Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Paradiset bare en Illusion?.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Paradiset bare en Illusion?."— Præsentationens transcript:

1 Paradiset bare en Illusion?

2 Først lige et par definitioner:
Paradis kommer fra det persiske ord پرديس pardis, der betyder have. Ordet forekommer ikke i de Hebræiske skrifter, men forekommer tre steder i de Græske skrifter (Lukas kap. 23:43, 2. Korinterbrev 12:4 og Åbenbaringen 2:7). Paradis bliver normalt identificeret med Edens have, som siden uddrivelsen af Adam og Eva blev bevogtet af keruber og et flammesværd. Edens have (hebraisk: Gan Ēden - גַּן עֵדֶן, arabisk: jannato aden - جنة عدن) bliver beskrevet i Første Mosebog som stedet hvor den første mand, Adam, og den første kvinde, Eva, levede efter at de blev skabt af Gud.

3 Først lige et par definitioner:
At beretningen om skabelsen af Adam & Eva i det første Paradis (Edens have) er sand, fremgår bl.a. af at mange af Bibelens bøger henviser til den, her kommer nogle eksempler: (1 Krønikebog 1:1) Adam, Set, E′nos… (Lukas 3:38)  [søn] af E′nosj, [søn] af Set, [søn] af Adam, [søn] af Gud. ( (Romerne 5:14) Ikke desto mindre herskede døden som konge fra Adam frem til Moses… (1 Korinther 15:22) For ligesom alle dør i Adam, således vil alle også blive gjort levende i Messias… (1 Timoteus 2:13-14) For Adam blev formet først, derpå Eva. Og det var ikke Adam der blev bedraget, men kvinden blev grundigt bedraget og faldt i overtrædelse. (Judas 14) Ja, den syvende [i rækken] fra Adam, E′nok, profeterede også om dem… Altså alt andet end en illusion! Men er det så alt?

4 Første paradis (Edens have):
Alt hvad Gud frembragte i Eden var perfekt, i harmoni, og til glæde. Ved slutningen af de perioder som Bibelen kalder ”skabelsesdage”, sagde Gud efter hver dag: (1 Mosebog 1:31) Derpå så Gud alt hvad han havde frembragt, ”og se, [det var] virkelig godt” (eller ”såre godt” iflg. DA).

5 Første paradis (Edens have): men menneskene overtrådte Gud bud…så…
(1 Mosebog 3:15-24) Og jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden og mellem dit afkom og hendes afkom. Han skal knuse hovedet på dig, og du skal knuse hælen på ham.“ *) Til kvinden sagde han: „Jeg vil stærkt forøge dit svangerskabs smerte… Og til Adam sagde han: „Fordi du hørte efter din hustrus røst og gav dig til at spise af det træ som jeg havde givet dig dette påbud om: ’Du må ikke spise af det,’ er jorden forbandet for din skyld. Med smerte skal du ernære dig af den alle dit livs dage… For støv er du, og til støv vil du vende tilbage… “Og således drev han mennesket ud og anbragte keruberne og det flammende sværdblad, som uophørligt vendte sig i alle retninger, øst for E′dens have til at vogte vejen til livets træ. Som en maler forestiller sig en kerub med flammesværdet. *) Bibelens allerførste profeti om Satans afkom og Guds ”kvindes” afkom.

6 Første paradis (Edens have):
Hvordan så denne hændelse ud, set med Guds øjne? En af Gud engle gjorde oprør, og blev til Satan (Modstander) eller djævelen (bagvasker) (Åbenbaringen 12:9) Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord De første mennesker blev forført, og blev ufuldkomne eller syndere (Hebr.: ”ramme ved siden af”) (Romerne 7:21) Jeg finder altså denne lov i mit tilfælde: når jeg gerne vil gøre det rette, ligger det onde mig nær Menneskene mistede det evige liv, blev dødelige og blev fordrevet fra Edens have (Paradiset) (1 Mosebog 3:24) Og således drev han mennesket ud og anbragte keruberne og det flammende sværdblad, som uophørligt vendte sig i alle retninger, øst for E′dens have til at vogte vejen til livets træ Mistede den direkte forbindelse til Gud (1 Timoteus 2:5) For der er én Gud og én mellemmand imellem Gud og mennesker, et menneske, Kristus Jesus Så Guds hensigt med at menneskene skulle leve evigt i et paradis på jorden direkte under hans styre, så altså ud til at være slået fejl

