Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Halinspektørforeningens årsmøde i Vingsted

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Halinspektørforeningens årsmøde i Vingsted"— Præsentationens transcript:

1 Halinspektørforeningens årsmøde i Vingsted
v/ Steen Lyck

2 Kort præsentation af SPECTRAS as.
Generelt om ESCO-udbud. Orientering om ESCO-udbud for Middelfart Kommune. Orientering om ESCO-udbud for Trekantområdet Danmark A/S. Afsluttende bemærkninger. Spørgsmål.

3 SPECTRAS as. Spectras er grundlagt den af Steen Lyck og omsætter for ca. kr. 4 mio. ekskl. moms om året. Kontor i Århus og Odense. Beskæftiger pt. 6 medarbejdere og 3 tilknyttede rådgivere. Udfører bygherrerådgivning for offentlige og private kunder over hele landet.

4 Øvrige firmaoplysninger:
I 2011 udnævnt til Gazelle virksomhed. I 2012 udnævnt til AAA virksomhed. Rådgivning: Programmering og udbud af bygge og anlægsopgaver i fag-, hoved- og totalentreprise. Udbudsopgaver og bedømmelse. Byggeledelse. Energirådgivning (BR10, BR15, passiv hus, solceller, varmepumper mm. ) Specialrådgivning.

5 Specialrådgivning:                                                                    Udvikle udbudskoncepter vedr. ESCO-udbud for bygningsenergirenovering. (2007: 1. generationsudbud – 2012: 2. generationsudbud).                    Udvikle udbudskoncept vedr. ESCO-udbud af gadelysrenovering . (2011: 1. generationsudbud – 2012: 2. generationsudbud). Projektering af sportsanlæg.                               Fokus på høj standard af græstæppe og drænbarhed. Driftsrådgivning.                                                      Fokus på optimal drift af tekniske anlæg, funktions- som aftalemæssigt.

6 Generelt om ESCO-udbud.

7 Hvad er et ESCO-projekt?
Et ESCO-projekt er et energirenoveringsprojekt, som finansieres, planlægges og gennemføres af et Energy Solution Compagny (ESCO-firma), som via de opnåede energibesparelser modtager betaling for sin investering i samarbejdsperioden. Energibesparelserne bør minimum ligge på ca. 15 % af det nuværende energiforbrug. Samarbejdsperioden er typisk på ca år. Når samarbejdsperioden udløber, overgår alle investeringer og de fremtidige besparelser til bygningsejeren.

8 Hvordan udbydes et ESCO-projekt?
Et ESCO-projekt udbydes normalt på baggrund af nogle funktionelle, samarbejdsmæssige og juridiske krav/betingelser. Da størrelsen af de entreprenørarbejder, der skal udføres, ofte overstiger tærskelværdierne for Bygge- og Anlægsarbejder jf. Udbudsdirektivet, vil der typisk være tale om EU-udbud med særlige krav om annoncering, tidsfrister, bedømmelse m.m.

9 Hvordan planlægges et ESCO-projekt?
Planlægning af et ESCO-projekt kræver inddragelse af bygherren og dennes tekniske personale. Der er tale om en proces, hvor bygherren i samarbejde med rådgiveren fastlægger krav til kvaliteter, levetider m.m. af de tekniske installationer inkl. instruktion af personalet. Kravene indarbejdes efterfølgende i de dokumenter, som danner baggrund for de tekniske krav i udbuddet og dermed ESCO-firmaernes tilbud. Når tilbuddene er modtaget, foretages der en bedømmelse af tilbuddene i henhold til kravene i udbudsmaterialet, og bedømmelsen er afsluttet, når der er fundet en vinder af konkurrencen.

10 Hvilke dokumenter vil et ESCO-projekt normalt indeholde?
Et ESCO-projekt består typisk af følgende udbudsdokumenter: Udbudsbetingelser Funktionsprogram Tilbudsliste Samarbejdskontrakt Tekniske bilag De tekniske bilag indeholder bygherrens dokumentation af bygningerne, herunder oplysninger om energiforbrug, energimærkning, oplysninger om installationer i hallerne og andre forhold med relevans for energiforbruget.

