Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad må jeg juridisk Skoleintra efter lovens bogstav

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad må jeg juridisk Skoleintra efter lovens bogstav"— Præsentationens transcript:

1 Hvad må jeg juridisk Skoleintra efter lovens bogstav
Advokatfuldmægtig Tommy Angermair

2 Plan for fremstillingen
Skoleintra og publicering Skoleintra og personoplysninger ????? Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om de juridiske overvejelser, som man skal gøre sig, som bruger af Skoleintra. - Eftersom meget af det jeg siger i dag er baseret på lovkrav, er det naturligvis vigtigt at I sørger for at høre rigtigt godt efter, men omvendt behøver I ikke at skrive al ting ned og få skrivekramper, da det mest væsentlige at det som jeg siger i dag vil fremgå af de artikler, som I kan læse i den, som udkommer…… - Det som jeg vil fortælle om i den næste lille time, er dels hvad der gælder for brug af billeder og andet materiale på Skoleintra, og dels hvad der gælder i forhold til brug, herunder registrering m.v. af personoplysning i forbindelse med Skoleintra. Til sidst/undervejs har I naturligvis mulighed for at stille spørgsmål

3 Skoleintra og publicering
Ophavsretten Eneret for ophavsmanden til at udnytte ”værk” Offentliggørelse eller ej Brug på Skoleintra Elevernes egne værker Samtykke Hvor indhentes samtykke Hvad skal samtykket omfatte Ophavsretten: Eneret for ophavsmanden til at udnytte ”værk” Et værk kan være mange ting. Ifølge loven er det først og fremmest litterære og kunstneriske værker -> men der stilles ikke særlige kunstneriske eller æstetiske krav til et værk for at det er beskyttet -> derfor er sådan noget som skoleelevers opgaver, tegning, designs på egne hjemmesider o.l. f.eks. omfattet af beskyttelsen, det samme gælder Coca Cola flasken, som er formet efter Mae West´ berømte kurver. Ophavsretsloven giver ophavsmanden en eneret til at udnytte sit værk, herunder f.eks. til at lave kopier eller offentliggøre værket. Men hvornår er der egentlig tale om en offentliggørelse Offentliggørelse eller ej Brug på Skoleintra Hvis man f.eks. lægger en bog eller en tegning ud på [Skoleintra/skoleporten??], betragtes det ophavsretligt både som en offentliggørelse og en digital kopiering. Lægger man derimod alene ud på klassens egen side og er den kun tilgængelig for klassens elever, forældre og lærere, er det ikke en offentliggørelse, men stadig en kopiering der kræver tilladelse. Det skyldes at der rent teknisk sker en digital kopiering af værket, hver gang det lægges ud på internettet, skoleporten Elevernes egne værker Som jeg sagde før, er også elevernes opgaver, tegninger o.l. ophavsretligt beskyttet, hvorfor det kræver en tilladelse fra dem, hvis man ønsker at lægge det ud på Skoleporten er klassens hjemmeside – har den der lægger det op selv lavet det, er der normalt ingen problemer heri, men man skal huske at få samtykke/tilladelse fra ophavsretsmanden, hvis der i opgaven indgår billeder o.l. - cfr. Oplæsning af bog i klassen, da hverken offentliggørelse eller kopiering. Samtykke Hvor indhentes samtykke?: Ophavsmanden (f.eks. fotografen) – kan være overdraget Hvad skal samtykket omfatte?: den nødvendige brug – dvs. (skoleporten/klassen/inter)

4 Brug af fotografier på Skoleintra
Brug kræver samtykke fra fotografen (bestilleren) Hvis personer, der optræder på fotografiet, kan genkendes, kræver det også samtykke fra dem Fotografier fra PolFoto Særlig ordning - Fotografier til opgaver, plancher m.v. Visse betingelser Eleven går stadig på skolen Led i undervisningsforløb Kilden er citeret Brug kræver samtykke fra fotografen (bestilleren) - ophavsretsloven Hvis personer, der optræder på fotografiet, kan genkendes, kræver det normalt også samtykke fra dem – Nok at bare én af personerne der optræder på billedet kan genkende sig selv. Vigtigt at samtykke omfatter den nødvendige brug. Fotografier fra PolFoto Særlig ordning - Fotografier til opgaver, plancher m.v. Visse betingelser Eleven går stadig på skolen Led i undervisningsforløb Kilden er citeret

