Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nytårsparole den 9. januar 2009 Flyvevåbnets Officersskole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nytårsparole den 9. januar 2009 Flyvevåbnets Officersskole"— Præsentationens transcript:

1 Nytårsparole den 9. januar 2009 Flyvevåbnets Officersskole
Nytårsparole den 9. januar 2009 Velkommen til 2009 Flyvevåbnets Officersskole Kære alle. Godt nytår og velkommen tilbage til FLOS. Forhåbentlig har alle haft en god juleferie, så batterierne nu er fuldt opladet og klar til et nyt og spændende år. Læn jer tilbage i stolene og gør jer det behageligt, for jeg vil bruge de næste ca. 20 minutter på at sige lidt om det forgangne 2008 og ikke mindst forventningerne til 2009.

2 Nytårsparole den 9. januar 2009
Nytårsparole den 9. januar 2009 Nytårshilsener Vi kan selvfølgelig ikke have en nytårsparole uden at omtale de forskellige nytårshilsener, som traditionen tro er tilgået skolen. Først er der HMD nytårshilsen fra kuren den 6. januar, hvor majestæten sendte sine varme hilsener til alle forsvarets medarbejdere med tak for den støtte, som forsvaret altid yder kongehuset. Dronningen fokuserede på indsatsen i det hjemlige forsvar i løbet af 2008, men naturligvis mest på indsatsen i de internationale missioner og ikke mindst de tab, som forsvaret har lidt i løbet af Dronningen udtrykte sin største respekt for de ofre, som opgavevaretagelsen internationalt har kostet, og sin dybeste medfølelse med familierne og efterladte til de døde og sårede soldater. Skolen har også modtaget en nytårshilsen fra både FC og CH FTK, hvor der lidt mere detaljeret fokuseres på den store arbejdsindsats, som forligsimplementeringen og INTOPS har betydet i Begge takker alle medarbejdere, og jeg vil opfordre jer alle til at læse hilsenerne, hvoraf også fremgår, at 2009 forventeligt fortsat vil byde på store udfordringer og trække fortsat store veksler på medarbejdernes engagement. Nytårshilsenerne er tilgængelige på FKO og FTK hjemmesider.

3 Nytårsparole den 9. januar 2009
Nytårsparole den 9. januar 2009 Tilbageblik på 2008 Nå, men nok om de traditionelle nytårshilsner. Jeg vil nemlig godt benytte anledningen her i dag til at sige nogle få ord om det forgangne år Året, som jo er mit første hele år her på skolen, og derfor kan jeg med stor overbevisning i stemmen sige, at 2008 var et fremragende år. Jeg har sagt det før, men siger det gerne igen. At være chef for FLOS er et fremragende job – uden tvivl det bedste som jeg nogensinde har haft. Derfor vil jeg nok ha’ en relativ positiv tilgang til de forskellige udfordringer, som året bød på, og som jeg vil sige et par ord om nu. Jeg har udvalgt nogle emner, som har haft stor betydning for mig. Der vil imidlertid ikke være tid til at dække alle relevante emner, så jeg undskylder på forhånd for de emner, som jeg ikke får nævnt, og som nogle af jer måske føler er mere relevante.

4 FLOS mission og vision Mission: Vi uddanner flyvevåbnets ledere til at gennemføre og støtte forsvarets luftoperationer overalt; hurtigt, præcist og effektivt Vision: Vi vil være en dynamisk og innovativ militær uddannelsesinstitution, der udbyder Danmarks mest attraktive lederuddannelse i samspil med det omgivende samfund Styrende for mange aktiviteter på skolen i 2008 var naturligvis vores mission og vision. Ambitionen om, at vi vil udbyde Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse har været i fokus for mange af de beslutninger, som er truffet i årets løb. 4

