Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Frederiksberg Tekniske Gymnasium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Frederiksberg Tekniske Gymnasium"— Præsentationens transcript:

1 Frederiksberg Tekniske Gymnasium
Studieområdet The Final Countdown Frederiksberg Tekniske Gymnasium

2 Formålet med SO – 1/3 At sætte dig i stand til at anvende uddannelsens studie- og arbejdsmetoder At udvikle din refleksion og kritiske sans i anvendelsen af faglig viden og faglige metoder At give dig indsigt i sider af videnskab At udvikle dig til at kunne blive studerende i et videregående uddannelsesforløb Frederiksberg Tekniske Gymnasium

3 Formålet med SO – 2/3 At du opnår indsigt i betydningen af fagligt samspil i arbejdet med løsning af virkelighedsnære problemstillinger At du opnår indsigt i sammenhængen mellem naturvidenskabelige forhold og valg af fremstillingsprocesser gennem dit arbejde med teori og praktik i værksteder og laboratorier At udvikle dine kreative evner og give dig indsigt i iværksætterkulturen Frederiksberg Tekniske Gymnasium

4 Formålet med SO – 3/3 At udvikle sproglig og kommunikativ indsigt og erfaring, mundtligt og skriftligt At du kan tilegne dig viden og formidle resultater, holdninger og vurderinger At udvikle forståelse af dig selv som individ og borger i et demokratisk samfund og styrke din evne til at forholde dig analytisk, reflekterende og ansvarligt til din omverden og din egen udvikling – herunder valg af videregående uddannelse og egen studiepraksis Frederiksberg Tekniske Gymnasium

5 Faglige mål for SO– 1/3: Metoder
Vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder og arbejdsformer Vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper Søge, vurdere og anvende kilder (fagfagligt og i SO) Dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer Sætte faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde Frederiksberg Tekniske Gymnasium

6 Faglige mål for SO – 2/3: Samspil mellem fag
Redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag Kombinere fagenes metoder og skabe sammenhæng i faglig viden Udvikle kommunikative færdigheder, skriftligtog mundtligt, især ved formidling af videnskab og teknik Udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse Frederiksberg Tekniske Gymnasium

7 Faglige mål for SO – 3/3: Videnskab og vidensformer
Redegøre for tanker og teorier, der ligger bag erkendelse indenfor teknologiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområder Redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning Redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder Frederiksberg Tekniske Gymnasium

