Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 3 Elektroniske Aftalers indgåelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 3 Elektroniske Aftalers indgåelse"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 3 Elektroniske Aftalers indgåelse 14.9.2004
Internet Jura Lektion 3 Elektroniske Aftalers indgåelse

2 Elektroniske Aftaler Problemkredse i dag:
Indgåelse af elektroniske kontrakter efter dansk ret med særlig vægt på Aftl §§ 2 - 9 Ugyldighed Digital signatur

3 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Tilbudet indeholder en acceptfrist: Har tilbudsgiveren efter tilbudets indhold fastlagt en acceptfrist, skal accepten være kommet frem inden fristens udløb, jf. aftl § 2, stk. 1 inden for normal forretningstid Hvordan skal det nærmere indhold af kommet frem fastlægges ved anvendelsen af elektronisk kommunikation og tidspunktet om normal forretningstid?

4 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Tilbudet indeholder en acceptfrist: Hvorledes skal ”fristbegrebet” fastlægges efter aftl § 2, stk. 2 ved anvendelsen af elektronisk kommunikation og kan bestemmelsen efter sin ordlyd finde anvendelse ved anvendelsen af elektronisk kommunikation? Bestemmelsen forudsætter, at der anvendes brev eller telegram

5 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Tilbudet indeholder ikke en acceptfrist (Den legale acceptfrist): Hvor der ikke er fastlagt en acceptfrist, har tilbudsmodtageren en rimelig betænkningstid; påvirker elektronisk handels karakter den tidsmæssige udstrækning af den rimelige betænkningstid? Har det nogen betydning, at aftl § 3, stk. 1 kun finder anvendelse på tilbud gjort i brev eller telegram? Kan aftaleloven finde anvendelse, jf. ligeledes diskussionen efter aftl § 2, stk. 2?

6 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Tilbudet indeholder ikke en acceptfrist: Aftl § 3, stk. 2 vedrører indgåelse af mundtlige aftaler. Har bestemmelsen nogen relevans i forbindelse med elektroniske aftaler? Hvorledes skal IP-telefoni indplaceres i denne sammenhæng?

7 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Den for sent fremkomne accept: Er accepten ikke rettidig fremkommet til tilbudsgiveren, anses accepten som et nyt tilbud, jf. aftl § 4, stk. 1 U1; dette gælder dog ikke, hvis tilbudsmodtageren er gået ud fra, at accepten ville være rettidig, jf. aftl § 4, stk. 2 – Er der situationer, hvor det vil være særlig relevant ved anvendelsen af elektronisk aftaleindgåelse ?

8 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Afslag på tilbud: Afslås et tilbud er tilbudsgiver ikke længere bundet af tilbudet, selv om en evt. acceptfrist endnu ikke er udløbet Har Aftl § 5 særskilt betydning ved elektronisk handel?

9 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Den uoverensstemmende accept: Hvis accepten indeholder tillæg (yderligere vilkår), indskrænkninger eller forbehold sammenholdt med tilbudet, anses for at være et afslag i forbindelse med fremsættelse af et nyt tilbud, jf. aftl § 6, stk. 1. U1: Jf. Aftl 6, stk. 2 – Særskilt betydning ved elektronisk handel?

10 Elektroniske Aftalers Indgåelse
Tilbagekaldelse af tilbud eller accept: Giver kundskabsøjeblikket anledning til nye og selvstændige problemstillinger i forbindelse med elektronisk handel, jf. aftl § 7? Særskilt betydning ved elektronisk handel?

11 Elektronisk Aftalers Indgåelse
Betydningen af e-handelslovens § 11, stk. 2, hvorefter tjenesteyderen skal fremsende en elektronisk ordrebekræftelse Er en elektronisk aftale ugyldig, såfremt tjenesteyderen ikke har fremsendt en ordrebekræftelse? Bemærk 12, stk. 2 om den elektroniske ordre og ordrebekræftelse – ”modtaget, adressaterne har adgang til disse” – må vel sidestilles med være kommet frem?

