Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Seksualitet uanset handicap - Hvad må, kan og skal man som professionel Anne Skov.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Seksualitet uanset handicap - Hvad må, kan og skal man som professionel Anne Skov."— Præsentationens transcript:

1 Seksualitet uanset handicap - Hvad må, kan og skal man som professionel
Anne Skov

2 Indhold Rammerne for vejledningen Servicelovens intentioner Hvilke opgaver kan professionelle have i relation til handicappede og seksualitet (SM -vejledning) Rammerne for at arbejde med seksualitet Tjenesteretslige regler – hvad må, kan og skal man Hvilke procedurer skal følges Hvordan sikre at hjælpen gives i overensstemmelse med personens ønsker og samtykke Fra egen seksualitet til professionel kompetence Italesættelse af seksuelle temaer – fra tabu til tema Håndtering af etiske dilemmaer

3 Retslige ramme Socialministeriet vejledning ”Seksualitet uanset handicap” Formål: at beskrive den støtte og hjælp, der kan gives at oplyse hjælpepersoner om forpligtigelser og rettigheder at beskrive den retlige ramme at angive nogle pædagogiske retningslinier

4 WHO Seksualitet er en integreret del af et hvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhand- linger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en funda- mental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.

5 Medborgerskab Mennesker med funktionsnedsættelse er borgere i samfundet med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre. Med serviceloven Gået fra et klientperspektiv til et medborgerperspektiv Retten til eget liv er central Indgreb i denne ret skal ske med retslig hjemmel Værgemål Regler om Magtanvendelse Indgreb via pensionslovgivningen

6 Medborger Bruger Brugere af ydelser Har indflydelse på Ydelsen
alle i samfundet Rettigheder Grundloven Menneskerettigheder Retten til eget liv Selvbestemmelse Bruger Brugere af ydelser Har indflydelse på Ydelsen Retssikkerhed Myndighed har beslutningsretten Eksempler på dilemmaer – hvor det kræver en etisk overvejelse om Begreberne og indholdet. Den demente dame – hvad oplevedes som værdigt for hende Den demente mand på fortovet ( nøgen) Den udviklingshæmmede mand – (nøgen – eller i snavset tøj – med våd ble Nogen siger det gør en forskel om man har levet et liv uden handicap og dermed vist hvad der er ens værdier – eller man har et medfødt handicap. Hertil har jeg følgende tanker – hvori er forskellen ? Hvad er det der gør at de handlinger der opleves som ok

7

8 Medborgerskab FN's Standardregler om Lige muligheder for handicappede (standardregel nr. 9) understreger, at mennesker med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linie med andre mennesker, og at de i denne forbindelse skal støttes gennem lovgivning samt med relevant rådgivning.

9 Fokus på livets forskellige aspekter – også i relation til seksualitet
Følelsesmæssige relationer Kroppens eksistens Med kommunernes opgavevaretagelse – kan fordelen for handicappede være at de først og fremmest bliver betragtet som mennesker Erkendende, skabende aktiviteter

10 Opgaver i relation til seksualitet
Informere, vejlede, rådgive Bistand til aktiviteter i relation til seksualitet Oplæring

11 Opgaver: 1: Bør beherskes af alle 2: Kræver større kompetence
A. Dialog, information, rådgivning og vejledning Være samtalepartner Generel information Give råd og vejledning B. Bistand til aktiviteter Foretage indkøb Hjælpe så pågældende føler sig attraktiv Hjælpe med forberedende C. Seksuelle hjælpemidler Demonstrere og oplære i brug af Give hjælp til afprøvning og tilpasning af hjælpemidler D. Færdighedstræning Give praktisk oplæring i selvtilfredsstillelse

12 Retslige ramme Serviceloven Den særlige indsats for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Formålet: at forebygge at problemerne for den enkelte forværres at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, behandling, omsorg og pleje

13 Retslig ramme - retssikkerhed
Et skriftligt samtykke i følsomme og svære situationer af hensyn til hjælpe-personens og brugerens retssikkerhed Et mundtligt samtykke mest almindelig fx ved behov for hjælp til gennemførelse af et samleje med partneren obs at begge vil - begge giver samtykke til hjælpen Andre former for samtykke - kun i konkrete situationer ud fra en vurdering af den handicappedes evne til og måde at udtrykke sig

