Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Revision af social- og sundhedsuddannelsen 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Revision af social- og sundhedsuddannelsen 2012"— Præsentationens transcript:

1 Revision af social- og sundhedsuddannelsen 2012
For praktikvejledere i Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommune den 13. nov. 2012 v. Karen Therkildsen, PASS

2 Mål for revisionen Det primære mål med revisionen har været at sikre, at uddannelsen giver eleverne de kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet Der har været fokus på at styrke elevernes sundheds-faglige kompetencer og deres kompetencer i forhold til rehabilitering og sundhedsfremme Alle interessenter har bidraget (lang proces) Stor tilfredshed med resultatet Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

3 Baggrunden for revisionen

4 …pba. erhvervsmæssig udvikling og dermed ændrede (arbejdsmarkeds)forhold i sundhedssektoren – både inden for det somatiske og psykiatriske område FX: Ny sygehusstruktur Kortere indlæggelsestider Mere ambulant virksomhed Flere behandlingsopgaver i kommunerne Flere borgere med komplekse behov for pleje Flere kronikere Øgede krav til samarbejde over sektorgrænser Velfærdsteknologiens indtog Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

5 Demografi Hver 4. dansker vil i 2013 være +65 år
Frem til 2050 vil andelen af +75 årige stige markant Alderssammensætningen indebærer behov for øget pleje og behandlingsaktivitet i hele sundhedsvæsnet Samtidig falder andelen af erhvervsaktive Den offentlige sektor kan forvente at stå overfor betydelige rekrutterings udfordringer

6 Demografi 2

7 Flere kronikere Andele af borgere m. kroniske lidelser er stigende – kræver vedvarende opfølgning og støtte i mestring af at leve med sygdommen Andelen af borgere med livsstils relaterede sygdomme stiger Andelen af ældre borgere med demens stiger

8 Flere kronikere Forekomst af de 5 mest udbredte kroniske sygdomme i befolkningen i 2011

9 Øget pres på økonomien Udgifter til indlæggelser af ældre medicinske patienter,

10 Økonomi 2 Sundhedsudgifter pr. indbygger fordelt på aldersgrupper.

11 Fokus for revision Kvalitet i opgavevaretagelsen Tværgående og tværfaglig indsats Inddragelse af borgere og pårørende Rehabiliterende indsats Centralisering og specialisering Øgede krav til faglig kompetence

12 Den reviderede social- og sundhedsuddannelse

13 EUD Lovkomplekset og ansvar for ændringer
Udarbejde i samarbejde mellem MBU og PASS. MBU godkender og udsteder bekendtgørelsen Hoved- Bekendtgørelse Bek. om uddannelser i den erhvervsfaglige indgang: Sundhed, Omsorg og Pædagogik ”Indgangsbekendtgørelse” (med bilag) Udarbejdes af PASS og PASS udsteder UO Uddannelsesordninger for hver enkelt uddannelse i indgangen Hovedbek og bekendtgørelse for indgangen har lige status. I indgangsbek. er særlig adgang til fx sosu beskrevet. Indgangsbekendtgørelse med bilag over indgangens uddannelser Der ud over er der to andre bekendtgørelser, der gælder for os: 1.Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i EUD. Nr /07/2007 2. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i EUD Nr /06/2007 Udarbejdes af skole i samarbejde med LUU og offentliggøres på skolernes hjemmesider Lokale undervisningsplaner Rammer fremgår af hovedbekendtgørelsen 1514 af 15/12/2010 kap. 6 §§ 40,41

14 Hvad bliver forandret? Det der IKKE er forandret:
Varigheden af uddannelsen Strukturen af uddannelsen Adgangen til uddannelsen Grundfag Det der ER forandret: Kompetenceområderne, kompetencemål, praktikmål og mål for områdefagene er blevet ajourført Områdefagene får nye navne og varighed Nye valgfri specialefag Grundforløbet blevet mere præcist Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

15 Kompetenceområderne Eleverne skal opnå viden og færdigheder inden for:
Borgerrettet og patientrettet sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Det social- og sundhedsfaglige myndighedsområde Personlig og praktisk hjælp og støtte til egenomsorg Professionel omsorg, pleje og sygepleje Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Kommunikation, dokumentation, vejledning og instruktion Koordinering, administration og styring Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

