Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KULTUREN OMKRING “VIRKSOMHEDSTURNÉEN”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KULTUREN OMKRING “VIRKSOMHEDSTURNÉEN”"— Præsentationens transcript:

1 KULTUREN OMKRING “VIRKSOMHEDSTURNÉEN”
Studieordningen: Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af uddannelse og læringsbaserede forandringsprocesser i interkulturelt perspektiv. • Designe uddannelse og læringsbaserede forandringsforløb under indtænkning af kulturelle aspekters betydning herfor. • Analysere og vurdere uddannelsesforløb og læringsbaserede forandringsforløb med henblik på at afdække det kulturelle aspekts betydning. 25. Juni 2008 KULTUREN OMKRING “VIRKSOMHEDSTURNÉEN” Jamen, velkommen til – her efter pausen. Jeg vil starte ud med et kvarters oplæg og derefter et kvartes diskussion. Jeg vil starte med at ridse mit problemfelt op, min empiri indsamling, min påstand og konklusion således at vi lige får dannet os et fælles fodslag. Dernæst vil jeg så bevæge mig ud i læringen i en multikulturel kontekst. Altså, hvor jeg kommer med mit bud på hvordan man ellers kunne have grebet denne virksomhedsturné an, hvilket jeg håber leder frem til en spændende diskussion. Ja, men så vil jeg gå i gang. Min artikel hedder ….Kulturen omkring ”virksomhedsturnéen” – med lup på mangfoldighedsledelse i integrationsindsatsen. Og nu vil jeg komme mere ind på hvad denne virksomhedsturné er for noget. med lup på mangfoldighedsledelse i integrationsindsatsen. Af Astrid Kilt

2 VIRKSOMHEDSTURNÉEN KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008
MIFI NIRÀS Konsulent firma, underleverandør til NIRÀS. Jobcentrene Foreningen for Nydanskere KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Ministeriet for Integration, Flygtninge og Indvandre satte i mio af til en mangfoldighedsprogram, der hedder ”Arbejdsplads til nye danskere” og løber frem til Programmet består af 10 initiativer, hvor VT så er et af dem. Se næste slide med formålet… jeg kommer lige tilbage til dette landkort…. Tilbage til landkortet…….Konsulenthuset NIRÀS og Foreningen for nydanskere står som projektledere for turnéen og har sammen udarbejdet en standard værktøjskasse bestående af nogle slides som gennemgås på virksomhedsbesøgene af 1 times varighed. Virksomhedsturnéen startede ud i 2007 med 1000 virksomhedsbesøg og da man synes at det fungerede godt er man her i 2008 forsat med 350 nye besøg. Besøgene bliver udført af andre privatejet konsulentfirmer som NIRAS har ansat. I sidste runde var det 3 firmaer, jylland, fyn og sjælland hvor jeg så har fulgt den samme konsulent der laver besøgene i Jylland. Jeg oplevede at jobcentrene spiller en rolle, da de står anført på slidsne i værktøjskassen og i øvrigt har det daglige kendskab til emnet. Men dette vil jeg komme ind på senere.

3 FORMÅLET er, at “flere virksomheder skal blive bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i at ansætte nydanskere og lede mangfoldige medarbejdergrupper, som både kan og vil løse de opgaver der ligger og venter” ( er, at ”give små og mellemstore virksomheder kendskab til samt overblik over konkrete metoder og værktøjer til at rekruttere og fastholde nydanske medarbejdere samt at omsætte mangfoldighedsarbejdet i den daglige ledelse” (projeksbeskrivelse, 2) MANGFOLDIGHEDS- PROGRAMMET VIRKSOMHEDSTURNÉEN KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Det overordnede formål, altså formålet med hele mangfoldighedsprogrammet er: ……. Og virksomhedsturnéens formål er……

4 EMPIRI KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008
Interviews Den daglige projektleder på VT, der arbejder for NIRÀS. Formidler af VT. 3 jobkonsulenter fra Jobcenter A i Region Nordjylland. Teamleder fra Jobcenter A i Region Nordjylland. Observation Formidling af VT’s værktøjskasse på Jobcenter A i Region Nordjylland. Formidling af VT’s værktøjskasse på Jobcenter B i Region Nordjylland. Formidling af VT’s værktøjskasse på privatejet virksomhed i Region Nordjylland. KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Men altså bestod min empiri af 4 interviews, som var…… og 3 observationer som var…..

