Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af HJÆLPESKEAMER Dansk Byggeris

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af HJÆLPESKEAMER Dansk Byggeris"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af HJÆLPESKEAMER Dansk Byggeris
Kvalitetssikringskoncept 2008 Præsentation af HJÆLPESKEAMER Demo nr. 5 Juni 2014 Udarbejdet af Dansk Byggeri v/ Niels Strange

2 Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept består af: Kvalitetssikring Styring af kvalitet

3 Kvalitetssikringskoncept
Dansk Byggeris Kvalitetssikringskoncept I denne demo nr. 3 sættes fokus på: Kvalitetssikring Kvalitetssikrings-håndbog Modtagekontrol Proceskontrol Øvrige hjælpeskemaer

4 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er et værktøj, for dig som håndværker/ entreprenør, til at dokumentere at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af projektet. Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførelsen af byggeriet og en dokumentation af kvaliteten i det færdige byggeri.

5 Kvalitetssikring består af to grundelementer:
Kvalitetssikringshåndbog og Kvalitetssikringsskemaer til dokumentation Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

6 Kvalitetssikringsskemaer:
Der er 3 hovedskemaer der er grundlæggende for kvalitetssikringen: Kontrolplan Modtagekontrol Proceskontrol Hjælpeskemaer Denne demo nr. 5 omhandler de hjælpeskemaer der kan gøre kvalitetssikring i hverdagen lettere at håndterer. Se forklarende anvendelse til kvalitetssikringshåndbog, modtagekontrol samt proceskontrol i hhv. demo nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

7 Generelt for alle hjælpeskemaer: Sådan åbnes og udfyldes et
Marker på ”Vis”, og rullegardin åbnes Tryk på ”Sidehoved og sidefod” og sidehovedet bliver aktivt til at skrive i eller sætte logo mv. ind. Generelt for alle hjælpeskemaer: Sådan åbnes og udfyldes et skemas sidehoved.

8 Udfyldelse af skemaer:
Firmanavn indskrives eller det kan være som en samlet del af logoet Evt. logo, kan indsættes (Navn og logo kan genanvendes , og sættes derfor ind på alle generelle skemaer før de kopieres til sag). Sagens navn (altid sagsbestemt) Sag nr. (altid sagsbestemt) Side, 1 og efterfølgende påføres automatisk, og når den samlede kontrolplan er færdig, vil det samlede antal xx skemaer også være anført fx (Murerentreprisen side 1 af 2) Entreprise, kan skrives for den enkelte sag eller generelt hvis man alene laver murerarbejdet. Entrepriseafsnit, er på kontrolplanen hele entreprisen.

9 3. Når det normale skrivefelt skal gøre aktivt igen, trykkes på ”Luk” i dialogboksen

10 Kvalitetssikringsskemaer: Supplerende skemaer:
Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol I der følgende gennemgås de 5 hjælpeskemaer mht. deres anvendelse.

11 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 5.1 Procesgranskning
Umiddelbart efter accept foretager virksomheden en procesgranskning af projektet. I sager med projekteringsansvar foretages der også en projektgranskning. Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. Ved sager, hvor virksomheden har aftaler med underentreprenører, sikrer virksomheden, at disse udfører en tilsvarende granskning.

12 Kvalitetssikringsskemaer:
Supplerende skemaer: Det kan være en hjælp at anvende de supplerende skemaer, herunder fx: Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol Alle kvalitetssikrings-skemaer kan hentes/downloades på

13 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.
er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende projekt. Forhold kan fx være tekniske uklarheder og/eller modstriden oplysninger på 2 tegninger. Det kan også være forhold som virksomheden har erfaring med kan give efterfølgende driftmæssige eller tekniske problemer.

14 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.
Det er vigtigt at det registreres hvor man har fundet problemet – er det på en tegning, i beskrivelsen eller begge steder, så anføres det her. Hvad drejer spørgsmålet sig om? det må gerne beskrives tydelig, så man om et eller flere år, kan læse og forstå hvad det var der blev spurgte om – fx hvis der kommer en tvist omkring forholdet. Spørgsmålsformuleringen må gerne fylde mere end en line. 1 FA p. 4.32/ tegn. A2.27 Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne?

15 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projektgennemgangsmødet.
Spørgeskemaet kan være en eller flere sider – sidetal genereres automatisk til flere. Lav god plads mellem spørgsmålene, så der er plads til at få noteret et uddybende svar. Når spørgeskemaet er udarbejdet, dateres og underskrives det. Det kan være fornuftigt, at man fremsender spørgeskemaet til bygherrens repræsentant (de projekterende) før projektgennem-gangsmødet, så man ikke starter med spørgsmål, men med svar på de spørgsmål der er fremsendt. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 1 FA p. 4.32/ tegn. A2.27 Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

16 Kvalitetssikringsskemaer: Spørgeskema til projekt-gennemgangsmødet.
Svarene på spørgsmålene noteres, enten i referatet fra projektgennem-gangsmødet eller på det fremsendte spørgeskema. Det er vigtigt at sikre sig, at det fremsendte spørgeskema er modtaget og bliver noteret som et bilag til referatet fra mødet. På den måde sikre man, at det kan dokumenteres at spørgsmålene har væres behandlet. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 1 FA p. 4.32/ tegn. A2.27 Forholdet kan fx dreje sig om at der ikke er overensstemmelse mellem arkitekt- og ingeniørtegningerne om det samme emne?