5 Hvordan har vi det undervejs?
Hvordan har vi det undervejs? Værdiguide Professionalisme Vi løser vores opgaver på et højt kvalitativt niveau. Vi arbejder seriøst og målrettet for de mest effektive løsninger. Vi har metodefrihed i opgaveløsningen under ansvar for helheden. Vi tager selv initiativ og værdsætter kollegers og studerendes initiativer. Vi prioriterer egne opgaver i dialog med kolleger og ledelse. Vi bruger vores faglighed og energi på at tænke nye og alternative løsninger. Vi er åbne om vores arbejdssituation og tør sige til og fra. Udvikling Vi udvikler kontinuerligt medarbejdere og organisation for at fremme visionen. Vi fremmer et højt fagligt niveau, hvor kreativitet og innovation understøttes. Kommunikation Vi giver ærlig og konstruktiv feedback til gavn for samarbejdet og opgaveløsningen. Vi har en åben dialog om sammenhæng mellem opgaver og ressourcer. Vi giver ros og anerkender hinanden for den gode indsats. Vi holder hinanden informeret, så grundlaget for optimal opgaveløsning er til stede. Respekt Vi respekterer hinanden som mennesker og kolleger. Vi lytter til hinandens synspunkter og anerkender værdien af forskellighed. Vi respekterer hinandens arbejde. 2008 var også året, hvor vi satte et foreløbigt punktum for udviklingen af skolens værdiguide, som er et fælles grundlag for, hvordan vi vil have det med hinanden på vejen mod visionens opfyldelse. Værdiguiden anvendes også som led i FOKUS og i forbindelse med de årlige nylønssamtaler. For mig som skolechef og skolens øvrige ledelse er guiden også styrende for de mange daglige beslutninger, som ikke er reguleret af love og bekendtgørelser mv. Så med andre ord forsøger vi at introducere noget værdibaseret ledelse. Formålet med værdier er at have et fælles grundlag for, hvordan vi vil have det med hinanden undervejs mod visionens opfyldelse 5

6 Udviklingen af uddannelsesvirksomheden
Hvad der hændte i 2008 Udviklingen af uddannelsesvirksomheden Ændret organisation – oprettelse af Faggruppe Internationale Studier (FLOS-UI) Implementering af VUT I/L som deltidsuddannelse (blended learning) Implementering af GRO Udvikling af FLOS pædagogiske linje og evaluerings- og udviklingskoncept Overgang fra SiteScape til IceCore som IT-platform for den internetbaserede læring. Nå, men lidt mere konkret var 2008 året, hvor den nye VUT I gik i luften som blended learning og med mulighed for at vælge den toårige uddannelse. Samtidig introducerede vi den nye grundofficersuddannelse GRO – ganske vist i en tilpasset overgangsmodel, men i realiteten ganske tæt på den endelige model, som introduceres fuldt ud til maj, når det næste hold kadetter starter. Parallelt er der arbejdet intensivt på at udvikle skolens pædagogiske grundlag og et evalueringskoncept, som har til formål fortsat at styrke vores evne til at levere topkvalitet i uddannelserne og hele tiden udvikle os. På den tekniske side blev SiteScape skiftet ud med IceCore som platform for den internetbaserede læring. Og endelig gennemførte vi lige yderligere en reorganisering af skolestaben. Alle disse aktiviteter har selvsagt til formål at styrke skolens evne til at udbyde Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse. Og uden at drage forhastede konklusioner tør jeg alligevel godt sige med fast stemme, at aktiviteterne er gennemført med en meget høj grad af succes. Samtidig er jeg helt bevidst om, at det har været en kraftpræstation for alle, og at der i adskillige tilfælde er trukket større veksler på enkeltpersoner end rimeligt. Derfor vil jeg også gerne benytte nytårsparolen her til at sige et kæmpe stort tak og well done til staben og de studerende for indsatsen i Jeg er nemlig 100 % bevidst om, at det er jeres fortjeneste, at året 2008 har været så fremragende, som jeg føler, det har været.