8 Kernestof i SO Læringsteori og læreprocesser Arbejdsformer
 Formidling og formidlingsteori Indlæringsmetoder Sproglig bevidsthed Kolbs læringscirkel. Taksonomier, fx Bloom, Biggs og Dreyfus & Dreyfus. Bruners stilladsering. Vygotskijs zone for den nærmeste udvikling. Læringsstile. Gardners mange intelligenser. Talesprog overfor skriftsprog. At gøre sig sprogligt umage. Sproglig korrekthed i mundtlig og skriftlig kommunikation. Fagenes sprogformer og begreber. Læseteknik, notatteknik Skriveprocessen og skriveværktøjer Orienteringslæsning, studielæsning og efterbearbejdning af læst tekst Læsehastighed og med at øge udbyttet af sin læsning. Udformning af noter, mindmap og begrebskort. Notatteknikker i de forskellige fag, bearbejdning af noter, mindmap og begrebskort. Processkrivning, dvs. inddeling af skriveprocessen i faser med eksplicitte delmål. At vælge den rigtige genre. Disponering af en opgavebesvarelse. At vælge det rigtige sproglige niveau og den rigtige faglige terminologi. Planlægningsværktøjer Præsentationsformer- og teknikker Planlægning af lektielæsning og selvstændigt arbejde med opgaver gennem arbejde med struktur og disponering. Eleverne kan præsenteres for forskellige planlægningsværktøjer, der tjener til at skabe struktur og overblik, når man skal prioritere arbejdsopgaver og analysere et problemområde. Relevante værktøjer kunne være enkle tidslinjer, Gantt-diagrammer, handlingsplaner, logbog, problemtræ, mindmap, begrebskort, swot-analyse og principskitser. Visuelt: plancher, modeller, forsøgsopstillinger, simulationer, film, animationer, principskitser og grafik. Mundtligt: fremlæggelser/foredrag fx med fokus på kropssprogets, talens og kompositionens betydning. Skriftligt: it-præsentationer, beregninger, større og mindre rapporter, journaler, faglige artikler, argumenterende tekster, brochurer. Skrivning som redskab til læring og planlægning Kommunikationasanalyse Disponere logisk, skrive velargumenteret og formulere sig et klart og præcist sprog. Skriveteknikker som tankeskabende værktøjer I læringsprocessen: Hurtigskrivning, reflektionsskrivning, logbog, mindmap. Kommunikationsmodeller og analyse af forskellige kommunikationssituationer, fx at kunne skelne mellem en faglig og en hverdagskommunikationssituation.  Videnskab og vidensformer  Informationssøgning Teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling Metoder Den teknologiske udvikling kan ses som en lineær proces, hvor teknologien ses som udsprunget af videnskabelig (grund-)forskning. Der forskes, opfindes, udvikles, konstrueres, produceres, markedsføres og forbruges. Den teknologiske udvikling kan ses som en interaktion mellem virksomheden, hvor udviklingen foregår, og de forskellige aktører og strukturer i samfundet, der har interesse I den konkrete udvikling, og dermed agerer og forsøger at påvirke den – af gensidig interesse. Brug af folkebiblioteker, biblioteker på de videregående uddannelser samt biblioteker på internettet. Avancerede søgeteknikker (udvidelse og afgrænsning af søgningen, sammensætning af søgeord, trunkering). Brug af internettes generelle søgemaskiner og faglige søgemaskiner. Modeller og hypoteser Vurderingsværktøjer og kildehenvisning Resultaterne behandles, og der kan opbygges en matematisk eller fysisk model. Der bliver for eleverne en tydelig sammenhæng mellem de naturvidenskabelige fag og matematik, der kan gøre naturvidenskaben mere forståelig. Ud fra en undren opstilles en hypotese, der efterprøves. Opstille hypoteser og opbygge modeller. Grundlæggende vurdering af kildens validitet og relevans for opgaven. Hvilket kildemateriale må benyttes, og hvordan må det benyttes? Korrekt kildehenvisning Ophavsret og etik.  Arbejdsformer Videnskabelig metode indenfor nat.vid., hum., samf.vid Kollektive og individuelle arbejdsformer Grundlæggende videnskabsteoretiske tankegange indenfor de humanistiske, samfundsfaglige og naturvidenskabelige fagområder, herunder nyttiggørelse af naturvidenskabelige teorier og erkendelser. Etik og værdier i naturvidenskabelige og teknologiske sammenhænge. Elevens ansvar for deltagelse i klasseundervisning. Gruppearbejdsformer, herunder hvordan grupper sammensættes, samt roller og kommunikation i gruppen. Formålet med gruppearbejdet – er det arbejdsdeling eller vidensdeling? Forelæsning, klassediskussion, tavleundervisning. Rollespil, hvor eleverne skal reflektere over holdninger og sammenhænge, de normalt ikke ville overveje. Pararbejder med forskellige og tydelige formål. Casearbejde (bearbejdning af problemstillinger med udgangspunkt i et virkeligt eksempel). Kvalitativ og kvantitativ metode Oplysninger kan indsamles kvantitativt: statistik, spørgeskemaundersøgelser, gentagne forsøgsrækker, eller kvalitativt: cases, eksempler, interviews, forsøg. Analyser og eksperimenter Projektarbejde Eleverne undervises i at analysere og strukturere simple opgaver; de kan lære, hvordan tal og værdier bearbejdes, og hvilke formler og arbejdsmetoder, der anvendes hertil. Metoderne kan trænes på både opgivne data og på egne måle- og forsøgsresultater. I undervisningen kan indgå, hvordan man traditionelt strukturerer data i de naturvidenskabelige fag, og hvordan de kan struktureres på tværs heraf. Eleverne kan lære at forberede, opstille og udføre simple eksperimenter. Emneorienterede projektarbejde. Der er ingen problemstilling der skal besvares, projektarbejdet er beskrivende. Projektarbejde med given problemstilling. Problemstillingen er givet på forhånd. Eleven skal ikke kun vise forståelse, men også give løsningsforslag til en problemstilling. Problembaseret projektarbejde. Problemstillingen er selvvalgt. Eleven skal ikke kun vise forståelse og kunne besvare en problemstilling, men også identificere, formulere og begrunde en problemstilling. Argumentation og argumentationsanalyse  Evalueringsteori og evalueringsværktøjer Matematisk bevisførelse. Vurdering og opbygning af argumentation med påstande og belæg. At identificere og anvende forskellige retoriske appelformer. Formativ og summativ evaluering Formativ evaluering er evaluering i processen, hvor eleven udvikler sit arbejde på baggrund af evalueringen. Evalueringsformål, fx at rette fejl, ændre praksis, vurdere metodevalg mm. Summativ evaluering er afsluttende evaluering, fx en prøve. Evalueringsformer, fx skriftlige rettelser og kommentarer, elvevaluering individuelt og i grupper, coaching, evalueringssamtaler, logbog, spørgeskema, test. Videnskabelig dokumentation Opbygning af teknologirapport, fysik/kemi/biologirapport, journalark, mm., herunder sproglige krav og kendetegn. Portfolio Der arbejdes med portfolio som redskab til evaluering, refleksion og dokumentation. Det er vigtigt, at portfoliens indhold giver eleven mulighed for at dokumentere sit standpunkt i forhold til målene for studieområdet. Kernestof i SO Læringsteori og læreprocesser Arbejdsformer Informationssøgning Videnskab og vidensformer Formidling og formidlingsteori Evalueringsteori og evalueringsværktøjer Supplerende stof i SO De bidragende fags særfaglige kernestof indgår også Frederiksberg Tekniske Gymnasium

