Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram"— Præsentationens transcript:

1 Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram

2 Formål med lederudviklingsprogrammet
Understøtte regionens ambitioner, mål og særlige indsatser Styrke udvikling af veldrevne hospitaler og virksomheder med høj patienttilfredshed og medarbejdertrivsel Styrke helhedstænkning og organisatorisk sammenhængskraft på tværs af regionen Styrke lederudvikling på alle ledelsesniveauer i regionen Styrke det tværgående ledelsesfællesskab i regionen Give lederne et klart billede af, hvad regionen kan tilbyde lederne, og hvad regionen kræver af lederne

3 Tre vigtige fokusområder for programmet
Programmet skal bidrage til at styrke ledernes forståelser af egen rolle i organisationen give den enkelte leder ny viden om ledelsesmæssige værktøjer sikre en organisatorisk forankring af det udbytte, som den enkelte leder får

4 Elementer i lederudviklingsprogrammet
360graders ledelsesevaluering Topledere Leder af ledere Leder af medarbejdere Topleder- netværk Faglig leder Ledelse af ledere Leder på vej Ledelse af medarbejdere Den samlede ledelse Ledelse af patientforløb Ledertalent forløb (afklaring) Masterclasses Lederudviklings-programmet

5 Hvad ønsker regionen at opnå?
At ledere i region Hovedstaden får 1. tilbudt et specialudviklet, målgruppetilpasset og organisationsforankret forløb. 2. det tilbudt på det mest optimale tidspunkt ift at løfte lederopgaven. 3. understøttet sin ledelsesudvikling med systematiske feedback-processer At medarbejderne i region Hovedstaden får 1. ledere, som har fokus på medarbejdernes motivation og udvikling. 2. ledere, der har indsigt i organisationen og dens strukturer og processer, og på baggrund heraf formår at sikre en optimal arbejdshverdag. 3. ledere, der selv er motiverede og udviklingsparate At Region Hovedstaden får 1. frembragt stadigt mere kvalificerede ydelser til ”kunden i centrum” (patienter, klienter, brugere). 2. mulighed for at tiltrække, fastholde og udvikle topkvalificerede medarbejdere.

6 Programmet er forankret i regionens værdier
Professionalisme – vi tilbyder ledere i Region Hovedstaden relevante udviklingsaktiviteter, som passer til deres erfaring og placering i ledelsessystemet. Robusthed – lederudviklingsprogrammet sigter mod at udvikle personlig og ledelsesfaglig robusthed, så lederne oplever, at de har mulighed for at bidrage til et bedre sundhedsvæsen. Ordentlighed – medarbejderne skal mødes af ledere, som forstår at støtte og udfordre, og at stille krav som balanceres fornuftigt i forhold til de ressourcer, som stilles til rådighed. Fremsynethed – vores lederudviklingsprogram gør brug af den nyeste viden om ledelse for at stimulere ledernes egen kreativitet og lyst til at finde nye veje og mål.

7 Baggrund for programmet
Programmet er baseret på: Udsagn fra medarbejdere og ledere (bl.a. elektronisk survey og fokusgruppeinterviews) De bedste erfaringer fra eksisterende programmer på virksomhederne og fra nationale og internationale programmer Analyser og NYTÆNKNING! Grundprincipper og særlige træk: Lederen sikres udvikling fra indtræden i organisationen til organisationen forlades Programmet faciliterer dialog på tværs af organisationen Den enkelte leder oplever sig selv som en del af et regionalt ledelsesfællesskab Tæt kobling til praksis – egne cases og ”laboratorie” øvelser

8 Afdelings-strategier Lederudviklings-program
Region H – strategisk udviklingscyklus Region H: Visioner Ledelses-politikker Strategier Individ /team APV/Trivsel 3600 lederevaluering Individuel Afdeling Organisation Dialog- aftaler Feedback Evaluering Justering MUS/LUS Individuel Afdeling Virksom-hedsplaner Afdelings-strategier Udviklingsplan Individuel Afdeling Lederudviklings-program Visitations-proces

9 Programmets balance ”Management” ”Leadership”
Ledelse i ressourceknappe tider Styringsværktøjer koblet med cases fra hverdagen Struktur og processer i en fagprofessionel organisation Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft Løbende økonomistyring Optimering af produktivitet Effektiv arbejdstilrettelæggelse Personalejura Kvalitetsledelse Kommunikation med medarbejdere og interessenter Indsigt i regionens strategier og visioner Ledelse i politisk styrede organisationer Det personlige lederskab – fokus på egen lederstil, virkemidler, værdier og robust- hed Ledelse af fagprofessionelle Personale-ledelse og ”Individledelse” – forståelse for og tilpasning til enkelt- individets behov Organisatorisk helhedsforståelse Konfliktforståelse og dilemmaledelse Ledelse af forandringer Ledelse af relationer Ledelsesetik

