Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag"— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Litteratur lektion 4 Lægaard: Jørgen Lægaard & Mikale Vest Strategi i vindervirksomheder JP Erhvervsbøger.

2 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Eksterne strategifaktorer Den politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer Konkurrence-forhold i branchen Krav til kunde-orienteret udvikling Forandrings- behov (kritisk SWOT) Mix af overvejelser, der påvirker virksomhedens strategi Ressourcer, kapabilitet og kompetencer Struktur og ledelses præferencer Ejere og leders præferencer Interne strategifaktorer Strategisk analyse

3 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Eksterne strategifaktorer Den politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer Konkurrence-forhold i branchen Krav til kunde-orienteret udvikling Mission Forandrings- behov (kritisk SWOT) Mix af overvejelser, der påvirker virksomhedens strategi Vision Ressourcer, kapabilitet og kompetencer Struktur og ledelses præferencer Ejere og leders præferencer Værdi-grundlag Interne strategifaktorer Strategisk intention Strategisk analyse

4 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Strategiske målsætnin-ger Dækning af forandrings-behov Værdi-grundlag Vision Mission

5 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Strategiske målsætnin-ger Dækning af forandrings-behov Værdi-grundlag Vision Mission

6 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Visioner fordi: De fleste virksomheder og deres ledere har ambitioner, der rækker ud over den nærmeste fremtid Virksomhedens mission, værdier og målsætninger kan stimuleres positivt fra de strategiske muligheder, der åbnes i visionen. Der vil være nye strategiske muligheder ved at tænke længere end til de nuværende markeder og nuværende organisatoriske ressourcer Alle virksomheder vil opleve betydningen af muligheder og trusler inden for IT, bioteknologi, miljø og nye materialer. Strategier uden visioner vil mangle disse væsentlige forhold. Visioner er udfordringer for erfarne ledere ud over begrænsninger gennem aftalte missioner og målsætninger.

7 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Ved virksomhedens vision forstår vi: Ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende

8 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Mål. Mål. Mål. Værdigrundlag Mission ud fra nuværende situation

9 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Krav til vision: Forståelig. Enhver skal umiddelbart kunne forstå visionen – og få et gys!! Udsyn. Hvilken forestilling om fremtidens udvikling er bygget ind. Spændvidde. Hvor bred er visionen i forhold til de forandringer, der vil komme til at ske i branchen og samfundet. Unik. Er der nogen overraskelseselementer i visionen – hvor er den unikke opfattelse af fremtiden? Ultimativ. Visionen bør formuleres som ultimativ eller endelig ”sol”, som alle skal stræbe efter: visionen bør fortælle om lederens mentale billede af fremtiden, der på afgørende punkter skal være bedre end den nuværende situation. Handlekraft: Vision bør vise en tæt kobling til virksomhedens markedsmuligheder og dens kernekompetencer, der jo på denne måde skal være identificeret.

10 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Tilpasning, implementering og service af administrativt standardsoftware til mellemstore virksomheder i hele verdenen. (Columbus) Kunderne er vore gæster og skal behandles derefter.. Hver dag vil Bilke forbedre kundernes indkøbsoplevelse – og altid til Danmarks laveste priser. Det er målet – hver dag. Mere end bare billig! (Bilka) Vi udvikler, producerer og markedsfører inventarløsninger til den europæiske detail- og mærkevarehandel. (Expedit) Vi ønsker at være kundernes foretrukne leverandør. Det skal ske med kvalificerede medarbejdere, der arbejder i et miljø med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår. (Kapital Holding) Mod til at overskride grænser for at skabe oplevelser, der holder. (B&O) Vi tilbyder IT-/Elektronikbaserede produktionsløsninger verden over … være blandt verdens top 5 producenter inden år 2005. (Memory Card Technology) …Århus skal i det næste århundrede være et stærkt vækstområde i regionernes Europa med et aktivt, dynamisk erhvervsliv.. (Århus Kommune)

11 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Strategiske målsætnin-ger Dækning af forandrings-behov Værdi-grundlag Vision Mission

12 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Vision er på virksomhedsniveau Mission er på forretningsområdeniveau.

