Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Hillerød Hospital Region Hovedstaden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Hillerød Hospital Region Hovedstaden"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Hillerød Hospital Region Hovedstaden

2 Hospitalsdirektionen byder velkommen
Hospitalsdirektør Martin Gregersen Vicedirektør Bente Ourø Rørth Vicedirektør Anders Kyst Vicedirektør Gert Hagelskjær

3 Dagens program Kl. 14.00-14.45 Præsentation af Hillerød Hospital
Præsentation af hospitalet og dets udfordringer Præsentation af en succeshistorie. v/ hospitalsdirektionen Sted: Auditoriet Kl Rundvisning i tre grupper Forløb for hofte-nær fraktur Forløb for lungebetændelse Forløb for normal graviditet, fødsel og barsel (Overtøj kan placeres i aflåst garderobe på gangen.) Kl Pauseservering Sted: Mødesalen Kl Temaoplæg Sted: Mødesalen, Konferencecentret

4 Én region med fire planlægningsområder
29 kommuner 4.000 privatpraktiserende behandlere (læger m.fl.)

5 Områdehospitalet Hillerød Hospital
425 senge på Hillerød i udefunktionerne 3.800 medarbejdere (3.200 fuldtidsstillinger) indlæggelser ambulante besøg skadestuebesøg 3.220 fødsler årligt

6 Hospitalerne i område Nord efter hospitalsplanen
Helsingør Hospital Hospitalsdirektion Administration Medicinsk Afd. med reumatologi og skadestue Teknisk Afd. Serviceafdeling Hillerød Hospital Hospitalsdirektion Forskning & Udvikling (FU) Kvalitetsafdeling Personale, Planlægning & Økonomi (PPØ) IT & Medikoteknik (ITM) Akutafdelingen Anæstesiologisk Afdeling Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling Onkologisk & Palliativ Afdeling Lungemedicinsk & Infektionsmedicinsk Afd. Nefrologisk Afdeling Neurologisk Afdeling m. terapi + Vikarservice Børneafdelingen med børnemodtagelse Kirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Gynækologisk & Obstetrisk Afdeling Øre, Næse & Halsafdelingen Billeddiagnostisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Biokemisk afdeling Patologiafdelingen Serviceafdelingen Teknisk Afdeling Køkken & Kantine Frederikssund Hospital Hospitalsdirektion Administration Medicinsk Afd. med skadestue Neurorehabilite- ringsafdeling (Esbønderup) Teknisk Afd. Serviceafdeling Udefunktioner fra Hillerød: Anæstesiologi Ortopædkirurgi Kirurgi Jordemoderkons. Billeddiagnostik Klinisk Biokemi Køkken & Kantine Udefunktioner fra Hillerød: Anæstesiologi Ortopædkirurgi Jordemoderkons. Billeddiagnostik Klinisk Biokemi Køkken & Kantine Arbejdsmedicin (udefunktion fra Bispebjerg) Blodbank (udefunktion fra Rigshospitalet) Urologisk (udefunktion fra Herlev) Øjenafsnit (udefunktion fra Glostrup)

7 Hillerød Hospital - universitetshospital
Hillerød Hospital har som universitetshospital særlige forpligtelser inden for forskning og uddannelse. Forskningsansvarlige og uddannelsesansvarlige i de kliniske afdelinger

8 Hillerød Hospital - Uddannelsesinstitution
Grunduddannelser på Hillerød Hospital: 1.340 Erhvervsuddannelse: ca. 390 elever årligt So-SU 210, lægesekretær 20, serviceass. 20, køkken- og ernæringsass. 5, audiologiass.4, neurofysiologielever 1, Falckredder-elever 12, redder/behandlerudd. 12, kontorelever 2 Sundhedsfaglig bacheloruddannelse: ca. 780 studerende årligt Sygeplejerske 600, fysioterapeut 75, ergoterapeut 20, bioanalytiker 40, jordemoder 25, radiograf 20. Universitetsuddannelse: ca. studerende 170 - Medicinstuderende: 170 Lægelig videreuddannelse på Hillerød Hospital: 145 Obligatoriske kurser/efteruddannelse: 3.500

9 Hospitalets udfordringer
Hillerød Hospital fik med hospitalsplanen en ny rolle som områdehospital i Planlægningsområde Nord – og dermed en ny rolle som primær indgang for borgere med akutte behandlingskrævende sygdomme og skader for hele Nordsjælland.

10 Aktuelle udfordringer
Hillerød Hospital kom ud af 2009 med et merforbrug på 42 mio. kr. Merproduktion på 116 mio. kr. over baseline gav 58 mio. kr. i indtægt, men udgifter på 100 mio. kr. Task-force budgetproces på alle afdelinger med nye fremmødeplaner og stillingsreduktioner. Øget fokus på produktivitet og kvalitet, herunder øget samling af driftsfunktioner i planområdet. Fortsat udvikling af organisationen med de tiltag, der er evidens for, i eksisterende fysiske rammer. Ombygninger, der kan imødegå de stigende krav til patientbehandlingen.

11 Med Vision 2012 skaber vi fremtidens Hillerød Hospital
Mission: Hillerød Hospital sikrer høj kvalitet i alle patientforløb døgnet rundt. Vision: For alle patientforløb er Hillerød Hospital det bedste akuthospital i Danmark 2012. Slogan: Sundhed i bevægelse.

