Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gæsteforelæsning v/ DMOK Tasha Buch MSc i IT,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gæsteforelæsning v/ DMOK Tasha Buch MSc i IT,"— Præsentationens transcript:

1 CYBERMINDER Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace
Gæsteforelæsning v/ DMOK Tasha Buch MSc i IT, Design, Kommunikation og Medier IT Universitetet i København CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

2 Overblik I Baggrund for valg af emne
Dette speciale er et mediesociologisk studie af den danske mindeside baseret på en kvalitativ undersøgelse Specialet fokuserer på, hvordan mindet som internetmedie og som netfællesskab er egnet til sorgbearbejdning Med dette udgangspunkt er min problemstiling at undersøge, hvordan Mindet - i kraft af sin status som internetmedie og som fællesskab – er egnet til sorgbearbejdning. Jeg har med dette fokus forsøgt at belyse, hvilke motivationer Mindets brugere har for at søge et offentligt rum som et værktøj til at bearbejde den intime sorg. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

3 Overblik II Undersøgelsen anskues som en proces mod re-socialisering i cyberspace ud fra to analytiske niveauer. På første trin undersøges tre temaer: 1) Socialisering 2) Tidsløshed 3) Repetition Efter brugernes udsagn kan disse motivationer hentes i vor kulturelle håndtering af død og sorg i Danmark. Mindet faciliterer opfyldelsen af brugernes behov i formuleringen af retningslinjer – en netikette for interaktionen. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

4 Overblik III Andet trin er en undersøgelse af, hvordan Mindets netfællesskab dannes med udgangspunkt i tre interaktionsniveauer: De døde Brugerne Omgangskredsen I disse interaktioner udføres rituelle handlinger, der skaber en fællesskabsfølelse i sorgarbejdet og indlejrer oplevelser med død og sorg i et erfaringens rum, som kan være konstruktiv såvel som ukonstruktiv for re-socialiseringsprocessen. Årsagen til dette kan ledes tilbage på den netikette, der ved første øjekast baner vej for opfyldelsen af brugernes behov. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

5 Introduktion I Carla Sofka (Sofka 1997) har beskrevet, hvordan den såkaldte thanateknologi – betegnelsen for de elektroniske medier, der beskæftiger sig med informationer om døden, som fx interaktive programmer og computerbaserede informationskilder – i forbindelse med internettet kan være en vigtig kilde til støtte vedrørende egen død eller ens nærmestes død. I den enorme informationsmængde, lettilgængelighed og anonymitet som internettet faciliterer, kan man finde personlige narrativer, der med erindringsmæssigt, ekspressivt eller eksistentielt indhold, kan tjene til trøst og lindring for andre mennesker. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

6 Introduktion II Mindets baggrund og idégrundlag:
- Oprettet november 2000 af træskærer og programmør Christian H. Jessen - At skabe et alternativ til den alm. måde at mindes døde på - Her kan pårørende tage aktiv del i at konstruere minder for de døde - Samtidigt kan pårørende komme i kontakt med andre i sorg CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

7 Introduktion III Mindets indhold og funktioner (eksempler) - Gæstebog
- Mindets forum (divided in themes, one privat forum) - Tænd et lys (personlige lys og andre lys) - Minder (personlige minder) - Opret et minde - Butik (postkort, smykker, engle) - Retningslinjer (netikette skrevet af webmaster) - Litteratur (Selvhjælp vedr. død og sorg) - Links (lign. websites og personlige minde websites) CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

8 Empiri Dataindsamling
Spørgeskemaundersøgelse (24 besvarelser) kombineret m. 4 kvalitative interviews og observationer Hvem er brugerne af Mindet? Aldersgrupper Antal besvarelser 20-29 år 10 30-39 år 7 40-49 år 4 50-59 år 2 60-69 år 1 CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

9 Empiri Hvem er brugerne af Mindet? Spørgeskema: 24 besvarelser Køn
Mænd 1 Kvinder 23 I alt 24 CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

10 Empiri Hvem er brugerne af Mindet? Spørgeskema: 24 besvarelser
Mistet barn under graviditet 1 Mistet barn (0-17 år) 7 Mistet voksent barn (18 år +) 4 Mistet søster/ bror 2 Mistet mor/ far 6 Mistet nevø/ niece 1 Mistet kæreste/ ægtefælle 2 Mistet fætter/ kusine 1 I alt CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

