Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Demografidebat Roslev 21. maj 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Demografidebat Roslev 21. maj 2013."— Præsentationens transcript:

1 Demografidebat Roslev 21. maj 2013

2 Brårup skole 796 elever kr. Rønbjerg afdelingen 58 elever kr. Dalgas afdelingen elever kr. ???????

3 Kvalitet for eleverne Livsduelige Fungerer fagligt som socialt
Udnytte den enkeltes potentiale Viden som kan bruges i det virkelige liv Godt samarbejde i distrikt 2

4 Kvalitet i undervisningen
Lærernes kompetencer Faglig sparring og fællesskaber Teamsamarbejde Specialpædagogisk ekspertise Samlæsning?? Differentiering

5 Brårup Forslag 1: Rønbjerg afdelingen flyttes til Ådalskolens Dalgas afdelingen. Fordele: • Større klassekvotienter på Ådalskolen. • Rønbjerg skole kan afvikles/sælges. • Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler. • Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde. • Mindre sammenlæsning. • Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid. Ulempe: • Transport udgifter.

6 Brårup Forslag 2: Rønbjerg afdelingen nedlægges og eleverne flyttes til enten Brårup skole eller Ådalskolen. Forældrene vælger selv – frit skolevalg. Fordele: • Rønbjerg skole kan afvikles/sælges. • Bedre udnyttelse af Ådalskolens lokaler. • Større muligheder for vidensdeling mellem lærerne, samt samarbejde. • Mindre sammenlæsning. • Besparelse af grundtildelingen, drift og ledelsestid. • Brårup skole får tidligere kendskab til eleverne, der kommer i overbygningen. Mulighed for den ”røde tråd”. Ulempe: • Transport udgifter. Ådalskolen vil have større gavn af eleverne fra Rønbjerg, end Brårup skole. Derfor anbefaler vi forslag nummer 1.

7 Brårup Forslag 3: Der bygges en ny skole med plads til ca elever i distrikt 2. Fordele: • Tidsvarende lokaler. • Mulighed for bygninger der er optimale i forhold til den nye reform – Heldagsskole. • Alle elever og personale på en skole. • En ledelse. • Besparelse på vedligehold af ældre bygninger. Ulemper: • Stor økonomisk udskrivning til en helt ny skole. • 3 tomme skoler, der skal sælges eller anvendes til andet formål. • Finde grunden til den nye skole. • Ingen tunnel under Sønder boulevard. • Transport udgifter. • Der vil gå lang tid, før man vil se besparelserne på området.

8 Brårup Forslag 4: Førskole
Kommende børn til 0. klasse starter på BFC efter årsskiftet i det år hvor de n skal starte i skole. Dagsprogram. Kl : Almindelig morgenpasning sammen med de øvrige børn. Kl (sluttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Pædagogiske/læringsorienterede aktiviteter både inde og ude. Kl (starttidspunkt afhænger af skoledagen længde): Børnene deltager i de normale aktiviteter på BFC. Formål. Bedre og ”blødere” overgang fra Børnehave til skole og SFO. Tidligere fokus og start på læringsmæssige og pædagogiske aktiviteter. Fordele: • Billigere normering i SFO fremfor Børnehave. • Lavere normering i Børnehaverne fordi børnene starter tidligere i SFO. Ulemper • Højere takst i SFO. • Evt. omgængere.

9 Ådalskolen 1) Skoledistrikt 2 og 6 ændres. Hvidbjerg Skole nedlægges og elever flyttes til Rønbjerg.: Fordele: • Børnenes børnehavegang og skolegang bliver tilknyttet ét distrikt – 2. • Ved at samle børnene støttes lokalområderne. Hvidbjerg og Rønbjerg benytter hinandens fritidstilbud og har et mindre samarbejde. • Den samlede gruppe af skolebørn stabiliseres på et fornuftigt niveau jf demografimateriale og virker som en langtidsholdbar løsning. ( elever pr årgang) • En bygningsmasse (Hvidbjerg skole vil kunne afvikles) • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed. • Ved udvidelse af Herningvej til motortrafikvej, vil Rønbjerg (Skive Kommune) øge attraktiviteten for at pendlere (potentielle børnefamilier) til Herning/ Holstebro vil bosætte sig i fx Rønbjerg/ Estvad. (dvs. øge skatteindtægt)

10 Ådalskolen Ulemper: Der vil være øgede skolebustransportudgifter.
Der kan være behov for en mindre om-/ eller tilbygning (sfo-facilitet) 1.1)Rønbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Hvidbjerg Børnehave. Fordele: Børnegruppen øges – mere stabilitet Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed Mulighed 1) flytte børnene i eksisterende børnehave i Hvidbjerg – god facilitet. Mulighed 2) flytte børnehaven i Hvidbjerg til nuværende skole i Hvidbjerg. Skolebygningen vil stadigvæk kunne benyttes af et aktivt lokalsamfund. (eftersom bygningen ikke behøves afviklet) Nuværende børnehave i Hvidbjerg kan måske bedre sælges dvs. mulig kommunal fortjeneste frem for udgift til nedrivning Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket.