13 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Definition og krav til forretningsområde. At området har en ekstern afgrænsning og orientering, dvs. er rettet mod et bestemt marked og ikke mod den interne organisationsstruktur. At området henvender sig til andre kunder eller dækker forskellige behov hos de samme kunder end de øvrige SBU`er og har en anden konkurrentverden (f.eks. Analyseret ved hjælp af Porters five forces). At området anvender anden teknologi og/eller andre ressourcer end de øvrige SBU`er. At ledelsen skal kunne identificere de kritiske succesfaktorer, som afgør succesen på SBU`ens marked. At den skal være strategisk ”autonom”, dvs. at SBU`ens strategi skal være uafhængig af de andre SBU`ers strategi. At den netop derfor har sin egen mission og strategi.

14 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Der skal defineres og beskrives en mission for hvert enkelt forretningsområde i virksomheden Missionen indeholder mere konkret, hvordan man vil nå sin vision – hvad vil man tilbyde sit marked – det udvalgte kundesegment. Missionen kan ofte vurderes og fastlægges på basis af: Virksomhedens historie Virksomhedens kompetence Ledelsens præference En SWOT-analyse på virksomheden og for hvert forretningsområde, hvis der er flere.

15 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Definition og krav til mission: Definition og krav til kvaliteten af en mission er væsentlige for forståelsen og dialog omkring virksomhedens strategi. Hvad er virksomhedens berettigelse på markedet Hvilke(t) forretningsområde(r) er virksomheden i? Hvilke kundesegmenter henvender virksomheden sig til? Hvilken værdi tilbyder den kunderne? Hvilke konkurrencefordele har virksomheden i forhold til konkurrenterne? Hvilke kernekompetencer indgår i værdiskabelse og konkurrenceevne? Hvad vil forretningsområdet være fremover?

16 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Krav til kvalitet i kommunikationen Hvor præcist er missionen formuleret? I hvilken grad kan missionen bruges som leveregel for medarbejderne? Hvor klart er virksomhedens styrker udtrykt? Hvor klart er virksomhedens forbedringsområder kommunikeret? Hvor realistisk er missionen? Hvor opnåelig er missionen? Hvor fleksibel er missionen til at imødegå omverdenens forandringer?

17 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Virksomhedens legitime råderum. Bygges op som et samspil mellem virksomheden og omverdenen. Korttidsinteresser eller langtidsinteresser. Særinteresser eller helhedsinteresser. Osv. Virksomheden kan ikke uden videre overskride sit legitime råderum. Bygger på værdier. Økonomisk gevinst eller kvalitative værdier. Brents Bar eller Ri-Bus konflikten. Pensionskasser investerer i miljørigtige virksomheder. Kræftens bekæmpelse må være aggressiv til at skaffe penge – men med grænser. Eks: Falck og et børsmæglerfirma hjælper samfundet. Falck ved at hjælpe nødstedte personer, børsmægleren ved at hjælpe nødstedte virksomheder. Kan man forestille sig at Falck siger. Ham vil vi ikke bruge tid på, han overlever ikke til hospitalet Må livsvigtig medicin fremstilles ved hjælp af dyreforsøg. Må kosmetik?

18 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Innovative forretningsudvikling. Disruptiv marketing. Bedre løsninger til de eksisterende markeder: vedholdende innovation Bedre løsninger til bundsegmentet, der tilbydes ny forretningsmodel til lavere omkostninger: Bundsegment-brud. Konkurrence mod ikke-brugere: Nyt-markeds-brud.