12 Hvordan kommer vi dertil?
Visionen er konkretiseret i en række forskellige ønskede tilstande i et strategisk Road Map, som beskriver den vej, vi skal gå for at gøre visionen til virkelighed Vision og strategi bygger på to gennemgående fokuspunkter: Sammenhæng i patientforløbene Patientens behov og sikkerhed er styrende for alle vores indsatser

13 Strategisk Road Map med ønskede tilstande frem mod 2012
2008: Organisatoriske og sundhedsfaglige forhold er mere bestemmende for ind-satserne end patienters behov 2012: Patientens behov og sikkerhed er bestemmende for alle indsatser på hospitalet

14 En succeshistorie Fokusområde 1: Patientforløbstænkning
- lige fra borgerens første kontakt med egen læge eller Akutmodtagelse - til det øjeblik, hvor borgeren ikke har brug for hospitalets og primær sektors ydelser længere.

15 Samarbejde mellem hospital, kommuner og praksis
Samarbejdet med kommunerne gennem Samordningsudvalget Udvalg består at medlemmer med beslutningskompetence på direktørniveau Oprettet underudvalg for sammenhæng og forebyggelse med medlemmer på fagchef-niveau Oprettet et formelt genoptræningsforum Praksiskonsulentordningen styrker samarbejde mellem hospital og alment praktiserende læger 1 praksiskoordinator på hospitalsniveau og 6 praksiskonsulenter på afdelingsniveau Fælles forum for de tre hospitalers direktioner og praksiskoordinatorer i planlægningsområde Nord Central visitation (CVI), der styrker og letter samarbejdet både ifht. praksissektor og kommuner. Konkrete aktiviteter – for eksempel: Daglig opfølgning på færdigmelding, udskrivning og hjemtagning Samarbejdsprojekt omkring implementering af forløbsprogrammer for KOL og type 2 diabetes (Hillerød, Gribskov og Allerød) Samarbejdsprojekt for reduktion af forebyggelige genindlæggelser (med 6 kommuner) Samarbejdsprojekt for opsporing af borgere med KOL (KOL2) ( med Gribskov Kommune og almen praksis) Forløbskoordinatorer (fx: kvinder med kræft i underlivet og for tarmkræftpatienter) Månedlig monitorering af status

16 Patientforløbsbeskrivelser
Diabetes, type 2 Kronisk systolisk venstresidigt hjertesvigt Gynækologiske cancerpakkeforløb for nyhenviste Kræft i hjernen Hoftenære brud Kræft i tyk- og endetarm Hoved-hals kræft Apopleksi Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) Indlagte hoved-halscancerpatienter Den normale graviditet, fødsel og barsel Det akutte patientforløb Det intensive patientforløb Børn med diabetes Kronisk hæmodialyse Brystkræft, adjuverende forløb Galdesten Leversvigt Håndledsbrud Pneumoni / lungebetændelse Yderligere 10 diagnosespecifikke patientforløb igangsættes i 2010.

17 Fokusområde 2: Patientens behov og sikkerhed er styrende
Patientsikkerhedsrunder identificerer problemer og fremmer en sikkerhedskultur Feed back-møder med patienter og pårørende inden for alle større forløb Operation Life – som de første implementering af alle seks pakker Central visitation etableret Akutmodtagelse etableret med triage

18 Patientens udfordringer er hospitalets udfordringer
I 2009 rapporteredes i alt 3007 hændelser - fx: 944 hændelser vedr. forveksling/kommunikation 628 hændelser vedr. medicinering 213 hændelser vedr. kontinuitetsbrud 41 hændelser vedr. fald 8 hændelse vedr. hjertestop/uventet dødsfald

19 Modelhospital Patientsikkert Sygehus
Hillerød Hospitals mission er at sikre høj kvalitet i alle patientforløb døgnet rundt. Og det er vores mål at patientens sikkerhed og behov skal være styrende for alle vores indsatser. Vores udpegning til deltagelse i projekt Patientsikkert Sygehus er en vigtig og flot anerkendelse af vores bestræbelser og indsatser ifht. patientsikkerhed – og en god løftestang for det videre kvalitetsarbejde generelt og især ifht. akkreditering.

20 Vi skal redde liv og undgå at skade liv
Patientsikkert Sygehus har til formål at forebygge utilsigtede fejl, skader og dødsfald. Ambitionen er at opnå: 15 % reduktion af dødeligheden 30 % reduktion af skader Metoden hertil er 5 spor og 12 pakker

21 Og nu en tur ud i virkeligheden
Kl Rundvisning på Hillerød Hospital i tre grupper. Vi følger tre forskellige patientforløb gennem hospitalet: Forløb for hofte-nær fraktur Forløb for lungebetændelse Forløb for normal graviditet, fødsel og barsel (Betjentene låser og holder vagt over overtøj og ejendele) Kl Vi mødes i Mødesalen til en kort pause. Kl Temaoplæg: Praksisområdet, samarbejde med kommunerne og sundhedsaftaler v/ Koncerndirektionen


Download ppt "Velkommen til Hillerød Hospital Region Hovedstaden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google