Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovgivning for dyrkning af genetisk modificerede planter i EU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovgivning for dyrkning af genetisk modificerede planter i EU"— Præsentationens transcript:

1 Lovgivning for dyrkning af genetisk modificerede planter i EU
Svend Pedersen, Plantedirektoratet PLANTEDIREKTORATET

2 GMO-lovgivningsarbejde Sameksistens ml. GMO-, konventionelt
GMO dyrkningsarealer Godkendte GMO’er i EU GMO-lovgivningsarbejde Sameksistens ml. GMO-, konventionelt og økologisk jordbrug PLANTEDIREKTORATET

3 Globale GMO afgrødeareal i 2001
52.6 millioner hektarer (19 % stigning fra 2000) 99 % af det globale transgene afgrødeareal dyrket i 4 lande: USA: mio. ha (68 %) Argentina: 11.8 mio. ha (22 %) Canada: mio. ha (6 %) Kina mio. ha (3 %) Data on the size of the global genetically modified crop area in 2001 have just been published (10 January 2002) by the organisation ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). PLANTEDIREKTORATET

4 Globale dyrkningsarealer med genetisk modificerede afgrøder (mio. ha)
PLANTEDIREKTORATET

5 Arealfordeling mellem GMO-afgrøder 2001
Squash (<0,1mha) Kartoffel (<0,1 mha) Papaya (<0,1 mha) Raps (2,7 mha) Bomuld (6,8 mha) Majs (9,8 mha) Soja (33,3 mha) PLANTEDIREKTORATET

6 Forventet udvikling i GMO-areal 2002
Fortsat stigning i USA, Argentina, Canada, Kina, Sydafrika og Australien Kun svag stigning i Mexico, Rumænien, Spanien, Bulgarien, Indonesien og Uruguay Indien: GMO-bomuld Brasilien: GMO-soja? PLANTEDIREKTORATET

7 Genetisk modificerede planter tilladt til markedsføring i EU
PLANTEDIREKTORATET

8 Genetisk modificerede majssorter i EU
Event 176 César Cb (F) Garonna (F) (Syngenta) Furio Cb (F) Navarès (F) Occitan Cb (F) Pactol Cb (F) Compa Cb (E; (P)) Seven (F) Jordi Cb (E) Odyssée (F) Benji (F) MON810 Bolsa (F) Olimpica (F) (Monsanto) Elgina (F; (P)) Novélis (F) Lévina (F) DK 513 (F) T25 Chardon LL (NL) (Aventis) Genetisk modificerede majssorter i EU PLANTEDIREKTORATET

9 Status for markedsføring af genetisk modificerede planter i EU
Mangler national godkendelse: 1 tobak (Frankrig) 2 raps (Frankrig) Under behandling: 4 majs 3 raps 2 bomuld 1 kartoffel 1 cikorie 1 foderroe 1 tomat PLANTEDIREKTORATET

10 Godkendelser som behøves før dyrkning af genetisk modificerede planter
GMO-markedsføringsgodkendelse (miljømæssig) Sortsgodkendelse (landbrugsplanter og grønsager) Godkendelse som GMO-fødevare Godkendelse som GMO-foderstof Mulig herbicidgodkendelse Most often several kinds of approval have to be attained before it is allowed to cultivate and use a GMP. The GMO marketing approval is to be regarded as a general environmental approval. Just as conventional varieties, a GMP has to get a variety approval if it is an agricultural or vegetable plant. If the GMP is to be used as food and/or feed it has to be specifically approved for this use. For herbicide tolerant GMP’s, it is necessary to have the herbicide concerned approved for this use. PLANTEDIREKTORATET

11 Markedsføringsansøgning (direktiv 90/220/EØF)
Markedsføring af genetisk modificerede plantesorter GMplante Officiel sortsafprøvning (min. 2 år) Forsøgsudsætning (direktiv 90/220/EØF) Markedsføringsansøgning (direktiv 90/220/EØF) Sortsgodkendelse Markedsføringsgodkendelse Sortslisteoptagelse Dyrkning Anvendelse (foder, fødevarer, industri, medicin) PLANTEDIREKTORATET

12 GMO’er i dansk sortsafprøvning
Godkendt*: 1 foderroesort (’Simplex’) 3 sukkerroesorter (’Bahama’, ’Pacific’, ’HM 1976’) 1 år i afprøvning: 4 vinterrapssorter (p.t. på ’stand by’) Afmeldt: 5 sukkerroesorter Afvist: 2 sukkerroesorter *: Afventer alle markedsføringsgodkendelse efter dir. 90/220/EØF PLANTEDIREKTORATET