5 Brug af fotografier af genkendelige personer
Retten til eget billede Persondataloven Situationsbilleder >< portrætbilleder Praktiske eksempler ”Teknisk Skole” ”Garderen i pap” Harmløse/ikke-harmløse situationsbilleder ”Harmløs”: den afbildede person følger sig hverken udnyttet, udstillet eller krænket ved at billedet anvendes Svær afgrænsning i praksis Samtykkekravet følger dels af et princip om at personer der kan genkendes har (ophavs) retten til deres eget billede og dels af persondataloven. I den sammenhæng må man dog skelne mellem fotografier der kan betegnes som portrætbilleder og situationsbilleder. Brug af situationsbilleder kræver nemlig ikke nødvendigvis samtykke fra de person som optræder på fotografiet. Situationsbilleder > < portrætbilleder Situations(stemnings)billeder har til formål at gengive en bestemt, handling eller situation, og det er ikke afgørende, hvilke personer der optræder på billedet, f.eks. billede af alle elever og lærere i skolegården. Andre billeder hvor der optræder personer, der kan genkendes, er principielt portrætbilleder, nogle klare eksempler herpå er fotografier af enkelte elever og klasser, hvorfor der kræves samtykke fra den person som portrætteres. (og fotografen). Klareste ex. herpå at billeder, hvor en/flere personer dominerer billedet. Praktiske eksempler: Teknisk Skole – faktisk så kendt at jeg kunne genkende hende da jeg så hende Papgarderen – Garder (i Kgl. Livgarde) brugt i landsdækkende reklamekampagne for kæde af fotoforretninger -> på skilte, omslag til billeder, ja sågar i 1m høje papfigurer. Harmløs/ikke-harmløs situationsbilleder: Brug af harmløse situationsbilleder er hverken omfattet af persondataloven eller retten til eget billede, hvorfor brug heraf, f.eks. på Skoleintra, ikke kræver samtykke. Der er tale om en harmløs situation, hvis der afbildede person hverken føler sig udnyttet, udstillet eller krænket ved at billedet anvendes. Eksempel: børn der leger (almindeligt) i skolegården – barn der stjæler i kantinen – en kinddans til skolefesten – praktisk eksempel: pige på toilet i børnehave -> bruges senere i brochure (internet) Konklusion: Altså to situationer hvor % kræver samtykke, ingen kan genkendes eller harmløse sit.billeder. Eksempel: Svømmehal: folk der svømmer (% genk.+ harmløs) – dreng på vippen (% genk.+ H) – nærbillede af overvægtig kvinde på i vandet i profil -> genkendelig for hende (husk bare én er nok) + ikke-harmløs. [evt. Brøndby fans – Diskotek i Ålborg – husk forsk. På presse og alm. Borgere] – LÆS ARTIKLEN

6 Skoleintra og personoplysninger
Hvor findes der regler om brug af personoplysninger og hvad er personoplysninger Aktørerne på Skoleintra og deres brug af Skoleintra Skoleledelsen Lærergruppen Eleverne og deres forældre Samtykke, tilladelse og anmeldelse Først almindeligt om persondataloven, derefter hvilken indflydelse lovens krav har på de forskellige aktørers brug af Skoleintra.

