Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny skriftlighed i kreative fag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny skriftlighed i kreative fag"— Præsentationens transcript:

1 Ny skriftlighed i kreative fag
Odense, 16. november 2011 Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

2 HF: Praktisk-musiske fag C-niveau - 75 timer
Billedkunst Dans Design Dramatik Mediefag Musik Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

3 §§§§§ Lovstof HF-bekendtgørelsen § 50 – 59, skr. arbejde
Bilag 2: skrivekompetencer Bilag 4: SSO, 1/2/3 fag, 1. nov marts Bilag 6: værkstedsundervisning (50 timer) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

4 Nogle udgangspunkter Gymnasiereform 2005:
Krav om progression i det skriftlige arbejde Krav om skriftlighed på tværs af fag Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

5 Var man klar???? Gymnasiereform og senere HF-reform Nye fag
Ny karakterskala Reformer over alt i samfundet (bl.a. kommunalreform) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

6 Nu – de seneste år stærkt fokus på skriftlighed
Forsøgsarbejder (Avedøre, Faurskov, Odder, Fåborg, m.fl.) Odder: [Dansk] progression i løbet af de 6 semestre: fokus på opgavetype – evalueringsform – kompetencer – opgaveeksempler Odder: [Matematik] fokus på kernestof – faglige mål – kompetencer – evaluering Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

7 Forskning og ekspertise
Ellen Kroghs forskningsrapport. Gymnasiepædagogik nr. 77, 2010 Claus Jensen, Fåborg Gymnasium: ”Skriftlighedsbegrebet udvides” (PP) Barbara Illum, Kolding Gymnasium: ”Strategisk skriveundervisning” (PP) Lisbeth Birde Wiese, IFPR: ” Forskellige fags diskurser, hvad skaber det af problemer i forbindelse med flerfagligt samarbejde? Lisbeth Pedersen, IBC Kolding og IFPR: ”Ny skriftlighed i praksis”. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

8 Hvor er vi nu??? Opsamling: Ellen Kroghs forskningsrapport. Gymnasiepædagogik nr. 77, 2010 Generel aktuel status: Paradigmeskift. Skriftligt fokus på alle gymnasier. Skriftlighedsgrupper der udformer fælles retningslinjer for det skriftlige arbejde i og mellem fagene. Offentliggøres på fagenes hjemmesider og revideres løbende. Oparbejdelse af fælles terminologi for at tydeliggøre (for eleverne) hvor der er begrebsmæssige ligheder og forskelle i fagene Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

9 Status for de kreative fag
Flere af fagene har som ”niveaufag” erfaringer med større skriftlige opgaver. Problemet med at give eleverne en egentlig skrivekompetence har groft sagt været overladt til læreren selv – efter de forhåndenværende søms principper. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

10 Ambitionen/udfordringen kunne være:
at anlægge et strategisk fokus på skriveundervisningen i forhold til skrivesituation og genre herunder skelne mellem tænkeskrivning (idefasen) og formidlingsskrivning (formidlingsfase) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

11 Ambitionen/udfordringen kunne være:
at indbygge overvejelser over sammenhængen mellem progression og kompetencemål i tråd med dem vi ser i Odder Gymnasiums Dansk-progression i de forskellige fag. at anvende/inddrage tilgængelige relevante kommunikationsplatforme – herunder sociale medier Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

12 Ambitionen/udfordringen kunne være:
at strukturere efter skriftlighedskategorier (afhængigt af fagenes indhold, traditioner og niveau) C-niveau: Billedkunst: portfolio Dans: skriftlige rapporter + danseprojekt med synopsis Design: portfolio Dramatik: logbog + portfolio Mediefag: synopsis + manuskript Musik: præsentation + synopsis Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

