Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Politisk temamøde om Kommunal Sundhed KKR Nordjylland 6

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Politisk temamøde om Kommunal Sundhed KKR Nordjylland 6"— Præsentationens transcript:

1 Politisk temamøde om Kommunal Sundhed KKR Nordjylland 6
Politisk temamøde om Kommunal Sundhed KKR Nordjylland 6. februar Hvad er kommunernes største udfordringer på sundhedsområdet? Jes Søgaard Professor

2 Opgaver og udfordringer
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Bor-ger Opgaver og udfordringer Opgaver Udfordringer Definere og udvikle det nære sundhedsvæsen Ny sundhedstilbud i nye rammer og institutioner Drift, ledelse, organisering, finansiering og dokumentation Koordination mellem sektorerne Diffus opgave men store forventninger Stram økonomi og ingen national finansieringsplan Sygehusene sætter betingelserne – ikke af ond vilje Incitamenter går ikke i takt Opgaveglidning ikke overdragelse Koordination mellem tre meget forskellige sektorerer

3 Koordinationsudfordringen er stor og vigtig: Borgeren med en psykisk lidelse møder
Det regionale sundhedsvæsen Praksissektoren (almen praksis, psykiatere, psykologer) Stationære og ambulante regionale psykiatri Shared care ordninger Behandlingsplaner Kontaktpersoner, case-managers, forløbskoordinatorer, udskrivningskoordinator (beskæftigelseslovgivningen) Opsøgende og udgående teams Kommunens sundhedsforvaltning Behandling af misbrug (alkohol, narkotika) Kommunens socialforvaltning Social rehabilitering Botilbud, bostøtte Andre sociale tilbud for at kompensere for dårlig økonomi, m.v. Sociale handleplaner Støttekontaktpersonordninger Rehabiliteringsteams og ressourceforløb (led i reformen om førtidspension og fleksjob) Kommunens jobcenter Ledighed eller sygemeldt Beskæftigelsesstøtte fra jobcenter Jobplaner Mentor Det samme gælder, måske i lidt mindre grad, borgere med andre kroniske sygdomme

4 Hvad er sundhedsopgaven for jer? I
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Borger I skal definere det nære sundhedsvæsen Hvad er de kommunale sundhedstilbud? Forebyggelse – borgerrettet og patientrettet Substituerende Før og efterbehandlingsopgaver Overtagelse af behandlingsopgaver Psykiatrien … Plejen …som I altid har haft, men som nu interagerer med sundhedsopgaverne Organisering, finansiering, dokumentation og drift Koordinere det hele i Trekanten – som nogen har kaldt Bermuda trekanten. Hvad er målsætningerne? Sygehusene sætter betingelserne

5 SUSY, 2005, SIF Voksenbefolkning i Danmark % oplever langvarig sygdom 21% rapporterer dårligt helbred (smerter, fysiske, sociale, mentale funktionsindskrænkninger) Borgerrettet forebyg-gelse skal mindske sygdomsforekomst Flere og flere med sygdomme Færre og færre med dårligt helbred Ingen forekomst af langvarig sygdom Borgerrettet forebyggelse 5% rask men dårligt helbred 55% rask og godt helbred Nogenlunde, dårligt eller meget dårligt helbred Virkelig godt eller godt helbred 16% syg og dårligt helbred 24% syg men godt helbred Patientrettet forebyggelse Kronikerindsatser Patientrettet forebyg-gelse skal sikre det gode helbred Forekomst af langvarig sygdom

6 Kommunale sundhedsopgaver efter reformen
Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse Dem fik I vel penge til? Men de substituerende opgaver? Før- og efterbehandlingsopgaver Overtagelse af behandlingsopgaver * Økonomisk Incitament Finansiering Dem fik I ØIF* KMF penge til

7 Hvad er målsætningerne?
Hvad arbejder kommunerne med i andre regioner – fx Midtjylland? Fokus på fire målsætninger Hvad er målsætningerne? Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Tilbud af høj kvalitet til borgere med kronisk sygdom Fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien

8 Kommunale tilbud skal aflaste sygehusene
Akutindsatser, der kan reducere korttidsindlæggelserne Indsatser på plejecentrene, der kan reducere forebyggelige diagnoser Hurtig opfølgning efter udskrivning, der kan reducere antallet af genindlæggelser Telemedicinske tilbud til kronikere eller patienter med behov for sårbehandling Døgnpladser til ældre medicinske patienter med henblik på at undgå indlæggelser

9 Sygehusene og lægerne sætter betingelserne
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Bor-ger Sygehusene og lægerne sætter betingelserne Og ikke kun for den kommunale medfinansiering Hvilke patienter indskrives? Hvornår hurtigt og tit sendes de hjem? Hvad skal kommunen gøre før indlæggelse og (før og) efter udskrivelse? Specialiseringen skaber større koordinationsudfordringer og -behov Hvor meget behandling foregår ambulant? Sygehuset følger patienten hjem og behandling fortsætter der Lægerne bestemmer visiteringen Sygehusene sætter betingelserne Kommunen skal tilpasse sig

10 Hvad er sundhedsopgaven for jer? II
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Borger I skal definere det nære sundhedsvæsen Hvad er de kommunale sundhedstilbud? Forebyggelse – borgerrettet og patientrettet Substituerende Før og efterbehandlingsopgaver Overtagelse af behandlingsopgaver Psykiatrien … Plejen …som I altid har haft, men som interagerer med sundhedsopgaverne I skal have det til at fungere – for borgeren, for sundhedspersonalet og for økonomien Organisering, ledelse og drift Finansiering Dokumentation Koordinere det hele i Trekanten – som nogen har kaldt Bermuda trekanten. Er der en national finansieringsplan? Finansierings-modeller

11 Finansiel nytænkning? Besparelser på KMF og egenudgifter næppe nok
Trods stor kommunal variation (½ mia kr jf SUM/FM benchmarkings) Kun supereffektive kommuner får besparelsen – i max et år Regeringens sundhedspolitiske udspil har omprioritering af ¼ mia kr årligt af sundhedskronerne Bundling – forbundne økonomikar

12 Eksempler på alternative modeller
Direkte LEON rettet finansiering DUT finansiering til konkrete opgaver National pulje til finansiering af det nære sundhedsvæsen Fælles regional-kommunale tilbud Betinget udmøntning Tilbageførsel af sparede udgifter til kommunerne (norsk model)

13 10 principper for den økonomiske incitamentsstruktur og finansiering
SPRINGES NOK OVER Budgetsikkerhed og tilstræk-kelig finansiering Ikke skabe opdrift i udgifterne på sundhedsområdet Støtte LEON opgaveløsning Der opbygges ikke parallel-systemer Skabe sammenhæng i indsatsen for borgeren, og opgaven løses der hvor det er bedst for borgeren Understøtte høj kvalitet og service i hele patientforløbet At der er kompetencer til at løse opgaven, der hvor opgaven er placeret Understøtter bedst kompetence-udnyttelse på tværs af region, kommune og almen praktiserende læge Forebygge unødig administration og bureaukrati Modarbejde kassetænkning

14 I skal skabe det nære sundhedsvæsen
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Bor-ger I skal skabe det nære sundhedsvæsen Men stort set alle statslige investeringer på sundhedsområdet går til nye sygehuse Jeg ser ikke en national finanseringsplan eller –strategi for det nære sundhedsvæsen Udover ØIF – økonomisk incitament finansiering via KMF De økonomiske rammevilkår er generelt stramme Fra 3% bevillingsvækst årligt til ½% Og det er nu de ældre kommer Og dermed flere alvorligt syge, fx 30% flere kræftsyge over de næste 10 år Er der en national finansierings-plan?