7 Løfterne: Men da Gud er almægtig, lavede han naturligvis en løsning?
Vi har allerede berørt den første profeti i Bibelen (1. Mosebog 3:15) Om at det er en krig mellem Satan og Guds kvinde (hans himmelske organisation*)), og deres afkom (Satans tilhængere og Jesus med ”tilhængere”) Siden kom der flere henvisninger til denne plan som Paulus kalder en ”hellig hemmelighed”: Abraham: (1 Mosebog 22:16-18) „’Ved mig selv sværger jeg hermed,’ lyder Jehovas udsagn, ’at fordi du har gjort dette og ikke har holdt din søn, din eneste, tilbage, så vil jeg visselig velsigne dig og visselig gøre dit afkom talrigt som himmelens stjerner og som sandskornene der er ved havets bred; og dit afkom vil tage sine fjenders port i besiddelse. Og ved dit afkom skal alle jordens nationer velsigne sig fordi du har hørt efter min røst.’“ Isak: (1 Mosebog 26:3) Bo som udlænding i dette land, og jeg vil fortsat være med dig og velsigne dig; dig og dit afkom vil jeg nemlig give alle disse lande, og jeg vil holde den ed som jeg svor over for din fader Abraham Jakob: (1 Mosebog 28:13-14) „Jeg er Jehova, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du ligger på, til dig giver jeg det og til dit afkom. Og dit afkom skal blive som jordens støvkorn, og du skal brede dig mod vest og mod øst og mod nord og mod syd, og ved dig og ved dit afkom skal alle jordens slægter velsigne sig. *) organisationer er omtalt som kvinder i Bibelen, eks. Babylon den store (al falsk religion) i Åbenbaringen 14:8 „Hun er faldet! Babylon den Store er faldet, hun som har fået alle nationerne til at drikke af sin utugts harmes vin!“

8 Løfterne: Men da Gud er almægtig, lavede han naturligvis en løsning?
Kong David skulle også vise sig at være en vigtig milesten på vejen! David fik nemlig disse løfter (Salme 89:3-4) „Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte; jeg har tilsvoret David, min tjener: ’Til fjerne tider grundfæster jeg dit afkom, og jeg vil bygge din trone generation efter generation.’“ (Salme 89:28-29) Evindelig bevarer jeg min loyale hengivenhed mod ham, og min pagt vil være trofast mod ham. Jeg vil lade hans afkom bestå for evigt og hans trone som himmelens dage. (Salme 89:35-36) Én gang har jeg svoret i min hellighed — for David lyver jeg ikke. Hans afkom forbliver evindelig, og hans trone som solen foran mig. I modsætning til Gud er Supermand ikke almægtig, tag bare hans svaghed for Kryptonit Bibelen indeholder mange andre henvisninger til Guds nye styre i det kommende paradis, bl.a. over 200 profetier om Jesus Kristus.

9 Jesus Kristus: Jesus var Guds førstefødte, de har kendt hinanden i umindelige tider inden universet blev skabt (Ordsprogene 8:22-31) Jehova frembragte mig som begyndelsen til sin vej, det tidligste af sine værker fra gammel tid … da var jeg hos ham som værkmester … og menneskenes sønner holdt jeg af. Jesus var juridisk efterkommer af Kong David (Lukas 2:4-5) Da Josef var af Davids hus og slægt, tog han naturligvis også af sted fra Galilæ′a, fra byen Na′zaret, op til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, for at blive indskrevet sammen med Maria Han blev salvet som konge (Mattæus 26:6-7) Mens Jesus befandt sig i Beta′nia i Simon den Spedalskes hus, kom en kvinde hen til ham med en alabastkrukke med kostbar, vellugtende olie, og hun gav sig til at gyde den ud over hans hoved mens han lå til bords Han blev hyldet som konge, da han red ind af ”Kongeporten” på et æsel (Johannes 12:12-13) Den næste dag da de mange mennesker som var kommet til højtiden hørte at Jesus var på vej til Jerusalem, tog de grene fra palmetræerne og gik ud for at møde ham. Og de begyndte at råbe: „Frels dog! Velsignet er den der kommer i Jehovas navn, ja, Israels konge!“ Han var fuldkommen (uden synd), præcis som de første mennesker (2 Korinther 5:20) . . . På Kristi vegne beder vi: „Bliv forligt med Gud.“ Den som ikke kendte synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed ved hjælp af ham Han er altså den perfekte nye konge, på (det himmelske) Jerusalems trone (Ezekiel 21:26-27) . . . Jehova sagt: ’Fjern turbanen, løft kronen af. Dette skal ikke mere være det samme. Gør det lave højt, gør det høje lavt … Heller ikke dette skal blive [nogens], før han kommer som har retten til det…