7 Støtte til uddannelsesvirksomheden
Hvad der hændte i 2008 Støtte til uddannelsesvirksomheden Rekrutteringsaktiviteter FLOS hjemmesider Internet pc’ere udskiftet DucuLive afløst af Captia Store dele af skolen nymalet Messen flyttet og istandsat Udover de egentlige uddannelsesrelaterede aktiviteter indeholdt 2008 på en række andre områder en ganske positiv og engageret udvikling. Jeg har her listet en række områder, som givetvis ikke er komplet. Men det var de overskrifter, som jeg for et par dage siden lige kunne komme i tanke om. Skolestaben og ikke mindst de studerendes involvering i rekruttering blev opprioriteret i 2008, hvilket er en helt nødvendig udvikling, som vil fortsætte i Vores hjemmesider på inter- og intranettet er blevet markant bedre, hvilket også er en udvikling, som vil fortsætte i På baggrund af skolens første Operativ Controling møde med CH FTK blev der afsat midler til en omfattende udskiftning af mange af skolens langsomme internetmaskiner, ligesom midler til en påtrængt forskønnelse af skolen blev tilvejebragt, og malerne er fortsat i fuld sving. Vi har oplevet en relativ uproblematisk overgang fra DocuLive til Captia systemet, og til de unge studerende, som måske ikke ved, hvad disse systemer er, kan jeg blot sige: Bare rolig, det skal I tids nok finde ud af. Endelig, men ikke uvæsentligt er vores messe flyttet ned i nyistandsatte lokaler i kælderen, og de blev med succes indviet i mandags, hvor FLV chefgruppe var samlet forud for nytårskuren hos Hendes Majestæt. Når vi lige får finishen på plads, så bliver det en glimrende messe.

8 Skolechefens aktiviteter
Hvad der hændte i 2008 Skolechefens aktiviteter Udnævnelser i Canada og på FLOS Operativ udrykning med VUT I/L i Jylland Ledelsesuge med VUT I/L på Karup GMU i Jægerspris Kadetbal i Moltkes Palæ To gange STUD LUFT i Karup Kadetseminar i Ramstein Kadetstævne, Dining In og julefrokost Og meget mere For mit eget vedkommende vil jeg også lige nævne, at året 2008 indeholder mange store personlige oplevelser. Denne liste er bestemt heller ikke komplet, og jeg vil ikke kommentere aktiviteterne i detaljer. Listen er alene tænkt som en illustration af, hvad det blandt andet er, som gør jobbet som CH FLOS til noget særligt i forhold til mine tidligere jobs. 2008 har i sandhed været et begivenhedsrigt år, hvilket udpræget har bidraget til min opfattelse af 2008 som noget særligt.

9 Hvad der hændte i 2008 Inden vi forlader 2008 for at skue fremad, så vil jeg lige dvæle lidt ved personelsituationen på skolen. Sidste år nævnede jeg til nytårsparolen, at personaleomsætningen i 2007 slog alle rekorder med en udskiftning på 22 af skolens 45 medarbejdere, hvilket jo giver en omsætning tæt på 50 %. Jeg nævnede også, de mange udskiftninger har betydet et kompetencetab og belastet de tilbageværende medarbejdere. Endelig fremhævede jeg, at udskiftninger ikke udelukkende er negative, men også bidrager til fornyet dynamik på skolen. Jeg lagde dog ikke skjul på, at personaleomsætningen for mit vedkommende gerne måtte komme ned i et lavere leje. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg konstaterer, at udskiftningerne i 2008 ’kun’ har medført 12 nye medarbejdere på FLOS, hvilket svarer til en personaleomsætning på knap 30 %. Det er fortsat lige i overkanten, men i virkeligheden kommer vi næppe meget længere ned på et militært tjenestested, hvor de militære medarbejdere jo rutinemæssigt flyttes til andre stillinger i Forsvaret. Endnu engang vil jeg fremhæve den arbejdsindsats og engagement, som har været fremherskende i Tak for det.

10 Nytårsparole den 9. januar 2009
Nytårsparole den 9. januar 2009 Forventninger til 2009 Jeg kunne sige meget mere om det forgangne år, men jeg vil alligevel forlade 2008 og kigge lidt på det kommende år. På de næste slides vil jeg kort introducere de syv emner, som CH F, CH U og jeg drøftede på vores ledelsesseminar i starten af december. Om I vil kalde emnerne for delstrategier, fokusområder, Balanced Score Cards eller andre smarte betegnelser, overlader jeg trygt til den enkelte. Vi har valgt at kalde dem for ’strategiske fokusområder’, men hovedsagen er imidlertid, at disse emner efter min vurdering er relevante at arbejde indgående med i det kommende år for at sikre den fortsatte fremdrift imod visionens opfyldelse. Det er således styrende for alle emnerne, at de i udpræget grad vil bidrage til, at FLOS kan udbyde Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse. Inden jeg kaster mig ud i de syv strategiske fokusområder, skal det også fremhæves, at der er tale om ledelsens bedste bud. Der vil være behov for stabens aktive medvirken til at konsolidere og konkretisere indholdet. Derfor vil fokusområderne blive behandlet på de forskellige seminarer, som allerede er planlagt i de kommende måneder.

