Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelse i praksis Intro til projekt, eksamen samt fagets indhold

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelse i praksis Intro til projekt, eksamen samt fagets indhold"— Præsentationens transcript:

1 Ledelse i praksis Intro til projekt, eksamen samt fagets indhold
v/ Anja Gammelgaard Petersen

2 Hvad betyder erhvervscase
En sammenfatning, oversigt eller kort form af noget længere. Det kan også være et oplæg til en større opgave med disposition og emneafgrænsning

3 Hvad er meningen? Undersøge et fagligt relevant problem vha.
Praksis Faglige begreber Teorier Færdigheder Fag = værktøjskasse Din opgave = at vælge og anvende de relevante værktøjer

4 Formelle krav

5 Formelle krav til opgavers forside
1. Retning og fagets navn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejleders navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt 8. Antal tegn inklusivt mellemrum (figurer tæller for ét tegn) Opgaven skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Kan dog i særlige tilfælde, ifølge aftale med vejleder/uddannelsesinstitution skrives på engelsk. Aflevering af skriftlige opgaver Opgaver skal afleveres efter aftale med studiestedet

6 Erhvervscase skal indeholde følgende elementer
Indledning/hovedemne En kort beskrivelse af situationen og af virksomheden En meget kort beskrivelse af dig – eks. Jeg er afdelingschef i produktionen og har været i nuværende job i 2 år. Jeg har 7 medarbejdere der referer til mig. Jeg referer til produktionschefen. Problem stilling Det der gjorde, at jeg valgte denne case er………. Problemformulering Hvordan kan jeg som leder bidrage til, at ………… Metode/teorivalg Her nævnes primært de vigtigste teorier, du planlægger at bruge i dine analyser og begrundelsen for den valgte teorier. Under punktet bør du også nævne, hvilken dataindsamling du planlægger og hvordan data skal analyseres og her kan kritiske overvejelser indgå (til eksamen uddybes hvorfor de er anvendt – eller hvilken værdi de har tilført opgaven) Litteraturliste Figurer eller andet relevant materiale kan evt. vedlægges som bilag i begrænset omfang

7 Hvad får du point for - hvad bidrager til den gode opgave

8 Hvad får du point for? Problemformulering
Gennemarbejdet Præcis Velafgrænset Anvendelse af teorier/modeller til analysen Velovervejet Kritisk Selvstændig Metodisk

9 Hvad får du point for? Kreativ og solid analyse af relevante forhold
Den røde tråd Sammenhæng mellem rapportens dele Kritisk stillingtagen Godt sprog (10%)

10 Hvad skal du undgå? Undgå At være for beskrivende
At være for overfladisk At være for vag og uklar i dine formuleringer En løs og usammenhængende struktur Stavefejl, slåfejl, tegnsætningsfejl osv.

11 Hvordan gør jeg så og hvad er hvad?
Tænk målrettet

12 Hvordan kommer jeg i gang?
Emnevalg: Det gode emne Kan engagere Giver mulighed for præcis problemformulering Er konkret Er aktuelt Kan bearbejdes med litteratur Er ikke tidligere blevet skrevet om ud fra den synsvinkel Giver mulighed for at argumentere for og imod Hvad undrer dig?

13 Det er ofte en god ide at komme tidligt i gang med idefasen!
Psykologisk effekt ved at nedskrive tanker og ideer om emnet Opgaver hvor skrivearbejdet først er begyndt efter længere tidslæsning, er ofte mere refererende end opgaver hvor skrivearbejdet startede før den egentlige læsning - Selvfølgelig er det ikke en gylden regel!