10 Jesus Kristus: På trods af Satans løgn, var menneskene dømt dødelige efter exit fra Paradiset (1 Mosebog 5:3-5) Og Adam levede så i et hundrede og tredive år. Da blev han fader til en søn der lignede ham og var i hans billede, og han gav ham navnet Set. Og Adams dage, efter at han var blevet fader til Set, blev otte hundrede år, og imens blev han fader til sønner og døtre. Således blev alle de dage Adam levede, ni hundrede og tredive år, og derpå døde han. Kun en ligevægtig løsesum kunne opveje, og udfri menneskene fra denne skæbne (Markus 10:45) For selv Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig betjene, men for at tjene og give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange. (Efeserne 1:7) Ved hjælp af ham (Jesus) har vi udfrielsen ved en løsesum, ved hans blod, ja, tilgivelsen af [vore] overtrædelser, efter hans ufortjente godheds rigdom. (Kolossenserne 1:13-14) Han har udfriet os fra mørkets myndighed og overført os til sin elskede søns rige; ved hjælp af ham har vi vor udfrielse ved en løsesum, tilgivelsen af vore synder. Så Jesus har altså været med til at skabe os, han var opfyldelsen af løfterne til Abraham, Isak, Jakob og David, han har betalt prisen for vore og Adams synder, og vil altså være den fuldkomne konge i Guds rige, med sæde på tronen i det himmelske Jerusalem (Guds himle)

11 Den hellige hemmelighed:
Alt det vi har behandlet her, er det Paulus under et kalder for: ”den hellige hemmelighed” (1 Korinther 2:6-10) Dog taler vi visdom blandt dem som er modne, men ikke den visdom der kommer fra denne tingenes ordning, heller ikke fra denne tingenes ordnings ledere, som vil blive til intet. Men vi taler Guds visdom i en hellig hemmelighed, den skjulte visdom, som Gud før tingenes ordninger forudbestemte til vor herlighed. Denne [visdom] har ingen af denne tingenes ordnings ledere lært at kende, for hvis de havde kendt den, ville de ikke have pælfæstet herlighedens Herre. Men som der står skrevet: „Hvad øjet ikke har set og øret ikke har hørt og menneskehjertet ikke har fundet på, det har Gud beredt dem der elsker ham.“ For det er os Gud har åbenbaret det gennem ånden, for ånden ransager alt, endog Guds dybder. Paulus åbenbare faktisk (lige som Jesus), at der er to slags mennesker. (1 Korinther 15:50-52) Men dette siger jeg, brødre, at kød og blod kan ikke arve Guds rige*), og forgængeligheden arver heller ikke uforgængeligheden. Se! Jeg siger jer en hellig hemmelighed: Vi skal ikke alle sove ind [i døden], men vi skal alle forvandles **), i et nu, i et øjeblik, under den sidste trompet. For trompeten skal lyde, og de døde vil blive oprejst uforgængelige, og vi skal forvandles. *) regeringen i himlene **) alle i Guds himle er jo åndeskabninger

12 Den hellige hemmelighed:
Jesus forklarer at der er to skarer af menneske, en lille der skal være med Jesus i den himmelske regering, og en større der skal leve på joden, sådan som det var guds oprindelige plan (Lukas 12:32) Vær ikke bange, du lille hjord, for jeres Fader har besluttet at give jer riget. (Johannes 10:14-18) Jeg er den rigtige hyrde, og jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom Faderen kender mig og jeg kender Faderen; og jeg sætter min sjæl til for fårene. Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold; dem bør jeg også føre, og de vil høre min stemme, og de vil blive én hjord, én hyrde. Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter min sjæl til, for at jeg kan modtage den igen. Ingen har taget den fra mig, men jeg sætter den til af mig selv. Jeg har bemyndigelse til at sætte den til, og jeg har bemyndigelse til at modtage den igen. Budet herom har jeg modtaget fra min Fader.“ ”du lille hjord” = dem der er udvalgt til at udgøre den himmelske regering ”andre får” = alle andre mennesker der skal leve på Jorden under denne regering Regeringens opgave bliver at anvende Jesu offer til at føre menneske tilbage til fuldkommenhed i løbet af det Bibelen kalder ”de 1000 år”.

