Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Informationsmøde om Region Hovedstadens MED-aftale Herlev Hospital 5. marts 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Informationsmøde om Region Hovedstadens MED-aftale Herlev Hospital 5. marts 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007."— Præsentationens transcript:

1 Program Informationsmøde om Region Hovedstadens MED-aftale Herlev Hospital 5. marts 2007
MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

2 Program 13.30-13.45: Velkomst 13.45-14.45: Hovedpunkter i MED-aftalen
: Pause : Status på konstituering : Kommende udfordringer i MED Opsamling og tak for i dag MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

3 Link til materiale om MED og Informationsmødet
Man kan finde materiale om MED på Regionens hjemmeside på adressen: Spørgsmål kan sendes til: MED-aftalen for Region Hovedstaden Marts 2007

4 Gennemgang af regionens MED-aftale
MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

5 Formål med MED-aftalen
Skabe grundlag for at forbedre og udvikle samarbejdet Sikre at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse Skabe rammerne for, at ledere og medarbejdere kan samarbejde om at føre regionens og arbejdspladsens mål ud i livet Skabe en fælles forståelse for rammerne for regionens og arbejdspladsens målsætning Udvikle og styrke arbejdsmiljøarbejdet i RegionH MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

6 ••••••••• ••••• •••••••••••••• Virksomheder Koncern direktion
a b e Udvidet Den samlede koncernledelse Virksomheder MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

7 Regionsdirektøren er formand
STRUKTUR OG ORGANISERING Region H-MEDudvalg Enstrenget Består af 23 medlemmer, fordelt på 9 ledelsesrepræsentanter, 14 medarbejderrep. (heraf 2 arbejdsmiljørepræsentanter) Regionsdirektøren er formand En af ledelsesrepræsentanterne udpeges til at varetage arbejdsmiljøområdet i udvalget Virksomheds-MEDudvalg på hver af de 13 virksomheder, samt for den samlede koncernstab. Består af maksimalt 20 medlemmer, fordelt på 9 lederrep., maksimalt 11 medarbejderrep. (heraf 2 arbejdsmiljørepræsentanter) Virksomhedsdirektøren er formand MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

8 MULIGHED FOR UNDERNIVEAUER
Særlige organisatoriske strukturer giver mulighed for at opdele det lokale niveau 3 i underniveauer. Det pågældende VirksomhedsMED skal klarlægge den interne kompetencefordeling. Oprettelse af underniveauer på niveau 3 skal godkendes af VirksomhedsMED. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

9 Niveau 3 med underniveauer
MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

10 MED-uddannelse Regionen udvikler egen uddannelse i 2007
Uddannelse og undervisere godkendes af Region H-MEDudvalget Evalueres en gang om året Erstatter IKKE den lovpligtige arbejdsmiljøudd. Prioritering af ”H:S-hospitaler” MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

11 Medindflydelse og medbestemmelse
Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (information og drøftelse) Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens kompetenceområde (målet er konsensus) Mulighed for at forhandle og indgå aftaler (aftaleret) ikke løn- og ansættelsesvilkår Samarbejdet kræver, at medarbejdere og ledere tager medansvar for de beslutninger der træffes. Grundlaget i MED er en gensidig pligt til at opsøge og videregive information på alle niveauer. Det enkelte udvalg skal drøfte og beslutte hvordan informationsindsatsen skal ske: Internt i udvalget Mellem eget og andre udvalg i MED-systemet I forhold til de øvrige medarbejdere og ledere på udvalgets område. Det enkelte udvalg skal derudover drøfte, hvad ”god og tilstrækkelig information” betyder i netop deres udvalg EU-direktivet ER indarbejdet + henvisning til bilag 4 i MED-håndbogen (aftaleretten for N1) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

12 Kompetence i MED-systemet
Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har (inden for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

13 Samarbejdets værdigrundlag
Anerkendelse Åbenhed Mangfoldighed Dialog Fællesskab Forbedring De enkelte udvalg skal drøfte, hvilke samarbejdsværdier, der skal præge arbejdet i deres udvalg. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

14 Bestemmelse om retningslinier i MED:
Retningslinier og procedure for drøftelser i MED skal skabe klarhed og synlighed om udvalgenes opgaver og øge en fælles forståelse af det enkelte udvalgs handle- og beslutningsrum. Det enkelte udvalg skal indarbejde retningslinierne for drøftelse i en praktisk ramme, fx i et årsprogram. Retningslinier: Synliggør og systematiserer arbejdet i MED-udvalget Tydeliggør behovet for koordinering med andre MED-udvalg Øger forståelsen for udvalgets opgaver internt i udvalget Øger synligheden af MED-arbejdet over for medarbejdere, som ikke sidder i udvalget. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

