Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Drejebog for biogasplanlægning December 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Drejebog for biogasplanlægning December 2011"— Præsentationens transcript:

1 Drejebog for biogasplanlægning December 2011
Biogassekretariatet Biogassekretariatet PAGE 1

2 Klik på de enkelte faser for at se en nærmere beskrivelse af fasens indhold.
mdr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Forberedelse i kommunen 2. Dialog med interessenter 3. Offentlig idefase / fordebat 4. Planforslag og miljøvurdering 5. Offentlighedsfase 6. Vedtagelse af plan Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivning Tid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre

3 B. Konkret projektplanlægning
mdr. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 7. Anmeldelse og politisk beslutning 8. Habitat og indplacering i VVM 9. VVM-screening 10. Forberedelse i kommunen 11.Dialog med interessenter 12. VVM-redegørelse 13. Kommuneplantillæg 14. Lokalplan 15. Miljøgodkendelse 16. Godkendelser /tilladelser Tid afhænger i høj grad af omstændighederne Tid fastlagt af lovgivning Tid til behandling i udvalg og byråd Tid afhænger af leverancer fra bygherre

4 1. Forberedende arbejde i kommunen
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data Fx klima- og energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 eller virksomheder med særlige beliggenhedskrav Opgave / Produkt: Overvejelser om visioner og målsætninger for planlægningen Overordnede analyser af potentiale Etablering af planlægningsorganisation (internt og eksternt) og udarbejdelse af tidsplan Politisk beslutning om udarbejdelse af temaplan Nødvendig beslutning: Forventninger til planlægningen – Overordnet analyse / detaljeret analyse af konkrete områder? Ønsker om særlige planlægningsfaktorer – fx minimumafstand til beboelse, beliggenhed i erhvervsområder/det åbne land, relation til landbrugsplanlægning for større husdyrproduktioner Forventninger til politisk inddragelse – hvor ofte vil politikerne spørges og orienteres? Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat Fastlæggelse af næste skridt Hvilke interessenter skal involveres og på hvilket tidspunkt? Interessentanalyse. Tilbage til tidsplan A

5 2 Dialog med interessenter
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Interessentanalyse – hvem kunne være interessenterne i den overordnede planlægning? Opgave / Produkt: Oplæg til potentielle interessenter Tidlig dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM Dialog med interessenter Nødvendig beslutning: Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4) – bemærk at planlægningsniveauet spiller en rolle ved FødevareErhvervs prioritering af ansøgninger om anlægstilskud. Faglig og politisk prioritering af analyse-resultat Fastlæggelse af næste skridt Tilbage til tidsplan A

6 3. Offentlig idéfase / fordebat
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling evt. med deltagelse af investor/investors rådgiver Nødvendige input: Interessent analyse Opgave / Produkt: Forberedelse af debatoplæg og politisk behandling heraf – det anbefales at behandle fx lugt og risiko Offentlig idefase og evt. interessentinddragelse Høring af berørte myndigheder Behandling af indkomne bemærkninger, sagsfremstilling og politisk behandling heraf Nødvendig beslutning: Vægtning af indkomne bemærkninger Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4) Tilbage til tidsplan A

7 4. Planforslag og miljøvurdering
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Dialog med Naturstyrelsen Fysisk planlægning og VVM Input til emner der skal miljøvurderes (scopingresultat) Detaljeringsgrad af kommuneplantillæg (scenarie 1-4) Miljøvurdering fra fagområder på baggrund af intern høring Opgave / Produkt: Indkaldelse af ideer til emner der skal miljøvurderes – indkaldes fra berørte myndigheder (scoping) Udarbejde skemaer til faglige miljøvurderinger Udarbejdelse af miljørapport med miljøvurdering Udarbejdelse af planforslag med retningslinjer, redegørelse og evt. udpegninger samt KP-rammer Sagsfremstilling og politisk behandling heraf Udarbejdelse af planforslag til offentliggørelse Nødvendig beslutning: Godkendelse af planforslag og miljørapport til offentliggørelse Tilbage til tidsplan A

8 5. Offentlighedsfase Tilbage til tidsplan A Ansvarlig:
Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling Nødvendige input: Politisk godkendt planforslag og miljørapport Opgave / Produkt: Offentliggørelse af planforslag og miljørapport i minimum 8 uger Dialog med berørte interessenter i konkret udpegede områder Afholdelse af møder med borgere og interessenter Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar Revidering, evt. partshøring eller ny offentlighedsfase Nødvendig beslutning: Tilbage til tidsplan A

9 6. Vedtagelse af temaplan
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling Nødvendige input: Sammenfattende redegørelse af indsigelser og høringssvar Temaplan med indarbejdelse af evt. ændringer Opgave / Produkt: Sagsfremstilling og politisk behandling heraf Offentliggørelse af endelig vedtaget temaplan med klagevejledning Nødvendig beslutning: Endelig godkendelse af temaplan Tilbage til tidsplan A