19 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Hammels designregler for innovation med nye forretningskoncepter. Designregel Uddybning. Udfordrende forventninger Opstil strækmål, som er udfordrende og engagerer medarbejderne til at yde en ekstraordinær indsats. Spændvidde Udvid spændvidden, så nye forretningsmuligheder, der ikke indgår i de nuværende strategiske intentioner, overvejes. En sag Gør innovation til en sag, som ikke kun er forretning. Nye stemmer skal høres. Inddrag nye kilder til den strategiske udvikling: nye samarbejdspartnere, yngre medarbejdere og kundeemner, der pt. ikke har valgt virksomhed. Åbent marked for ideer Kommuniker en seriøs proces omkring idéskabelse og den videre proces omkring behandling af disse ideer. Åbent marked for kapital. Allokering af kapital og organisatoriske ressourcer til forretningsudvikling og kombination af ideer, ressourcer og kapital. Åbent marked for talent. Gør det muligt at flytte medarbejdere til nye forretningsområder – og evt. tilbage til hovedforretningen igen – uden ekstraordinære karriererisiko. Eksperimenter med kalk. risiko Tillad eksperimenter, så potentielle forretningsmuligheder kan undersøges på forskellig måder. Celledeling. Giv medarbejderne tæt kontakt til hinanden i små celler og sørg for at skabe nye celler. Personligt incitament Giv personlige incitamenter, så medarbejderne ser den nye forretningsmulighed som deres egen sag.

20 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Ny organisation Erkendelse af innovativt behov Innovation i missionen Nye kundebehov og segmenter Nye forretnings-koncepter Nye kernekompetencer

21 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Strategiske målsætnin-ger Dækning af forandrings-behov Værdi-grundlag Vision Mission

22 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Flere enkeltstående værdier. => danner værdigrundlaget => som bliver fundamentet for værdibaseret ledelse => der giver strategiske fordele Lars Kolind, Otocon A/S

23 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Forklaring på begrebet værdier kan være: ” Værdier kan defineres som principielle normer eller egenskaber, som følge deres natur er betydningsfulde eller værd at tilstræbe. Værdier er kraftkilder, fordi de giver mennesker styrker til at handle. Værdier bunder i dybe følelser og er ofte svære at ændre”.

24 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Definition af værdigrundlag kan være: En virksomheds værdigrundlag er et samlet sæt værdier, som virksomhedens medarbejdere er enige om både udtrykker, hvad organisationen står for og hvad der skal være ledende for deres aktiviteter.

25 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag

26 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Organisationer kendetegnet ved: Moderne bureaukratisk ledelse (papirledelse) Værdibaseret ledelse (ledelse med holdning) Lederens rolle Planlægger, modpart, kontrollant, beslutningstager Værdisætter, inspirator, træner og i sidste instans beslutningstager. Medarbejderstilling Hjul i maskineriet Medarbejder Form for påvirkning Planer, regler, aftaler Mål, værdier Medarbejdermål Tryghed Mening Indsigt/mening Ringe Meningsfuld og med indsigt Organisation, struktur Struktureret og afgrænset, forudsigeligt, entydigt Flydende og overlappende, åben, flertydigt Udviklingsperspektiv Statisk, fragmenteret Dynamisk sammenhængende. Stillingtagen Regelbaseret Værdibaseret. Problemløsning og beslutningstagen Rationel, eksplicit og regel- og metodebaseret Baseret på både eksplicit viden, tyst viden og værdier Håndtering af etiske problemer Ud fra regler og retningslinier Ud fra værdier. Ansvarlighed Personlig Kvalitetsopfattelse Normer, standarder, ISO9000 etc Omfattende også de usynlige aspekter, kvalitet som holdning

27 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Værdibaseret ledelse Human Ressource Management Scientific Management Scientific Management Er styring gennem regler og anvisninger. Motivation foretages gennem straf og belønning. Styrer via planlægning, rammesættelse og adfærdsregulering. Motivation gennem inspiration og anerkendelse Human Ressource Management Værdibaseret ledelse Styrer gennem eksempelsættende adfærd og kuturpåvirkning. Motivation gennem delegering og selvansvarlighed.

28 Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag
Strategiske og organisatoriske fordele ved værdibaseret ledelse. Rammer for medarbejdernes handlinger. Ansvarsplacering. Situationsbestemt kundeorientering. Motivering med mulighed for at fastholde og tiltrække attraktive medarbejdere. Afbureaukratisering.


Download ppt "Virksomhedens vision, mission og værdigrundlag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google