15 Valgbarhed vedr. B-siden:
Niveau 2 og 3: Alle repræsentanter skal være ansatte i regionen (minus orlov) – og på virksomheden / i enheden. Niveau 1: Et mindretal af medarbejder-repræsentanterne i RegionH-MEDudvalget kan være på orlov fra en arbejdsplads i regionen. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

16 Medarbejderrepræsentanternes vilkår
Niveau 1: 6 og 12 timer gns. om ugen (gives i form af nødvendig kompensation fra virksomhed til arbejdssted) Niveau 2: Skriftlig aftale på den enkelte virksomhed, der afspejler de vilkår medarbejderrepræsentanterne arbejder under (gældende vilkårsaftaler fortsætter indtil da) Niveau 3: Forpligtelse til at afstemme forventninger og til at aftale tidsforbrug til MED (i lighed med TR-opgaver) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

17 Dialogguide – til N3 vedr. TR-vilkår
Formål – inspiration til: Afstemme forventninger og indgå aftaler mellem den lokale leder og medarbejderrepræsentant om indholdet af og tidsforbruget til: MED-opgaver, tillidsrepræsentantopgaver og arbejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentant-opgaver Ingen formkrav. Det væsentlige er en klar og fælles forståelse af vilkår Brug af guiden er frivilligt Ligger på hjemmesiden (under ”Om RegionH/MED”) og på regionens intranet (under ”Personale/MED”). MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

18 Dialogspørgsmål vedr. TR-vilkår på N3:
Det forgangne år (status) Det kommende samarbejde Samarbejde Information Opgaveindhold Tidsforbrug Adgang til faciliteter Aftale/opsummering MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

19 MED-aftalen fastslår om indholdet i dialog leder – TR:
Skal omfatte: Status for det forgangne år/opfølgning på tidligere aftaler Gensidige forventninger til MED-opgavernes indhold Samarbejdsform, kommunikation, dialog og forventninger til informationsniveau Det nødvendige tidsforbrug for at varetage opgaverne Adgang til kontorfaciliteter som fx telefon, mødelokaler, PC, internet og . MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

20 Gennemgang af MED-aftalens bestemmelser om arbejdsmiljø
MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

21 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
RegionH MEDudvalget Virksomheds-MED SG Lokale MED udvalg SU/ MED Sik.heds- Lokal Niveau 1 Niveau 2 (14 i alt) Niveau 3 Enstrenget: Består som hovedprincip af 8–16 medlemmer, fordelt på 3-7 lederrepræsentanter, 3–7 medarbejderrepræsentanter og 2 arbejdsmiljørepræsentanter (disp-mulighed) Tostrenget: SU: Består som hovedprincip af i alt 6-10 medlemmer, fordelt på 3-5 lederrep. og 3-5 medarbejderrep. Enhedens leder er formand Opgaver: skal afklare ansvarsfordelingen ift. Arbejdsmiljøudvalget vedr.opgaver og aktiviteter knyttet til trivsel, sygefravær, stress mv. Arbejdsmiljøudvalget: Består som hovedprincip af 2-4 medlemmer, fordelt på 1-2 arbejdsledere og 1-2 arbejdsmiljørepræsentanter Opgaver: At varetage arbejdsmiljøarbejdet på den pågældende enhed Enhedens leder er formand MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

22 Arbejdsmiljøaftalens formål
Styrke og effektivisere regionens arbejdsmiljøarbejde Fremme en lokalt baseret, synlig og systematisk indsats for arbejdsmiljøet Være med til at sikre sunde arbejdspladser Gøre arbejdsmiljøarbejdet til en naturlig del af helheden i MED-organisationens arbejde Sikre at arbejdsmiljøindsatsen baseres på regionens målsætninger og at den fokuseres både på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

23 Region H-MEDudvalgets opgaver
Formulere holdninger Formulere/følge op på retningslinier og tilkendegivelser Koordinere aktiviteter for hele regionen Koordinere arbejdsmiljøindsatsen i regionen Koordinere det overordnede samarbejde med arbejdsmiljørådgivere/ bedriftssundhedstjeneste Fremlægge en årlig beskrivelse af regionens arbejdsmiljøindsats og udfordringer. Udarbejde oversigt over regionens arbejdsmiljøorganisation (marts 07) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