13 Fagene er i fuld gang: Billedkunst
Ny skriftlighed Med reformen kom der nyt fokus på elevernes skrive- og studiekompetencer, og i alle fag kan skriftlighed styrke tilegnelsen af faglig viden.
I billedkunst og design bruges skriftlighed både resultatorienteret og til træning af studiekompetence, - et par eksempler: Træning af studiekompetence: Fælles notetagning efter gennemgang af nyt stof
Tænkeskrivning og hurtigskrivning ved indledning eller afslutning af forløb
Elev ved tavle/pc opsummerer stof fra foregående lektion i faget
Logbog Resultatorienteret: Formidlingsskrivning og reflekteret skrivning i portfolioen
Analyseopgaver
Digitale præsentationer om diverse emner
Præsentation af problemformulering
SSO og SRP Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

14 Mediefag På C-niveau består den skriftlige dimension i, at eleverne i forbindelse med deres produktioner, minimum til eksamensproduktionen, skal skrive en synopsis, hvor de tegner og fortæller den historie, de vil filme. Synopsis skal læses og godkendes af læreren. Synopsen er et arbejdspapir, og det er almindeligt at det også anvendes i det professionelle miljø.
Skriftligheden kan også bestå i at eleverne tager idé-noter eller laver en slags arbejdsrapport / dagbog, men dette er ikke et krav i læreplanen På B-niveau er det et krav i læreplanen at eleverne i forbindelse med deres produktioner skal lave både en synopsis og et manuskript, som skal ’rettes’ og godkendes af læreren. Et manuskript er en skriveform, som kræver en nogenlunde fast skabelon, som skal trænes med eleverne.
Derudover kan det være en god idé at lave skriveøvelser med eleverne, så de træner den analytisk-teoretiske side af faget. Der er rigtig mange elever, der har mediefag i en studieretning, og som i 3.g har faget med i deres studieretningsprojekt. Derfor bruger mange lærere skriftlige analyse-øvelser for at forberede eleverne til kravene i srp-opgaven. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

15 Musik Ny skriftlighed i musikfaget
Musikinternt benytter faget sig af skriftlig auditiv analyse i forbindelse med beskrivelse af følgende parametre: Musikkens instrumentation og sound Musikkens rytmik og groove Musikkens form og arrangement Musikkens udtryk og effekt I forbindelse med intern musikanalyse benyttes skriftlig nodebaseret analyse ved følgende parametre: Musikkens harmonik og tonalitet Musikkens melodik, tonalt materiale og tematik Musikkens rytmik, groove og instrumentation Musikeksternt benytter musikfaget sig af skriftlig analyse ved følgende parametre: Musikkens samtidige kilder Musikken i et samfundsmæssigt og historisk lys Musikkens samfundsmæssige forhold for musikere og musikudøvere Musikkens rolle og funktion i samfundet osv … Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

16 Progressionsplaner Skolerne er i fuld gang.
Skolerne er i fuld gang. Tørring Gymnasium: ”Skriftlig progressionsplan for TG 2011” Grundigt katalog over alle ”hovedaktiviteter” (Grundforløb, AP, NV, AT, dansk-historieopgave, SRO, SRP, AT-eksamenssynopse) fra 1. semester til 6. semester. Kataloget rummer søjlerne: fokus, feedback & evaluering, gode forslag Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

17 Kompetencemål Ligeledes fuld fart på…
Tørring: Detaljerede kompetencemål (hvoraf mange mål er udprægede skriftlige kompetencer og en del er relateret AT) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

18 Skriveøvelse (dansk) Skriv ca. 150 ord om hvert af nedenstående punkter ”Den lille pige med svovlstikkerne” ”De tre veninder ”En stol for lidt” ”Småfugle” Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

19 ”Den lille pige med svovlstikkerne”
Kig især på: Modsætningsforhold i eventyret. Hvordan skaber teksten/fortælleren ”sympati” med hovedpersonen. Giv sproglige eksempler. Overvej om teksten især er ”fortællende” (et handlingsforløb) ELLER ”beskrivende” (fx beskrivelse af miljø og personer). Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

20 ”De tre veninder Kig især på: Tekstens genreskred (spændingsfeltet mellem realisme og fantasi). Hovedpersonens problemer (hvordan præsenteres vi for dem). Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

21 ”En stol for lidt” Kig især på: Pronomenerne ”hun” og ”han” (prøv at tælle dem). Overvej hvad det betyder for teksten og vores oplevelse af den at sproget er fyldt med ”hun” og ”han”. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