9 Læringsteori og læreprocesser
læringsmetoder læsestrategier, notatteknik skrivning som redskab til læring og refleksion planlægningsværktøjer Frederiksberg Tekniske Gymnasium

10 Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde
Frederiksberg Tekniske Gymnasium

11 Informationssøgning søgestrategier vurderingsmetoder
anvendelse af kilder Frederiksberg Tekniske Gymnasium

12 Videnskab og vidensformer
teknologiudvikling som interaktiv udvikling videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab modeller og hypoteser kvalitativ og kvantitativ metode analyser og eksperimenter argumentation og argumentationsanalyse videnskabelig dokumentation. Frederiksberg Tekniske Gymnasium

13 Formidling og formidlingsteori
sproglig bevidsthed skriveprocessens faser mundtlige, skriftlige og visuelle præsentationsformer kommunikationsanalyse Frederiksberg Tekniske Gymnasium

14 Evalueringsteori og evalueringsværktøjer
formativ og summativ evaluering portfolio Frederiksberg Tekniske Gymnasium

15 Eksamen Prøven omfatter din prøvemappe og en tilhørende individuel, mundtlig prøve Din prøvemappe sendes til censor inden den mundtlige prøve Censor og eksaminator aftaler, hvilke problemstillinger du skal uddybe Eksaminationstid: 30 minutter. Ingen forberedelsestid 15 minutters præsentation af prøvemappen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator 10 minutter til supplerende spørgsmål 5 minutters votering Du kan understøtte din fremlæggelse med en PowerPoint/Prezi Frederiksberg Tekniske Gymnasium

16 Prøvemappen Du skal samle en række arbejder fra din portfolio (din samling af alle relevante arbejder) i en prøvemappe – efter retningslinjer fra lærerteamet Prøvemappen indeholder faglige emner fra de fag, som indgår i SO Prøvemappens omfang og indhold skal dokumentere opfyldelsen af de faglige mål for SO Brug selvevalueringsskemaer fra temauger og andre SO-forløb til at vise din faglige, metodiske og personlige udvikling Brug tjekspørgsmål fra vejledningen til at udvælge arbejder til prøvemappen

17 Prøvemappen skal indeholde
En kort introduktion til de udvalgte arbejder + en begrundelse for udvælgelsen med baggrund i de faglige mål for SO (ca. ½ side i alt for 1 og 2) Dine udvalgte arbejder Altså: Ultrakort resumé af det særfaglige/tværfaglige indhold plus resumé af SO-forløbet, dvs. den sammenhæng hvor arbejdet er indgået Begrundelse for hvorfor arbejdet er medtaget: Hvilke SO-faglige mål viser arbejdet? Hvordan viser arbejdet din progression? De udvalgte arbejder, som skal dokumentere, at du har nået de faglige mål Frederiksberg Tekniske Gymnasium

18 Opbygning af prøvemappen
Forside (navn, klasse, skole, år, lærer) Indholdsfortegnelse (med nummer på sider) Oversigt (frivilligt, men anbefales) Stribe af: Introduktion til forløb med tilnyttet fagligt mål og med dokumentation = konkret eksempel Frederiksberg Tekniske Gymnasium

19 Hvilke arbejder kan vælges?
Dele af en rapport, en stil, en opgave Dele af en PowerPoint præsentation Eksempler på forståelse af videnskabelige metoder (forsøgsopstilling, analyse m.m.) Billeder som dokumenterer en proces Rettelser fra en lærer Noter fra timerne eller ved lektielæsning Refleksionsark Osv. Ikke alle arbejder er fra temauger. Temauger indeholder særfagligt kernestof– og almindelig undervisning indeholder kernestof fra SO. Du skal altså ofte inddrage supplerende stof for at dokumentere og synliggøre, at du har nået et SO-fagligt mål.