10 Diagram over forløbets elementer
Ledertalentforløb Diagram over forløbets elementer Tidslinje Marts 2012 Juni 2012 Administration og deltagerevaluering Ansøgning Bekræftel-se + Velkomst-brev Mentormatch Punktmålinger før/efter hvert modul på viden, holdning, hensigt, adfærd Posttest Pretest Intermodul- aktiviteter Forsamtale med egen leder og evt. HR konsulent Forventningsafstemning Læringsaftale Samtale med egen leder og evt. HR konsulent Afklaring af karrieremuligheder Individuelle udviklingsaktiviteter Hjemmeopgave Mentorbesøg Målgruppe: Medarbejdere, hvis leder vurderer, at de har potentiale for ledelse. Formål: Deltagerne får du mulighed for at få afklaret, om ledelse er noget for dem. Forløbet giver deltagerne et realistisk billede af, hvad ledelse i Region Hovedstaden kræver. Indhold: Teoretiske oplæg, simulering af ledelsessituationer, refleksioner i grupper og praktiske øvelser. Varighed: To workshops á to dage plus mentorordning. Derudover samtale med egen leder før og efter forløbet. I alt 2 dage Workshops Workshop 1 ********* Udvikling til lederrollen 2 dage Workshop 2 ********* Fortsat - Udvikling til lederrollen 2 dage I alt 4 dage

11 Ledelse af patientforløb Diagram over forløbets elementer
Tidslinje Marts 2012 Oktober November December Juni 2012 Administration og effektmåling Punktmålinger før/efter modul på viden, holdning, hensigt, adfærd Ansøgning Bekræftel-se + Velkomst-brev Jobtest 3 mdr. senere Posttest Pretest Intermodul- opgaver Forsamtale med egen leder Vælge patientforløb og aftale mål Interview af aktører omkring patientforløbet Patientinterview Best practice interview Samtale med leder om handleplan I alt 2 dage Moduler Modul 1 ********* Faglig ledelse 2 dage Modul 2 ********* Dialogisk ledelse 2 dage, internat Modul 3 ********* Innovationsledelse 2 dage Målgruppe: Ledere med ansvar for faglig kvalitet og sammenhæng i patientforløb. Ansvarlige for udvikling, koordinering og drift på tværs af faggrupper og organisation. Formål: Deltagerne får forbedret grundlaget for, at de kan varetage ledelsesopgaverne i patientforløbene og kombinere hensyn til optimal faglig kvalitet, patientservice og effektiv logistik i patientforløbene Indhold: Temaer på forløbet er faglig ledelse i fremtidsperspektiv, dialogisk ledelse og innovationsledelse ift. patientforløb. Varighed: Tre moduler á to dage. Derudover indledende samtale med egen leder, hvor det aftales hvilket konkret patientforløb deltageren skal arbejde med. I alt 6 dage Særlige forankringstiltag (på modulerne) Kortlægning af eget patientforløb og aktører Kortlægning af optimeringspotentiale Træning I at identificere udviklingspotentiale og motivere samarbejdspartnere Udarbejdelse af handlingsplan Afrapportering til afdelingsleder

12 Ledelse af medarbejdere Diagram over forløbets elementer
Tidslinje Marts 2012 December 2012 Administration og effektmåling Punktmålinger før/efter hvert modul på viden, holdning, hensigt, adfærd Ansøgning Bekræftel-se + Velkomst-brev Jobtest 3 mdr. senere Posttest Pretest Grundmoduler Modul 1 ********* Kick off Modul 2 ********* Ledelse af sig selv Modul 3 ********* Ledelse af andre Modul 4 ********* Ledelse af organisationen I alt 10 dage Temamoduler – Viden om ledelse Ledelse og sundhedsøkonomi Personalejura og den svære samtale Kvalitetsledelse I alt 6 dage Målgruppe: Ledere med ledelsesansvar enten i form af personaleledelse eller driftsledelse Formål: Deltagerne får trænet deres ledelseskompetencer, de får konkrete værktøjer til brug i de daglige ledelsesopgaver, og deres egen ledelsesrolle og ledelsespraksis bliver mere tydelig. Indhold: Forløbet giver deltagerne personlig og faglig udvikling. De får både udviklet det personlige lederskab og de får styringsværktøjer, som bl.a. støtter dem i økonomistyring, arbejdstidstilrettelæggelse og personaleadministrative opgaver Varighed: 7 moduler á 2-3 dage hver. Derudover coachingseance, dialogmøder på virksomheden og indledende samtale med egen leder Intermodularbejde I alt 10 dage Coaching Lokal forankring Lokalt kick off Dialoggruppe Dialoggruppe Dialoggruppe Dialoggruppe Forsamtale I alt 2-5 dage

