Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde om familiesammenføring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde om familiesammenføring"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde om familiesammenføring
Onsdag den 20. august 2008

2 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet
16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55 Spørgsmål til del 1. 17:15 Pause. 17:45 Del 2: Orientering om familiesammenføring med fokus på EU-reglerne. 18:10 Spørgsmål til del 2. 18:30 Tak for i dag.

3 Nogle få hovedtal Ca. 350 medarbejdere
afgørelser om året Over daglige telefonopkald Over publikums-ekspeditioner om året Driftstung organisation Myndighed med populære og upopulære beslutninger (dog flere ja end nej) Mangfoldighed af kunder, som ikke kan vælge os fra Årsager til at se på spild og potentiale for procesoptimering: antal afgørelser, telefonopkald m.v.

4 Vores leveregler (værdierne)
Vi vil: værne om alle medarbejderes trivsel, faglige kunnen og engagement ud fra en klar bevidsthed om, at hver eneste medarbejders kompetence er afgørende for, at vi kan lykkes gøre det så enkelt som muligt at få behandlet en sag hos os give præcise svar på spørgsmål fra vores brugere – både før og under sagsbehandlingen skrive til og tale med vores brugere på en måde, så de har let ved at forstå, hvad vi skriver og hvad vi siger – fx i telefonen opfylde de frister for vores afgørelser, som vi har lovet vores brugere at holde sætte os i den enkelte brugers sted, søge at forstå den enkeltes bekymringer og lytte til deres forslag opbygge tillid hos dem, der har interesse i vores sagsbehandling skabe troværdighed omkring vores evne og vilje til at levere god service ved at fortælle omverdenen og hinanden om vores succes’er og ved at være de første til at tage et problem op, hvis der er et Eksempler på tiltag: Medarbejderne i centrum – medarbejderinddragelse i de nye tiltag – bl.a. vedr. LEAN og Den ny fortælling. Coaching af hele chefgruppen – værdibaseret ledelse Nyt ledelsesgrundlag – 10 bud for god ledelse Lære at arbejde i team og lære at lede team Løbende LEAN-trimning – forenkler og frigør ressourcer bl.a. til bedre kvalitet og kontrol Kommunikationsinitiativer: Vi skal vise os selv og omverdenen, at vi kan og vil nå resultater – ved at fortælle om det gode vi gør og ved at forklare, hvordan det vi gør hænger sammen med visionen. Servicemål for sagsbehandlingstid Selvbetjening  hurtig behandling Bedre telefonbetjening Organisationsændring med brugeren i centrum

5 Formidling og kommunikation
Internt: Enhver lejlighed anvendes til at kommunikere den nye vision og strategierne – eksempelvis på intranet, på chefmøder, medarbejdermøder samt i samarbejdsudvalg Direktøren taler med alle medarbejdere Medarbejderbladet US-Open Eksternt: 102 dialogmøder i 1. halvår 2008 Intensiv opsøgende interessentpleje Opsøgende i forhold til medier Info-møder i hele landet Brugerforum Advokatforum Brugerundersøgelser Eksternt magasin (Servicemagasinet) Rekrutteringsfilm (TV2 NEWS)

6 Flere fuldt oplyste sager – erfaringer fra bl. a
Flere fuldt oplyste sager – erfaringer fra bl.a. familiesammenføringsområdet Hovedformål At øge antallet af sager, der er fuldt oplyste ved modtagelsen Midler Lettilgængelige ansøgningsskemaer Bedre information på Bedre vejledning i Servicecentret samt i politikredse/ambassader Dialog- og informationsmøder for ansøgere, kommuner, virksomheder m.fl. Foreløbig status Markant stigning i antallet af oplyste sager En fuldt oplyst sag er en sag, som umiddelbart har vedlagt den nødvendige dokumentation i henhold til vores tjekliste og har udfyldt alle felter korrekt og skrevet under de rigtige steder i ansøgningspakken.

