Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indledning Med Lov 409 og folkeskolereformen står vi over for store omstillinger, som den enkelte skole skal arbejde med. Derfor har parterne aftalt en.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indledning Med Lov 409 og folkeskolereformen står vi over for store omstillinger, som den enkelte skole skal arbejde med. Derfor har parterne aftalt en."— Præsentationens transcript:

1

2 Indledning Med Lov 409 og folkeskolereformen står vi over for store omstillinger, som den enkelte skole skal arbejde med. Derfor har parterne aftalt en toårig overgangsordning mellem A08 og Lov 409. I skoleårene 2014/15 og 2015/16 skal der arbejdes med: Tilpasning af skolernes fysiske rammer med henblik på, at en stadig større andel af arbejdsopgaverne løses på arbejdsstedet Nødvendige forandringsprocesser og paradigmeskifter i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen Den fremtidige ledelses- og medarbejderrolle

3 Samarbejdet om kerneopgaven
Med fokus på at understøtte sammenhænge i skolens opgaveløsning og styrke rammerne for samarbejdet om opgaverne - både mellem medarbejdere, mellem ledelse og medarbejdere og med skolens andre samarbejdspartnere - er parterne enige om, at en stadig større del af arbejdsopgaverne løses på arbejdsstedet.

4 Lærernes professionelle råderum og ansvar
Lærerprofessionen er kendetegnet ved lærere, som kan planlægge, udføre og evaluere undervisningen selvstændigt og i samarbejde med andre. Desuden udvikler lærerne egen undervisningspraksis og begrunder valg og handlinger - pædagogisk, fagligt og didaktisk. Lærerne varetager en dannelsesproces, hvor elevernes faglige såvel som personlige og sociale udvikling tilgodeses. Det professionelle råderum og ansvar er grundlæggende i lærernes arbejde og er værdifuldt for folkeskolens virke.

5 Ledelse Skoleledelsen skal have rum og redskaber til at udøve ledelsesopgaven kvalificeret, således at der kan sættes fokus på at: Prioritere den faglige dialog om undervisningen Understøtte lærernes teamsamarbejde Bruge ressourcerne strategisk Følge op på kompetenceudviklingen Skabe en videndeling-, feedback- og evalueringskultur

6 Samarbejdet mellem ledelsen og tillids-/arbejdsmiljørepræsentanten
Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er nøglepersoner på skolen; både som rådgivere af og som talspersoner for kolleger. Et velfungerende samarbejde og en god dialog mellem ledelsen og de tillidsvalgte er afgørende for skolens udvikling og medarbejdernes trivsel… Skoleledelsen og tillidsrepræsentanten drøfter de overordnede principper for tilrettelæggelsen af lærernes arbejde og samarbejder løbende om implementeringen af arbejdstidsaftalen…

7 Lokale uenigheder og uforudsete konsekvenser af aftalen
Parterne er enige om at understøtte og udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser ved at insistere på et godt arbejdsmiljø. Alle medarbejdere skal sikres indflydelse på eget arbejde, og parterne betoner, at alle har ansvar for at udvikle en god arbejdsplads. Som en udløber af den enighed er det aftalt, at forhandlingsudvalget rådgiver og i sidste ende afgør lokale problemstillinger og fortolkninger af denne aftale, i sidste instans ved inddragelse af det fagretslige system. Formålet er at fremme implementeringen af aftalen og at skabe tryghed i brugen af den. Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening er enige om at mødes mindst en gang i kvartalet med henblik på at følge op på aftalens implementering.

