Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej"— Præsentationens transcript:

1 Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej
TRAFIK I AARHUS Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej Tak for ordet. Mit navn er …. Og udover det deltager også Projektleder Klaus Braad som efterfølgende vil fortælle om selve anlægsprojektet – Herredsvejs forlægning. Der er igangsat et udredningsarbejde i Aarhus Kommune om de langsigtede udfordringer og fremtidige investeringsbehov i den kommunale trafikinfrastruktur. I det følgende vil jeg hive hovedpunkterne ud af dette arbejde. Den offentlige høring er lige afsluttet og der er kommer mange kommentarer til udredningsarbejdet. Og den endelige udredning behandles af Byrådet i foråret 2012.

2 Trafik i Aarhus Et øget behov for mobilitet i et Aarhus med flere indbyggere og arbejdspladser Afhænger af mange forskellige faktorer: Hvor meget Aarhus vokser Priserne på transport Den teknologiske udvikling Den generelle vækst i trafikken Den enkeltes valg af transportmiddel Pendlingen Kvaliteten af den kollektive trafik Og hvordan vil trafikken så udvikle sig frem mod 2030 ? Der er rigtig mange forhold som vil påvirke den fremtidige trafik. Landspolitiske beslutninger og rammer vil påvirke - ligesom f.eks. den teknologiske udvikling kan overraske med nye løsninger. Blandt andet derfor vil de trafikale prognoser som vi har opstillet selvfølgelig være usikre – men dog give et fingerpeg

3 Trafikale udfordringer
Trafik i Aarhus Trafikale udfordringer Med udgangspunkt i: en generel vækst i trafikken på 2% vækst i Aarhus – jf. kommuneplanen et uændret transportmønster …. så viser prognosen en forøgelse på 60% i antal bilture i samt flere ture på cykel og med kollektiv trafik Vi har i prognoserne forudsat en generel vækst i trafikken på 2 % - svarende til væksten de seneste år. For Aarhus har der dog indenfor Ringvejene været en mindre vækst og den tendens forventer vi fortsætter. Ud over en generel vækst i trafikken – det at flere får bil, og kører mere – så er der forudsat en lokal byvækst svarende til målene i Kommuneplan 2009. Det vil sige væsentligt flere indbyggere og arbejdspladser i Aarhus kommune. Med det udgangspunkt – og et uændret transportmønster – så er udfordringen at sikre at 60% flere ture kan afvikles med bil. Ligesom der kommer mere kollektiv trafik og cykeltrafik. Prognosen er som nævnt usikker – og kan påvirkes af takten i byudviklingen, at ændringer i transportmønsteret, og flere andre ting.

4 Trafikale udfordringer
Trafik i Aarhus Trafikale udfordringer God kapacitet på E45 Forlægning af Herredsvej Udbygning af Åhavevej/tunnel Ombygning af Kystvejen og Havnegade ITS tiltag på Ringvejen og Ringgaden I udredningsarbejde har vi nogle projekter ind som forudsætninger - så beregningerne er reelt baseret på en infrastruktur der på nogle punkter er bedre end i dag. Det er forudsat, at Staten sikrer god kapacitet på E45. Hvis dette ikke sker, så kan vi forudse at kommunens vejnet belastes af yderligere ca biler pr. døgn. Og derudover er der forudsat at en række større projekter i Aarhus Kommune gennemføres som planlagt. Det gælder de nævnte projekter – og måske kunne vi nu også medtage projekt for en havnetunnel under Marselis Boulevard, hvor finansieringen forleden er blevet afklaret.

5 Trafik i Aarhus På illustrationen til venstre er vist et billede af hvor der kan forventes merbelastninger i 2030 – når trafikvæksten lægges ud på vejnettet. Billedet er også vist i debatoplægget. Der er tale om beregnede trafikmængder – og modellen tager ikke fuldt ud højde for hvad der rent faktisk kan afvikles på de enkelte veje. I virkeligheden vil væksten nok blive knap så stor. Og når behovene skal endeligt opgøres, så skal der selvfølgelig tages højde for de konkrete vejes kapacitet. Resultaterne giver ikke desto mindre et billede af udfordringerne - og viser at der især kan forventes kraftige stigninger i trafikken på indfaldsvejene og ringvejene. De største stigninger ses på Genvejen, Silkeborgvej og Aarhus Syd motorvejen – med over 100 % - men også på Ringvejen og Ringgaden er der store stigninger. Vi har ikke de samme muligheder for beregninger af den kollektive trafik og cykeltrafikken, men udfordringerne er i princippet de samme for alle trafikantgrupper.

6 Trafik i Aarhus Den offentlige debat om fremtidens trafik i Aarhus blev afsluttet den 27. januar 2012. Opsamling på den offentlige debat – som sendes til Byrådet til en endelig behandling i foråret 2012. I udredningsarbejdet er opstillet og beskrevet som 2 scenarier – incl. et fælles grundscenarie. Det fælles grundscenarie indeholder principielt initiativer, der så at sige ligger lige for når behovet og finansieringen er på plads. Bilscenariet indeholder indsatser for primært at sikre fremkommeligheden for biltrafikken – frem til og med Ringgaden Kollektiv og cykelscenariet indeholder primært indsatser der prioriterer kollektiv transport i det sammenhængende byområde og forbindelserne til omegnsbyerne – samt nye højklassede cykelruter. Det var lidt omkring udredningsarbejdet men ud over det har der sat flere arbejder i gang….