7 Formål med informationsmødet
Generel vejledning om udvalgte emner vedrørende familiesammenføring ved oplæg samt efterfølgende spørgetid For yderligere generel vejledning henvises til vores hjemmeside For individuel vejledning vedrørende mulighederne for familiesammenføring og/eller konkrete ansøgninger vil vi besvare spørgsmål i pausen eller umiddelbart efter mødet Desuden kan vi kontaktes på mailadressen samt telefon

8 Persongrupper i fokus på mødet
Ægtefællesammenføring efter udlændingelovens almindelige regler Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter principperne om arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. EF-domstolens domme Læs nærmere på om andre muligheder for ægtefællesammenføring til bl.a.: Udenlandske studerende Udenlandske arbejdstagere (positivlisten, beløbsordningen mv.)

9 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet
ægtefællesammenføring efter udlændingeloven v/ souschef Caroline Henault, Ægtefællekontoret

10 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – generelt
Ansøgningerne afgøres iht. udlændingeloven (LBK 808 af ) Betingelser: Krav til ægteskabet/samlivet: Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab eller fast samliv Ægteskabet/partnerskabet skal være indgået frivilligt og må ikke være indgået med det afgørende formål at få opholdstilladelse for den udenlandske ægtefælle/partner Krav til herboende ægtefælle/partner: Opholdsgrundlag: dansk/nordisk statsborger, flygtninge/beskyttelsesstatus, eller tidsubegrænset opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år Herboende ægtefælle/partner skal være fastboende i Danmark Boligkrav Ej voldsdømt Ej offentlig hjælp efter integrationsloven eller lov om aktiv socialpolitik Økonomisk sikkerhedsstillelse Krav til ægteparret 24-års regel Samlivskrav Tilknytningskrav

11 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – generelt
En række betingelser kan fraviges i særlige tilfælde: 24-års regel Økonomisk sikkerhedsstillelse Offentlig hjælp Boligkravet Tilknytningskravet

12 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – generelt
Begrundelse for fravigelse: Flygtningestatus/ beskyttelsesstatus (alle krav) Samvær med særbarn i Danmark (alle krav) Humanitære hensyn ved alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller høj alder hos herboende ægtefælle (alle krav) Kvinders rettigheder: offentlig hjælp ifm. barselsorlov (offentlig hjælp) Herboende ægtefælle/partner har beskæftigelse omfattet af positivlisten (24-års regel og tilknytningskrav) Herboende ægtefælle/partner arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark (24-års regel og tilknytningskrav)

13 Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende ægtefælle/partner:
Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet Tilknytningskravet stilles ikke, hvis den herboende ægtefælle/partner: har haft dansk statsborgerskab i over 28 år. er født og opvokset i Danmark eller kommet til Danmark som mindre barn, og har opholdt sig lovligt i Danmark i over 28 år. Desuden stilles kravet efter en konkret vurdering ikke, hvis den herboende ægtefælle/partner: er beskæftiget inden for et område, der er omfattet af positivlisten er ansat i en særlig stilling, hvor der kan være udenrigs- og sikkerhedsmæssige forhold, der taler imod at henvise den pågældende til at tage ophold i udlandet (fx personer ansat i forsvaret, der kan udstationeres)

14 Generelle fravigelsesgrunde:
Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet Generelle fravigelsesgrunde: Hensynet til familiens enhed/ret til respekt for sit familieliv (Den Europæiske Menneskerets Konventions Art. 8): Proportionalitetsafvejning: Hvis uoverstigelige hindringer for etablering af familielivet i hjemlandet, vil der som hovedregel skulle ske familiesammenføring Børn: Særbørn: Hvis herboende har mindreårige særbørn her i landet, som pågældende har et reelt samvær med af normalt omfang Fællesbørn: Såfremt børnene har opholdt sig i Danmark i en længere sammenhængende og de i denne periode er blevet velintegrerede

15 Generelle fravigelsesgrunde: Flygtninge/beskyttelsesstatus
Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet Generelle fravigelsesgrunde: Flygtninge/beskyttelsesstatus Hvis herboende ægtefælle/partner er flygtning og efter en konkret vurdering vil risikere asylrelevant forfølgelse ved en tilbagevenden til hjemlandet. Hvis ægteskabet er indgået inden herboendes flugt fra hjemlandet, skal der tillige ske en vurdering af, hvorvidt der i hjemlandet er indtrådt fundamentale, varige ændringer, der kan formodes at fjerne grundlaget for frygten for asylrelevant forfølgelse Sygdom: Hvis herboende ægtefælle/partner er alvorligt syg eller handicappet og det vil være humanitært uforsvarligt at henvise pågældende til at tage ophold i et land, hvor der ikke kan tilbydes pasnings- eller behandlingsmuligheder.

