Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Identifikation af spild

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Identifikation af spild"— Præsentationens transcript:

1 Identifikation af spild
- En introduktion til brugen af waste identification tool

2 Rapporterede utilsigtede hændelser i 2010 fordelt på SAC score
I perioden 1. januar til 31. december 2010 blev der rapporteret analyserede rapporter om utilsigtede hændelser fra regioner, kommuner og private sygehuse. Hændelserne fordeler sig på SAC score vist på denne slide. Hvor fokus ofte – og af naturlige årsager, er på de 1,4% der udgør score 3 hændelser, så ligger der mange oplysninger om flowforstyrrelser, infektioner mv. gemt i alle score 1 hændelserne. Man kan derfor ved at læse om de utilsigtede hændelser bl.a. blive inspireret til arbejdet med at reducere det ekstra arbejde og dermed spild som hændelserne medfører. Ref.: Dansk Patientsikkerhedsdatabase, Årsrapport 2010

3 Forlænget indlæggelse
“Uheldigvis kom jeg til at klippe A-kanylen over.” For det første skulle jeg standse blødning fra arteria radialis og indrager vagthavende anæstesilæge og vagthavende Karkirurg. Patienten blev til observation natten over på vores afdeling. Der er gjort forskelligt for at sikre sig at pulsen og blodstromning forsat bevares. Der var ikke noget tegn på nogle symptomer i den forkerte retning, udovre at det hele har brugt masse tid og ressourcer for observerer og forklarer det hele ,overfor vores patient og hans familie. Denne slide viser et eksempel på en score 1 hændelse som har medført ekstraarbejde og dermed spild

4 Aflyst operation “Operation booket til leje 7, man finder hurtigt ud af den skal være laparoskopisk. (…) klinikchef ringer senere ned og siger det skal være en åben operation. Efter patient kommer på lejet og der bliver spurgt ud, bliver vi bevidst om at hun ikke er informeret om valget mellem åben og lukket operation. (…)” Pt. blev aflyst og fik en ny “fiktiv” tid til næste dag. Det viser denne slide også. Her er det en patient hvor det opdages at vedkommende ikke er informeret om valget mellem åben og lukket operation, hvorfor operationstiden aflyses. Listen er meget lang og denne type hændelser er ikke sjældne. Tanken er derfor at vi ved at fjerne en del af det spild der dagligt genereres kan øge patientsikkerheden.

5 Sundhedsomkostninger i % af BNP
Vi kan ikke basere den fremtidige drift på at sundhedsvæsnet tilføres markante ekstra bevillinger i de kommende år. Dels fordi der er en økonomisk krise og dels fordi sundhedsvæsnet allerede står for en stor del af det offentlige forbrug. Den stigende tendens der har været siden år 2000 kan ikke fortsætte. Behovet for sundhedsydelser står dog ikke i stampe og det er derfor interessant at se om det er muligt at få flere ydelser ud af de samme penge – og den mulighed er der hvis vi kan komme noget af det spild og ekstra arbejde til livs som findes alle steder. Ref.: OECD Health Data 2011.

6 1 2 3 4 5 Kvalitetsinitiativer Besparelser Forbedrer kvalitet
Spørgsmålet er derfor om man kan forestille sig at man kan kombinere kvalitetsinitiativer og besparelser og finde løsninger der både kan forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne? Det er her waste identification tool’et kommer i spil, fordi det kan hjælpe med at identificere indsatsområder, der ligger i fællesmængden mellem kvalitetsinitiativer og besparelser. Eksempler på 3’ere er fx reduktion af tryksår og reduktion i antallet af sygehuserhvevede infektioner. Forbedrer kvalitet Reducerer omkostninger Koster mere Omkostnings neutral Kvalitets- neutralt Forringer kvaliteten

7 Waste Identification Tool (1)
Udviklet af IHI og Health Foundation Oversat og tilpasset af Region Hovedstadens Enhed for Patientsikkerhed og Rigshospitalet Testet på Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Regionshospitalet i Horsens Foregår ved udfyldelse af papirskemaer ”Gratis” Skemaerne kan hentes på Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside. Det er gratis at bruge værktøjet forstået sådan at der ikke skal betales en afgift for brugen. Sygehuset skal dog bruge nogle arbejdstimer på brugen af værktøjet så helt gratis er det jo ikke. Erfaringen siger at det tager ca. 60 minutter at gennemgå et almindeligt sengeafsnit.

8 Waste Identification Tool (2)
Værktøjet kan ses som et screeningsredskab til at udvælge fokusområder Kan identificere uhensigtsmæssig brug af senge og ambulatorietider Fortæller om spild set fra klinikernes synspunkt Sidste punkt er meget vigtigt. Udgangspunktet er at besparelser ofte udmøntes med afsæt i kontoplanen – dvs. én eller anden form for grønthøster besparelser. Dette værktøj giver mulighed for at identificere områder med spild, og kan derfor medvirke til at kvalificere hvor besparelserne placeres. På sengeafsnittene er der i denne sammenhæng tale om spild hvis patienten har fået forlænget sin indlæggelse med mindst én dag. På ambulatorierne er der i denne sammenhæng tale om spild hvis ambulatorietiden ikke kunne anvendes hensigtsmæssigt. Når man udfylder skemaet er det afdelingen der træffer den endelige beslutning om hvorvidt der har været tale om forlængelse af indlæggelsen eller vurderingen af om ambulatorietiden blev brugt hensigtsmæssigt.

