Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Problemorienteret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Problemorienteret."— Præsentationens transcript:

1 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Problemorienteret Arbejdsmetode - POA

2 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • SSP-konsulent Carsten Jakobsen, • Social- og Sundhedsforvaltningen i Aalborg. • Socialformidler. • Personlig rådgiver. • SSP-samarbejdet. • - SSP-sekretariatet.

3 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus SSP-samarbejdet i Aalborg.

4 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus SSP-organisation SSP- chefgruppen Centrale SSP- udvalg SSP- distriktsudvalg Lokale SSP- udvalg SSP- distriktsudvalg Lokale SSP- udvalg SSP- distriktsudvalg SSP- sekretariatet

5 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA-kursus • Samarbejdsfelter: Social Politi Skole

6 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA-kursus • Formålet med SSP-samarbejdet Målsætningen for SSP-samarbejdet er at : • "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". • SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats. (Kriminalpræventivt Råd) (Kriminalpræventivt Råd)

7 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Formålet med SSP-samarbejdet i Aalborg Kommune: • At arbejde på en generel forebyggende indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. • Sikre størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel. • Inddrage alle ressourcer i lokalområderne i SSP- samarbejdet. • Forhindre at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd, eller misbruger rusmidler. • Iværksætte information. • Synliggøre lokale ressourcer og initiativer. • Muliggøre en samordnet indsats på børn- og ungeområdet.

8 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Retsplejelovens § 115b: • Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde. • I samme omfang kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsfore- byggende samarbejde. byggende samarbejde. • Oplysningerne må ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager.

9 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Retsplejelovens § 115b - fortsat: • Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige indenfor social- og undervisningsområdet, i det kriminalitets- forebyggende samarbejde, kan der…… • udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne. • De myndigheder og institutioner, der indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde er ikke forpligtet til at videregive oplysninger.

10 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Retsplejelovens § 115b - fortsat: • Populærversionen: • ”Vi må tale om hvem-som-helst og hvad-som-helst, forudsat den unge er kriminalitetstruet. • Husk: Samtykke/dialog med forældre og unge. • Husmandsreglen: • Hvad ville du selv sige, hvis dit barn blev drøftet i faglig sammenhæng, uden du vidste det?

11 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • POA projekter: • Halfester. • Andre POA-projekter: • ”Skrøbelige unge som mødes i midtbyen”. • ”Matrikelløse unge”. • ”Uheldige grupperinger i Aalborg midtby” – x2.

12 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Halfester - Vurderingsgrundlag: (Hvad ved vi) (Hvad ved vi) • Udvikling over 5 år. • 12 – 17 årige drenge og piger. • Op til 1100 – 1200 deltagere.

13 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Halfester - Historie: • Hvordan var tilstanden?: ( Hvad ved vi). ( Hvad ved vi). • Hærværk. • Voldsdomme på ikke under 500 dages betinget fængsel. • Erstatning for hærværk på busser fra 12.000 kr. til 36.000 kr..

14 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Halfester - Historie: • Hvordan var tilstanden? - fortsat: (Hvad ved vi). (Hvad ved vi). • Sygerummene ofte fyldt med 30 – 40 unge. • 25% - 50% af de unge festdeltagere i en tilstand mellem fulde til, på kanten af bevidstløshed. fulde til, på kanten af bevidstløshed. • Alle ambulancer i byen optaget af at køre unge festdeltagere til udpumpning.

15 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Koncept for halfester i Aalborg Kommune efter den 1. april 2005: • (Hvad vil vi): Medvirke til at ændre kulturen omkring halfester. • Et reelt alkoholfrit tilbud til de unge. • Ingen adgang hvis man er set drikkende på vej til festen. • Ingen adgang hvis man skønnes påvirket. • Ingen salg af alkohol til festen. • Professionelle dørmænd. • Forældre kontaktes for at hente deres påvirkede / uregerlige børn og unge. • Forældre opfordres til at levere og hente børnene.

16 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Hvordan kan det gennemføres?: (Hvad kan vi, og hvad gør vi). • 10 betjente. • 3 Transportvogne. • 6 SSP-medarbejdere. • Plakater. • Pressemeddelelse til aviser og TV. • Spots i ANR-HIT og ANR-Guld. • Professionelle dørmænd. • Opmærksomhed på lokale handlende. • Alkometer v. indgangen.

17 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • 18 måneder senere: • Antal festdeltagere – mellem 600 – 800. • 2 politirapporter i forbindelse med vold. • 1 advarsel i forbindelse med vold. • Gennemsnitligt 2-4 unge i sygerummene. • Rekvireret 2 ambulancer. 1 for alkohol og 1 for stoffer. 1 for stoffer.