11 Strategiske fokusområder (1)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (1) 1. Hvervning Det er ikke nok, at vi udbyder Danmarks mest attraktive lederuddannelse – vi skal også markedsføre den for at få flere studerende på vores uddannelser. Mål 1 Vi vil fortsat bidrage til den overordnede rekrutteringsindsats, og vil gennemføre lokale, målrettede hvervetiltag. Handleplan 1 Gøre det vi gør endnu bedre. Kvalitet frem for kvantitet. Facebook og lignende innovative tiltag prioriteres. Udarbejde en konkret plan for aktiviteter i året, hvor vi skal bidrage. Ekstern kommunikation – hjemmeside. Succeskriterier 1 Antal arrangementer, som FLOS deltager i? Antal brochurer (Future Wings) uddelt? Antal besøgende på FLOS hjemmeside. Fokusområderne nævnes ikke i prioriteret rækkefølge, men alle er vist bekendt med mit engagement for at styrke rekrutteringen. Hvervning er imidlertid ikke en eksklusiv opgave for skolen, og derfor må indsatsen på dette område foretages i snævert samarbejde med FTK, FPT, FAK, FSU og alle øvrige lokale myndigheder, som er involveret i processen. FLOS gør og har gjort en masse for at stimulere interessen for uddannelserne. Jeg tænker her på STUD LUFT og Future Wings, ligesom vi har justeret forskellige procedurer i samarbejdet med rekrutteringen. I min optik er den helt store udfordring imidlertid at optimere den civile markedsføring af officersuddannelserne og samtidig modernisere afprøvningsforløbet. Derfor er jeg også utrolig glad for, at det er lykkedes for CH FTK at få FPT til at igangsætte en eksklusiv FLV officerskampagne, som løber af stablen i de kommende måneder. Jeg er sikker på, at en målrettet promovering af officersuddannelserne i FLV vil øge antallet af ansøgere. Næste skridt bliver at modernisere afprøvningsforløbet ved rekrutteringen, og i den forbindelse har det også været stærkt opmuntrende, at FAK psykologer har givet tilsagn om en total omlægning af den psykologiske afprøvning, ligesom kundskabsprøverne afskaffes, så det alene er de civile eksamenspapirer som lægges til grund for udvælgelsen. Heldigvis har alle parter forstået, at det gælder om at få flere unge mennesker ind i folden, for bemandingen genopbygges ikke uden en større tilgang. Så simpelt er det. FLOS bliver imidlertid også nødt til at styrke vores egen indsats. De nævnte mål, handleplan og succeskriterier er ikke meget andet end en brainstorm, og det er i særlig grad her, at yderligere konsolidering og konkretisering er nødvendigt. 11

12 Strategiske fokusområder (2)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (2) 2. Attraktiv arbejdsplads For at kunne udbyde de mest attraktive uddannelser, er det vigtigt at vi kan tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere. Handleplan 2 Vi gennemfører AKM måling i 2009 og vi udarbejder handleplaner, der følger op på AKM som APV målinger. Der udarbejdes en plan for anvendelse af korpsåndsmidlerne med prioritet på sociale aktiviteter. Vi skal overveje, hvordan vi får værdierne forankret endnu bedre i hverdagen. Der skal udarbejdes en strategi for anvendelse af FOKUS/FLU. Opfølgning på FLOS seminaret i NOV 2008. Succeskriterier 2 Antal FOKUS/FLU udviklingskontrakter. Antal sociale arrangementer. Antal TUL ansøgninger (mil) / Personaleomsætning (civ). Sygefravær? Behovet for at kunne tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere er oplagt relevant for at kunne nå visionens opfyldelse. Der er sikkert mange andre muligheder end de her nævnte handlinger, men det er nok et oplagt forhold, at der er behov for at styrke den systematiske anvendelse af de værktøjer, som de fleste allerede har stiftet bekendtskab med, og ikke mindst opfølgning på resultaterne af værktøjernes anvendelse. Nye og kreative ideer er imidlertid meget velkomne. 12