14 Retslige ramme Formålet med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for dette, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår … så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for Personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Mål med indsatsen §11 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres nedsættelse: Ligebehandling, tilgængelighed, kompensation og helhedsorienteret

15 Tjenesteretslig ramme
En hjælpeperson skal være indforstået med at kunne vejlede og støtte den enkelte i forhold til seksualitet En hjælpeperson kan ikke pålægges at deltage i seksualoplæring Men har pligt til at anvise en anden hjælpeperson eller fagperson

16 Tjenesteretslig ramme
Arbejdsgiver – fx Kommunalbestyrelsen - har ret til at lede og fordele arbejdet Dette kan ske ved udarbejdelse af standarder for servicen Hjælpepersoner har pligt til at følge arbejdsgiverens retningslinier for varetagelse af opgaver

17 Straffeloven Det er ikke strafbart : at yde hjælp til onani at yde hjælp til personer, der ønsker samleje med hinanden at yde hjælp til at kontakte en prostitueret

18 Straffeloven Det er strafbart: at give seksualoplæring når en person verbalt eller ved sin adfærd modsætter sig dette at fungere som seksualpartner fx ved at have samleje eller andre former for seksuel samkvem som led i en seksualoplæring at give seksualoplæring til børn under 15 år - for denne gruppe kan der kun gives seksual-vejledning

19 Retslig ramme - tavshedspligt
Straffelov og forvaltningslov Personer ansat i en offentlig myndighed har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger (straf. lov § 152 og forv. lov § 27) Videregivelse af oplysninger til private foreligge samtykke åbenbar almen interesse, varetagelse af egne eller andres tarv

20 Seksualvejledning - seksualoplæring
pligt Oplæring Må - men ikke pligt Forudsætninger: samtykke beskrivelse (plan for oplæringen)

21 Seksualoplæring Konkrete anvisninger i forhold til fx onani. Evt. inddrage bøger film, hjælpemidler m.m. Hjælperen fører personens egen hånd, således at vedkommende lærer at onanere Obs! Kun oplæring, ikke hyppigt tilbagevendende m.h.p. stadig seksuel tilfredsstillelse Praktisk hjælp til samleje eller anden fysisk samvær med partner

22 Seksualoplæring Der skal foreligge en beskrivelse som angiver karakteren og omfanget af hjælpen Hjælpen skal være ønsket og accepteret af den pågældende Den stedlige leder skal godkende forløbet

23 Støtte og hjælp til unge
Særlig forpligtigelse til at skabe mulighed for seksuel udvikling identitetsdannelse erfaringsdannelse til mestring af voksenlivet Ved fx at kunne møde jævnaldrende, venner og kærester at udforske sig selv at få hjælp til at acceptere egen krop og person – lighed

24 Hjælp til personer med erhvervet funktions- nedsættelser
Støtte og hjælp vedrørende: problemer af fysiologisk karakter problemer af psykisk karakter - accept af ny livssituation problemer som følge af medicin et ændret samliv - også støtte til partner problemer som følge af øget afhængighed af partner

25 Støtte og hjælp til personer uden verbalt sprog
Grundig vurdering af den enkeltes behov Er der tale om et uforløst seksuelt behov, udarbejdes et forslag til et handlingsforløb Forslaget drøftes med og godkendes af den pågældende person samt den nærmeste foresatte forud for igangsættelse Beskrivelse af indsatsen skal foreligge og behandles fortroligt

26 Problematisk seksuel adfærd
Eksempler på problematisk seksuel adfærd Seksuelle handlinger som er anstødelige set i forhold til almindelige normer (fx anstødelige verbale eller fysiske tilnærmelser til hjælpepersoner, naboer etc.) Ulovlig seksualitet (fx seksuel adfærd som er til skade for andre, eller sker mod personens vilje) - skal meldes til politiet

27 Problematisk seksuel adfærd
Eks. på handleanvisninger og overvejelser Er den seksuelle adfærd en måde at søge kontakt og nærhed på? - kan kontakten etableres på anden vis? Er det en senfølge på overgreb? Kan personen lære en anden adfærd? Skal der hentes hjælp udefra fra fx en sexolog? Obs. på pårørende - deres oplevelser Obs. på kollegaer - deres oplevelser


Download ppt "Seksualitet uanset handicap - Hvad må, kan og skal man som professionel Anne Skov."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google