17 Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5 Slutkontrol
Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet, men dokumentation heraf kan fremlægges.

18 Kvalitetssikringsskemaer: Slutkontrol
- er et hjælpeskema (Skema nr. 500) til kontrol af virksomhedens egen eller underentreprenørens færdiggjorte delarbejde(r), dvs. en overflade- og funktionskontrol, før afleveringsforretningen jf. Kvalitetssikringshåndbogen pkt. 6.5.

19 Kvalitetssikringsskemaer: Slutkontrol
Hus nr. 33 type A Kvalitetssikringsskemaer: Slutkontrol På slutkontrolskemaet registreres overordnet bygnings nr./ hus nr. og efterfølgende hvilken facade eller rum der gennemgås. Under bemærkninger anføres de visuelle eller funktionelle mangler/fejl der findes under gennemgangen. Ved en efterfølgende gennemgang følges på med en kontrol af de udførte rettelser, således at målet med et ”mangel- og fejlfrit” byggeri er muligt at nå. Under kontrollen sættes initialer. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx? Manglen er udbedret og er OK den xx.08.08/nst Syd-facaden

20 Afvigerrapport:

21 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
- er et hjælpeskema (Skema nr. 600) til registrering af konstaterede afvigelser i det aktuelle byggeri. Fx. fejl ved eget eller ved andres arbejde eller i projektet. Afvigerapporten er ikke en aftaleseddel men kan være et bilag til den. .

22 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
Der er 3 forskellige forhold hvor man kan få brug for afvigerrapporten: Hvor man konstaterer at del af eget arbejde ikke lever op til udfaldskravet Hvor andre entreprenørers arbejde ikke lever op til eget fags indfaldskrav At der er uoverensstemmelser i projektmaterialet

23 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
Problemet formuleres, og evt. laves der en opmåling der viser konsekvenser mv. således at der kan vurderes på sagen. Dette r ligeledes vigtigt, at tidsperspektivet medtages så den mulige forsinkelse kan medtages i overvejelserne. Her beskrives Hvor man konstaterer at del af eget arbejde ikke lever op til udfaldskravet En væg har en større tolerance- afvigelse end forudsat i projektet. Der er 2 muligheder: at væggen nedrives og genopføres – hvilket efterfølgende vil give forsinkelser i projektet At toleranceafvigelsen accepteres og arbejdet fortsættes Det er entreprenøren der afgør i forhold A og bygherren og hans rådgivere der afgøre i forhold B. Løsningen beskrives og såfremt skævheden bliver acepteret og der skal indarbejds evt. afværgeforanstaltninger beskrives dette ligeledes. Der kan være tale om ekstra omkostninger der påløber sagen som man selv skal betale. Det er vigtigt, at man løbende får registreret afvigerrapporterne i byggemødereferaterne under kvalitetssikringspunktet.

24 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
Det konstaterede problem registreres og evt. laves der en opmåling der viser skævhederne og evt. konsekvenser for ens eget Problemet forelægges bygherren og dennes rådgiver. Her beskrives 2. Hvor andre entreprenørers arbejde ikke lever op til eget fags indfalds-krav En væg har en større tolerance- afvigelse end forudsat i projektet. Afvigelse registreres og evt. konsekvenser beskrives. Der er 2 muligheder: at væggen nedrives og genopføres At afvigelsen accepteres og evt. ændringer beskrives. Det er bygherren og hans rådgivere der afgøre i begge forhold Bygherre ved ark. eller ing. beskriver/tegner løsningen. Der kan i dette tilfælde evt. være tale om betaling for et ekstra arbejde eller gener. Afvigerrapporten er IKKE en aftaleseddel, men kan være et bilag. Det er vigtigt, at man løbende får registreret afvigerrapporterne i byggemøde-referaterne under kvalitetssikringspunktet.

25 Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport
Det konstaterede problem registreres og evt. konsekvenser for eget arbejde beskrives Problemet forelægges bygherren og dennes rådgiver. Kvalitetssikringsskemaer: Afvigerrapport Her beskrives 3. At der er uoverensstemmelser i projektmaterialet . Ing. tegn. Ark. tegn. En væg har et mål på arkitekt- tegningen og et andet på ingeniør- tegningen. Hvis man vælger ark. tegn. har det en og ing. tegn. en anden konsekvens for projektet. Forskel og evt. konsekvens beskrives. Det er bygherren og hans rådgivere der skal løse problemet og frem- komme med en løsning Bygherre ved ark. eller ing. beskriver/tegner løsningen. Der kan være tale om betaling for et ekstra arbejde eller gener. Afvigerrapporten er IKKE en aftaleseddel, men kan være et bilag. Det er vigtigt, at man løbende får registreret afvigerrapporterne i byggemøde-referaterne under kvalitetssikringspunktet.