13 Strategiske fokusområder (3)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (3) 3. Kvalitet i uddannelserne Vores uddannelser skal gøres endnu mere attraktive ved, at vi sikrer, at uddannelserne og uddannelsesmiljøet på FLOS har en høj kvalitet og et højt serviceniveau for de studerende. Handleplan 3 Vi skal anvende evaluerings- og udviklingskonceptet aktivt. Kompetenceprofiler bringes mere i spil. Uddannelserne skal til enhver tid indeholde det relevante og aktuelle, herunder progressionen fra GRO via VUT I til VUT II. Der udarbejdes en plan for udvikling af læringsmiljøet (fysiske rammer og uddannelsesmateriel). Serviceniveauet optimeres, så de studerende kan fokusere på deres uddannelser. Succeskriterier 3 Evalueringer fra kadetterne. Tilfredshedsgrad måles (kan det gøres anderledes end i dag?). Opfattelsen af relevansen af uddannelsen bør måles. Et af de centrale fokusområder i 2009 bliver at styrke kvaliteten i uddannelserne som en naturlig opfølgning på introduktionen af blended learning på VUT I og omlægningen fra OGU til GRO. I 2008 blev de nye rammer og koncepter for uddannelserne introduceret, så nu er der behov for at konsolidere uddannelserne med henblik på at bringe den faglige kvalitet i top. Som nævnt er fokusområderne ikke prioriteres, men dette emne er afgjort et af de højest prioriterede. 13

14 Strategiske fokusområder (4)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (4) 4. Akkreditering af GRO En civil anerkendelse af vores GRO er helt i tråd med, at vi skal gøre vores uddannelser attraktive. Handleplan 4 Udarbejdes når en samlet plan for akkrediteringsprocessen foreligger fra FPT. Succeskriterier 4 Ansøgning fremsendt i løbet af 2009. Et andet vigtigt område bliver arbejdet med at få GRO akkrediteret i det civile uddannelsessystem som en professionsbachelor. Et arbejde som FPT har lead på, hvorfor der er grænser for hvor meget der kan forberedes og opstartes på nuværende tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, at når processen igangsættes og rammer os, så vil det trække tænder ud i en periode. Det skal imidlertid understreges, at det er et utrolig vigtigt projekt, og derfor er det helt naturligt at sættes akkrediteringen på som et fokusområde. 14

15 Strategiske fokusområder (5)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (5) 5. Kompetenceudvikling af kadetter Ud over at gennemføre vores uddannelser med en høj kvalitet vil vi fokusere på, at vores lederuddannelser tilbyder personlig udvikling af den enkelte studerende. Mål 5 Vi skal blive bedre til at støtte og vurdere de studerende undervejs i uddannelsesforløbet, at synliggøre deres personlige udvikling og systematisk at medvirke til at styrke denne. Handleplan 5 Udarbejdes senere. Succeskriterier 5 Der er udviklet et koncept for, hvordan vi gennemfører dette i praksis, så det kan implementeres i løbet 2009. I det kommende år vil vi også sætte fokus på skolens evne til at understøtte kadetternes personlige udvikling og også vores evne til at vurdere resultatet af denne udvikling. Dette fokusområde bliver også aktualiseret af forventningen om at skolens uddannelsesproduktion skal øges de kommende år. Hvis der lukkes markant flere kadetter ind via optagelsesforløbet må det påregnes, at flere studerende har behov for individuel støtte i uddannelsesforløbet. Det må nok også forventes, at der vil blive et større frafald, og også denne proces skal vi blive bedre til at håndtere. Det er oplagt, at holdofficererne har en markant rolle at spille på dette område, og derfor vil en egentlig handleplan blive udarbejdet i snævert samråd med holdofficererne. Det er nok det samme som at sige, at det i al væsentlighed er holdofficererne, som skal lave handleplanen. Også her er der tale om et særdeles vigtigt og spændende fokusområde, som oplagt kræver yderligere konsolidering og konkretisering. 15