11 Følgende tekniske oplysninger/krav bør indgå vedr. driften:
Bygningernes forbrugsdata Bygningernes benyttelsestid Indetemperatur og -klima Prognoser Klimaforhold Adfærd/brugertilfredshed Renoveringer/ombygninger Tilkøb af tekniske anlæg Styring og vedligehold Forbrugspriser Følgende oplysninger/krav bør f.eks. indgå vedr. beregnings- og kvalitetsmæssige forudsætninger: Beregningsregler vedr. ombygning/ændring af eksisterende energikilder Beregningsregler vedr. brug af grønne energikilder Beregningsregler vedr. efterisolering/renovering af klimaskærm Installation af bygningsautomatik Strategi vedr. drift, krav til leverandører, evt. tekniske krav m.m.

12 ESCO-udbud for Middelfart Kommune.
Orientering om ESCO-udbud for Middelfart Kommune.

13 Omfang: - Samlet areal167.000 m²
Fordelt på : - Administrationsbygninger. Biblioteker. Børnehaver. Dagplejen (legestuer). Institutioner. Foreningshuse. Fritidsklubber. Idrætsbygninger. Materielgårde. Museum. Skoler. Ældrecentre .

14 Forstudie: De 8 skoler (16%) Alle bygninger (100%)
Forbrug nu: 2,1 mio. kr Besparelse: Tkr. Forbrug efter: 1,6 mio. kr. Besparelse: 19 – 24% Investering: 3-4 mio. Simpel tilb. Tid: 6-10 år Alle bygninger (100%) Forbrug før: 17,2 mio. kr Besparelse: 3,3 – 4,1 mio./år. Besparelse: 19% – 24% Simpel tilb. tid: 6-10 år Energi Investering: mio. kr. Alt. 2: mio. kr. Inv – 220 kr./m2 Dertil kommer investeringer som ikke er direkte energirelaterede: ”Kunde Ønsker” Eks: udskiftning af vinduer, renovering af klimaskærm mm.

15 Påtænkte tiltag Udskiftning af lysarmaturer
ca 2-4 år ca 4-6 år ca 6-10 år 10+ år Investering Udskiftning af lysarmaturer Behovsstyring Teknisk isolering Udskiftning af cirkulationspumper Konvertering fra olie til træpiller Udskiftning af gas kedel Ombygning af ventilationsanlæg Efterisolering Styring af lys Indjustering og optimering af anlæg Tilbagebetalingstid

16 Udbuddet Rammetidsplan
Der er vedtaget følgende rammetidsplan for opgavens løsning: Annoncering af udbud Modtagelse af prækvalifikationsmateriale Udvælgelse af bydende til tilbudsafgivelse Afsendelse af opfordring til afgivelse af tilbud Modtagelse af tilbud De bydende præsenterer tilbuddene Medio/ultimo november 2007 Bedømmelse af tilbuddene Ultimo november Indstilling af vinder af udbuddet til politisk godkendelse Politisk godkendelse af resultat af udbuddet Medio december Underskrivning af kontrakt. – Gennemførelse af fase 1: Analysen. – Middelfart Kommunes godkendelse af fase 1 og igangsætning af fase 2. – ultimo 2009 Gennemførelse af fase 2: Energirenoveringen. Primo Middelfart Kommunes godkendelse af fase 2 og igangsætning af fase 3. Primo 2010 – ca Gennemførelse af fase 3.: Drift.

17 Tilbud fra TAC. Der er tale om et gennemarbejdet tilbud, hvor der for de 9 udvalgte bygninger er peget på et bredt udvalg af energitiltag i de eksisterende installationer. Der er foreslået energitiltag med en samlet simpel tilbagebetalingstid på ca. 8 år. Der foreslås en samlet investering i størrelsesordenen kr. 4,9 mio. ekskl. moms for de 9 bygninger. Der forventes således umiddelbart en samlet investering for hele bygningsmassen på ca. kr. 30 mio. ekskl. moms i kontraktperioden. Besparelsespotentialet oplyses at være 21 %. Der foreslås 1 organisation for hver af de 3 faser. Tilbuddet bygger på indførelse af CTS-anlæg og netværksovervågning af forbrug i alle bygninger.