22 ”Småfugle” Kig især på: De 7 parametre som ”analyseværktøj” i kortfilm. Giver denne fokusering på parametrene (god) mening? Hvorfor? Hvorfor Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

23 Helle Helle: To kilometer (1996) – dansk stil
Afleveringen består af 6 små dele: 1. Kort resume af teksten. Tilstræb neutral/nøgtern stil (”behavioristisk”). Dvs. et resume på novellens præmisser – uden din egen personlige farvning. Ca. 150 ord. 2. Analysér fortælle- og synsvinkelforhold. 3. Karakterisér udvalgte personer (fx ægtefæller, elskerinde, gammel dame, veninde). 4. Kommentér følgende: ”gråd, der mest af alt minder om en hest, der vrinsker uafbrudt” ”en kvinde med ansigtet vendt mod himlen og begge arme strakt ud til siden” anvendelsen af begrebet/ordet ”sygdom” krydderurternes betydning cykelturen, vandreturen, afstanden og titlen ”to kilometer” kysset ”hestebilledet” 5. Redegør for novellens fremstilling af ægtefællernes konflikt. 6. Diskutér novellens afslutning og giv på denne baggrund en vurdering af parrets fremtidige liv. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

24 Progression – hvordan? 1. Spontan oplevelse  2. Teknisk iagttagelse 
3. Akademisk refleksion Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

25 Skriv 1: Spontan oplevelse
Fascination Oplevelse Stemning Indtryk Følelse Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

26 Skriv 1 – eksempler ”Sæt ord på musik”
Hvad træner du? 
Digte taler til vores følelser ligesom musik. Ofte bliver vi bedt om at beskrive et digts stemning eller sprogtone. Det kan være svært, især hvis man ikke lige forstår digtet, men i musikken ligger det lige for. I denne øvelse træner du din evne til at sætte ord på nogle sansninger. Hvordan gør du? (Denne øvelse kan løses individuelt, parvist, i grupper eller laves på et hold) 
Lyt i 5 minutter til et stykke musik. Vær opmærksom på de stemninger, du oplever i musikken. 
Beskriv musikkens stemninger med mindst 5 adjektiver/tillægsord (sørgelig, energisk osv.) Skriv herefter på 5 minutter en tekst ud fra din oplevelse af musikken. Det kan være en lille historie, et digt eller en avisnotits. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

27 Skriv 1 – flere eksempler
Lytteøvelse bassen Auditiv analyse Jazz Erik Christensen Auditiv musikanalyse Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

28 Skriv 2: Teknisk iagttagelse
Grooveskema Mozart-analyse Haydn-analyse Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

29 Skriv 3: Akademisk refleksion
Synopse Præsentation SRO SSO SRP Eksempler: Queen + Bach Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

30 Skrivekompetencer I musikfaget:
1. Kreativ skrivning (fx komposition efter opskrift. ”Dogme”) 2. Analyseskrivning (fx auditiv analyse, groove-analyse, melodisk analyse, observationer i partiturlæsning) 3. Processkrivning (fx logbog, dokumentation ifm. lydproduktion) 4. Produktskrivning a. synopse b. præsentation c. færdige opgaver (SSO, SRO, SRP, AT) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

31 Skrivegenrer – Musik (STX)
C-niveau: lytteøvelser, skemaudfyldninger, arbejdspapirer med arbejdsspørgsmål, tests, pilotprojekt forud for eksamensprojekt (=reduceret kompleksitet), materiale til præsentation af musikprojektet (fx PP), projektsynopse Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

32 Skrivegenrer – Musik (STX)
B-niveau: Musikkundskabsemne: synopse, dokumentation, logbog, sammenhængende skriftlig analyse Musikprojekt: logbog, dokumentation ifm. eksamen, skemaer ifm. lydproduktion (studieopstillinger, effekter) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

33 Skrivegenrer – Musik (STX)
A-niveau: redskaber ifm. musikteori, kreativitet indenfor sangskrivning, komposition og arrangement (ikke nodeskrivning), musikkundskab/-analyse (SRO, SRP, mundtlig eksamen) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