16 Generelle fravigelsesgrunde: Positivlisten
Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet Generelle fravigelsesgrunde: Positivlisten Hvis herboende ægtefælle/partner har beskæftigelse omfattet af Positivlisten (se listen på Særlig stilling Hvis herboende ægtefælle/partner arbejder i statens tjeneste og varetager en stilling med særlig udenrigs- eller sikkerhedspolitisk betydning for Danmark

17 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet
Hvis tilknytningskravet stilles, skal ægtefællernes/ partnernes samlede tilknytning til Danmark være større end deres samlede tilknytning til et andet land Dvs. begge parter skal have opnået en vis tilknytning til Danmark Afgørelsen af, hvorvidt tilknytningskravet er opfyldt, beror på en konkret vurdering og afvejning i den enkelte sag Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring af 1. december 2005 Findes i afgørelsesdatabasen på

18 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet
Ved vurdering af, om tilknytningskravet er opfyldt, indgår bl.a.: hvor lang tid den herboende ægtefælle/partner og ansøgeren har boet eller opholdt sig i Danmark om én eller begge har tilknytning til andre personer i Danmark, fx nærtbeslægtet familie om én eller begge har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn i Danmark om én eller begge har gennemført et uddannelsesforløb eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark hvilke danske sprogfærdigheder, parterne har hvor stor en tilknytning parterne har til et andet land, herunder om de har været på længerevarende besøg i det pågældende land om ansøgeren har børn eller anden familie i et andet land

19 Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven – særligt om tilknytningskravet
Det kan efter en konkret vurdering tale for at tilknytningskravet er opfyldt: Hvis herboende kan anses at have opnået en stærk tilknytning til Danmark efter et sammenhængende, længerevarende ophold på ca. 12 år med opholdstilladelse Dette er forudsat, at pågældende har gjort en indsats for at blive integreret i det danske samfund under opholdet (fx via sprog, uddannelse, arbejde, foreningsarbejde, mv.) Hvis herboende har særlig integrationsfremmende beskæftigelse efter 4-5 års tilknytning til arbejdsmarkedet uden væsentlige afbrydelser Arbejde giver væsentlig grad af kontakt og kommunikation på dansk med kolleger og evt. kunder Hvis herboende ikke har særlig integrationsfremmende beskæftigelse efter 7-8 års tilknytning til arbejdsmarkedet uden væsentlige afbrydelser Arbejde giver ikke væsentlig grad af kontakt og kommunikation på dansk med kolleger og evt. kunder

20 Familiesammenføring: Hovedtal 2004 – 2007
Periode 2004 2005 2006 2007 Antal personer, som har søgt om familiesammenføring i Danmark 5.838 6.000 5.533 5.552 Antal familiesammenføringstilladelser 3.832 3.522 3.582 4.454 - heraf ægtefæller og faste samlevere 2.344 2.498 2.787 3.616 Antal afslag på ansøgning om familiesammenføring (1. gangsans. US) 2.116 1.919 1.600 1.792

21 Ægtefællesammenføring: Afslag fordelt på begrundelse 2004 – 2007
Periode 2004 2005 2006 2007 1. Afslag pga. tilknytningskravet 543 484 383 417 2. Afslag pga. 24-års reglen 213 127 170 140 3. Afslag pga. manglende samliv eller ægteskabets gyldighed 145 125 113 138 4. Afslag pga. forsørgelseskravet 108 81 42 11 5. Afslag da referencen har modtaget offentlig hjælp efter aktiv- eller integrationsloven 70 55 36 98 6. Afslag pga. proforma 61 37 21 25 7. Afslag pga. manglende sikkerhedsstillelse 38 74 8. Afslag pga. boligkravet 30 50 41 66 9. Afslag pga. tvangsægteskab 7 33 29 95 10. Øvrige afslag 363 352 261 262 Alle afslag ( ) 1.577 1.382 1.133 1.326