13 Aktuelt GMO-lovgivningsarbejde i EU
Udsætningsdirektivet Sporbarhed og mærkning Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer Utilsigtet iblanding med GMO-frø Grænseoverskridende overførsel PLANTEDIREKTORATET

14 Udkast til Kommissionsdirektiv om tilfældig
iblanding af GMO-frø i konventionel såsæd (SANCO/1542/02-Juli 2002) Godkendte GMO’er: 0,3 % for raps 0,5 % for majs, kartoffel, bederoe, bomuld, tomat og cikorie 0,7 % for sojabønne Ikke-godkendte GMO’er: Må ikke være til stede PLANTEDIREKTORATET

15 Scenarios for co-existence of genetically modified, conventional
and organic crops in European agriculture A synthesis report prepared by Anne-Katrin Bock, Karine Lheureux, Monique Libeau-Dulos, Hans Nilsagård, Emilio Rodriguez-Cerezo (IPTS - JRC) in May 2002 on studies conducted by F. Angevin, N. Colbach, J.-M. Meynard, C. Roturier (INRA, France) J. Sweet (NIAB, UK) A. Philp (CEST, UK) K. Menrad, M. Menrad, S. Wörner (ISI, Germany) J. Kilpatrick (ADAS, UK) L. Bonfini, G. Van den Eede (IHCP-JRC, Italy) PLANTEDIREKTORATET

16 Forslag til lov om ændring af lov om miljø
og genteknologi (gennemførelse af det nye udsætningsdirektiv m.v.) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2002 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 27. maj 2002: ”I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: ”Fødevareministeren fastsætter regler, der inden for EU- lovgivningens rammer stærkt begrænser spredningsrisikoen til andre marker, herunder økologiske marker.”” De nærmere betingelser herfor vil først kunne fastlægges efter det strategiarbejde, som fødevareministeren har taget initiativ til, er tilendebragt PLANTEDIREKTORATET

17 Udarbejdelse af strategi for sameksistens
mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Analysere og vurdere spredningsproblematikken, mulige virkemidler samt forholdet til EU-retten Udformes i samarbejde med Miljøministeriet Nedsættelse af udredningsgruppe, strategigruppe samt kontaktgruppe PLANTEDIREKTORATET

18 Udredningsgruppen Strategigruppen
Sammensat af medlemmer fra Danmarks Jordbrugs- Forskning, Plantedirektoratet, Fødevareøkonomisk Institut, Danmarks Miljøundersøgelser, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole samt Forskningscenter Risø. Strategigruppen Sammensat af medlemmer fra Fødevareministeriet og Skov- og Naturstyrelsen. Justitsministeriet inddrages i de juridiske aspekter af arbejdet. PLANTEDIREKTORATET

19 Kontaktgruppen Sammensat af repræsentanter fra:
Danmarks Naturfredningsforening Økologisk Landsforening Forbrugerrådet Brancheudvalget for Frø Landboforeningerne/Landskontoret for Planteavl Landbrugsraadet Dansk Familielandbrug Fødevareindustrien Forskningscenter for Økologisk Jordbrug PLANTEDIREKTORATET

20 Strategiarbejdets forløb
Udredningsgruppen: Rapport i november 2002 Strategigruppen: Ultimo 2002 Præsentation af faglige udredning samt analysen af de juridiske rammer ved eksperthøring. PLANTEDIREKTORATET

21 Chardon LL Fodermajs forædlet fra linie ’T25’
Tolerant over for glufosinat-ammonium (Basta, Liberty) Optaget på sortsliste i Holland i 1999 Herbicidgodkendelse i Holland i 2000 Dyrkes på max. 50 ha i Holland i 2001 Søgt optaget på sortsliste i UK samt på EU’s fælles sortsliste over landbrugsplantearter PLANTEDIREKTORATET

22 Status for Chardon LL i Danmark
’T25’ forsøgsdyrket i Danmark fra 1998 Chardon LL i demonstrationsforsøg hos Landskontoret for Planteavl i 2000  tidligere moden end målesort Gennemført sprøjteforsøg med glufosinat-ammonium på Chardon LL Endnu ikke søgt om dansk herbicidgodkendelse Tidligst markedsføring i Danmark fra 2004 PLANTEDIREKTORATET

23 PLANTEDIREKTORATET


Download ppt "Lovgivning for dyrkning af genetisk modificerede planter i EU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google