10 7. Anmeldelse og politisk beslutning
Ansvarlig: Investor samt planudvalg og teknikudvalg Udførende: Investor/investors rådgiver og kommunens planafdeling Nødvendige input: Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse. Anmeldelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til at VVM-myndigheden kan afgøre, om sagen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, samt hvilke typer af miljøpåvirkninger, der må forventes fra anlægget. Oplysningerne bør som minimum omfatte anlæggets karakteristika – herunder art, dimensioner, placering og potentielle miljøpåvirkning svarende til kriterierne i bilag 3. Opgave / Produkt: Sagsfremstilling af konkret projekt samt af muligheden for koordinering med overordnet planlægning Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg Politisk beslutning om evt. koordinering med overordnet planlægning Nødvendig beslutning: Tilbage til tidsplan B

11 8. Afklaring af habitat og indplacering i VVM
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Anmeldelse fra investor samt evt. ansøgning om miljøgodkendelse Politisk beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for det konkrete anlæg Opgave / Produkt: Habitat-screening / bilag 4 arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres Klassificering/håndtering af affald efter affaldsbekendtgørelsen Afgørelse af om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen Indplacering i VVM – bilag 1 eller bilag 2? Afgørelse om bilag 1 sendes til investor/bygherre – klagefrist 4 uger Nødvendig beslutning: VVM – bilag 1 eller bilag 2? Tilbage til tidsplan B

12 9. VVM-screening Tilbage til tidsplan B Ansvarlig:
Kommunens VVM-ansvarlige Udførende: Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Anmeldelse fra investor VVM-screening fra fagområder Opgave / Produkt: Høring af berørte myndigheder Udarbejdelse og udfyldelse af screeningsskema Evt. partshøring (Forvaltningsloven) Afgørelse om VVM-pligt. Begrundes på grundlag af væsentlig miljømæssig belastning eller ej Udarbejdelse af sammenfattet VVM-screening Annoncering og offentliggørelse om VVM-pligt – klagefrist 4 uger Nødvendig beslutning: VVM-pligt eller ej. Tilbage til tidsplan B

13 10. Forberedende arbejde i kommunen
Ansvarlig: Chef for planområdet Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Relevante oplysninger fra konkret ansøger Kommunale, regionale og statslige oplysninger og data - fx klima/energiplan, varmeplan, kommuneplan, jordbrugsplanlægning og erhvervsområder til miljøklasse 7 / virksomheder med særlige beliggenhedskrav Opgave / Produkt: Overordnede analyser af potentiale (geografisk analyse, afstandsanalyse, afsætningsanalyse, husdyranalyse) Analyser af det konkrete område og påvirkning herpå (naboforhold, natur, planter, dyr, landskab, kulturarv) Interessentanalyse vedr. det konkrete område Kommunikationsplan: Strategi og plan for orientering og inddragelse af interessenter Informationsmateriale eller kontakt til interessenter eller beboere (evt. via beboerforeninger, landboforeninger eller konkrete personer) Etablering af planlægningsorganisation (eksternt og internt) og tidsplan Udkast til overordnede kommuneplanrammer for biogasanlæg Udkast til vilkår i miljøgodkendelsen Evt. en risikoanalyse vedr. planlægningsprocessen Nødvendig beslutning: Investors og politikernes ønsker til hvilke interessenter skal involveres, hvornår og med hvilket formål? Tilbage til tidsplan B

14 11. Dialog med interessenter i det konkrete projekt
Ansvarlig: Chef for planområdet Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. kommunens rådgiver Nødvendige input: Investors og politiske beslutning om formålet med interessentinddragelsen? Opgave / Produkt: Opstartsmøde med investor Dialog med berørte beboere og interessenter (møder eller direkte kontakt) Nødvendig beslutning: Hvem skal involveres, hvor, hvornår og hvordan? Tilbage til tidsplan B

15 12.1 VVM-redegørelse Til næste om VVM Tilbage til tidsplan B
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens VVM/Miljø/Natur-afdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Afklaring af habitat og bilag IV arter – kan tage lang tid og er afgørende for om projektet kan gennemføres VVM-scoping Opgave / Produkt: Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf Annoncering af idéfase og VVM-pligt (herunder hvor man kan se materialet) Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Høring af berørte myndigheder VVM-scoping til fastlæggelse af undersøgelsesområder (god idé at gøre det skriftligt) Indsamling af materiale til VVM redegørelse inkl. Habitat og bilag 4 VVM-redegørelse og udarbejdelse af kommuneplantillæg (retningslinje vedr. VVM og miljøvurdering) Intern høring Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af sagen Nødvendig beslutning: Vægtning af indkomne bemærkninger og evt. tilpasning af planlægningsgrundlaget Til næste om VVM Tilbage til tidsplan B