12 Retspraksis U V: En bilforhandler havde fejlagtig på en hjemmeside angivet en pris på kr. i stedet for kr. Vestre Landsret anså hjemmesiden for denne speciesgenstand som en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftl § 9 Fejlen blev straks rettet ved telefonisk henvendelse Aftale ikke anset for indgået

13 Retspraksis I forbrugerredegørelsen for 2002 – 2003 er der ligeledes I sagen, der er refereret side 210 f. om køb af et digitalt kamera (clickwrap aftale) anses den erhvervsdrivendes hjemmeside som et tilbud, jf. aftl § 1. ”Det er nævnets opfattelse, at hjemmeside-udbud af varer i almindelighed må betragtes som bindende tilbud omfattet af aftalelovens § 1”.

14 Retspraksis I afgørelse trykt side 160 f. anses hjemmesiden som opfordring til at gøre tilbud som følge af den måde, hvorpå aftalen indgås. På hjemmesiden kunne der købes computere

15 Ugyldighed Der sondres efter dansk ret mellem stærke og svage ugyldighedsgrunde, jf. primært aftl kap. 4, jf. §§ 28 – 34 Retsvirkningerne af ugyldighed er, at der ikke kan kræves dom til naturalopfyldelse, og der i erstatningsretlig henseende kun kan kræves negativ kontraktinteresse Parterne er således ikke forpligtet efter indholdet af løfternes indhold; der skal samtidig ske udveksling af, hvad der måtte være erlagt – Aftalen får ikke retsvirkning efter sit indhold!

16 Ugyldighed De stærke ugyldighedsgrunde:
Falsk/Forfalskning (Ikke reguleret direkte efter aftl) Voldelig tvang eller trussel herom, jf. aftl § 28 Forvanskning, jf. aftl § 32, stk. 2 Umyndighed (Værgemålsloven)

17 Ugyldighed De svage ugyldighedsgrunde:
Ikke voldelig kompulsiv tvang, jf. aftl § 29 Svig, jf. aftl § 30 Udnyttelse, jf. aftl § 31 Fejl, jf. aftl 32, stk. 1 Stridende mod almindelig hæderlighed, jf. aftl § 33 Proforma aftaler, jf. aftl. § 34

18 Digital Signatur Retsgrundlag Direktiv 1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer; se særligt betragtning nr. 4 og 5 i præamblen Implementeret i dansk ret som lov. nr. 417 af 31. maj 2000 Digital eller elektronisk signatur anvendes som synonymer

19 Digital Signatur Det er ikke noget formkrav, at der ved indgåelsen af en elektronisk kontrakt skal anvendes digital signatur Direktivet påvirker heller ikke spørgsmålet om elektroniske aftalers indgåelse; det skal fortsat afgøres efter den relevante materielle ret, der efter dansk ret er aftaleloven

20 Digital Signatur Formålet med direktivet/loven er angivet i art. 1 respektive § 1: En sikker og effektiv anvendelse af elektronisk kommunikation gennem fastsættelse af krav til visse elektroniske signaturer og til nøglecentre, der udsteder certifikater til elektroniske signaturer Det retlige indhold og andre centrale begreber er fastlagt i § 3 i loven om elektronisk signatur

21 Digital signatur Loven vedrører først og fremmest kravene til nøglecenteret; se særligt lovens kapitel 4 og nøglecenterets erstatningsansvar, jf. § 11. For en populær fremstilling om anvendelsen af elektronisk signatur; se

22 Tak for i dag Næste tirsdag er de køberetlige problemstillinger i fokus! Vil købeloven enten direkte eller analogt kunne finde anvendelse på licensaftaler, der må anses for at være den vigtigste kontrakttype ved direkte elektronisk handel? Tak for i dag!


Download ppt "Lektion 3 Elektroniske Aftalers indgåelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google