Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistik Lektion 5 Flere stikprøvefordelinger Estimatore og estimater

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistik Lektion 5 Flere stikprøvefordelinger Estimatore og estimater"— Præsentationens transcript:

1 Statistik Lektion 5 Flere stikprøvefordelinger Estimatore og estimater
Konfidensintervaller

2 Stikprøvefordeling Antag at vi vil udtale os om en populationsparameter (fx middelværdien m) på baggrund af en stikprøve statistik (fx. stikprøve-gennemsnittet ). Vores konklusion skal tage i betragtning, at værdien af ændrer sig for hver ny tilfældig stikprøve Den tilfældig variation af stikprøve-statistikken (her gennemsnittet) betegnes stikprøve-fordelingen (af stikprøve-gennemsnittet)

3 Stikprøve-gennemsnittets stikprøve-fordeling: Forventede værdi
Lad de stokastiske variable X1, X2,…,Xn være en tilfældig stikprøve fra en population m. middelværdi m og varians s2. Stikprøve-gennemsnittet af disse SV er Den forventede værdi og varians for stikprøve-gennemsnittet er og Hvis stikprøve er lille i forhold til population

4 Den Centrale Grænseværdi Sætning (CLT)
(Central limit theorem) Lad X1, X2,…, Xn, er være n uafhængige stokastiske variable fra samme fordeling med middelværdi m og varians s2. Da gælder, at når stikprøvestørrelsen n øges, så vil fordelingen af nærme sig mere og mere en standard normal-fordeling. Tommelfinger-regel: n ≥ 30 er nok til en god tilnærmelse.

5 2-fordelingen [ki-i-anden]
En 2 -fordelt stokastisk variabel kan ikke være negativ, så den er begrænset af 0 til venstre. Fordelingen er højreskæv. En 2 fordeling er specificeret ved antallet af frihedsgrader. Notation: En stokastisk variabel Y, der følger en 2-fordeling med n [ny] frihedsgrader angives som c2-fordelingen: df=10, df=30, df=50 . 1 . 9 df = 10 . 8 . 7 ) . 6 2 ( . 5 df = 30 f . 4 . 3 df = 50 . 2 . 1 . 5 1 2 2-fordelingen nærmer sig en normal-fordelingen, når antallet af frihedsgrader vokser.

6 Mere om 2 fordelingen Middelværdi og Varians
Hvis Y er c2 -fordelt med n frihedsgrader: Sammenhæng med normalfordelingen Lad X1, X2,…, Xn være uafhængige, standard normalfordelte stokastiske variable. Definer Da gælder

7 Stikprøvevariansen og dens fordeling
Stikprøve-variansen for en tilfældig stikprøve er Generelt gælder Hvis populationen er normalfordelt gælder

8 Sandsynligheder i 2 fordelingen Table 7 s865
Areal i højre hale (α) Man kan finde c2a i R vha. > qchisq(p=a,df=df,lower.tail=FALSE)

9 Eksempel Setup: Antag vi har en stikprøve på n =15 fra en normal-fordelt population med middelværdi m = 20 og varians s2 = 9. Spørgsmål: Find en værdi c, så sandsynligheden for at få en stikprøve-varians mindre end c er 5%? Løsning: Spørgsmålet formuleret som sandsynlighed: Hvis c2 følger en c2 -fordeling med 15-1 frihedsgrader, så ved vi fra c2 - tabellen at P(c2 > 6.57) = 0.95  P(c2 < 6.57) = 0.05 Løs ligningen 14c/9 = 6.57  c = 4.22. 5% af alle stikprøvevarianser, vil være under 4.22.

10 Estimator og estimat En stikprøve-statistik er et numerisk mål for en opsummerende karakteristik af stikprøven. En populations-parameter er et numerisk mål for en opsummerende karakteristik af populationen. fx fx En estimator af en populations parameter er en stikprøve statistik, der bruges til at estimere populations parameteren. Et estimat af en parameter er en bestemt numerisk værdi af en stikprøve statistik. Et punkt-estimat er en enkelt værdi, der bruges som et estimat for en populations parameter. Et interval-estimat er et interval, der bruges som et estimat for en populations parameter. Eksempel: er en estimator for . er et (punkt-) estimat af .

11 Estimatore: Egenskaber
Lad q være en generel populations-parameter, fx m. Lad være en estimator for q, fx. Vi vil se på tre ønskelige egenskaber for estimatore Central Konsistent Effektiv

12 Central og ikke-central estimator
Definiton: Hvis en estimator opfylder er den central (unbiased). Bias En central estimator rammer i gennemsnit plet. En ikke-central (biased) estimator rammer i gennemsnit ikke plet.