14 Problemstilling Dit emne er det, du vil skrive om
Dit problem er et område af emnet, du ønsker at undersøge nærmere Din begrundelse for din undersøgelse er, hvorfor du vil vide noget om det udvalgte område fagligt set. = Fokus plus motivation

15 Problemformulering Hvilke spørgsmål vil rapporten give svar på. Et eller flere spørgsmål Skal være åbne spørgsmål gerne starte med hvordan eller hvad Fokus på det man vil beskæftige sig med Er styrende for resten af opgaven

16 Krav til problemformulering
Må ikke lukke om sig selv? ja/nej/ved ikke Ofte er hvordan og hvad gode ord at bruge! Ikke for åben men være klart formuleret

17 Eksempler på problemformuleringer
 Værdibaseret ledelse og kommunikation Med udgangspunkt i en analyse af implementeringen af værdibaseret ledelse vil jeg finde en løsning på, - hvordan man kan kommunikere værdierne ud i organisationen og dermed få størst udbytte af ledelsesværktøjet? Storytelling Hvordan bruger xxx storytelling, og hvordan påvirker det deres image? Kommunikation og kultur på en multikulturel arbejdsplads Hvilke kommunikationsformer skal anvendes over for de mange forskellige medarbejdere, vi har ansat? & Hvordan skaber jeg forståelse for den kultur, der er på en gård med ansatte med meget forskellig baggrund?

18 Hvad er metode Planmæssig fremgangsmåde: Systematisk måde at indsamle og bearbejde data på” (Gyldendal Psykologisk pædagogisk ordbog 1997) Mere udførligt er en ’metode’ en formuleret fremgangsmåde struktureret i faser og begrundet og dokumenteret i hele forløbet. Hvordan anvendes teorien og indsamlet data.

19 Eksamen Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i erhvervscase
Ny karakterskala 20-25 minutter Censor Ingen forberedelse

20 Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase
Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination og heri også erhvervscasen Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin Erhvervscase Den studerende fortæller hvordan problemstilling via problemformuleringen skal løses og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis I den mundtlige prøve fortæller du din opgave i skrevet for at skrive den Se udprint fra bilag til studieordning, s. 11

21 Skriv godt – tre grundregler
Skriv kort Skriv enkelt Skriv personligt/aktivt Minus fyldord Minus overflødige sætninger Giv læseren en pause (korte sætninger) Pas på med fagsprog Tænk i hvad modtageren ved

22 Metode litteratur Det kan anbefales at købe:
Hvem spiser boller i karry? - En introduktion til samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis Henriette Lungholt og Paul Metelmann, COK, ISBN:   Metode og Projektskrivning - en introduktion Thomas Harboe, Samfundslitteratur, ISBN: Spørg Hvorfor - sådan skaber du meningsfulde kvalitative undersøgelser for kunder og brugere Louise Harder Fischer og Ida Borch, Nyt Teknisk Forlag, ISBN:

23 Prioritering af tid og uddelegering af opgaver

24 Prioritering af opgaver
Haster Haster ikke I Kriser Presserende problemer Projekter med tidsfrister, møder forberedelse II Forberedelser Forebyggelse Værdiafklaring Planlægning Opbygge personlige relationer Styrkelser III Afbrydelser, nogle telefoner En del mail, nogle rapporter Mange møder Mange umiddelbare presserende sager Mange populære aktiviteter IV Trivialiteter, beskæftigelsesterapi Junk mail Nogle telefonopkald Tidsfordriv, tidsrøvere ”flugt” - aktiviteter Vigtigt Ikke vigtigt