24 VirksomhedsMEDs opgaver
Planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden Udarbejde handleplaner for de særlige indsatsområder, som Region H-MEDudvalget fastlægger Understøtte til at den forebyggende indsats styrkes på virksomheden Orientere, vejlede og rådgive lokaludvalg og sikkerhedsgrupper/arbejdsmiljøgrupper Samarbejde med arbejdsmiljørådgivere/ bedriftssundhedstjeneste Udarbejde en årlig beskrivelse (årsberetning) af virksomhedens arbejdsmiljøindsats og udfordringer Informere RegionH-MEDudvalget om arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

25 De lokale MED-udvalg og arbejdsmiljø-/sikkerhedsudvalg:
Planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet på det lokale MED-udvalgs/sikkerhedsudvalgs område Understøtte at den forebyggende indsats styrkes lokalt Orientere, vejlede og rådgive arbejdsmiljø-/sikkerhedsgrupperne i samarbejde med Virksomheds-MEDudvalgene Følge op på at der sker en tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte Samarbejde med arbejdsmiljørådgivere/ bedriftssundhedstjeneste på området Udarbejde en årlig opgørelse over arbejdsskader på det pågældende niveau MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

26 Arbejdsmiljø-/sikkerhedsgrupper, bl.a.:
Sikre at den forebyggende indsats styrkes Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, anmelde arbejdsskader Orientere om og påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed Deltage i planlægningen af arbejdsmiljøområdet på det pågældende lokale område Være kontaktled mellem de ansatte og de lokale MED-udvalg eller arbejdsmiljø-/sikkerhedsudvalg MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

27 Årshjul på arbejdsmiljøområdet
MED-aftalen for Region Hovedstaden Marts 2007

28 Status på konstituering af MED-udvalg i regionen Herlev Hospital 5
Status på konstituering af MED-udvalg i regionen Herlev Hospital 5. marts 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

29 MED-aftalen ”MED-aftalen og Arbejdsmiljøaftalen træder i kraft den 1. januar Alle udvalg skal have fastlagt struktur og sammensætning af leder- og medarbejderrepræsentanter senest den 28. februar 2007” Vi er godt på vej – men ikke i hus! Regionen skal snarest muligt udarbejde en samlet oversigt over MED-organisationen. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

30 Konstituering – FØR Afklare antallet af medlemmer og sammensætning af udvalgene på N2 og N3 Tilrettelægge proces for konstituering på det lokale niveau Afklare beslutningskompetence (sammensætning af udvalg og valg af en-/tostrenget struktur (N3)) Vejlede N3 om valg af én- eller tostrenget struktur Godkende evt. oprettelse af underniveauer på N3 Evt. dispensere for antal af medlemmer på N3 Sikre, at der på virksomheden sker nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter til nye udvalg Særlig udfordring for nye virksomheder og ”H:S” MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

31 Konstituering – UNDER Fordele pladser i udvalg mellem organisationerne (faggrupper/fordeling) – personalestatistisk grundlag forsinket Udpege/vælge medarbejderrepræsentanter (TR alternativt menige) Vælge arbejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentant Udpege ledersiden Indsende oversigt til hhv. VirksomhedsMED / RegionH MED MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

32 Konstituering – EFTER Ved underniveauer på N3: Klarlægge og beskrive intern kompetencefordeling mellem udvalgene Ved tostrenget struktur: Sikre at enheder der vælger tostrenget struktur definerer ansvars- og kompetencefordelingen på snitflader mellem arbejdsmiljø og personalepolitik Indsende oversigt til RegionH MED via Koncern HR, når den samlede MED-struktur for virksomheden er på plads MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

33 RegionH MED 23 medlemmer - 9 ledelsesrepræsentanter og 14 medarbejderrepræsentanter (heraf 2 arbejdsmiljø-/sikkerhedsrepræsentanter) Første ordinære møde den 28. marts Ledersiden udpeget: Koncerndirektionen: Helle Ulrichsen, Jeannette Birkelund Virksomhederne: Marianne Wiese (Psyk.), Jørgen Jørgensen (Rigshospitalet), Torben Mogensen (Hvidovre Hospital), Henning Daugaard (Gentofte Hospital), Martin Gregersen (Nordsjællands Hospital), Anne Guttesen (Frb. Hospital) Koncernstabene: Jørgen Schwensen (Koncern HR) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