8 Bilag 1 – Arbejdstid

9 Overskrifter 1680 nettoarbejdstimer for fuldtidsbeskæftigede. Deltidsbeskæftige reduceres forholdsmæssigt. Aldersreduktion 175 timer 31 timers gennemsnitslig tilstedeværelse i 42 uger. OBS på den 42 uge. 378 timer til det professionelle råderum Max 800 årlige undervisningstimer (26, 66 lektioner/ugen) for fuldtidsbeskæftigede – reguleres med beskæftigelsesgraden. Der udarbejdes en opgaveoversigt for hver lærer Arbejdstidens opgørelse følger de kendte bestemmelser

10 Arbejdstidens udmøntning
Arbejdstiden udmøntes med gennemsnitlig 31 timers tilstedeværelse om ugen på arbejdsstedet for fuldtidsbeskæftigede. Den resterende arbejdstid på 378 timer definerer et professionelt råderum, inden for hvilket læreren selv vurderer, om opgaverne mest hensigtsmæssigt løses på eller uden for skolen, alene eller i samarbejde med andre. Tiden anses for medgået til de funktioner, som til enhver tid knytter sig til lærerens individuelle forberedelse og efterbehandling af undervisning og mødevirksomhed samt den faglige ajourføring. Derudover er tiden medgået til det formelle skole/hjem-samarbejde (forældremøder, skole/hjem-samtaler, klassearrangementer). Der skal løbende være en dialog mellem leder og lærer om de aftalte opgaver og den aftalte tid på 378 timer. Hvis læreren ønsker det, aftales det med ledelsen, at hele arbejdstiden anvendes på arbejdsstedet.

11 Det årlige maksimale undervisningstimetal
Det årlige maksimale undervisningstimetal fastsættes til 800 timer for fuldtidsbeskæftigede og reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Lærer på 80 % Max undervisning: 800 timer x 0,8 = 640 timer Ugentlig tilstedeværelse: 31 timer x 0,8 = 24,8 timer Professionelt råderum: 378 x 0,8 = 302,4 timer Aldersreduktion 716,67 Tilstedeværelse: 27,77 338,63

12 Arbejdstidens placering
Arbejdstiden fordeles på maksimalt 210 dage, hvoraf skoledagene udgør 200 dage. Tilstedeværelsestiden tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne, og tilstedeværelsestiden tilrettelægges samlet. Lærernes 10 arbejdsdage ud over undervisningsdagene er disponible dage, hvor der kan planlægges arbejdstid. I forbindelse med skoleårets planlægning drøftes placeringen af de disponible dage.

13 Opgaveoversigten og normperioden
Til hver lærer udarbejder skoleledelsen en opgaveoversigt, der angiver et årsværk. Opgaveoversigten skal angive undervisningsopgaver og andre opgaver, som den enkelte lærer påtænkes at løse i det kommende skoleår. Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af lærerens opgaveoversigt, drøftes dette snarest muligt mellem skoleledelsen og den enkelte lærer. Skoleledelsen kan herefter foretage ændring af arbejdsopgavernes indhold, sammensætning og omfang. Ved større ændringer i lærerens opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen en ny opgaveoversigt, som angiver ændringernes indhold og omfang. Et skoleår udgør en normperiode, og læreren skal under almindelige omstændigheder have modtaget sin opgaveoversigt for den kommende normperiode inden sommerferien, men senest 7 dage før eleverne starter efter sommerferien.

14 Arbejdstidens opgørelse
Arbejdstiden opgøres ved afslutningen af skoleåret/normperioden som summen af planlagte opgaver i opgaveoversigten samt pålagte opgaver herudover, som ikke har kunnet løses ved omprioriteringer inden for tilstedeværelsestiden. Overarbejde bør så vidt muligt undgås. Hvis arbejdstiden i løbet af en normperiode alligevel har oversteget den fastsatte arbejdstid, godtgøres den overskydende tid med frihed af samme varighed med tillæg af 50 %. Erstatningsfriheden skal, med mindre andet aftales, gives i den efterfølgende normperiode. Kan erstatningsfriheden ikke gives i det efterfølgende skoleår, eller på det mellem læreren og skoleledelsen aftalte tidspunkt, ydes i stedet overarbejdsbetaling. Satserne for overarbejdsbetaling beregnes med 1/1924 af vedkommende lærers årsløn inkl. funktions- og kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet) med et tillæg af 50 %.