16 Kompetencemål Kompetencemål for hovedforløb er revideret
Mål 1 – 12 gælder for social- og sundhedshjælper Mål 13 – 24 gælder for social- og sundhedsassistent Kompetencemål er grundlag for afsluttende prøve. Fag på skolen med selvstændig prøve Praktikmål med praktikerklæringer Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

17 Områdefag, trin1 Social- og sundhedssektoren, 2 uger
Pleje og dokumentation, 5 uger Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, 3,5 uger Psykologi og kommunikation, 2,5 uger Arbejdsmiljø og ergonomi, 1 uge Grundfag uændret Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

18 Områdefag trin 2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 3 uger Sygepleje, 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi, 4 uger Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi, 3 uger Forebyggelse og rehabilitering, 3 uger Sundhedspædagogik og kommunikation, 3 uger Grundfag uændret Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

19 Valgfri specialefag Trin 1 Borgere med psykisk sygdom Palliation 1
Demens 1 Rehabilitering 1 Velfærdsteknologi 1 Trin 2 Den opererede borger Palliation 2 Demens 2 Rehabilitering 2 Velfærdsteknologi 2 Organisation og ledelse Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

20 Nye praktikmål Stadig vejledende standpunktsbedømmelse for 1. praktik på trin 1 På trin 2 skal hver praktikperiode stadig bestås hver for sig. Tydeligere skelnen mellem opgaver inden for sundhedsloven og lov om social service. Overordnede ændringer af praktikmål: Flere mål er et udtryk for præciseringer Trin 1: 9 til 19 og Trin 2: 15 til 16 Mere målbare mål Tydeligere niveaustigning mellem trin 1 og trin 2 Nye mål der matcher kompetencebehovene Gamle mål er omskrevet Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

21 Eksempel på sammenhæng trin 1:
Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagslivet og rehabilitering Fx kompetencemål 3. Eleven kan udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgerenes evne til egenomsorg Fx kompetencemål 5. Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. Fx kompetencemål 10. Eleven kan understøtte borgeren i sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret. Praktikmål: 10/trin 1. Eleven kan under hensyntagen til borgernes selvbestemmelsesret arbejde rehabiliterende herunder motivere borgeren til egenomsorg med henblik på at bevare trivsel og praktiske funktionsevner i hverdagen i videst mulig omfang. Områdefag: Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats - inklusive fagets mål. Grundfag: som støtte Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

22 Hvad er det nye i praktikken?
De personlige kompetencer: Eleven skal under uddannelsen udvikle en erhvervsfaglig kompetence, som betyder, at viden og færdigheder omsættes til en kompetence, der er farvet af elevens personlighed Tilgang til patienten og borgeren: støtte til egenomsorg, ikke gøre alt for patienten/borgeren Fokus på udvalgte sygdomme og plejeområder: konkretiseret for at sikre minimum Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

23 Hvad er det nye (2) Styrkelse af faglig professionalitet og systemforståelse - stigende kvalitetskrav til fagperson og autoriseret person - delegationsbegrebet står centralt - kender sin rolle i det samlede sundhedsvæsen - kan sit fagsprog Servicelov og sundhedslov skelner mellem pleje og sygepleje - sosu-hjælpere har fokus på serviceloven (pleje) - sosu-assistenter har fokus på både serviceloven og sundhedsloven (grundlæggende sygepleje) Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

24 Hvad er det nye (3) Dokumentation
- Eleverne skal tænke dokumentation som en naturlig del af deres opgaver Kunne fagsprog og bruge arbejdsstedets dokumentationssystemer Hvad og hvordan og hvad er logikken i systemet? Sundhedspædagogik og rehabilitering at skabe fysisk, psykisk og social udvikling eller vedligehold af færdigheder følge (trin 1) og udfærdige (trin 2) handleplaner Både somatiske og psykiatriske lidelser Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

25 Hvad er det nye (4) Styrkede kliniske kompetencer
sosu-hjælperen skal kunne reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand og handle/videregive sine observationer sosu-assistenten skal på baggrund af sine observationer kunne identificere og begrunde hvilke behov for sygepleje en patient/borger har og iværksætte handlinger Skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb (mål 8 og mål 5) Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012

26 God arbejdslyst Revisionen af social- og sundhedsuddannelsen 2012


Download ppt "Revision af social- og sundhedsuddannelsen 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google