9 Skemaerne ser således ud og de skal printes i A3 størrelse for at det er muligt at læse og skrive i skemaet.

10 Kategorier - sengeafsnit
Fx Seng ubemandet, tom Seng anvendt uhensigtsmæssigt Infektion 48 timer efter indlæggelse Fejl i medicinering Flowforsinkelse i forløbet Klinisk forsinkelse i forløbet Når man udfylder skemaet stilles man spørgsmål inden for disse kategorier. Hvis der er fx er tale om at en patient har fået en infektion 48 timer efter indlæggelsen sættes der et kryds i feltet ud for dette. Til sidst foretages en samlet vurdering af om de spild-markeringer der er foretaget har betydet at indlæggelsen blev forlænget med én eller flere dage. Kun når det er tilfældet eller hvis sengen stod tom, sættes der til sidst kryds i ”JA”-kolonnen yderste til højre på skemaet, ellers sættes kryds i ”NEJ”-kolonnen.

11 Skemaet til brug i ambulatorierne er opbygget efter tilsvarende logik.

12 Kategorier - ambulatorier
Fx Koordinationsbesøg Kunne være tilset af egen læge Patienten udeblev Tiden kunne ikke anvendes fordi der manglede prøvesvar, tolk, … Patienten aflyste så sent at det ikke var muligt at finde en ny patient Henvisningen var ikke fyldestgørende På samme måde som med skemaet til sengeafsnit, stilles man en række spørgsmål som man krydse af. Til sidst er det afdelingen der vurderer om der er tale om et besøg som ikke kunne anvendes hensigtsmæssigt.

13 Hvem er med til at udfylde skemaerne?
Sengeafsnit Afdelingssygeplejerske, afdelingslæge eller overlæge der kender patienterne, evt. frontlinje personale, økonomi/plan, ledelse samt ekstern Ambulatorier Læge/sygeplejerske der har ambulatoriet, økonomi/plan, ledelse samt ekstern Fra afdelingen er det vigtigt at det personale der er med kender patienterne. Derfor har det været godt at have afdelingssygeplejersken og en afdelingslæge med. Derudover har der i forbindelse med testen af værktøjet været meget gode erfaringer med at have både en sygehusdirektør med samt en ekstern person der kan stille nogle af de mere opklarende spørgsmål. I forbindelse med udfyldelsen af skemaet er der en række spørgsmål der kan kvalificere afkrydsningerne. Nedenfor er angivet et udvalg: Hvad venter patienten på? Hvilken dag blev patienten indlagt – og kunne patienten have ventet til dagen efter? (Fx elektive indlæggelser) Hvornår skal patienten udskrives og kunne patienten være udskrevet tidligere? Behøvede patienten at være indlagt eller kunne patienten have været derhjemme og så bare være kommet til undersøgelserne? Kunne undersøgelserne være tilrettelagt så det hele var klaret på én dag?

14 Tidspunkt på dagen og udstrækning
Forskellige tidspunkter kan give forskellige resultater Sengeafsnit Ambulatorier Gennemgangen på et sengeafsnit vil altid være et punktnedslag. Dvs. gør man det kl. 10:00 får man måske et andet resultat end hvis man gør det kl. 13:00, gør man det mandag får man måske et andet resultat end hvis gennemgangen var foretaget en onsdag. Resultatet skal derfor tages som en indikation på omfanget af spildmarkeringer og spild, og inspiration til mere dybdegående analyser. Resultatet kan derfor ikke bruges til en generalisering. Ambulatorieskemaerne udfyldes med fordel umiddelbart efter ambulatoriet er lukket. På det tidspunkt har læge eller sygeplejerske frisk i erindring hvordan dagen er forløbet. Her gælder det også at der kan være stor forskel mellem de enkelte dage.

15 Hvad har det vist på sengeafsnittene?
”Spild” på alle afsnit – ikke alt kan undgås Mindre spild jo flere pakkeforløb der anvendes Internt og i samarbejde med andre afdelinger Frugtbare diskussioner – fx ventetid på stuegang

16

17 Fordeling af spildmarkeringer på årsager

18 Hvad har det vist i ambulatorierne?
Testfase Meget stor forskel mellem afdelinger Interne processer forud for dagsprogram ”Tomme” tider, patienter udebliver, manglende intern koordinering

19

20 Fordeling af spildmarkeringer på årsager

21 Samlet vurdering Værdifuldt redskab der kan identificere spild
Både internt i afd. og i tværgående processer Enkelt i brug og begrænset ressourceforbrug Kan kvalificere dialogen med afdelingerne Vigtigt der udarbejdes en opsamling


Download ppt "Identifikation af spild"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google