15 Bilag 2 – Øvrige aftaler

16 Overskrifter Lejrskoler Studieture etc. Tillidsrepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter Medarbejderrepræsentanter i MED og skolebestyrelsen

17 Bilag 3 - Effektmål

18 Elevernes tilstedeværelse og fremmøde
Elevernes tilstedeværelse og fremmøde i skolen er alfa og omega i forhold til at opnå resultater i skolen. Undervisningsministeriet gennemførte i 2012 en kampagne, ’Godt du kom’, hvor budskabet var, at intet kan lade sig gøre, hvis ikke ”lige du..” kommer i skole. I den sammenhæng blev der udarbejdet nationale fraværsgennemsnit. I Ballerup vil vi meget gerne ligge under dette gennemsnit og allerhelst have, at alle elever er i skole hver dag. Målet er derfor at nedbringe det gennemsnitlige elevfravær ( klasse).

19 Dansk - læsning i 2. klasse
”Alle børn skal blive så dygtige som muligt” – sådan lyder en af målsætningerne i folkeskolereformen, og i Skole med Vilje arbejder vi med, at ”alle børn lærer optimalt”. Svage resultater i dansk og/eller matematik giver væsentligt ringere mulighed for, at børnene kan fastholde motivationen og gennemføre en uddannelse. Undersøgelser viser, at hvis børnene ikke kan læse i 2. klasse, er der stor sandsynlighed for, at de ikke får en uddannelse. I skoleåret 2012/2013 var 89 % af Ballerups elever i 2. klasse enten ’hurtige og sikre læsere’ eller ’langsomme men sikre læsere’. Målet er at nedbringe andelen af usikre læsere i 1. og 2. klasserne.

20 Inklusion Med afsæt i Ballerup Kommunes nye inklusionsstrategi, ”Alle børns læring, udvikling og trivsel” (som skal sætte retning og rammer for alle børns tilstedeværelse, deltagelse, læring og trivsel og vil angive operationelle eksempler, ideer og løsninger på konkrete forhold til vejledning af lærere og ledere i deres daglige praksis) er målet, at andelen af elever i den almene undervisning øges frem mod 2016.

21 Bilag 4 - Løn

22 Overskrifter Tillæg til overenskomsten og Lov 409 Funktionsløn
Undervisningstillæg Ulempetillæg Tillidsvalgte Kvalifikationsløn Balleruptillæg Særligt Tillæg Uddannelsestillæg Pension Overenskomstansatte Tjenestemænd

23 Løneksempel OK-lærer på almenskoler med 12 års anciennitet og 780 undervisningstimer
Pr. 1 august 2014 Nu Løndel Løntrin Månedsløn Grundløn (OK) 30 26.082,50 Grundlønstillæg (OK) 321,23 Anciennitetstillæg (OK) 39 4.333,86 Balleruptillæg (Lokal - K) 2.011,33 Særligt tillæg (Lokal - K) 888,72 913,24 Undervisningstillæg (OK - F) 2.195,04 1.607,93 Ulempegodtgørelse (Lokal - F) 171,32 - Lov 409-tillæg (OK - F) 299,81 Samlet månedsløn (÷Fritvalgstillæg) 36.303,81 35.270,08 Samlet højere måndsløn pr. 1. august 1.033,72 Regulering 1,2849

24 Løneksempel Anciennitets-lærer på almenskoler med 780 undervisningstimer
Pr. 1 august 2014 Nu Løndel Løntrin Månedsløn Grundløn 42 30.989,42 Grundlønstillæg 1.391,98 Balleruptillæg (Lokal - K) 2.870,84 Særligt tillæg (Lokal - K) 888,72 913,24 Undervisningstillæg (OK - F) 725,68 Ulempegodtgørelse (Lokal - F) 171,32 - Lov 409-tillæg (OK - F) 347,99 Samlet månedsløn (÷Fritvalgstillæg) 38.052,25 36.891,16 Samlet højere månedsløn pr. 1. august 1.161,09 Regulering 1,2849

25 Spørgsmål


Download ppt "Indledning Med Lov 409 og folkeskolereformen står vi over for store omstillinger, som den enkelte skole skal arbejde med. Derfor har parterne aftalt en."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google