5 AT DER IKKE ER EN FÆLLES KULTUR OMKRING VT
KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 MIN PÅSTAND Det jeg oplevede gennem min empiri indsamling var at der ikke var nogen fælles kultur omkring VT og derfor var dette mit omdrejningspunkt for artiklen. AT DER IKKE ER EN FÆLLES KULTUR OMKRING VT

6 At der ikke er en fælles kultur omkring VT.
MIN KONKLUSION At der ikke er en fælles kultur omkring VT. KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 ikke sammen syn på mangfoldighedsledelse uoverensstemmelse, forskellige forventninger ikke fælles værdier forskellige verdensopfattelser svag opretholdelse => manglende fælles forståelse og fælles fodslag => ingen fælles kultur Jeg konkluderer i artiklen på baggrund af min kulturanalyse at VTs kultur skabes i samspil mellem de involverede parter og at der ikke er en fælles kultur tilstede omkring VT. Dette på grund af……

7 VT set ud fra læring i en multikulturel kontekst
Fokus på at skabe læring ud fra et mangfoldighedsledelses menneskesyn fælles forståelse, fodslag et praksisfællesskab fælles fremtidsvision vedvarende mangfoldighedsproces holdningsbearbejdning fælles kultur Konsekvenser give jobcentrene en central rolle udvikling af kulturen på jobcentrene væk med mellemmanden KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Hvad kunne man gøre i stedet? Hvordan kunne man organisere VT set ud fra læring i en multikulturel kontekst hvor formål med projektet stadig holdes for øje? Jamen så kunne man have fokus på at skabe….

8 KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008
Proces Delmål Hvem Indhold Hvornår Hvor 1. udv. dag Holdnings-bearbejd-ning Et jobcenter af gangen. Dem som ønsker at deltage ud af de 91 Intro til VT og mangf. for at skabe fælles fodslag Holdningsbearbejdningsspil En hel arbejdsdag På jobcentret 2. udv. dag Klæde på til virksom-hedsbesøg 4-5 medarbejdere fra hvert jobcenter samles i Regionen. Derved i alt 5 delworkshops ud fra 5D-modellen og AIs filosofi En uge til 14 dage efter 1. udv. dag Et jobcenter i regionen 3. udv. dag Samme som 2. udv. dag De samme som 2. dagen Udarbejdelse af værktøjskasse til brug ved virksomhedsbesøg, som fyldes op ud fra de pointer og fremtidsbilleder, som blev skabt på 2. udv. dag. Dette sker samarbejde med ForNy. Ca. en uge efter 2. udv. dag Et andet jobcenter 4. udv. dag Samme som 2. udv. dag. De samme som 2. og 3. dagen. Konkret og håndgribelig udarbejdelse af værktøjskasse på det enkle jobcenter. Kort tid efter 3. udv. dag. På eget jobcenter. 1. Opfølg-nings-seance Samme som 1. udv. dag Afslappet snak i grupper omkring 1. udv. dag. Hvordan undgår vi at dømme folk hurtigt? Hvad kan i bruge mangf. til? Hvordan ser i mangf. i jeres hverdag? 1 ½ time ca. 14 dage efter 1. udv. dag På eget jobcenter 2. Opfølg-nings-seance 2 workshops ud fra spørgsmål: Hvad har givet stof til eftertanke? Hvad fungerer godt? Hvad indeholder jeres værktøjskasse? Hvordan kan I bruge hinanden i fremtiden ? Hvor langt er I i forhold til jeres drømmebillede? 8-12 ca. 2-3 uger efter 4. udv. dag KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Og sådan kunne VT se ud på ny. FORKLAR Her tages der udgangspunkt i jobcentrene, hvor der ligges fokus på at at skabe et fælles grundlag for mangfoldighedsledelse. Derfor startes der ud med 1. udviklingsdag på det enkelte jobcenter, hvor der foregår en introduktion til VT og mangf. Introduktionen består af 4 små oplæg og dernæst holdningsbearbejdningsspil der går ind og provokere og udfordre den enkeltes holdning og mening til mangfoldighedsledelse og mennesker med et andet etnisk narrativ. Dette skulle gerne give en refleksiv praksis, altså en dybere gående læring hvor det eksisterende sprog og strukturer ændres. Denne dag har så første opfølgningsdag. På anden udviklingsdag, fokuseres der på de jobkonsulenter fra jobcentret der har med mennesker med et andet etnisk narrativ at gøre. De bliver samlet i hele regionen og er derved stk. Dagen har som formål at klæde jobkonsulenterne på til virksomhedsbesøg, men også at skabe et fælles fodslag for de besøg. Derved gøres der brug af AI’s 5D – model…..NÆSTE Slide De to næste dage handler så om at få udarbejdet værkstøjskassen, hvilket de får hjælp til fra FORNY.

