Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervsøkonomisk løsningsmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervsøkonomisk løsningsmodel"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervsøkonomisk løsningsmodel
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Erhvervsøkonomisk løsningsmodel Kjeld Tyllesen Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 Formålet er at gennemgå forklare uddybe
en skematiseret model, efter hvilken man kan løse Erhvervsøkonomiske problemstillinger Modellen er bygget efter inspiration fra ”den rationelle beslutningsproces” Dens anvendelse er ikke begrænset til dette fagområde. Ligesom sit udgangspunkt er den universel i sit faglige anvendelsesområde. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

3 Det skal understreges, at det ”rationelle” er en meget vigtig bestanddel af modellen. Det er altså en logisk drevet og motiveret fremadskridende proces Der tages altså ikke hensyn til andre – og måske mere virkelighedsnære - problemløsningsmetoder så som ”muddling through”, politiske etc. Modellen er således særdeles velegnet til anvendelse i relativt stabile og statiske miljøer, der kan isoleres fra gruppe-, politiske og magtprocesser m.v. Her ud over vil den også kunne tjene som ”ideal-model” ved problemløsning i den barske virkelighed. Men vil nok være svær at realisere mere end delvist! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

4 Fremgangsmåde Modellen har disse 3 hovedelementer
Formulering Hvor der til hver af dem knytter sig nogle under-punkter Efterhånden som løsningsprocessen skrider fremad, bliver man (heldigvis) klogere på indholdet og den rigtige vej til en løsning Løsning Det er derfor muligt – og ofte nødvendigt – at søge tilbage og opad til modellens tidligere trin Tolkning Og i lyset af den nyligt erhvervede indsigt længere ”nede” (fremme) i modellen at omgøre ét eller flere tidligere trin Og så køre fremad igen! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

5 Fremgangsmåde Definition af problem 1/2
Formulering Problemet skal fastlægges nærmere. Løsning Det erkendes ofte ved, at man ude i virkeligheden støder på nogle fænomener, hvor man ønsker en mere formaliseret undersøgelse af årsag og virkning. Tolkning Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

6 Fremgangsmåde Definition af problem 2/2
Formulering Formålet vil ofte være at etablere en forståelse og årsag-/virkningssammenhæng, der gør det muligt med denne baggrund og viden at forudse og prognosticere / budgettere fremtidige hændelser Løsning Tolkning På denne baggrund bliver man altså bedre i stand til i god tid at forholde sig til fremtidige hændelser og eventuelt også at søge at påvirke dem, før de indtræder som ellers forventet. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

7 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 1/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 1/6 Formulering Her sættes rammerne for modellens virkefelt og gyldighed og dermed også for holdbarheden og sikkerheden af de resultater og eventuelle ”forudsigelser”, som anvendelsen af modellen afstedkommer. Løsning Tolkning Det fastlægges også, i hvilket tidsrum og hvilken kultur m.v., at modellen er gyldig Fordi de sammenhænge, som modellen skal forsøge at modellere, ændrer sig over tid. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

8 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 2/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 2/6 Formulering Det vil altid være meget væsentligt, at man både før og efter anvendelsen af modellen kontrollerer dens forudsætninger og virkefelt op mod de omstændigheder og den del af virkeligheden, som modellen skal anvendes på og prøve at forudsige Løsning Tolkning Gælder modellens forudsætninger for det skitserede problem? Hvis det ikke er tilfældet, kan modellens resultater og konklusioner heller ikke bruges – og vi har spildt en masse energi! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

9 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 3/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 3/6 Formulering Det er også her, at eventuelle definitioner, som skal bruges i modellen, og som ikke kan forudsættes bekendt af læseren, bliver nøje fastlagt Løsning Her skal modellens rammer fastlægges. Det kan illustreres ved figurerne nedenfor. Tolkning Hvis det røde felt illustrerer den virkelighed, som modellen skal afbilde, og den grønne figur illustre-rer modellens virkeområde og forudsætninger - Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

10 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 4/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 4/6 Formulering - gælder det om sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem den røde og den grønne figur. Løsning Tolkning Gennem forudsætninger og definitioner finder vi ud af, hvor de røde og grønne streger (= grænser) går. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

11 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 5/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 5/6 Formulering Dermed finder vi også ud af, hvad der ligger imellem den røde og den grønne streg Løsning Det kan videre give os mulighed for at tage stilling til, om disse forskelle er til at leve med Tolkning Eller om vi ved at arbejde videre med vores forudsætninger skal sikre en bedre overensstemmelse mellem virkelighed og model - rød og grøn streg! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

12 Fremgangsmåde Opstilling af forudsætninger 6/6
Definition af problem Opstilling af forudsætninger 6/6 Formulering Det kan gøres ved at ændre på modellen - Løsning - eller ved at ændre på virkeligheden gennem ændrede afgrænsninger af det betragtede udsnit heraf - Tolkning - og/eller ændrede forudsætninger. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

13 Fremgangsmåde Opstilling af model 1/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model 1/3 Her bygges modellen af virkeligheden ved at definere modellens enkelte elementer – og derpå at etablere de nødvendige og tilstræk-kelige logiske sammenhænge her i mellem Løsning Tolkning Det vil ofte – men behøver bestemt ikke altid – ske i form af matematiske relationer R U M S A F D I vores verden er en sådan simpel sammenhæng f.eks. P = AQ + B. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

14 Fremgangsmåde Opstilling af model 2/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model 2/3 Kendte eksempler på komplicerede matematisk baserede modeller er diverse modeller i regi af staten, bankerne og diverse tænketanke Løsning Tolkning Alle modellerne prøver at forudse udviklingen i samfundsmæssige sammenhænge så som inflation, BNP, arbejdsløshed etc. Modellernes resultater er sjældent enige. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