11 Empiri Valg af case - Dansk forum
- Bredt perspektiv på sorgbearbejdning Faktorer for valg af interviewpersoner - Villighed til at deltage - Interviewpersonerne skulle være forskellige i deres aktiviteter og brug af Mindet - Selvom de alle er kvinder og tre ud af fire har mistet børn, bruger de Mindet forskelligt og befinder sig i forskellige aldersgrupper CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

12 Empiri Etiske overvejelser
- Dilemma mellem offentlig tilgængelighed og den private sfære der udstilles i cyberspace - Undersøgelsen er derfor baseret på brugernes villighed til at deltage - Kun tilgængelige fora er undersøgt. Det private forum er ikke undersøgt af hensyn til brugernes integritet - AOIR og NESH komitéerne applauderer for forskerens egen moralske værdier - En særlig villighed og glæde over at emnet blev undersøgt afspejlede dog generelt besvarelserne. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

13 Teoretisk og analytisk ramme I
Hypoteser: Mindet udgør et erfaringens rum for sorgarbejdet, idet der sker en indlejring (embedding) af fællesskabets sociale relationer Denne erfaringsdannelse er ifølge mine resultater unik for brugernes sorgarbejde, fordi socialiseringen på Mindet virker som både aflastning og som et hjælpemiddel (Hjarvard 2004), der er tilgængeligt uafhængig af tid og rum. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

14 Teoretisk og analytisk ramme II
Jeg anvender Anthony Giddens som en overordnet teoretisk og analytisk ramme for dette studie Anthony Giddens begreber om erfaringens afsondring [sequestration of experience] og fællesskabets udlejring [disembedding of community] (Giddens 1996) er brugt med den hensigt at kunne give begivenhederne på Mindet et teoretisk modspil. Dette er gjort med henblik på at diskutere, hvorvidt internettet som medie kan bidrage til, at erfaringen omkring død og sorg - som Giddens erklærer for afsondret i samfundets abstrakte systemer – indlejres i et netfællesskab CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

15 Cyberspace som erfaringens rum
Giddens: - Erfaringsdannelse er ikke længere tilknyttet det traditionelle fællesskab og samfund - I det moderne samfund hersker der en kontrol ifm den sociale reproduktion, dette har en række konsekvenser, som han overordnet betegner som erfaringens afsondring (Giddens 1996). ”de forbundne processer af usynliggørelse, som adskiller hverdagslivets rutiner fra følgende elementer: vanvid, kriminalitet, sygdom, død, seksualitet og natur” (Giddens 1996:184). CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

16 Cyberspace som erfaringens rum
Giddens mener at individet i fællesskabet selv må tage hånd om dets liv og selvidentitet Arnold Van Gennep: Tre faser markerer overgangen fra én (samfunds)status til en anden og markerer overgangen i livsfaserne fødsel, bryllup og begravelse: 1) Separation 2) Lumination 3) Re-integration CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

17 Cyberspace som erfaringens rum
Med dette udgangspunkt for det moderne samfund er det interessant, at mine resultater netop viser, en socialiseringsform på internettet, hvor der værnes om sorgarbejdet og intime, personlige oplevelser ved hjælp af rituelle handlinger (som beskrevet af Van Gennep 1975). CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

18 Fællesskabets bridging- og bonding-funktioner
De døde Brugerne Omgangskredsen Social kapital CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

19 Diskussion Individuel og kollektiv erfaring
Internettet som sjælesørger for intime erfaringer Sanselighedens fravær Den affirmative tone Rituelle handlingers indlejring af netfællesskabet CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

20 Konklusion De væsentligste motivationer jeg har fundet frem til i min undersøgelse, begrundes af Mindets brugere med en manglende sorgkultur og håndtering af sorgarbejdet i Danmark. Internettet kan således bruges til at bevæge sig ud af isolationen omkring sorgen og i stedet socialisere med andre, der har lignende erfaringer. Internettet kan i den forbindelse facilitere en nødvendig erfaringsdannelse som værktøj til sorgarbejdet i tilfælde, hvor støtte og omsorg ikke kan komme fra de nærmeste fysiske omgivelser. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