7 Rejsetidsinformation – Bluetooth
Trafik i Aarhus Rejsetidsinformation – Bluetooth Et af vores nyere projekter er inspireret af stedfæstelse af passagerer i lufthavne. I flere år har lufthavnene anvendt Bluetooth registrering i forbindelse med deres sluser. Check-in, pas kontrol og flow i lufthavnene.

8 Rejsetidsregistrering – Bluetooth
Trafik i Aarhus Rejsetidsregistrering – Bluetooth Muligheder Information om Rejsetider - Dagligt via historiske data - Realtid via diverse medier ( Radio) Planlægning - Rejsemønstre til forbedret planlægning af fremtidig infrastruktur Alle mobiltelefoner, Ipad, GIS udstyr i bilerne har en unik ID. Denne ID genfindes fra punkt til punkt, hvorved rejsetid kan beregnes. I disse dage er Aarhus Kommune var at opsætte Bluetooth udstyr på Ringvejen, Ringgaden og Indfaldsvejen til Aarhus Centrum således at vi kan registrere rejsetiden rundt omkring i byen. I første omgang har Kommunen indkøbt 50 enheder som er ved at blive monteret. Data vil blive synlige på et kort ala dette – hvor røde ruter med meget trafik markeres. Nu vil Klaus fortælle lidt om selve projektet omkring Forlægning af Herredsvej. I er velkommen til at stille spørgsmål efterfølgende.

9 Trafikstrukturen omkring Skejby sygehus:
Trafik i Aarhus Trafikstrukturen omkring Skejby sygehus: Store erhvervs virksomheder Øget trafik fra Djurslandsmotorvejen Ny bydel ved Lisbjerg og Elev I dag har vi et meget stort trafikpres fra Randersvej ikke mindst efter tilslutningen og åbning af det nye motorvejsstykke. Herredsvejs forlægning skal være med til at aflaste hele vejnettet omkring Skejby samt skabe bedre fremkommelighed til både sygehuset men også de erhverv der ligger i området. På den eksisterende Herredsvej kører der ca i biler/døgn i På den forlagte Herredsvej forventes dette tal i 2023 at blive biler/døgn – hvilket svarer til hvad der kører på Ringvejen i dag. Den eksisterende Herredsvej forlægges og udbygges til 4 spor ca. 2,1 km Paludan Müllers Vej rettes ud og der etableres højre ind/ud ved Marienlystvej. I dag kører der biler/døgnet på Marienlystvej hvilket vejen slet ikke er bygget til. Marienlystvej er en del af cykelhandlingsplanen som primær rute dvs. der er et ønske om at der anlægges cykelsti.

10 Tidsplan Opstart maj 2012 Færdig sommeren 2014 Trafik i Aarhus
Tidsplaner er følgende, Forventet opstart er maj 2012 2 spor klar december 2013 Færdig sommeren 2014 Det er et stort anlægsarbejde som selvfølgelig har den positive side at det er på åben mark. Hvilket betyder at hovedparten af arbejdet ikke vil genere trafikanterne i området. Der skal flyttes ca m³ jord - Og der skal levering ca m³ jord Der skal anlægges 3 regnvandsbassiner og 2 faunapassager (stålrørstunneler) Der skal lægges ca ton asfalt og sættes ca m kantsten.

11 Støj, Stier/cykelstier og miljø:
Trafik i Aarhus Støj, Stier/cykelstier og miljø: Der etableres støjvolde langs (Støjberegninger viser at det ikke er nødvendigt med støjvolde, nogle ejendomme ligger tæt på grænseværdien på 56 dB så derfor laves støjvoldene.) Paludan Müllers Vej Rydevænget Herredsvej Skejbybakkevej Der anlægges stier/cykelstier: Østsiden enkeltrettet cykelsti Vestsiden dobbeltrettet cykelsti Faunapassage med trampesti Og der etableres følgende miljøtiltag: Brendstrup Grøft omlægges og retableres som åbent vandløb Faunapassage ved Agro Food Park og der plantes Fredskov i Tranbjerg som erstatning for nogle af arealerne

12 April 2011 godkendte Byrådet forslag til
Trafik i Aarhus Plangrundlag: April 2011 godkendte Byrådet forslag til Lokalplan 888 og kommuneplantillæg nr. 19 med tilhørende VVM - redegørelse Godkendelse af Lokalplan + tillæg, VVM og anlægsindstilling på byrådsmøde marts 2012

13 Øvrige anlæg i området: Letbane 2016
Trafik i Aarhus Øvrige anlæg i området: Letbane 2016 Krydsning i signalanlægget ved Skejbybakkevej Kommuneplanlagt vej mellem Herredsvej og Viborgvej


Download ppt "Herredsvejs forlægning og udretning af Paludan-Müllers Vej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google