18 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • 18 måneder senere - fortsat: • 1 bus udsat for hærværk. • Kun enkelte flasker smadret udenfor hallerne. • Presset taget af de unge. Må ikke drikke sig fulde, og behøver ikke at lade som om.

19 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Interessenter - halfester. • Halfestarrangører. • Politiets ungdomsgruppe. • Arriva. • 12 Fritidscentre. SOS. • 37 kommuneskoler. • SSP-sekretariatet. • Lokale handlende.

20 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Interessenter – andre POA-projekter: • Det somaliske samfunds repræsentanter og forældre. • Aalborg City (Handelsstandsforening). • Børne- og Familieområdernes familiegrupper. • MCDonalds / Burger King. • Ungdomsklubber. • Det Sociale Jægerkorps. • Nærpolitiet. • TK Development. • Aalborg Ungdomsskole. • Forretningsindehavere i JFK-Arkaden. • Netcafé.

21 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Reaktioner/udsagn i samarbejdet med fest- arrangørerne: • Dalende motivation - Færre deltagere, reduceret indtjening. • Frafald af frivillige. • ”Modstandsbevægelse”. – (Konfliktinteressenter). • Afstand mellem arrangørledelse og frivillige - Fra motivation til modstand. • Direkte lokalt modarbejde – Uvenlig modtagelse. • ”De unge har altid ville drikke” – ”Det kan vi ikke gøre noget ved” – naturlov? • ”Det er bedre de drikker under kontrollerede forhold, i stedet for at sidde i de grønne områder eller på kirkegården” • ”Har du ikke selv været ung engang”? - ???

22 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Reaktioner/udsagn i forbindelse med samar- bejdet med politiet: • Druk blandt unge i aldersgruppen fra 11 - 12 år bør ikke finde sted. • Voksenaccept af druk blandt unge i aldersgruppen fra 11 - 12 år er uacceptabel. • Fælles udspil overfor SSP-samarbejdet og politiets ledelse.

23 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Reaktioner/udsagn i samarbejdet med politiet: • Samarbejde er altid bedre end konflikt i forhold til festarrangørerne, men det er vigtigt at markere tydelige grænser.

24 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Reaktioner/udsagn i samarbejdet med Socialforvaltningen. • ”Det kan aldrig være vores opgave at hjælpe en privat festarrangør”. festarrangør”. • ”Hallen ligger ikke i vores område”. • ”Vi vil også have fri i weekenden”. • ”Det har vi ikke ressourcer til”. • ”Du må gerne ringe igen”. • ”God oplevelse”.

25 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Reaktioner/udsagn i samarbejdet med Skole- forvaltningen. • ”Vi stiller med en medarbejder”. • ”Det er vi ikke forpligtet til”. • Plakatophæng og holdningsdiskussion i klasserne. • Generelt forebyggende arbejde i skoleårets forløb.

26 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Hvad har vi lært? • Det er af afgørende vigtighed for samarbejdet: • At aftale tovholders ansvar og kompetence på tværs. • At lave klare aftaler. • At sikre og vedligeholde kommunikationsvejene mellem samarbejdsparterne. • At holdninger skal følges af handlinger. • At holde den faglige balance og gensidige respekt blandt samarbejdsparterne.

27 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Hvad har vi lært? – fortsat. • Det er af afgørende vigtighed: • At vide om samarbejdsparternes muligheder og begrænsninger – og respektere dem. • At diskutere uenighed / divergerende holdninger i rette forum. • At samarbejde skaber kontinuitet, øger gensidigt kendskab og tillid. • Vigtigt at skabe kollegial / faglig motivation ind i de respektive forvaltninger.

28 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Eksempler på fælles indsatser: • SSP-lærere opsøger drop-out unge på Internetcafe. • Politiet noterer unge truffet i området. • Navneliste udfærdiges med korte oplysninger om kendskab hos SOS, S+K og hos politiet. • Fælles hjemmebesøg af politi og fritidscenter. • Involvere pressen.

29 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Hvordan fungerer samarbejdet i praksis? Forudsætninger – når det fungerer bedst: • Vigtigt med tætte personlige relationer – kemien skal passe. • Motivation = indstillet på at arbejde når problemerne er aktive. • Gensidig tillid. • Gensidig faglig og personlig respekt. • Klare aftaler. • Klar ansvarsplacering. • Vigtigt at huske vi kommer med hver vores forudsætning, og professionelle baggrund.

30 28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling POA kursus • Tak for i dag – og fortsat godt kursus.


Download ppt "28. November 2006 Statens Center for Kompetence- og kvalitetsudvikling Danhostel, Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj. Problemorienteret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google