25 Prioritering af opgaver
Haster Haster ikke I II III IV Vigtigt Ikke vigtigt

26 Prioritering af opgaver

27 Opgave i prioritering af tid og uddelegering
Opdele mine opgaver i instrumentelle, emotionelle og repræsentative (Anne Lundquist) Hvordan vægter jeg opgaver i instrumentelle (management og indrestyring) i forhold til emotionelle (leadership og ydrestyring) Analyser om jeg prioriterer min din tid rigtig – er der balance set i relation til hvad jeg er sat i verden for - min opgave/funktion som leder Hvad vil jeg gerne ændre Hvad kan jeg konkret gøre Hvad kan og bør jeg uddelegere I relation til om du bør prioritere anderledes, er der så opgaver du bør og kan uddelegere Er opgaven relevant at uddelegere fra medarbejderens synspunkt Inddrag her din rolleblomst og Adizes testen – hvor er mine kompetencer og hvad er jeg bedst til Hvad går jeg hjem og gør nu? Hvad er udfordringerne? Hvad kan jeg gøre for at mindske udfordringerne Præsenter i plenum hvad jeg vil gå hjem og gøre, hvad der kan være af udfordringer og hvad jeg vil gøre ved dem.

28 Fokus på forandringen? Hvad går jeg hjem og gør nu?
Hvad er udfordringerne? Hvad kan jeg gøre for at mindske udfordringerne?

29 Lederkarakteristik

30 Overblik Elementer i en lederkarakteristik
Hovedområde Element Teori Lederens syn på medarbejderne Hvilket menneskesyn? McGregors X/Y teori Lederen som person Hvilke roller spilles? Hvordan er lederens personlighed? Hvilken form for ledelse? Adizes lederrolleteori Jungs personlighedstyper Lewins ledelsesformer Lederens adfærd som leder Hvilket ledelsesmæssigt fokus? Hvilken lederstil? Hvilket omfang af følelsesmæssig intelligens? Anvendelse af situationsbestemt ledelse Anvendelse af medarbejdertilpasset ledelse Blake & Moutons ledelsesgitter Jack Bobos lederstile Daniel Golemans sociale og følelsesmæssige intelligens Tannenbaum & Schmidts situationsbestemte ledelse Hersey & Blanchards medarbejdertilpassede ledelse (situationsbestemt ledelse) S 68

31 Lederens syn på medarbejderne
McGregors X/Y teori Lederen med X- syn bygger på manglende tillid til medarbejderne, og vil søge at kontrollere så meget som muligt. Tror ikke, at medarbejderne af egen fri vilje er motiveret til at arbejde og tage et selvstændigt initiativ. Lederen med Y- syn har stor tillid til sine medarbejdere. Bygger på antagelse om, at de kan og vil gøre en indsats, hvis arbejdsopgaven og rammerne omkring arbejdet er i orden.

32 McGregor: Lederens menneskesyn
McGregors X- og Y-syn Indsæt figur 4.2

33 McGregor: Lederens menneskesyn

34

35 Lewin’s ledelsesformer
Beskrivelse Autoritær Lederen Fastsætter mål og arbejdsform Giver kun den strengt nødvendige information (operativ) Udsteder ordrer Bygger sin autoritet på magt (straf og belønning) Demokratisk Involverer i videst muligt omfang medarbejderne ved fastsættelse af mål og tildeling af ressourcer Giver såvel nødvendig (operativ) som mere generel information Baserer primært sin autoritet på viden og kundskaber Laissez-faire Ledere Begrænser sin aktivitet til at præsentere opgaven Forholder sig så passivt som muligt og holder sig i baggrunden

36

37 Refleksion Lewin’s ledelsesformer
I hvilke situationer kan det være hensigtsmæssigt at anvende Den autoritære ledelsesform Den demokratiske ledelsesform Laissez-faire ledelse

38 Lederens adfærd som leder

39

40

41

42 Personligt Socialt

43

44 Hersey & Blanchard’s SL2

45 Øvelse i situationsbestemt ledelse

46 Motivationsteorier

47

48

49 Hvad motiverer dig Hvad er motiverende for dig?
Hvad forhindrer din motivation? Hvad er grundlæggende forudsætninger for, at du kan motiveres? Hvilke inspirationskilder gør du brug af?

50 Film om motivation

51

52 Så går det løs i morgen! HUSK tøj til udendørs


Download ppt "Ledelse i praksis Intro til projekt, eksamen samt fagets indhold"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google