16 12.2 VVM-redegørelse - offentlighedsfase
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens VVM-afdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Vægtet input fra idefase, scoping, intern høring samt politisk behandling af sagen Opgave / Produkt: Udarbejdelse af VVM-materiale til offentliggørelse Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer) Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase Udarbejdelse af VVM-tilladelse Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist for VVM (4 uger) Udstedelse af VVM-tilladelse Nødvendig beslutning: Vedtagelse af kommuneplantillæg Tilbage til tidsplan B

17 13. 1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg inkl
13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering og miljørapport, hvis der ikke er VVM-pligt Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Opgave / Produkt: Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf Annoncering om offentlig idéfase samt offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Høring af berørte myndigheder Scoping - jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg med MV Intern høring af KPT Opsamling på idefase, scoping, intern høring og sagsfremstilling til udvalg og byråd Politisk behandling af sagen Nødvendig beslutning: Vægtning af indkomne bemærkninger Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg Til næste om KPT Tilbage til tidsplan B

18 13.1 Udarbejdelse af kommuneplantillæg – offentlighedsfase, hvis der ikke er VVM-pligt
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder Opgave / Produkt: Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse samt annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Behandling af høringssvar og politisk sagsfremstilling (sammenfatning i hvidbog og evt. sammenfattende redegørelse efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer) Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase Udarbejdelse af endelig plan Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af kommuneplantillæg Offentliggørelse af endelig vedtaget kommuneplantillæg - Klagefrist (4 uger) Nødvendig beslutning: Vedtagelse af kommuneplantillæg Tilbage til tidsplan B

19 14.1 Udarbejdelse af lokalplan
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Opgave / Produkt: Forberedelse af debatoplæg og høringsbrev og politisk behandling heraf Offentlig idefase med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Høring af berørte myndigheder Scoping (skriftlig) - fastlæggelse af undersøgelsesområder Udarbejdelse af lokalplan med miljøvurdering (miljørapport med alternativer, gennemførelse af høringer, hensyntagen til miljørapporten og resultaterne af høringerne ved beslutningstagning samt underretning om afgørelsen Intern høring af lokalplan Opsamling på idefase, scoping, intern høring samt sagsfremstilling og politisk behandling af LP og MV Nødvendig beslutning: Vægtning af indkomne bemærkninger Vedtagelse af forslag til lokalplan Til næste om LP Tilbage til tidsplan B

20 14.2 Udarbejdelse af lokalplan - offentlighedsfase
Ansvarlig: Planudvalg og teknikudvalg Udførende: Kommunens planafdeling eller evt. investors rådgiver Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Scopingresultat fra kommunens forskellige fagområder samt berørte myndigheder Opgave / Produkt: Udarbejdelse af materiale til offentliggørelse Annoncering af offentlig høring og evt. borgermøder Offentlig høring (min. 8 uger) med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Behandling af høringssvar (sammenfatning i hvidbog) og politisk sagsfremstilling Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase Udarbejdelse af endelig plan Politisk behandling/vedtagelse Offentliggørelse af endelig vedtaget LP - Klagefrist (4 uger) Nødvendig beslutning: Vedtagelse af lokalplan Tilbage til tidsplan B

21 15. Udarbejdelse af risikodokumenter og miljøgodkendelse (MG)
Ansvarlig: Teknikudvalg Udførende: Kommunens virksomheds/miljøafdeling / Beredskabsstyrelsen Nødvendige input: Oplysninger fra investor om det konkrete anlæg Opgave / Produkt: Indsamling af materiale til MG inkl opsamling på VVM og evt. afvigelser fra standardvilkår K213 Partshøring og opsamling heraf Udarbejdelse af udkast til MG som bilag til VVM-redegørelse Udarbejdelse af notat om sikkerhed som bilag til VVM-redegørelse Intern høring af udkast til MG og notat om sikkerhed Sagsfremstilling og politisk godkendelse af udkast til MG Offentlig høring (min. 8 uger)* med evt. borgermøde (berørte borgere og interessenter) Behandling af høringssvar samt sagsfremstilling og politisk behandling Revidering, samt evt. partshøring eller ny offentlighedsfase Færdiggørelse af sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport afhængigt af kolonnevirksomhed og af MG Sagsfremstilling og politisk vedtagelse af KPT Offentliggørelse af endelig vedtaget KPT – klagefrist (4 uger) Udstedelse af miljøgodkendelse samt sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport Nødvendig beslutning: Vedtagelse af kommuneplantillæg Tilbage til tidsplan B

22 16. Supplerende godkendelser og tilladelser
Godkendelse af varmeplan/varmeforsyningsprojekt (Teknisk udvalg – varmeplanlægger) Godkendelse efter biproduktforordningen (Fødevareregionen) Byggetilladelse (Teknisk udvalg – Kommunens byggesagsafdeling) Andre nødvendige tilladelser Tilbage til tidsplan B


Download ppt "Drejebog for biogasplanlægning December 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google