34 Medarbejdersiden i RegionH MED
FTF: Vibeke Westh (DSR) Vibeke Schaltz (DSR) Martina Jürs (dbio) Line Schiellerup (Danske Fysioterapeuter) Jette Vestergård, (Ergoterapeutforeningen) LO: Poul Møller (FOA) Lene Lindberg (FOA) Ole Skovgård (SL) Vibeke Schrøder (HK) Tune Hasle Nielsen (3F) AC: Lars Hutters (YL) 1 mangler ARBEJDSMILJØ-SIKKERHEDSREPRÆ-SENTANTER På VEJ! MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

35 Virksomheds-MED Enstrenget Svar fra 7 virksomheder (ud af 14)
20 medlemmer: (heraf 2 arbejdsmiljø-/sikkerhedsrep.) Dispensationsansøgning fra Psykiatrivirksomheden Ledersiden udpeget Medarbejdersiden…på vej. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

36 Det lokale niveau 3 Det indmeldte: Det der mangler:
Enstrenget struktur Mangler oplysning om størrelse og sammensætning Det der mangler: En-/tostrenget struktur Hvor mange udvalg Underniveauer Afklaring af sammensætning og størrelse Arbejdsmiljøorganisationen ( ) MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

37 ? 15 20 9 25 27 9 + 23 MED-niveau 3: Det lokale niveau Enstrenget
STRUKTUR OG ORGANISERING Region H-MEDudvalg Enstrenget Består af 23 medlemmer, fordelt på 9 ledelsesrepræsentanter, 14 medarbejderrep. (heraf 2 arbejdsmiljørepræsentanter) Regionsdirektøren er formand En af ledelsesrepræsentanterne udpeges til at varetage arbejdsmiljøområdet i udvalget Virksomheds-MEDudvalg på hver af de 13 virksomheder, samt for den samlede koncernstab. Består af maksimalt 20 medlemmer, fordelt på 9 lederrep., maksimalt 11 medarbejderrep. (heraf 2 arbejdsmiljørepræsentanter) Virksomhedsdirektøren er formand ? 15 20 9 + 23 25 27 9 MED-niveau 3: Det lokale niveau MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

38 Gennemgang af oplægget om personalepolitiske principper vedr
Gennemgang af oplægget om personalepolitiske principper vedr. større organisationsændringer I høring fra den 1. marts til 4. april MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

39 gennemførelse af større organisationsforandringer
Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt ansvar Principper inden for følgende områder Kommunikation MED-organisation Udvælgelse af ledere og medarbejdere Uddannelse Løn- og ansættelsesvilkår Tilpasning af personaleressourcer MÅL Gennemførelse af organisationsforandringen opleves som en ligeværdig og udviklende proces for virksomhederne og de ansatte til gavn for opgaveløsningen. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

40 Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer
Alene fokus på implementeringsprocessen, og dermed den proces som skal gennemføres i virksomhederne, når beslutningen om en større organisationsforandring er taget, f.eks. når hospitalsplanen og psykiatriplanen er besluttet af regionsrådet. Erstatter ikke de regler, rettigheder m.v., der følger af lovgivning, overenskomster, øvrige aftaler, regulativer, vedtægter, MED-aftalen og lignende, men er tænkt som et supplement hertil. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

41 Personalepolitiske principper
kommunikation Dialog Åbenhed Målrettet Rettidigt Tilgængelig MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

42 Personalepolitiske principper
MED-organisationen Medinddragelse fra start til slut Tid til drøftelse afstemt med effektiv beslutningsproces. Arbejdsmiljøet inddrages i drøftelserne MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

43 Personalepolitiske principper udvælgelse af ledere og medarbejdere
Kvalitetssikring og optimering af opgaveløsningen Ligeværdighed Optimal anvendelse af kompetencerne Ligeværdighed og åben proces ved besættelse af lederstillinger baseret på interessetilkendegivelse Medarbejderne skal ikke søge deres egen stilling. Målet er at medarbejderne følger opgaven/funktionen. Medarbejderne får mulighed for at fremsætte ønsker til geografien når opgaven/funktionen deles mellem flere virksomheder. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

44 Personalepolitiske principper Løn- og ansættelsesvilkår
Der etableres ikke ny prøvetid ved overflytning til anden virksomhed. Optjent anciennitet bevares. Der udfærdiges ikke feriekort ved overflytning til anden virksomhed men optjent og opsparet ferie overføres. Omsorgsdage overføres. Aftalt tjenestefrihed, orlov m.v. opretholdes uændret. Tilgodehavende overarbejde/afspadsering overføres såfremt udbetaling ikke aftales konkret. Der tilrettelægges en proces, der kan tilvejebringe den nødvendige aftalemæssige afklaring omkring løn og pension. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