18 ESCO-udbud for Trekantområdet
Orientering om ESCO-udbud for Trekantområdet Danmark.

19 Orientering om Trekantområdet Danmark.
Foreningen Trekantområdet Danmark er dannet af de seks kommuner i området: Billund Fredericia Kolding Middelfart Vejen Vejle. Aktiviteter skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om at gøre Trekantområdet til et godt sted at bo og drive virksomhed. Det gør vi gennem projekter, hvor kommunerne samarbejder med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at gøre rammebetingelserne for virksomheder og befolkningen bedre. Projekterne er inden for erhverv, uddannelse, transport, planlægning, klima og kultur. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af de seks borgmestre. Formanden er Borgmester, Jørn Pedersen, Kolding Kommune.

20 Trekantområdet Danmarks opdrag vedr. energirenovering af idrætshaller.
Energirenoveringen skal indeholde følgende elementer: Renovering af de tekniske anlæg. Renovering af klimaskærmen. Installation af vedvarende energikilder.

21 Hvordan løser vi ESCO-udbud vedr. haller i Trekantområdet?
Der var ved opstart af projektet tilmeldt ca. 18 idrætshaller ud af ca. 70 idrætshaller. Efter gennemførelsen af flere orienteringsmøder, hvor hallerne blandt andet blev præsenteret for ESCO-tankens indhold, blev antallet af tilmeldte haller øget til ca. 50. Herefter gennemførtes en indledende analyse, hvor de tilmeldte haller blev vurderet vedr. energirenovering og energibesparelsespotentiale m.m. På baggrund af analysen blev hallerne enkeltvis tilbudt at deltage i det videre udbud. Politisk godkendelse af udbud og udbudsbetingelser. Udarbejdelse af udbudsmaterialet foreslås udført i samarbejde med repræsentanter for hallerne. Bedømmelse af tilbuddene foreslås udført i samarbejde med repræsentanter for hallerne. Evt. politisk behandling af resultatet af udbuddet. Kontrahering med ESCO-leverandør.

22 Opstart af opgaven og fastlæggelse af tidsplanen.
Aktivitetsnummer Handling Ansvarlig Tidspunkt 1 Orientering om indhold af ESCO-projekt med tilbud om deltagelse til de halansvarlige i de 6 kommuner TRE Medio september 2011 2 Orienteringsmøde 3 Forberedelse og aftaler vedr. analyser af haller SPE Primo oktober 2011 4 Analyse af haller TRE/SPE Ultimo oktober 2011 – ultimo november 2011 5 Yderligere orienteringsmøder Oktober november 2011 6 Frist for tilmelding af øvrige haller Primo december 2011 7 Analyse af øvrige haller December medio januar 2011 8 Slutrapportering af analyse af haller og udarbejdelse af anbefalinger for haller Ultimo januar 2012 9 Fastlæggelse af antal haller i udbud SPE/TRE Februar 2012 10 Udarbejdelse af udbudsannonce Primo marts 2012 11 Udarbejdelse og godkendelse af udbudsdokumenter SPE i samarbejde med TRE og HAL Marts april 2012 12 Udbud SPE i samarbejde med TRE Maj – medio juni 2012 13 Bedømmelse TRE i samarbejde med SPE Ultimo juni 2012 14 Politisk godkendelse August – september 2012 15 Kontrahering Oktober 2012

23 Opstart af analysen. Spørgsmål vedr. bygningsbasis, drifts- og energimæssige forhold Dokumentation: Plantegning af de nuværende bygninger med oplysning om funktioner (mål 1:200 el. lign.). Bygningens alder og etagemeter (BBR-meddelelse) Omfanget og alder af tekniske anlæg og øvrige tekniske installationer. Omfanget af styring af de tekniske anlæg/installationer. Omfanget af årlige servicering af de tekniske anlæg. Oplysninger om energiforbrug (el, vand og varme) i 2010. Oplysninger om forsyningsselskaber. Udnyttelsesgrad dokumenteret ved ugeplan eller lign. Forventninger til fremtidig udnyttelse af bygningen. Kopi af EMO-rapport fra 2010. Kopi af evt. foretagne energikontroller af andre eksterne konsulenter Gennemførte energiinvesteringer inden for de sidste 3 år Oplysninger om ønskede bygningsrenoveringer (efterisolering, klimaskærm, vinduer, tag m.m.) Oplysninger om ønskede installationsrenoveringer (varme- og ventilations- og belysningsanlæg) Oplysninger om evt. planlagte tilbygninger. Andre relevante oplysninger. Spørgsmål: Hvilke krav ønskes der stillet til nye tekniske anlæg? (kvalitet, styring m.m.) Er der behov for efteruddannelse af teknisk personale i drift af tekniske anlæg ud fra en energimæssig betragtning? Er der ønske om installation af vedvarende energikilder som f.eks. solceller og solfangeranlæg? Hvor ønskes evt. vedvarende energikilder placeret? Er der særlige forhold ved bygningen som skal respekteres ?