20 Når du vælger arbejder…
Hvad skal dokumenteres og synliggøres? Viden – hvad vil du vise, at du nu ved? Anvendelse – hvordan har du anvendt kernestoffet? Udvikling – refleksion over egen udvikling (det kan her være en fordel at vælge 2 arbejder) Der skal være varieret brug af forskellige metoder Hvordan er fagenes metoder blevet anvendt? Hvordan har det faglige samspil givet dig en indsigt, som fagene hver for sig alene ikke kunne give? Forsøg at dække alle faglige mål for SO Dine valg skal begrundes HUSK at have fokus på studiekompetencer – ikke det særfaglige Frederiksberg Tekniske Gymnasium

21 Oversigt til prøvemappen
Det er frivilligt at lave en oversigt. Det kan gøres v. Organisering efter kernestof Organisering efter faglige mål (anbefales) Organisering efter SO-forløb Se eksempler i vejledningen

22 Organisering efter faglige mål
Arbejder Hvilke SO-forløb? Metoder: Søge, vurdere og anvende kilder Undersøgelse af kilde fra ”Menneske, natur og teknik” Samspil mellem fag: Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Omvendt brainstorm, idéstafet, tombola fra ”Cykler i trafikken” Videnskab og vidensformer: redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. Poster fra ”Fysikkens opdagelser, erkendelser og anvendelser” Frederiksberg Tekniske Gymnasium

23 Sammenhængen Overblik over SO: Sammenhæng mellem faglige mål, kernestof og bedømmelseskriterier Fagligt mål Kernestof Bedømmelseskriterier Vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer Læringsteori og læreprocesser: Læringsmetoder Læsestrategier, notatteknik Planlægningsværktøjer Skrivning som redskab til læring og refleksion Vælge og anvende studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer Frederiksberg Tekniske Gymnasium

24 Til eksamen skal du vise
Progression: Vise din udvikling til studerende SO-trekanten SO-kompetencer: Du skal vise, du har nået de faglige mål for SO Belæg i produkter: Vise du kan anvende teoretisk viden i praksis

25 Bedømmelse Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang din præstation lever op til de faglige mål for SO Der gives én karakter på grundlag af en helhedsbedømmelse af hvordan du har brugt dine udvalgte arbejder. Vi ser på de udvalgte arbejders relevans i forhold til det, de er udvalgt til at vise og den mundtlige eksamination Frederiksberg Tekniske Gymnasium

26 Vi ser på din evne til at Begrunde udvælgelsen af de udvalgte arbejder i prøvemappen og relatere arbejderne til hinanden og de faglige mål for SO Kombinere viden og metoder fra forskellige fag Anvende faglig viden og metoder i forbindelse med innovative processer og konkret problemløsning Vælge og anvende formidlingsform, skriftligt, mundtligt og visuelt Søge, vurdere og anvende information Overholde formelle krav til dokumentation Vælge og anvende studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer Frederiksberg Tekniske Gymnasium

27 For at få 12 – fremragende! Du kan i høj grad begrunde udvælgelsen af de udvalgte arbejder i prøvemappen og relatere arbejderne til hinanden og til de faglige mål for studieområdet Du redegør meget velstruktureret for din evne til at kombinere og anvende viden og metoder fra forskellige fag i forbindelse med innovative processer og konkret problemløsning Du kan overholde formelle krav til dokumentation Dette viser du gennem præsentationen af din prøvemappe Du kan svare på uddybende spørgsmål med kun uvæsentlige mangler. Frederiksberg Tekniske Gymnasium

28 For at få 7 – godt! Du kan i rimelig grad begrunde udvælgelsen af de udvalgte arbejder i prøvemappen og relatere arbejderne til hinanden og til de faglige mål for studieområdet Du redegør sammenhængende for din evne til at kombinere og anvende viden og metoder fra forskellige fag i forbindelse med innovative processer og konkret problemløsning, til at overholde formelle krav til dokumentation, - gennem præsentationen af din prøvemappe, g kan i rimelig grad svare på uddybende spørgsmål. kan i rimelig grad svare på uddybende spørgsmål. Frederiksberg Tekniske Gymnasium

29 For at få 02 –tilstrækkkeligt!
Du kan i mindre grad begrunde udvælgelsen af de udvalgte arbejder i prøvemappen og relatere arbejderne til hinanden og til de faglige mål for studieområdet Du redegør noget usammenhængende for din evne til at kombinere og anvende viden og metoder fra forskellige fag i forbindelse med innovative processer og konkret problemløsning, til at overholde formelle krav til dokumentation, - gennem præsentationen af din prøvemappe, g kan i rimelig grad svare på uddybende spørgsmål. kan i mindre grad svare på uddybende spørgsmål. Frederiksberg Tekniske Gymnasium

30 Og så er der kun tilbage at sige:
Kom godt i mål! Frederiksberg Tekniske Gymnasium


Download ppt "Frederiksberg Tekniske Gymnasium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google