Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordflytning - områdeklassificering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordflytning - områdeklassificering"— Præsentationens transcript:

1 Jordflytning - områdeklassificering
Information maj 2008

2 Program Lovændringer Områdeklassificering Jordflytning
Kategorisering – prøveantal og analyser Pligter Eksempler Lidt andet

3 Definitioner Områdeklassificering Byzoner i hht. planlovens §34
Lettere forurenet Flade forurening/diffus forurening Kortlægning Regions opgave Konkret afgrænset eller kendt forurening Jordflytning i byzone + kortlagte grunde + vejareal Skal anmeldes Analyser

4 Definitioner Har miljøgodkendelse til at modtage jord Ingen anmeldelse
Jordflytning uden for byzone Ingen anmeldelse Ingen analyser Godkendt modtageranlæg Har miljøgodkendelse til at modtage jord Prøver En prøve er en blandeprøve af 5 stik Repræsentativ for jordpartiet Intakt jord Jord der er upåvirket Ved geologisk bedømmelse Ikke topjord fra landbrugs eller skovbrugsområder Det samme som råjord

5 Områdeklassificering
Formål: Styre jordhåndteringen og genanvendelse af lettere forurenet jord Målrette rådgivning om sundhedsrisikoen ved at bo og opholde sig i et lettere forurenet område

6 Baggrund og konsekvenser
Erfaring med diffus forurening Ændring af kvalitetskriterier Ændringer af kriterier for hvornår at en grund skal kortlægges som forurenet Konsekvens: Konsekvens at den offentlig indsats minimeres Allerede kortlagte grunde skal genvurderes Alle byområder er lettere forurenet = områdeklassificering At mere jord skal anmeldes og analyseres før flytning Man fandt ud af at bly og PAH lå tæt på baggrundsværdierne, når man fulgte de forebyggende kriterier (forebygge forurening og skader på miljøet). Derfor blev kvalitetskriterierne ændret ved en politisk beslutning. Iforb. Med kriterieændringerne ændrede man også jordforureningsloven, så niveauet for kortlægningen også blev forhøjet, og lettere forurenet ikke skal kortlægges. V2 grunde skal revurderes, hvilket medfører at færre kortlagte grunde Erfaringer viser diffus forurening kan stamme fra bl.a. røgemissioner, luftemissioner osv.

7 Områdeklassificering
Kilder til lettere forurenet jord Private boliger: boligopvarmning spredning fra f. ex. byggematerialer Trafik: udstødning fra biler mv. slitage på veje, biler, dæk Industri: spredning af støv og røg Opfyld / fyldjord / terrænregulering Kan områdeklassificeringen ændres ? ja, større samlede områder kan udtages eller medtages gennem regulativer Der er offentlighedsfaser ved ud- eller medtagning af områder

8 Kategorisering af jord
Ny kategorisering Den gamle kategorisering fra Nordjyllands amt kan ikke længere anvendes

9

10 Analyseparametre For vej/rabat jord samt områdeklassificerede arealer
Totalkulbrinter Cadmium (Cd) Kobber (Cu) Bly (Pb) Zink (Zn) Tjærestoffer / PAH Benz(a)pyren

11 Minimumsprøveantal ved jordflytning
Jord fra: Der udtages 1 prøve pr.: Kortlagt ejendom* 30 ton Områdeklassificeret område 120 ton Områdeklassificeret område med efterfølgende ren anvendelse Offentlig vej Offentlig vej med efterfølgende ren anvendelse Modtageanlæg *Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt.  

12 Anvendelse af jord Kategori 1 jord er ikke rent jord, begrænsninger f.eks.: Landbrugsjord (økologisk, §3, råstofgrave – generel forbud) Områder med drikkevandsindvinding for almene vandværker (særlig drikkevandsinteresse) Følsom arealanvendelse Kategori 2 jord er lettere forurenet jord Genanvendelsesprojekter (f.eks. en støjvold, eller et vejprojekt, §19) Godkendt modtageanlæg Kategori 3 jord er forurenet jord Visse genanvendelsesprojekter Visse godkendte modtageanlæg

13 §19-anlæg / Miljøgodkendte anlæg
Afsluttede projekter inden for max 2 år Jord fra samme projekt Miljøgodkendte anlæg Godkendt i hht til kap 5 i Miljøbeskyttelsesloven F.eks. AVV’s anlæg på Rønnovsdal Typisk længere varende projekter Større entreprenør pladser - over 4 containere / 30 m³

14 Jordflytning Nyt jordflytningsregulativ pr 1. maj 2008
Nyt skema til jordflytning Forventeligt digitalt anmeldesystem På sigt administrationsgebyr på jordflytningstilladelser

15 Sagsbehandling - Jordflytning
Flytningen må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen er modtaget Hvis der mangler oplysninger, må flytningen først foretages 2 uger efter de nye oplysninger er modtaget Jorden må flyttes umiddelbart hvis til godkendt modtage anlæg Hvis jordflytning på kortlagt grund Kommunen skal sende kopi af anmeldelse til Regionen Dog ikke nødvendig hvis jorden flyttes til godkendt modtageanlæg Hvis akut kan jorden flyttes straks Sprængt vandrør Ikke hvor man har ”glemt” anmeldelsen Skal anmeldes inden 3 hverdage Derfor – forvent ikke at der kan gives tilladelse til jordflytning samme dag som anmeldeskemaet er indsendt !

16 Anmelders pligter Skal opbevare anmeldelsen i 2 år
Anmelde jordflytning fra anmeldepligtige arealer på særligt skema Udlevere anmeldelse til transportøren Ajourføre anmeldeskemaet med nye oplysninger + ny dato Skal på forespørgsel forevise den senest ajourførte anmeldelse På sigt medsende aftale med grundejer hvis privat anvendelse (f.eks. landbrugsjord)

17 Transportørens pligter
Påføre navn, adresse, CVR-nummer på anmeldeskemaet Skal have et eksemplar anmeldeskemaet med under transporten Aflevere følgeseddel til modtageanlæg (eller evt. anden transportør) Skal fremvise følgeseddel / anmeldeskema ved forespørgsel

18 Infomateriale Udarbejdet i samarbejde med andre kommuner
Typer af pjecer: Børn og sundhed Til institutioner, dagsplejere og børnefamilier Havearbejde Til havefolket, gartnere o.lign Områdeklassificering Til grundejere, ejendomsmæglere, banker o.lign Jordflytning Entreprenører, rådgivere mv. Miniguide Hjemmeside


Download ppt "Jordflytning - områdeklassificering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google