

16 identitet og repræsentation
autenticitetsmarkører ”troværdighed” forankring af identitet blogs og moblogs: det ukontrollerede kontrollerede? Digital Kultur/02.10/16

17 jeg og de andre repræsentation og dialog
identitet som noget der skabes gennem social interaktion med andre gruppetilhørsforhold (smagsklasser, sociale klasser osv) Digital Kultur/02.10/17

18 The Social Psychology of Intergroup Relations
jeg og de andre Tajfel og Turner: social identity theory personlig identitet: selvopfattelse af egne karakteristika som karaktertræk, preferencer o.lign social identitet: opfattelse af en selv set i relation til de grupper man tilhører og evalueringen af disse grupper – positiv social identitet opretholdes ved at kategorisere en selv som tilhørende bestemte grupper og sammenligne sig med tilsvarende social identitetsskabelse sker altså gennem kategorisering, selvfremstilling og sammenligning Tajfel Henri & Turner, John: “An Intergrative Theory of Intergroup Conflict” i The Social Psychology of Intergroup Relations 1979 Digital Kultur/02.10/18

19 jeg og de andre Sanford Lewis (i Stone tekst) drevet af lysten til at gøre en forskel for andre. Det er blandt andet positive sociale relationer og ”status”, betydning i et community motiverer ham til at fortsætte sit bedrag Disse relationer kan ikke opretholdes efter bedraget er afsløret – det var den specifikke relation mellem ”hende” og veninderne der skabte mening Digital Kultur/02.10/19

20 jeg og de andre Digital Kultur/02.10/20

21 the circuit of culture ”system” muligheder & eget input
systemregler og social konventioner for identitetsudtryk hvad vi ”ser”, social/kulturel kategorisering cultural studies: hvad er det for diskurser og kulturelle hegemonier, der påvirker selvopfattelse og identitet, og repræsentationen af identitet id som noget der konstant (re)produceres gennem interaktion og kommunikation brug: online identiteter som kulturprodukter vi ”konsumerer”, vores id. som udtrykt gennem det vi konsumerer Digital Kultur/02.10/21 21

22 identitet på nettet idag
samme problematikker/ muligheder i ny forklædning? mindre identitetsleg, mere ”troværdige kroppe? identitet i stigende et spørgsmål om relationer? Digital Kultur/02.10/22

23 identitet på nettet idag
Kaycee Nicole, Blog: Living Colours LonelyGirl15 aka Bree Youtube, Digital Kultur/02.10/23

24 kaycee nicole swenson – bloggede om kamp mod sin kræftsygdom, moderen ligeledes døde i 2001 af anereuisme, men folk kunne ikke få data om begravelsen. metafilter community på sagen. viste sig at være fake, opfundet af en debbie swenson der brugte erfaringer fra kendskab til kræftpatienter generelt. kaycee billeder den lokale cheerleader. Digital Kultur/02.10/24

25 Digital Kultur/02.10/25

26 Digital Kultur/02.10/26

27 ”she doesn’t belong here”
“Look, Youtube is only for people like me, that film in good lighting and in bad lighting, and in my house but in my yard, and you know, I say uh all the time. Uh, and uh. And I don’t edit my videos and I don’t put really cool music to my videos, like Lonelygirl did. No wonder, cos she had a whole freaking production team! No wonder she’s like the second most subscribed! And no wonder she gets millions and millions of video views, it’s cos she’s cheating! And it makes me sick! (..) YouTube’s not for fake stuff! It’s for real stuff! (..) Kick her off of YouTube, she doesn’t belong here. “ Renetto’s videoresponse to lonelygirl15, transcriberet på jill/txt, 11/ Digital Kultur/02.10/27

28 identitet på nettet idag
Susanne Vega i Second Life Second Life Avatar, wheelies nightclub Digital Kultur/02.10/28

29 identitet på nettet idag
“the technical properties of the medium are such that it enables a significant degree of customization or personalization of cultural consumption” (Barney) ikke længere fælles kulturelle referencerammer at ”producere” en identitet ud fra - er vores identitet på nettet til gengæld selv blevet et kulturelt produkt? Digital Kultur/02.10/29

30

31

32 NB! Næste gang Dobbeltforelæsning! Vi starter kl. 9.15.
Lokale følger på bloggen/mail 9.15 – 12.15: forelæsninger 13.15 – 15.00: midtvejsevaluering og gruppevejledning re cases


Download ppt "Digital Kultur & Identitet(er) Lisbeth Klastrup 5. kursusgang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google