45 Løn- og pension Der vil blive taget initiativ til, at der tilrettelægges en proces, der kan tilvejebringe den nødvendige aftalemæssige afklaring. Udgangspunktet vil her være, at den enkelte medarbejder bevarer sin netto-løn, dvs. løn eksklusive pension og arbejdstidsbestemte tillæg, jf. principperne i aftale om løngaranti for ansatte omfattet af strukturreformen. I visse tilfælde vil en tilpasning - en harmonisering - af lokalt aftalte tillæg forekomme hensigtsmæssig, hvorfor en ændring af lønnens sammensætning kan blive en konsekvens heraf. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

46 Personalepolitiske principper Tilpasning af personaleressourcer
Naturlig afgang Omplaceringer/stillingstilbud - i videst muligt omfang - i virksomheden eller regionens øvrige virksomheder Målet er bedre anvendelse af personaleressourcer – ikke afskedigelser. Afskedigelser søges afværget. bl.a. ved ansættelsesstop efter konkret vurdering. Ansættelsesstop efter konket vurdering MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

47 Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer
Den videre proces: De personalepolitiske principper forelægges MT-HSU den 28. februar 2007. De personalepolitiske principper sendes til høring i virksomhedernes MED-udvalg. Høringsfrist den 4. april 2007. Forretningsudvalget orienteres om de personalepolitiske principper samt høringen den 6. marts 2007. Det nye RegionH-MEDudvalg får de personalepolitiske principper samt allerede indkomne høringssvar forelagt på møde den 28. marts 2007. De personalepolitiske principper fremlægges til godkendelse i Forretningsudvalget den 17. april og i Regionsrådet den 24. april. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

48 Tværgående politikker - kommende udfordringer vedr
Tværgående politikker - kommende udfordringer vedr. udarbejdelse af personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik og misbrugspolitik MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

49 Udarbejdelse af regionspolitikker
Regionsrådet har bedt om oplæg til: Personale- og lønpolitik Arbejdsmiljøpolitik Misbrugspolitik De tre oplæg skal behandles i første halvår af 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

50 Tidsplan på personalepolitikker
Aktiviteter Tidsplan Procesplaner og kommissorier godkendt i MT-HSU 28. februar 2007 Arbejdsgrupper konstitueret 9. marts 2007 Arbejdsgruppernes udkast til politikker færdigt 25. april 2007 Politikudkast til høring godkendt i Region H MED 2. maj 2007 Politikudkast sendt i høring 3. maj 2007 Deadline for høringssvar 15. maj 2007 Høring drøftet i Region H MED 25. maj 2007 Politikker behandlet i FU 19. juni 2007 Politikker godkendt i RR 26. juni 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

51 Personalepolitisk opdrag
Arbejdsgruppen skal: Udarbejde et forslag til regionens overordnede personale- og lønpolitik, som ramme for virksomhedernes konkrete personalepolitiske strategier og handlingsplaner. Personale- og lønpolitikken skal udtrykke organisationens holdninger, værdier og principper til udviklingen af rammerne for arbejdspladsernes virke. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

52 Arbejdsmiljøpolitisk opdrag
Arbejdsgruppen skal: Udarbejde et forslag til regionens overordnede arbejdsmiljøpolitik, der skal sætte fokus på regionens mål om at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte. Arbejdsmiljøpolitikken skal sammen med lovgivningen sætte rammerne for arbejdsmiljøarbejdet på virksomhedernes arbejdspladser. Politikken skal tage højde for arbejdsmiljøaftalen der er en del af MED-aftalen. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

53 Opdrag til misbrugspolitik
Arbejdsgruppen skal: Udarbejde et forslag til regionens misbrugspolitik hvori regionen påtager sig et socialt ansvar overfor de enkelte ansatte og samfundet som sådan. Misbrugspolitikken skal formulere adfærdsregulerende og forventende principper samt principper for hjælp og støtte til de ansatte. Politikken skal beskrive de roller der er i situationer omkring et misbrug, således ledelsens, misbrugerens og kollegaens rolle. Politikken skal redegøre for hjælpemidler samt hjælpeforanstaltninger til brug for udredning af et misbrug og de forskellige faser i et sådant. MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007

54 Link til materiale om MED og Informationsmødet
Man kan finde materiale om MED på Regionens hjemmeside på adressen: Spørgsmål kan sendes til: MED-aftalen for Region Hovedstaden Marts 2007


Download ppt "Program Informationsmøde om Region Hovedstadens MED-aftale Herlev Hospital 5. marts 2007 MED-aftale for Region Hovedstaden Marts 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google