7 Hvor findes der regler om brug af personoplysninger
Persondataloven Hvad Behandling af personoplysninger Dataansvarlige og databehandlere Visse betingelser for behandling Formålet med behandlingen Samtykke Personrettigheder IT-sikkerhed Klage Persondataloven Hvad: Når en skole eller en anden privat eller offentlig institution (eller borger) indsamler og/eller registrerer personoplysninger, er forholdet omfattet af persondataloven. Dataansvarlige og databehandlere den i hvis interesse behandlingen sker er dataansvarlig -> dvs. ansvarlig for at behandlingen sker i overensstemmelse med persondatalovens regler – undertiden indgår den dataansvarlige en aftale om behandling af data med en databehandler, her UNI-C Betingelser for behandlingen Formålet med behandlingen: Loven stiller overordnet krav om: at formålet med enhver behandling skal være sagligt, Hensyn til rimelig adm. af skolen, herunder pædagog., praktiske -> sagligt at registrere sygefravær, navne og adresser, elevens adfærd mv. at behandlingen ikke må være mere vidtgående end formålet kan bære, samt Kun videregive/give adgang til personer, når nødvendigt. at formålet skal oplyses over for den registrerede: hjemmeside, Skoleporten, samt.er Samtykke dog med visse undtagelse: afhænger af oplysningens karakter. Personrettigheder Den som oplysningerne vedr. har en række rettigheder i anledning af behandlingen/registreringen – tbk. Af samt., indsigt, IT-sikkerhed: særlige krav til adm. af registre, til transmission af oplysninger mv. Klage: person som oplysninger vedr. kan klage til datatilsynet over behandling

8 Hvad er personoplysninger
Enhver oplysning om en person, hvormed man kan identificere personen 3 typer af oplysninger Almindelige personoplysninger Rent private oplysninger Følsomme oplysninger Forskelle betingelser for behandling Anmeldelse og godkendelse Enhver oplysning om en person, hvormed man kan identificere personen 3 typer af oplysninger: Strengeste krav til følsomme oplysninger, som f.eks. Oplysninger om elevernes religion, race, sygdom, seksuelle forhold, sygdomsforløb (cfr. Sygefravær….??? – godt spm. kræver nærmere undersøgelse), mens der stilles en anelse lempeligere krav til behandlingen af rent private (standpunktskarakterer, sociale adfærd (sygefravær??) og almindelige oplysninger (navne, adresser) Forskel i betingelser for behandling: Alm. + rent private: Samtykke nødvendigt, mm. Lovkrav (fravær??), besk. Af registr. Vitale interesser, udførelsen af opgave i samfundets interesse (dvs. reg. af standpunktskarakterer OK) Følsomme oplysninger: samtykke mm. Nødv. Til besk. Af vitale interesser, oplysn. Offentlig af reg. – nødv. = (reg. af helbredsopl. kræver samtykke) Anmeldelse og godkendelse Forskellen mellem de forskellige typer af oplysninger kommer f.eks. Til udtryk i kravene til anmeldelse og godkendelse. Registrering af følsomme oplysninger skal både forudgående anmeldes og godkendes af Datatilsynet, mens behandling af rent private oplysninger alene kræver forudgående anmeldelse. Almindelige oplysninger kan registreres uden anmeldelse og godkendelse I relation til anmeldelsesforpligtelsen er det vigtigt at være opmærksom på at der gælder visse særlige regler for offentlige undervisningsinstitutioner, herunder offentlige folkeskoler. % anmeldelsespligt for De private skoler følger de almindelige regler

9 Aktørerne på Skoleintra
Skolen (skoleledelsen) Lærergruppen Forældrene og eleverne Skolen (skoleledelsen) (ved deres tilrettelæggelse og administrat. Af brugen af Skoleintra) Lærergruppen: (Lærerintra, klasseloggen/udviklingsplanen) Forældrene og eleverne (hvilke rettigheder har de)