24 Resultat af analysen. 48 Idræts- og svømmehaller deltog i analysen.
4 idrætshaller er ikke blevet analyseret på grund af mangelfuld data eller lignende. Der er foretaget analyse og tilbagerapportering til hver hal. Den skriftlige tilbagerapportering indeholder følgende oplysninger: Vurdering af nurværende energiforbrug (varme + el). Vurdering af energisparepotentiale. Vurdering af omfanget af klimaskærmforbedringer. Forslag til installation af solcelleanlæg. Anbefalinger vedr. energirenovering og solcelleanlæg.

25 Energivurderinger (baseret på totalt energiforbrug).
I 2006 var det gennemsnitlige energiforbrug i danske idrætshaller ca. 150 kWh/m² pr. år. I BR08 var kravet til det samlede energiforbrug 87 kWh/m² pr. år. I BR10 er kravet 65 kWh/m² pr. år. Der er således et betydeligt besparingspotentiale i de danske idrætshaller. På baggrund af ovenstående oplysninger, og vore besigtigelser af idrætshallerne, har vi herefter estimeret et forventet energisparepotentiale pr. idrætshal. Estimeringen er baseret på faktiske iagttagelser og forventede øvrige energibesparelser samt erfaringstal for sammenhæng mellem energisparepotentiale og investering pr. m².

26 Det overordnede resultat af analysen.
Energiforbrug (pr. år): Varme      ca. 55 kWh/m² – ca. 210 kWh/m² Strøm  ca. 20 kWh/m² – ca. 65 kWh/m² I alt ca. 75 kWh/m² – ca. 275 kWh/m² (gennemsnit 2006: 150 kWh/m² pr. år). Energisparepotentiale: Potentiale: Antal haller: 0-5 % energisparepotentiale 14 5-15% energisparepotentiale 19 5-25 % energisparepotentiale             15

27 Status d.d. Ca. 40 haller har bekræftet uforpligtende interesse for deltagelse i ESCO-udbuddet. Når den politiske proces er afklaret, kan det endelige antal haller i ESCO-udbuddet fastlægges. I den politiske proces fastlægges forhold som: Kontraktholder (antal). Kontraktlængde. Ejerskab af garanteret energibesparelse.

28 Efterfølgende proces. Udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbud.
Bedømmelsen. Politisk godkendelse. Kontrahering. Udførelse. 

29 Afsluttende bemærkninger:
Kendetegn ved et ESCO-udbud: Projektet finansieres alene af energibesparelser. Alle krav (tekniske og brugerrelaterede) skal specificeres inden der foreligger et egentligt projekt. Projekter skal detailgodkendes på samme vis som ved et rådgiverprojekt. Energibesparelserne er garanterede. Kontraktperioden er typisk 8-10 år, men kan principielt vælges fra projekt til projekt. Overordnede forhold som taler imod et ESCO-udbud: Såfremt driften og ejerskabet af et byggeri er usikker i forhold til tid, bør det overvejes at fravælge et ESCO-udbud. Såfremt en bygherre kan finansiere en energirenovering, kan det overvejes at fravælge et ESCO-udbud. Såfremt bygherren har teknisk kapacitet er det muligt at fravælge et ESCO-udbud. Overordnede forhold som taler for et ESCO-udbud: Såfremt driften og ejerskabet af et byggeri er sikker i forhold til tid, kan der vælges et ESCO-udbud. Såfremt der ønskes stor sikkerhed for fremtidige energibesparelser, kan/bør der vælges et ESCO-udbud.

30 Spørgsmål.


Download ppt "Halinspektørforeningens årsmøde i Vingsted"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google