15 Fremgangsmåde Opstilling af model 3/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model 3/3 Og de stemmer mindst lige så sjældent overens med den virkelighed, som de forsøger at modellere Løsning Dermed bestemt ikke være sagt, at modellerne eller arbejdet med dem er overflødigt Tolkning Det øger i sig selv indsigten i virkeligheden at arbejde med disse modeller, og som oftest giver de en vis vejledning hen imod de faktisk opnåede resultater. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

16 Fremgangsmåde Inddata til model 1/2
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model 1/2 Modellen er ”motoren” i udviklingen af en løsning på det definerede problem Løsning Og ”Data” er modellens brændstof Hvis vi ikke har data til vores model, har vi ingen chance for senere at undersøge og vurdere, om modellen reelt hjælper os i at afbilde og forstå den virkelighed, som vi ønsker at forstå og forudsige udfaldet af Tolkning Og dermed får vi heller ikke udarbejdet en brugbar løsning på vores definerede problem! Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

17 Fremgangsmåde Inddata til model 2/2
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model 2/2 Det er særdeles vigtigt, at de indsamlede data passer til modellens krav for at fungere. Løsning Det vil bl.a. betyde, at data skal leveres i henhold til modellens definitioner, formater, med det krævede indhold, den krævede specificitet, tidsmæssige frekvenser, ad de fastlagte informationskanaler, kilder etc. Tolkning Alt dette skal være fastlagt ovenfor under ”Forudsætninger” og ”Opstilling af model” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

18 Fremgangsmåde Løsning af model 1/2
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model 1/2 Her findes resultaterne ved at anvende de indsamlede data på den opstillede model. Tolkning Når man løser modellen og betragter modellens resultater, kan det (også her) vise sig nødvendigt at gå tilbage til ét eller flere af de foregående trin og korrigere her, hvorefter man igen bevæger sig fremad. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

19 Fremgangsmåde Løsning af model 2/2
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model 2/2 De nye resultater underkastes igen et umiddelbart sandsynlighedscheck og sammenholdes med forventede resultater og med virkeligheden Tolkning Flere iterative runder kan forekomme, før man i første omgang er tilfreds med de af modellen producerede resultater. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

20 Fremgangsmåde Test af løsning 1/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning 1/3 Her testes det, om modellen er teknisk i orden, altså om den regner rigtigt. Dette kan være en ganske omfattende opgave Tolkning Dernæst sammenlignes modellens faktiske resultater med de forventede (virkelige ?) resultater. Er der overensstemmelse, og hvad er i givet fald den modeltekniske forklaring på afvigelsen? Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

21 Fremgangsmåde Test af løsning 2/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning 2/3 Skyldes det, at modellen ikke regner rigtigt, eller skyldes det, at den logiske del af modelbygningen ikke er korrekt? Tolkning Og endelig undersøges det, hvordan modellen regner og hvilke resultater, som den producerer, når der sættes andre data ind i modellen. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

22 Fremgangsmåde Test af løsning 3/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning 3/3 Regner den stadig – på de nye præmisser – pålideligt og korrekt? Tolkning Disse tests vil i sig selv give anledning til ny indsigt om modellens logiske og tekniske sammenhænge – som så igen kan give anled-ning til at gå tilbage til tidligere trin og revurdere modelvalg, logik og teknik. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

23 Fremgangsmåde Analyse af resultater 1/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater 1/3 Nu er de logiske , tekniske og datamæssige overensstemmelser og sammenhænge grundigt undersøgt og fundet egnede til at arbejde videre med. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

24 Fremgangsmåde Analyse af resultater 2/3
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater 2/3 Så nu analyserer vi de fremkomne resultater, og som en integreret del heraf analyserer vi også udfaldet af supplerende og alternative inddata og forudsætninger, bl.a. i form af sensitivitetsanalyser. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

25 Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Det er her, at man udarbejder grundlaget for afrapportering til eventuelle opdragsgivere Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater 3/3 Som en del af analysen anvendes der statistiske analysemodeller så som normalfordeling, sandsynligheder, konfidensintervaller etc. Og i selve afrapporteringen anvendes de velkendte elektroniske præsentationsredskaber, værktøjer og modeller. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

26 Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Da vi arbejder i et ”laboratorium”, vil denne praktiske og ultimative del mangle Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Implementering Afslutningsvis bør vi gøre en række overvejelser om de problemer og udfordringer, som vil gøre sig gældende i forbindelse med den praktiske implementering af modellen og dens resultater. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

27 Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Og det kan suppleres af et ”summary”, der samler de væsentligste mellemresul-tater af den gennemførte løsningsproces – og ikke kun de endelige resultater Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Implementering Efterfulgt af en Perspektivering, der gør det muligt for opgaveløser at træde ud af opgaven og evt. anvise faldgruber, muligheder m.v. i et eventuelt videre arbejde med denne problemstilling. Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

28 Fremgangsmåde Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Implementering Afslutningsvis skal det understreges, at anvendelsen af denne model skal tilpasses de aktuelle omstændigheder og begrænsninger f.eks. i form af tid, plads og ressourcer af forskellig art (mandetid, økonomi, IT m.v.) Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

29 ”Tak for nu” Fremgangsmåde
Definition af problem Opstilling af forudsætninger Formulering Opstilling af model Inddata til model Løsning Løsning af model Test af løsning Tolkning Analyse af resultater Implementering Det var nogle væsentlige punkter om den model, der bør anvendes ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger Så jeg vil sige ”Tak for nu” Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS


Download ppt "Erhvervsøkonomisk løsningsmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google