21 Konklusion Internettet kan både virke som aflastning og socialt hjælpemiddel for pårørende, der har behov for at socialisere omkring deres sorg. Således kan internettet have en vigtig rolle i medieringen af menneskelige erfaringer. Rituelle handlinger på Mindet bidrager konstruktivt såvel til sorgarbejdet som til fællesskabet, og at disse kan medføre, at den pårørende dels kan opbygge et nyt forhold til den døde, udbygge nye forhold til andre pårørende, samt (gen)opbygge nye forhold til omgivelserne. CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

22 Perspektivering Hvad siger brugen af rituelle handlinger om vores sorgkultur i Danmark? Hvordan forholder andre kulturer sig til sorg, og hvordan bruges internettet i andre kulturer. - Bruges rituelle handlinger på internettet i mangel af sorgkultur i de fysiske fællesskaber? CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

23 Litteratur II 1) Anderson, Benedict (2001): Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Roskilde Universitetsforlag: København. ISBN 2) Ariés, Philippe (1974): Western Attitude Toward Death: From the Middle Ages to the Present. Transl. Patricia M. Ranum. The Johns Hopkins University Press. ISBN 3) AoIR: Association of Internet Researcher’s ethical committee (2002): Ethical decision-making and internet research. Recommendations from the aoir ethics working committee. 4) Buch, Tasha (2004): Cyber Memorials. Creations of Experience as a Tool for Handling Grief in Cyberspace. MA thesis. IT University of Copenhagen. https://mit.itu.dk/ucs/pb/download/Cyberminder.pdf?file_id=177151 5) Bell, David (2001): An introduction to cybercultures. Routledge: London. ISBN X 6) Giddens, Anthony (1991): Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford University Press. ISBN 7) Giddens, Anthony (2001): Sociology. Oxford: Polity Press. ISBN 8) Gotved, Stine (2000): Cybersociologi – Det samme på en anden måde. (Danish).PhD dissertation. Institute for Sociology. University of Copenhagen 9) Hjarvard, Stig (2004): Det selskabelige samfund. Samfundslitteratur: Frederiksberg. ISBN 10) Howard, Philip N. & Jones, Steve (2004): Society Online. The Internet in Context. Sage: Thousand Oaks. ISBN 11) Høybye, Mette Terp (2002): Storytelling of Breastcancer in Cyberspace. On-line counteractions to the isolation and demeaning of illness experience. MA Thesis at Dept. of Anthropology. University of Copenhagen CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·

24 Litteratur II 12) Jacobsen, Michael Hviid (2001): Dødens mosaik. En sociologi om det unævnelige. Gyldendal Uddannelse: København. ISBN 13) Markham, Annette N. (1998): Life online: Researching real experience in virtual space. Ethnographic Alternatives book series; (v. 6). Altamira Press: Walnut Creek, CA. ISBN 14) NESH: The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities (2001): Guidelines for research ethics in the social sciences, law and the humanities 15) Putnam, Robert D. (2000): Bowling Alone – The Collapse and revival of American Community. New York: Simon & Schuster. ISBN 16) Turkle, Sherry (1996): Life on Screen. Identity in the Age of the Internet. London: Weidenfeld & Nicolson. ISBN 17) Van Gennep, Arnold (1975): Rites de Passage. Chicago, IL: The Chicago University Press. (1909). ISBN 18) Wellman, Barry (2001): The Persistence and Transformation of Community: From Neighbourhood Groups to Social Networks. Report to the Law Commission of Canada. Wellman, Barry & Leighton, Barry (1979): Networks, Neighbourhoods, and Communities. Approaches to the study of the Community Question in Urban Affairs Quarterly, vol. 14 (3), pp 20) Wellman, Barry & Gulia, Milena (1999): Virtual communities as communities: Net surfers don’t ride alone. In Marc A. Smith & Peter Kollock (Eds.), Communities in cyberspace (pp ). London: Routledge ISBN CYBERMINDER – Erfaringsdannelser som værktøj til sorgarbejde i cyberspace · Tasha Buch · DMOK ·


Download ppt "Gæsteforelæsning v/ DMOK Tasha Buch MSc i IT,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google