9 AI – 5D MODEL KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008
Definition Discovery Dream Design Delivery KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 5D-modellen består af 5 d’er….. Hvert d har hver sin workshop. I det første d – skal jobkonsulenterne definere deres fokus, pygmalion effekten. I det næste d skal skal jobkonsulenterne udforske og lave en fælles undersøgelse af hvad der inden for deres fokus fungere, hvilke succeser der allerede foreligger, dette gøres ved en interview metode. Så fremstilles deres fælles fremtidsbillede…. Samlet at få designet hvordan man når drømmebilledet Hvad gør vi i morgen…. Dagen er opbygget således at der foreligger fælles opsamlinger mellem hver workshop og at gruppesammensætningen ændres i hver workshop.

10 UDVIKLING AF JOBCENTRET
Bred generalisering af viden Integration af viden I den organisatoriske kontekst Kollektiv tolkning Ansvar for hand-linger Konkret opfattelse Reflekte-rende obser-vation Abstrakt begrebs-dannelse Aktiv eksperi-menteren Identitet Verden KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Samlet set så fordre denne organisering af VT, at jobcentret udvikles, som det illustreres i den yderste cirkel, men i sammenspil med den enkeltes læring som ses i den mellemste og inderst ændres den enkeltes identitet og derved narrativ sig også. Cirkulariteten symboliserer den vedvarende proces der er at arbejde med mangfoldighedsledelse. Overordnet ændre kulturen på jobcentret sig i takt med at der skabes en kultur omkring VT.

11 Kulturen omkring “Virksomhedsturnéen” Mangfoldigheds-ledelse
Diskussion Kulturen omkring “Virksomhedsturnéen” Narrativ Videndeling Mellemmanden? Mangfoldigheds-ledelse Ledelses-perspektiv Kommunikation KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Diskussion emner: Kommunikation: Gergens generative dialog, bestående af 4 komponenter, bekræftelse, markere forskelle, gentage emnet, inddrage narrativer. Bygge på mangfoldighedsledelses menneskesynet. Narrativ: brug slides og fortælle hvad et narrativ er, samt gergens 3 former narrativer, der bruges også narrativ og story i designet. Videndeling: Opretholdelse af processen, gøre brug af videndeling, se slide Mellemmanden: Nu er han skåret væk, både fordele og ulemper ved…. dog flest fordele…. Mangfoldighedsledelse: MIA model, vedvarende proces der ikke ændres fra den ene dag til den anden, derfor vigtigt med opfølgning og ligge op til de løbende arbejder med mangf. Ledelsesperspektiv: Det har en række konsekvenser for ledelsen at sige ja til et sådan projekt. De skal selv lede efter mangfoldighedsledelse og har et ansvar for at skabe rum for læring, dialogforum, opfølgning osv. Finde tovholdere, sætte det på dagordnen i ny og næ, vedvarende proces.

12 VIDENDELING MELLEM JOBKONSULENTERNE
Gensidigt engagement fælles normer, standarder og værdier. Fælles repertoire fælles begreber, historier og systemer. Fælles handling og forhandling fælles opgaver, aktiviteter, projekter, mål og visioner. KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008

13 NARRATIV KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008 Maske
Monologisk, lineær Lukket Meningsdannende Personlige Situerede Reducering af kompleksitet KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008

14 GERGENS 3 FORMER FOR KONSTRUKTION AF NARRATIV
KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008

15 MIA - MODEL KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008
Øge mangfoldighed Anvende mangfoldighed Sikre ikke diskrimination Fremme lige muligheder Rettighedsbaseret mangfoldighedsledelse Ressourceorienteret mangfoldighedsledelse KULTURENOMKRING VIRKSOMHEDSTURNÉEN 25. JUNI 2008


Download ppt "KULTUREN OMKRING “VIRKSOMHEDSTURNÉEN”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google