22 Del 2: Orientering om familiesammenføring med fokus på EU-reglerne
ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten v/ kontorchef Bente Herbst Bendiksen, Ægtefællekontoret

23 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
EU-retten om fri bevægelighed er en integreret del af det danske regelsæt om familiesammenføring Ansøgninger afgøres i henhold til den danske EU-Opholdsbekendtgørelse (BEK 300 af ) EU-retten: Forordning 1612/68/EØF af om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet Direktiv 2004/38/EF af om unionsborgeres og deres familie-medlemmers ret til at færdes og opholde sig frit i medlemsstaternes EU-retten opstiller ikke eksakte regler for ret til fri bevægelighed EF-domstolens domme er afgørelser i konkrete sager anlagt af de pågældende borgere i et af medlemslandene EF-domstolen fortolker EU-retten i domstolens domme

24 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
EU-reglerne om fri bevægelighed gælder ikke for rent interne forhold. Det betyder, at ægtefæller til danske statsborgere, som bor i Danmark, som udgangspunkt ikke kan få opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne EF-domstolens praksis viser dog, at en dansk statsborger i visse tilfælde vil være omfattet af EU-reglerne i sit eget land og blandt andet vil kunne få adgang til ægtefælle-sammenføring på baggrund heraf Dette kan være tilfældet, hvis den danske statsborger har opholdt sig og arbejdet i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, eller hvis den danske statsborger opholder sig i Danmark og her anvender retten til fri bevægelse af tjenesteydelser.

25 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Kronologi over relevante domme ved EF-domstolen: Singh – 7. juli 1992: en statsborger i en medlemsstat, som sammen med sin ægtefælle rejser til en anden medlemsstat for at udøve lønnet beskæftigelse, ved tilbage-venden til hjemlandet for at etablere sig dér kan medbringe ægtefællen i medfør af EU-rettens regler uanset ægtefællens nationalitet Carpenter – 11. juli 2002: grænseoverskridende tjenesteydelser kan omfattes ret til fri bevægelig-hed (kan fx være salg af annonceplads i tidsskrifter, rådgivning mod betaling per telefon eller , udbud af brevkurser, salg af lotterisedler eller koncertbilletter til personer, der opholder sig i et andet EU-land) Akrich – 23. september 2003: ikke uretmæssig unddragelse af national lovgivning, at formålet med, at familiemedlemmerne har bosat i et andet EU-land, er at kunne vende tilbage til oprindelseslandet i medfør af EU-rettens regler Eind – 11. december 2007: ikke en betingelse at borgeren ved tilbagevenden ernærer sig som arbejdstager mv. (jf. INM notat af )

26 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Afklaring på vej: Vi afventer en afklaring på betydningen af den såkaldte Metock-dom af 25. juli 2008 (se ministerkommentar på af ): I den konkrete sag gives en række ægtefæller til EU-statsborgere, der opholder sig i et andet EU-land, ret til at bosætte sig i dette land uden at ægtefællen forudgående havde haft opholdstilladelse i et EU-land Nye sager på vej ved EF-domstolen: Det kan ikke udelukkes, at der også fremover kommer nye sager, hvor EF-domstolens afgørelser kan få betydning for praksis i sager om ophold i Danmark: Fx er der en sag på vej vedr. Sahin, som er en tyrkisk statsborger, der søgte asyl i Østrig, blev gift med tysk statsborger og fik afslag på familiesammenføring i Østrig

27 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Gældende regelsæt: Hvis den danske statsborger har opholdt sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og ønsker at vende tilbage til Danmark sammen med sin udenlandske ægtefælle/registrerede partner/faste samlever, skal følgende krav være opfyldt: Den danske statsborger skal have opholdt sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz som enten: Arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, pensioneret arbejdstager, pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, eller pensioneret tjenesteyder Hvis parret er gift eller registrerede partnere, skal ægteskabet/det registrerede partnerskab fortsat være gyldigt ved parrets indrejse i Danmark og under det fortsatte ophold i Danmark. Hvis parret i stedet er fast samlevende, skal samlivet fortsat bestå under opholdet i Danmark Den udenlandske ægtefælle/registrerede partner/faste samlever skal have boet lovligt i det EU/EØS-land eller Schweiz, hvor den danske statsborger hidtil har udnyttet retten til ophold

28 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Omfattet af disse regler er endvidere den danske statsborgers og dennes ægtefælles/registrerede partners/faste samlevers børn under 21 år samt børn over 21 år, hvis de forsørges af den danske statsborger. Endvidere er den danske statsborgers og dennes ægtefælles/registrerede partners/faste samlevers forældre og bedsteforældre omfattet af disse regler, hvis de forsørges af den danske statsborger.