16 Strategiske fokusområder (6)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (6) 6. Samarbejde på tværs af staben For at de studerende opfatter vores uddannelser som attraktive er det vigtigt, at skolen fremstår som én enhed, hvor samarbejde og koordination af aktiviteterne sikrer en smidig og fleksibel gennemførelse. Mål 6 Vi vil etablere en mødestruktur, som sikrer en effektiv koordination på tværs af organisationen. Vi vil sikre at relevant viden deles med kolleger på tværs af organisationen. Vi vil anvende projektgrupper, fx ved APS. Vi vil ved sociale arrangementer blande U og F mhp. at styrke den uformelle videndeling. Handleplan 6 Udarbejdes senere. Succeskriterier 6 Skal vi bede de studerende måle os? Samarbejde på tværs vil nok til evig tid være et fokusområde i enhver organisation. På FLOS er vi kommet langt, og skolens to afdelinger arbejder da også i det daglige fint sammen. Men der er fortsat grundlag for optimering, og vi skal blive endnu bedre til at koordinere og samarbejde på tværs, så det opleves og synliggøres, at samtlige funktioner på skolen har en relevans i forhold til uddannelsesproduktionen. Det er vigtigt for arbejdsglæden, men også afgørende for vores evne til at udbyde Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse. 16

17 Strategiske fokusområder (7)
Forventninger til 2009 Strategiske fokusområder (7) 7. Samarbejde med LSEJON For at de studerende opfatter vores uddannelser som attraktive er det vigtigt, at de studerende oplever et generelt højt serviceniveau også på de områder, som LSEJON har ansvaret for. Mål 7 Vi vil forbedre samarbejdet med LSEJON mhp. at få størst mulig indflydelse på forhold relateret til CAF, indkvartering, bygningsvedligeholdelse, kørselstjeneste, materielanskaffelse etc. Handleplan 7 Der udarbejdes SLA med LSEJON. Vi skal overveje, hvordan vi får større fællesskab med LSE. Vi bør i særdeleshed sikre gode relationer med LSE nøglepersoner. Sidst men bestemt ikke mindst skal samarbejdsrelationerne med LSE Jonstrup optimeres og i virkeligheden af fuldstændig samme årsag som forrige fokusområde, samarbejde på tværs internt på skolen. Hvis vi skal udbyde Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse, skal de studerende opleve en professionel behandling på de forskellige serviceområder. Så simpelt er det, og samtidig er det så en væsentlig bieffekt, at gode samarbejdsrelationer styrker arbejdsglæden og dermed den attraktive arbejdsplads. Ikke overraskende hænger tingene sammen. Som nævnt flere gange skal disse syv strategiske fokusområder konsolideres og konkretiseres yderligere i den kommende tid. Og som jeg også har nævnt flere gange, understøtter alle fokusområderne, at vi kommer et markant skridt videre frem imod visionens opfyldelse. Fokusområderne understøtter imidlertid også, at vi forventer en kraftig udbygning af skolens uddannelsesproduktion de kommende år, og derfor vil jeg til slut ganske kort nævne Business Case 7a, som vi med stor sandsynlighed skal arbejde videre med i det kommende år. 17

18 Business Case 7a Formål At øge kapaciteten ved de strukturbestemte uddannelse mhp. at fylde personelstrukturen op igen hurtigst muligt. Sagen er jo, at FMN har bedt FKO om at lave en plan for genopbygning af bemandingen inden for en kortere årrække. En sådan plan vil nødvendigvis indeholde en udbygning af uddannelseskapaciteten i særlig grad på FFOS men også på FLOS. Vi skal simpelthen indstille os på en højere omsætningshastighed blandt de ansatte som følge af den øgede mobilitet på arbejdsmarkedet og ikke mindst INTOPS.

19 Fremtidige PROM For FLOS betyder det, at produktionen skal øges til i sidste ende 85 kadetter og 50 VUT elever årligt. Som følge af behovet for bygningsmæssige ændringer, kan omlægningen ikke gennemføres fra dag til anden, men kan gennemføres som anført i dette skema. Fra 2013 vil det således være muligt at uddanne 85 kadetter og 50 VUT’ere årligt. Der er altså meget som tyder på, at et kommende forsvarsforlig vil fokusere på denne genopbygning af bemandingen. Og det vil derfor efter al sandsynlighed være i løbet af foråret 2009, at der opnås enighed om et nyt forlig og dermed vished for, hvorvidt en udvidelse af officersskolernes uddannelsesproduktion accepteres politisk. Det bliver dermed et enormt spændende forår.