13 Diagram over forløbets elementer
Ledelse af ledere Diagram over forløbets elementer Tidslinje Marts 2012 Oktober 2012 Administration og effektmåling Punktmålinger før modul 1 og efter modul 4 på viden, holdning, hensigt, adfærd Tilmelding Bekræftel-se + Velkomst-brev Jobtest 3 mdr. senere Posttest Pretest Intermodul- opgaver Forsamtale Ledelsescase Patientinterview Inddragelse af lederkolleger LedelsesCV Udarbejde strategisk dagsorden Indhente nøgletal Undersøge ledelsesinformation Interview af eksternt innovativt organisationsforbillede Kollega observation Ledelsesmæssigt selvportræt I alt 1-2 dage Moduler Kick Off ********* ½ dag Modul 1 ********* Omverdens- perspektiv 3 dage Modul 2 ********* Strategisk ledelse 3 dage Modul 3 ********* Innovations-ledelse 3 dage Modul 4 ********* Forløbstænkning 3 dage Målgruppe: For leder for andre ledere. Deltagerne har både overordnet ansvar for den daglige drift og de langsigtede strategier. Formål: Deltagerne bliver styrket i deres ledelse ift. at kunne se perspektiver på tværs af organisationen og tage højde for politiske prioriteringer. Deltagerne kommer til at udforske egne handlemuligheder i dialog med ledere fra andre dele af regionen. Indhold: Temaerne er omverdensperspektiv – at forstå og lede konteksten, strategisk ledelse, innovationsledelse og forløbstænkning – samarbejde i bredden og på tværs Varighed: Fire moduler à tre dage I alt 12 ½ dag Læringsgrupper (på modulerne) Dannelse af grupper Arbejde med case Arbejde med de personlige ledelsescases Hvordan skal jeg arbejde med den udvalgte strategiske dagsorden? Hvordan kan jeg innovere mere? Dannelse af “makkerpar” til kollegaobservation Udarbejdelse af personlig lederudviklingsplan

14 Masterclasses Der udbydes et antal masterclasses til erfarne ledere, der ønsker ny viden, udvikling og inspiration indenfor et specifikt område.  Temaerne på de forskellige masterclasses er aktuelle ledelsesemner. Der har været afholdt masterclasses med overskrifterne: Kan ledelse kurere sygdom Positivitet og performance Touchpoint Styring med fokus på patienten  Innovationsledelse Brug af data i ledelse (maj 2012)

15 Fora for kvalitetsudvikling
Review Committee Skal sikre løbende justering af programmet ud fra forskellige kilder i organisationen og dens omverden. Består af repræsentanter fra virksomhedsdirektionerne, udviklingschefer, kvalitetschefer og medarbejderrepræsentanter Djævlens advokater Interne nytænkere og meningsdannere samt nationale og internationale eksperter og frontløbere inviteres til at tage et kritisk blik på lederudviklingsprogrammet

16 Evaluering af programmet
Løbende måling af deltagernes tilfredshed og læring Spørgeskema til deltagerne før og efter forløbene Evalueringsrapporter på forskellige niveauer; individuel, hold, forløb, samlet Den erhvervede viden omsættes løbende til programændringer og tilpasninger Evaluering af det samlede program Bidrager programmet til at understøtte regionens opgaver og ydelser? Bidrager programmet til organisatorisk læring og forankring, og hvordan kan det styrkes? Er ”vi-følelsen” i regionen blevet mere markant?

17 Organisering Programmet har en styregruppe med regionsdirektøren som formand Regionens virksomheder har et antal pladser på hvert forløb. Holdene sammensættes, så der er deltagere fra flere virksomheder. Den enkelte leders deltagelse finansieres, således at virksomheden dækker 50% af prisen ved tilmelding, mens regionen dækker de andre 50%. Hver virksomhed har en lokal programkoordinator, som står for at tilmelde deltagere til forløbene

18 Se mere på www.regionh.dk/leder


Download ppt "Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google