13 Effektiv Estimator Definiton: Antag at og er to centrale estimatore. Hvis Var( ) < Var( ), så siger vi at er en mere effektiv estimator end . En ineffektiv estimator er i gennemsnit længere fra at ramme plet. En effektiv estimator er i gennemsnit tættere på at ramme plet.

14 Konsistent En estimator er konsistent hvis sandsynligheden for at ligge tæt på den parameter, den estimerer, stiger, når størrelsen på stikprøven stiger. n = 10 n = 100

15 Konfidensintervaller
Konfidensintervaller generelt Konfidensintervaller for middelværdi

16 Konfidens-intervaller
Et punkt-estimat estimerer værdien af en ukendt populations-parameter ved en enkelt værdi. Fx: Middelhøjden blandt oecon studernde Et konfidens interval er et interval, der estimerer værdien af en ukendt populations parameter. Kaldes også et interval estimat. Sammen med intervallet gives et mål for, hvor sikker man er på, at den sande populations parameter ligger i intervallet. Dette mål kaldes for konfidens niveauet. Et punktestimat indeholder ikke meget information om den faktiske værdi af μ – fx hvor sikkert er vores punkt estimat? Et intervalestimat indeholder flere informationer, for eksempel: Vi er 95% sikre på, at intervallet [164,8 ; 180,7] indeholde den sande middelværdi μ. Eller vi er 90% sikre på, at intervallet [166,1 ; 179,3] indeholder den sande middelværdi μ.

17 Konfidensinterval for middelværdien - Opvarmning
Da gælder følgende: Dvs. med 95% sandsynlighed ligger (den stokastiske variabel) X i det faste interval Det kan omskrives til Dvs. det stokastiske interval indeholder med 95% sandsynlighed det faste tal m.

18 Konfidensinterval for middelværdien - når X er normal-fordelt eller stikprøven er stor
Vi har altså Hvis vi erstatter den estimatoren X (”et tilfældigt tal”) med estimatet x (”et fast tal”) får vi konfidensintervallet: For en stikprøve der enten er stor eller fra en normal-population er et 95% konfidensinterval for middelværdien m når variansen er kendt Bemærk at estimatoren er er ersattet med estimatet .

19 Mellemregninger…. 0,95 0,025 0,025

20 Konfidens-interval for middelværdi
. 4 3 2 1 x f ( ) S a m p l i n g D s t r b u o h e M 2.5% 95% 2.5% falder over intervallet 2.5% falder nedenfor intervallet 95% falder indenfor intervallet Approksimativt 95% af stikprøve middelværdierne kan forventes at falde indenfor intervallet Omvendt, cirka 2.5% kan forventes at være under og 2.5% kan forventes at være over . Så 5% kan forventes at være udenfor intervallet

21 Konfidens-interval for middelværdi
p l i n g D i s t r i b u t i o n o f t h e M e a n Approksimativt 95% af intervallerne omring stikprøve middelværdien kan forventes at indeholde den faktiske værdi af populations middelværdien, . *5% af sådanne intervaller omkring stikprøve middelværdien kan forventes ikke at inkludere den faktiske værdi af populations middelværdien. . 4 95% . 3 f ( x ) . 2 . 1 2.5% 2.5% x x x . x x x * x x x x x * x x x x

22 Et (1-a )100% konfidens-interval for m
Vi definerer som den z-værdi, hvor sandsynligheden for at Z er højere end denne værdi, er Kaldes også fraktilen eller den kritiske værdi. (1-α)100% kaldes konfidens-niveauet. fordeling æ ö S t a n d a r d N o r m a l a/2 P ç Z > z ÷ = è a ø . 4 2 æ ö a/2 P ç Z < - z ÷ = . 3 è a ø 2 z ) æ ö ( f . 2 P ç - z < Z < z ÷ = ( 1 - a ) è a a ø . 1 2 2 (1-a) 100% konfidens int erval: . - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 1 2 3 4 5 Z

23 Kritiske værdier for z og konfidens-niveauer
Standard normalfordeling 1-a a/2 Za/2 0.99 0.005 2.576 0.98 0.010 2.326 0.95 0.025 1.960 0.90 0.050 1.645 0.80 0.100 1.282 Bemærk:

24 Eksempel Spørgsmål: Antag (1-a) = 80%. Find za/2
Løsning: a = 0.20 og a/2 = 0.10 Vi ved F(za/2) = = 0.90. Dvs. za/2 = 1.28

25 Konfidens niveau og bredden af konfidens-intervallet
Når man tager stikprøver fra den samme population og bruger den samme stikprøve størrelse, så jo højere et konfidens-niveau, jo bredere et konfidens-interval. S t a n d a r d N o r m a l D i s t r i b u t i o n S t a n d a r d N o r m a l D i s t r i b u t i o n . 4 . 4 . 3 . 3 z ) ) ( f . 2 ( z f . 2 . 1 . 1 . . - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 1 2 3 4 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 1 2 3 4 5 Z Z

26 Stikprøvestørrelsen og bredden af konfidens-intervallet
Når man tager stikprøver fra den samme population og bruger det samme konfidensniveau, så jo større stikprøvestørrelse, n, jo smallere et konfidensinterval. . 4 3 2 1 x f ( ) S a m p l i n g D s t r b u o h e M 95% konfidensinterval: n = 20 . 9 8 7 6 5 4 3 2 1 x f ( ) S a m p l i n g D s t r b u o h e M 95% konfidensinterval: n = 40

27 Eksempel på tavlen

28 Student’s t fordeling Antag populationen er normalfordelt med middelværdi m og varians s2. Gammel viden: Hvis vi kender variansen s2, så kan vi bruge: Ny viden: Hvis vi ikke kender variansen s2, så kan vi erstatte s2 med stikprøve-variansen s2: ”følger en t-fordeling med n-1 frihedsgrader”.

29 Student’s t fordeling t fordelingen er klokkeformet og symmetrisk og defineret ved antal frihedsgrader (df). Middelværdien er altid lig 0. Variansen af t er større end 1, men går mod 1, når antallet af frihedsgrader vokser. Standard normal t, df=20 t, df=10 t fordelingen er fladere og har ”tykkere haler” en standard normal fordelingen. t fordelingen går mod standard normal fordelingen nå antallet af frihedsgrader vokser.

30 Konfidensinterval for  når  er ukendt - t fordelingen
Et (1-a)100% konfidens interval for m når s er ukendt (og man antager en normalfordelt population): hvor er værdien i t fordelingen med n-1 frihedsgraders, hvor sandsynligheden for at t er højere end denne værdi, er

31 Tabel for t-fordelingen
df t t t t t0.005 a / 2 ta/2 For store frihedsgrader kan t fordelingen approksimeres ved en standard normalfordeling.

32 Eksempel En aktieanalytiker vil estimere den gennemsnitlige gevinst på en bestemt aktie. En stikprøve på 15 dage giver en gennemsnitlig gevinst på og en standardafvigelse på s = 3.5%. Antag en normal-population og giv et 95% konfidensinterval for den gennemsnitlige gevinst på denne aktie. Den kritiske værdi af t for df = (n -1) = (15 -1) = 14 og et højre halet areal på α/2 = er: Konfidensintervallet er: df t t t t t0.005

33 R Man kan slå ta/2 op i R: Hvis vi vil finde t0.025 når antallet af firhedsgrader er 27: > qt(0.025,df=27,lower.tail=F) [1] Tilføjelsen lower.tail=F er nødvendig, da de angiver arealet i øvre hale. Alternativt kan man bruge > qt(0.975,27)

34 Konfidensintervaller for Middelværdien i R
R har kun en indbygget funktion til at beregne konfidensintervallet for m under antagelse af ukendt varians: Eksempel: 95% konfidens interval for højde i Sundby95: > t.test(data$hoejde) One Sample t-test data: data$hoejde t = , df = 2626, p-value < 2.2e-16 alternative hypothesis: true mean is not equal to 0 95 percent confidence interval: sample estimates: mean of x

35 Konfidensintervaller for Middelværdien i R
Man kan også ændre konfidensniveauet, fx et 99% konfidensinterval: > t.test(data$hoejde,conf.level=0.99) 99 percent confidence interval: Man kan også ”bare” sætte ind i formlen : > mean(data$hoejde,na.rm=T) + c(-1,1)*qt(0.995,n-1)*sd(data$hoejde,na.rm=T)/sqrt(n) [1] Hvor n er antallet af faktiske observationer af højde: > n = sum(!is.na(data$hoejde))


Download ppt "Statistik Lektion 5 Flere stikprøvefordelinger Estimatore og estimater"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google