15 Hvad er sundhedsopgaven for jer? II
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Borger I skal definere det nære sundhedsvæsen Hvad er de kommunale sundhedstilbud? Forebyggelse – borgerrettet og patientrettet Substituerende Før og efterbehandlingsopgaver Overtagelse af behandlingsopgaver Psykiatrien … Plejen …som I altid har haft, men som interagerer med sundhedsopgaverne I skal have det til at fungere – for borgeren, for sundhedspersonalet og for økonomien Organisering, ledelse og drift Finansiering Dokumentation Koordinere det hele i Trekanten – som nogen har kaldt Bermuda trekanten. Er der en national finansieringsplan? Finansierings-modeller

16 To forudsætninger for nære, kommunale sundhedstilbud – alternativ til sygehusbehandling
De skal finansieres ordentligt De skal dokumenteres (evidens) Virkning (mindst lige så gode) Sikkerhed Gennemførbarhed Kvalitet og borgertilfredshed Økonomi → Cost-effectiveness Fornuftig økonomiplanlægning Realisering af besparelser

17 Hvad er sundhedsopgaven for jer? III
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Borger I skal definere det nære sundhedsvæsen Hvad er de kommunale sundhedstilbud? Forebyggelse – borgerrettet og patientrettet Substituerende Før og efterbehandlingsopgaver Overtagelse af behandlingsopgaver Psykiatrien … Plejen …som I altid har haft, men som interagerer med sundhedsopgaverne I skal have det til at fungere – for borgeren, for sundhedspersonalet og for økonomien Organisering, ledelse og drift Finansiering Dokumentation Koordinere det hele i Trekanten – som nogen har kaldt Bermuda trekanten.

18 Strukturen: Sundhedsvæsenets tre grundsektorer
Praksis sektor Kommu- nale tilbud Regionernes sygehuse Sam-arbejde Pol/adm ledelse Plads til møder Professionsdominans Lægekultur, EBM Takststyring Et samarbejde udfordret af mange strukturelle, kul-turelle og faglige snit-flader og modsætninger Privat Overens-komststyret Offentligt Politisk styret Regional sundhedssektor Sygehuse Kommunal sundhedssektor Forvaltningsdominans Plejekultur, socialkultur Rammestyring Specialistfokus Elitært Sekundær sundhedssektor patient / borger Primær sundhedssektor Kommunal sektor Almen praksis sektor Det almene Bredde Overblik Kræver målrettet po-litisk, administrativ og sundhedsfaglig ledelse Sin egen herre Tid er penge

19 Sundhedsvæsenet i Danmark
Det nære sundhedsvæsen: Praksissektor Kommunale tilbud Specialisttilbud Teknologien fra det specialiserede sundhedsvæsen (sygehusene) sætter rammerne Lægespecialisering LEANet indsats – opdelte, korte forløb Færre, større sygehuse Kronikerindsatser (og demografi) Det tager tid at udvikle det nære sundhedsvæsen At udvikle og implementere At effektdokumentere (evidens) I en kompliceret struktur Med stram økonomi og ingen national finansieringsplan Og mange forskellige kulturer og styringsparadigmer Sundhedsvæsenet i Danmark Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Borger/ Patient Fra 3+% vækst pa til ½% vækst pa Inoptimale finansieringsmekanismer

20 Opgaver og udfordringer
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Bor-ger Opgaver og udfordringer Opgaver Udfordringer Definere og udvikle det nære sundhedsvæsen Ny sundhedstilbud i nye rammer og institutioner Drift, ledelse, organisering, finansiering og dokumentation Koordination mellem sektorerne Diffus opgave men store forventninger Stram økonomi og ingen national finansieringsplan Sygehusene sætter betingelserne – ikke af ond vilje Incitamenter går ikke i takt Opgaveglidning ikke overdragelse Koordination mellem tre meget forskellige sektorerer

21 Tak for opmærksomheden
Bermuda trekant Praksis- sektor Kommu- nale tilbud Sygehuse Bor-ger


Download ppt "Politisk temamøde om Kommunal Sundhed KKR Nordjylland 6"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google