10 Skolens (ledelsens) tilrettelæggelse af brugen af Skoleintra
Hvad skal skolen (ledelsen) overveje Typer af oplysninger der registreres Hvilke personer der registreres oplysninger om Hvem har adgang til hvilke oplysninger Hvilke oplysninger må videregives til andre Hvordan indhentes samtykke Hvordan sikrer man, at eleverne og forældrene kan udøve deres rettigheder Retningslinier for overholdelse af ”god dataskik” Persondataloven stiller krav Skolen er ansvarlig Hvad skal skolen(ledelsen) overveje: Typer af oplysninger der registreres Hvilke personer der registreres oplysninger om Hvem har adgang til hvilke oplysninger Hvilke oplysninger må videregives til andre Hvordan indhentes samtykke Hvordan sikrer man at eleverne og forældrene kan udøve deres rettigheder Retningslinier for overholdelse af ”god dataskik” Persondataloven stiller krav F.eks. Kun adgang for relevante medarbejdere til forskellige dele af Skoleintra, gælder navnlig klasseloggen og udviklingsplanen, som normalt vil indeholde følsomme oplysninger – dvs. kun lærere tilknyttet den konkrete klasse + evt. skoleleder – og kun give adgang eller videregive idet omfang det er nødvendigt for at varetage hensyn til barnets faglige eller sociale udvikling. Naturligvis ikke snage (ex. På videregivelse -> sundhedsplejerske og behandling af bestemt lidelse). Samtykke: hvis behandling af følsomme oplysninger – evt. overlade til klasselærere. Skolen er ansvarlig

11 Lærergruppens brug af Skoleintra
Klasseloggen og udviklingsplanen Hvad skal man huske som lærer Indhente samtykke Vælge og gemme passwords med omhu Ændre oplysninger om nødvendigt Kun at sende oplysningerne via forbindelser med stærk kryptering, hvis man undtagelsesvist har behov for at videregive følsomme oplysninger Klasseloggen og udviklingsplanen Faglige og sociale udvikling for den enkelte elev-> Vil normalt kunne indeholde følsomme oplysninger (f.eks. Hassan må ikke spise svinekød (behøver man ikke indtaste at pga. muslimsk baggrund, beskrivelse af sygdomsforløb) og rent private oplysninger (Jens bliver mobbet /mobber) Hvad skal man huske som lærer indhente samtykke (hvis indeholder oplysninger om sygdomsforløb, religiøse og racemæssige forhold) Vælge og gemme passwords med omhu Ændre oplysninger om nødvendigt Kun at sende oplysningerne via forbindelser med stærk kryptering, hvis man undtagelsesvist har behov for at videregive følsomme oplysninger Ex. Til sundhedsplejersken Stærk kryptering -> særlig teknisk standard -> 128 bit – kryptering -> læse mere om på

12 Eleverne og deres forældre
Samtykke Rettigheder i forhold til skolen

13 Samtykke Hovedregel Undtagelsestilfælde Hvem skal give samtykke
Enhver behandling af personoplysninger om eleverne (og deres forældre) kræver samtykke Undtagelsestilfælde Hvem skal give samtykke forældrene, eleverne eller begge Hovedregel Enhver behandling af personoplysninger om eleverne (og deres forældre) kræver samtykke Indhente samtykke (i visse tilfælde for en god ordens skyld – følger af loven mht. religion, seksuelle forhold, race) Undtagelsestilfælde som led i almindelig administration af skolen, med undtagelse af følsomme oplysninger. Hvem skal give samtykke forældrene, børnene eller begge

14 Forældrenes (børnenes) rettigheder i forhold til skolen
Ret til At tilbagekalde samtykke Indsigt Gøre indsigelse mod behandlingen Få forkerte eller vildledende oplysninger ændret eller slettet At klage over skolens behandling af oplysningerne

15 Anmeldelse til Datatilsynet
Generelt Fælles anmeldelse

16 Advokatfuldmægtig Tommy Angermair ta@bvhd.dk
Tlf Fax Pakhus Kielberghus Kalkbrænderiløbskaj Kr. Kielbergs Vej 3 DK – 2100 København Ø DK – 8660 Skanderborg


Download ppt "Hvad må jeg juridisk Skoleintra efter lovens bogstav"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google