29 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Beskæftigelsens karakter og omfang: Der opstilles ikke et mindstekrav til opholdets længde i det andet EU/EØS-land eller Schweiz, som den danske statsborger har opholdt sig i, men det er en forudsætning, at han/hun reelt har udnyttet retten til ophold på baggrund af EU-reglerne om arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, tjenesteydere, pensionerede arbejdstagere, pensionerede selvstændige erhvervsdrivende eller pensionerede tjenesteydere, og at han/hun har haft et egentligt ophold i EU/EØS-landet eller Schweiz. Det er også en forudsætning, at beskæftigelsen som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder ikke var af rent marginal karakter. Det er derfor normalt en betingelse, at der har været tale om beskæftigelse af mindst et par ugers varighed og i minimum timer ugentligt.

30 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Carpenter-dommen: Hvis den danske statsborger opholder sig i Danmark og ønsker at få udstedt registreringsbevis/opholdskort til sin udenlandske ægtefælle/registrerede partner/faste samlever, skal følgende krav være opfyldt: Den danske statsborger skal opholde sig i Danmark og herfra levere en grænseoverskridende tjenesteydelse i forhold til et andet EU/EØS-land eller Schweiz.  Eksempler fra af annonceplads i tidsskrifter, rådgivning mod betaling per telefon eller , udbud af brevkurser, salg af lotterisedler eller koncertbilletter til personer, der opholder sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Den udenlandske ægtefælle/registrerede partner/faste samlever skal være lovligt indrejst i Danmark. Hvis parret er gift eller registrerede partnere, skal ægteskabet/det registrerede partnerskab fortsat være gyldigt ved den udenlandske ægtefælles/registrerede partners indrejse i Danmark og under det fortsatte ophold i Danmark. Parret skal have etableret et reelt familieliv i Danmark. Omfattet af disse regler er endvidere den danske statsborgers og dennes ægtefælles/registrerede partners/faste samlevers børn under 21 år.

31 Ægtefællesammenføring til danske statsborgere efter EU-retten
Ansøgning: Ved ansøgning om registreringsbevis/opholdskort på baggrund af disse EU-regler anvendes ansøgningspakken FA1 (Ansøgning om ægtefællesammenføring) – se særligt punkt 1 i skema 2 Ansøgningen kan indgives til Udlændingeservice, det lokale politi eller en dansk ambassade eller generalkonsulat i udlandet Ansøgningerne afgøres i henhold til den danske EU-opholds-bekendtgørelse i overensstemmelse med EF-domstolens praksis (BEK 300 af )

32 Oversigt over tilladelser og afslag meddelt i perioden 1
Oversigt over tilladelser og afslag meddelt i perioden 1. juli 2002 – 30. juni 2008 efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 på familiesammenføring efter EU-reglerne Periode 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I alt: Antal tilladelser 19 46 60 105 37 313 Antal afslag 1 3 6 29 7 2 54

33 Yderligere information på www.nyidanmark.dk
Spørgsmål og Svar sider med enkel information om bl.a.: Familiesammenføring EU/EØS statsborgere Emnesider med grundig vejledning om bl.a.: Ægtefællesammenføring efter udlændingeloven og herunder om tilknytningskravet Ægtefællesammenføring efter EU-retten og herunder for danske statsborgere Øvrige sagsområder og herunder arbejde, visum, asyl, mv. Afgørelsesdatabase med: Praksisnotater Eksempler på afgørelser (resumeer) i bl.a. EU-sager, familiesammenføringssager, mv.

34 Kontaktoplysninger – familiesammenføring
Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø Telefon: Mail: Internet:


Download ppt "Informationsmøde om familiesammenføring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google