26 Dagsrapport:

27 Kvalitetssikringsskemaer: Dagsrapport
- er et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af de almindeligt forekommende daglige hændelser der sker/er på en byggeplads, fx. vejret, samtaler med personer, hærværk, ulykker, strømafbrydelser etc. ud over den egentlige kvalitetssikrings-kontrol.

28 Kvalitetssikringsskemaer: Dagsrapport
Vejrlig registreres, herunder temperatur, fugt, vindstyrke samt sol/skyet og nedbør morgen og middag. Almindeligt forekommende hændelser som samtaler, hærværk, tyveri, ulykker mv. noteres. Mindre aftaler med mester eller rådgiver noteres Er der udleveret bilag registreres det. Sker der mange hændelser i løbet af en dag, bruges flere sider. Skriv ikke for kortfattet, for det er vigtigt at det kan læses og forstås af andre længere tid efter det er skrevet.

29 Kvalitetssikringsskemaer: Dagsrapport
- kan også være et hjælpeskema (Skema nr. 700) til registrering af en proces i sager, hvor der ikke er fastlagt en afgrænset opgave, fx. ved skadessager i et vådrum, en råd- eller svampeskader og tilsvarende. I dagsrapporten registreres løbende, hvad man gør, hvad fjernes, hvilke foto og hvor de tages samt den efterfølgende opbygning med tilhørende notater af hvad der aftales.

30 Foto-registrering:

31 Kvalitetssikringsskemaer: Foto-dokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto- dokumentation er det nødvendigt at der anvendes en systematik for at sikre et overblik.

32 Kvalitetssikringsskemaer: Foto-dokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto- dokumentation er det nødvendigt at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Til dokumentation kan anvendes hjælpeskema som: Modtage-fotodokumentation. (Skema nr. 390)

33 Kvalitets- sikringsskemaer Foto- dokumentation
På modtagekontrol-skemaet registreres det, at der er taget et eller flere billeder. Billederne indsættes i kronologisk orden i fotodokumentationen som fx modtage – fotoregistreringsskemaet.

34 8. 9 nst nst

35 Kvalitetssikringsskemaer: Foto-dokumentation
Såfremt der stilles krav om eller virksomheden selv ønsker at anvende foto- dokumentation er det nødvendigt at der anvendes en systematik for at sikre et overblik. Til dokumentation kan anvendes hjælpeskema som: Proces-fotodokumentation. (Skema nr. 490)

36 Kvalitets- sikringsskemaer Foto- dokumentation
På proceskontrol-skemaet registreres det, at der er taget et eller flere billeder. Billederne indsættes i kronologisk orden i fotodokumentationen som fx proces – fotoregistreringsskemaet. OK, Kontrol er foretaget i pkt. 17. på tegning. Der henvise til foto nr. 12 og 13 på fotoskema

37 12 13 14 15

38 Kvalitetssikringsskemaer: Supplerende skemaer:
Spørgeskema til projektgennemgang Slutkontrol Afvigerapport Dagsrapport Fotodokumentationsskemaer for hhv. modtage- og proceskontrol Se også: Demo 1, Kvalitetssikring Demo 2, Kvalitetssikringshåndbog Demo 3, Modtagekontrol Demo 4, Proceskontrol

39 Kvalitetssikringsskemaer:
Nummerering: Dansk Byggeri har, for at sikre et overblik for den enkelte virksomhed og for at adskille de enkelte fag, opstillet et forslag til nummerering af skemaer til kvalitetssikring og arbejdsmiljøstyring. Forslag til nummerering er placeret under faneblad nr. 1. Nummerering af eksempler på skemaerne er fremkommet ved: Der er vist disse 5 skemaer i denne demo nr. 5, Eksempel: Mur = fagkode 4, Spørge-skemaer = 100 + løbenr. Proces-fotodokumentations skemaer = løbenr. Mur = fagkode 4, Spørge-skemaer = 100 + løbenr. Proces-fotodokumentations skemaer = løbenr.

40 Information, nummerering
Indhold i mappestruktur på hjemmesiden 1. Information Information, nummerering og illustrationer 2. Kvalitets- sikring Kvalitetssikrings- håndbog Det illustrerede Kvalitetssikrings- Materiale er placeret i afsnit 2. Kvalitetssikrings- skemaer 3. Styring af kvalitet Håndbog for styring af kvalitet Procedure De fagspecifikkes Modtagekontrol-skemaer er placeret under afsnit 4. 4. Eksempler fra de faglige sektioner Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer Kvalitetssikrings- skemaer - murer

41 på tlf. 72 16 00 00 eller på www.danskbyggeri.dk/kvalitet
Vi håber at det nye kvalitetssikringskoncept på Dansk Byggeris hjemmeside kan hjælpe dig og din virksomhed i dit daglige arbejde med den løbende kvalitetssikring. Vi håber samtidig, at du finder en nytteeffekt på andre områder i forhold til styring af din virksomhed. Har du eller din virksomhed spørgsmål til det illustrerede i denne demo, er i velkommen til at kontakte: Dansk Byggeri, Erhvervsteknik på tlf eller på


Download ppt "Præsentation af HJÆLPESKEAMER Dansk Byggeris"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google