34 Faglige opgaver skal: Faglige opgaver skal ikke:
Argumentere Begrunde Dokumentere (Be)vise Diskutere Fortolke Nuancere Problematisere Sandsynliggøre Undersøge Vurdere Agitere Anmelde Bekende Belære Causere Popularisere Lovprise Missionere Nedgøre Postulere Underholde Undervise

35 Problemformulering 1 GENEREL DEFINITION:
et spørgsmål som bliver formuleret i indledningen til en faglig opgave, og som resten af opgaven prøver at besvare eller belyse noget der ikke findes et fyldestgørende eller velkendt svar på – og som kalder på at blive belyst udtryk for relevant undren nb: Problemformuleringen styrer opgaven mod færdigt produkt Samme emne - mange problemer/problemformuleringer Søg og fasthold fokus Tænk: hvad – hvorfor – hvordan? Vær bevidst om taksonomiske niveauer: viden۰forståelse۰anvendelse۰analyse۰syntese۰vurdering Tilpas problemformuleringen til de svar du kan give og argumentere for problemformuleringen ændres og tilpasses undervejs Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

36 Problemformulering 2 (den gode)
 DRAMATIK: Område: Den gode historie – struktur og spænding i naturalistisk teater. Opgaveformulering:  Via en redegørelse for den aristoteliske fortælleteknik samt dennes indvirkning på det naturalistiske drama, ønskes et bud på en definition af den gode historie – specielt i forhold til begreberne struktur og spænding. Med udgangspunkt i Henrik Ibsen skuespil Et Dukkehjem fra 1879, ønskes en analyse af stykkets struktur og spændingsopbygning samt en vurdering om stykket lever op til din definition af den gode historie. Sluttelig ønskes en vurdering af forskelle og ligheder mellem den naturalistiske fortælleteknik og Montagens fortælleteknik (vedlagt bilagstekst af Niels Damkjær fra Skuepladsen ) Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

37 Problemformulering 3 (CULT 1)
Hej Eigil det er det jeg sådan har tænkt på angående Cult Hvordan har Cult reklamer fået så meget succes, selvom folk kritiser dem for at være seksuelle. Og hvorfor er det netop den mandlige reklame man vil have der skal lukkes ned, hvor at den kvindelige reklame er mere seksuel Hvorfor vil man have at den mandlige reklame skal lukkes ned? Hvorfor blev Cult’s light reklame fjernet fra butikker? Hvad gør at Cult har den succes med deres reklame, er det den seksualitet de viser? Hvorfor er Cult gået fra det seksuelle? Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

38 Problemformulering 3 (CULT 2)
Hej NN (anonym) Jeg kunne godt tænke mig at du supplerer med et overordnet punkt (en overskrift), fx: "Seksualitet og provokationen i Cult-reklamerne". Hilsen Eigil Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

39 Problemformulering 3 (CULT 3)
Ville dette så være bedre? Problemformulering: I dette forløb har jeg tænkt mig at arbejde med Cult og deres reklamer omkring deres seksualitet og provokationen, som de udstøder. Dertil vil jeg sammenligne deres nye reklamer  (party now apologize later), med de gamle reklamer (shake it baby). Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

40 Problemformulering 3 (CULT 4)
Hej NN Hvad siger du til nedenstående? Jeg har prøvet at vende det lidt rundt og sørget for at der både er redegørelse, analyse og diskussion. Problemformulering: (overskrift): Provokerende porno og seksualitet i Cult-reklamerne. Opgaven vil redegøre for virksomhedens grænseoverskridende markedsføring og se på nogle af dens konsekvenser. Analysen vil trække en historisk linje fra de gamle reklamer (shake it baby) til de nye (party now apologize later). Diskussionen vil sætte særligt fokus på de problemer der knytter sig til at udsende seksuelle og pornografiske signaler i det offentlige rum. Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag

41 Problemformulering 3 (CULT 5)
Hej Eigil Det lyder meget godt og tror godt jeg kan klare den problemformulering Eigil Leander Laursen, Tørring Gymnasium Ny skriftlighed i kreative fag


Download ppt "Ny skriftlighed i kreative fag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google