11 Ådalskolen En bygningsmasse (Rønbjerg børnehave vil kunne afvikles).
Ulemper: • Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid. • Plads? • Etableringsomkostninger/ renoveringer. • Arbejdet om samarbejde indskolingen og børnehaven imellem bliver besværliggjort. 1.2) Hvidbjerg børnehave nedlægges og børnene flyttes til Rønbjerg Børnehave. Fordele: • Børnegruppen øges – mere stabilitet. • Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed. • Flytte børnene i eksisterende børnehave i Rønbjerg – god facilitet. • Børnegruppen i lokalområdet (Rønbjerg-Hvidbjerg) bliver samlet – lokalområdet styrket. • En bygningsmasse (Hvidbjerg børnehave vil kunne afvikles).

12 Ådalskolen Ulemper: • Børnefamilier (voksne og børn) får mere transporttid. • Plads? • Etableringsomkostninger/ renoveringer. • Ved at hele børnegruppen flyttes til Rønbjerg – bliver Hvidbjerg fuldstændig nedprioriteret. Fritidslivet vil få det vanskeligt ift deres virke i nuværende eksisterende kommunale bygninger.

13 Ådalskolen 2) Ådalskolens Rønbjergafdeling nedlægges. Eleverne flyttes til Dalgasafdelingen Fordele: • En større og samlet personalegruppe, hvilket giver større alsidighed, mere faglig sparring samt udvidede faglige kompetencer. • Lettere at opretholde specialvejlederfunktioner så som bibliotekar, Akt-vejleder, IT- vejleder, læsevejleder mm. • Flere og mere tilgængelige samarbejdsmuligheder ift. kulturelle og idrætstilbud, andre skoler mm., hvis tanken om helhedskolen gennemføres. • Flere elever, hvilket øger den enkelte elev muligheder for at indgå i forskellige sociale sammenhænge. • Økonomiske besparelser, da der kun vil være en bygningsmasse, en SFO mm. • Ådalskolen vil kunne beholde de tosprogede elever i distriktet. De elever der i dag sendes til andre skoler pga. 30 % -reglen. Ulemper: • Rønbjerg afdelingens særdeles gode muligheder for at drive udeskole i kraft af dens placering ved skov, hede og sø går tabt. • Afdelingens end dog rigtig gode erfaringer med integration af elever med særlige behov mistes. • Rønbjerg mister en tryg og populær skole, der også fungerer som landsbyens samlingspunkt. Dette strider mod den kommunale prioritering med landsbyudviklingen i Rønbjerg. • Tallene i demografimaterialet viser at flere årgange på en samlet skole i Dalgas vil ligge lige omkring 30 elever, og dermed årgange med to små klasser. • Rønbjergeleverne får længere til skole og bliver afhængige af bustransport.

14 Ådalskolen 3) Nedlægge alle skoler i distrikt 2 Fordele:
• Byg én stor skole til alle børn. • Flere elever og personale. • 3 bygninger kan afvikles. Ulemper: • Anlægsudgifter. • Øget transport med skolebus

15 Ådalskolen 4) Skovbrynet nedlægges. Elevgruppen flyttes til Dalgas Alle 22. Fordele: • Transportudgifter (Taxa) kan minimeres kraftigt. • Handicapområdet (6-18 år) samles ét sted. • Ekspertise på området samles. Personalegruppen øges – mere stabilitet/ fleksibilitet og faglighed. • I oplægget til ny folkeskolelov ønskes større samarbejde mellem pædagoger og lærer • Ved nedgang i børnetallet i Oasen eller klubben vil personalet lettere kunne glide over i en anden afdeling eller få deres timer fordelt på de to afdelinger. • Der kan spares en afdelingsleder. • Vi har den nødvendige bygningsmasse ledig, og der skal kun bruges få ressourcer til indretning. • Skovbrynet sælges og drift udgiften spares • Det bliver nemmere at samarbejde pædagoger og lærere imellem • Der er fordel ved denne placering ift. faciliteter som STU, Kulturcenteret mv. er i nærheden Ulemper: • Børnene oplever kun én fysisk ramme i deres skolealder frem til de er fyldt 18 år. • Normalområdet går pt til 6. klassetrin – de unge handicappede kan kun spejle sig i børn, som er meget yngre/ mindre end dem selv.

16 Ådalskolen 5) Fælles ledelse for skoler i lokalområde 2 Fordele:
• Der kan spares en skoleleder • Samle administrationen Ulemper: • Der skal ansættes en afdelingsleder • Stor afstand til øverste leder • Går væk fra modellen i kommuner der har prøvet. • Kommunikationen/ samarbejdet mellem leder og medarbejdere vanskeliggøres • Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed

17 Ådalskolen 6) En skole med flere bygninger Fordele:
• Der spares en skoleleder • klasser samles et sted • 7. – klasser samles et sted. • Lærerne bliver specialiseret inden for deres område. Større faglighed. • Udnyttelse af fysiske rammer Ulemper: • Ansættelse af afdelingsleder • Transport for mange • Personalet kan blive faslåst • Der bliver kun ét skoletilbud i området og dermed ingen valgmulighed


Download ppt "Demografidebat Roslev 21. maj 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google