20 Bygningsmæssige konsekvenser
Bygningsmæssige konsekvenser Indretning af kontorer Indretning af 2 klasseværelser + forlag Udvidelse af tre klasseværelser fra 18 til 28 elever Sammenlægn. af 2 rum For den interesse som det måtte have, lægger skolen op til, at bygning 27, hvor FLV bibliotek pt. huses, indrettes med kontorer og klasseværelser, ligesom der foretages udvidelser af tre klasseværelser i de eksisterende lokaliteter samt forskellige mindre justeringer af de nuværende lokaler. Jeg vil ikke gå i detaljer vedrørende de økonomiske og personelmæssige konsekvenser, men blot nævne at forslaget indeholder en udvidelse af skolestaben på 8-10 medarbejdere, ligesom de bygningsmæssige ændringer forventes at koste i omegnen af 15 mio. kr. Det fremtidige driftsbudget vil tillige skulle øges med 4-5 mio. kr. årligt. Ikke mere om projekt Genopbyg Bemandingen. Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at det er et utrolig spændende projekt, og at det er lidt sjovere at være skolechef under ekspansion end det modsatte. Etablering af 6 grupperum

21 Forventninger til 2009 INTOPS
Forventninger til 2009 INTOPS FLV deltagelse i INTOPS vil principielt kunne involvere alt personel uanset tjenestested. Såfremt de af FTK forudsete operationer realiseres, herunder udsendelse af OMLT bidrag til Afghanistan, kan FLOS personel blive berørt! For god ordens skyld vil jeg lige benytte anledningen i dag til at nævne, at INTOPS er forsvarets vigtigste opgave, som kan berøre enkeltpersoner på FLOS. Ikke at der foreligger noget konkret i relation til INTOPS for så vidt angår FLOS personel i 2009, men der er ingen tvivl om, at OMLET bidraget kan berøre FLOS personel, og jeg ved også, at enkeltpersoner allerede er kontaktet af FPT med henblik på planlægning af en udsendelsesperiode lidt længere ude i fremtiden. Selvom en udsendelse trækker veksler på den enkelte og ikke mindst familien, er det væsentligt at fokusere på det positive, som følger med en udsendelse, hvilket Allan Møller gav en glimrende demonstration af under hans skolebriefing før jul. En udsendelse er også forbundet med kæmpestore oplevelser, livserfaringer og ikke mindst kompetenceudvikling.

22 Nytårsparole den 9. januar 2009 Og nu til det væsentlige
Nytårsparole den 9. januar 2009 Og nu til det væsentlige i 2009 Nå, men nu må jeg vist hellere se at slutte. Forinden skal imidlertid det vigtigste nævnes

23 Forventninger til 2009 Dansk Kadetstævne (DAKA) den 20. marts 2009
Forventninger til 2009 Dansk Kadetstævne (DAKA) den 20. marts 2009 Flyvevåbnets Internationale Kadetbal (FIKA) den 2. maj 2009 GME bliver den maj 2009 Også i år er der DAKA, FIKA og GME. Jeg vil godt opfordre alle og ikke mindst de ansvarlige projektofficerer til at kaste stor energi ind i planlægningen og udførelsen. For alle tre begivenheder gælder nemlig, at de indeholder potentiale til at blive fremragende og uforglemmelige oplevelser – på godt og ondt. Hvis planlægningen er gennemført omhyggeligt, så er der oplagt størst mulighed for succes. Under alle omstændigheder glæder jeg mig til alle tre arrangementer.

24 Nytårsparole den 9. januar 2009
Nytårsparole den 9. januar 2009 På vej mod opfyldelse af visionen… Med et fortsat fokus på rekruttering og med den nødvendige støtte fra FTK, så skolen også fremadrettet kan fremstå som en moderne officersskole, vil FLOS vision om at kunne tilbyde ”Danmarks mest attraktive militære lederuddannelser” kunne realiseres inden for en overskuelig tidshorisont. Kære alle. Så må det vist være rigeligt. Med denne konklusion vedrørende fremdriften i skolens vej mod visionens opfyldelse vil jeg gerne byde jer alle på vin og kransekage for at markere, at vi nu er gået ind i 2009. Godt nytår og værsgo. Der er serveret ude i foyeren.


Download ppt "Nytårsparole den 9. januar 2009 Flyvevåbnets Officersskole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google