13 Den hellige hemmelighed:
Jesus forklarer at der er to skarer af menneske, en lille der skal være med Jesus i den himmelske regering, og en større der skal leve på jorden, sådan som det var guds oprindelige plan (Åbenbaringen 7:4-10) Og jeg hørte tallet på de beseglede, et hundrede og fireogfyrre tusind, beseglede af hver stamme af Israels sønner: …, af alle nationer og stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran Lammet, klædt i lange, hvide klæder; og der var palmegrene i deres hænder. Og de bliver ved med at råbe med høj røst og sige: „Frelsen [skylder vi] vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet.“ (Åbenbaringen 14:1-3) 14 Og jeg så, og se! Lammet (Jesus) stod på (det himmelske) Zions Bjerg, og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind, som havde dets navn (Jesu) og dets Faders navn (Jehova) skrevet på deres pander. Og jeg hørte en lyd fra himmelen som lyden af mange vande og som lyden af kraftig torden; og lyden som jeg hørte, var som af sangere der akkompagnerer sig selv på harpe og spiller på deres harper. Og de synger ligesom en ny sang foran tronen og foran de fire levende skabninger og de ældste; og ingen var i stand til at lære den sang uden de hundrede og fireogfyrre tusind, som er blevet købt fra jorden. Så nu er Bibelens første profeti gået i opfyldelse, idet det rige vi beder om i bønnen ”Fadervor” er blevet oprettet, klar til Jordens nyrensede samfund

14 Guds rige: Så nu har vi egentlig fundet frem til årsag og løsning, på hvorfor menneskene er i denne situation som vi se omkring os, først årsagen: Den egentlige årsag til menneskehedens trængsler er Satan Djævelen, en usynlig åndeskabning. Denne åndeskabning har stor magt. Han er ikke blot ’det onde som et begreb’, og han nøjes heller ikke med at friste enkeltpersoner hist og her til at synde. Han bliver omtalt som „denne verdens gud“, „verdens fyrste“, og „hele verdens forfører“. — 2 Kor. 4:4; Joh. 14:30; Åb. 12:9. Og løsningen: Når jorden er blevet renset ved at onde menneskelige systemer og deres tilhængere er blevet udslettet, er det derfor tvingende nødvendigt at Djævelen og hans dæmoner bliver fjernet for at menneskeheden kan blive fuldstændig befriet. (Åbenbaringen 20:1-3) Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med afgrundens nøgle og en stor lænke i sin hånd. Og han greb dragen, slangen fra fortiden, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år. Og han kastede ham i afgrunden og lukkede den og forseglede den over ham, så han ikke kunne vildlede nationerne mere førend de tusind år var til ende. Derefter skal han løses en kort tid. (Åbenbaringen 20:13) Og havet gav de døde der var i det, tilbage, og døden og Ha′des (dødsriget) gav de døde der var i dem, tilbage, og de blev dømt hver især efter deres gerninger. Som en hjælp til Guds nye regering (Jesus ), bliver Satan og hans dæmoner holdt fanget i de 1000 år det tager at føre mennesker tilbage til fuldkommenhed.

15 Guds rige: Hvordan kan vi så vide at vi er nået til det tidspunkt hvor Guds rige begynder at herske på jorden: (Daniel 2:44) Men i de kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig; Alle de eksisterende regeringer skal altså fjernes, og erstattes af Guds rige, men hvordan? En sidste krig mellem Gud (uden menneskeindblanding) og alle de jordiske regeringerne: (Åbenbaringen 16:15-16) „Se! Jeg kommer som en tyv. Lykkelig er den der holder sig vågen og bevarer sine yderklæder …“ Og de samlede dem på det (symbolske) sted der på hebraisk kaldes Har-Mage′don. (Åbenbaringen 19:19-21) Og jeg så vilddyret og jordens konger og deres hære samlede for at føre krig mod ham som sad på hesten (Jesus) og mod hans hær. Og vilddyret blev grebet, og sammen med det den falske profet … Mens de endnu var i live blev de begge kastet i ildsøen (den 2. Død) som brænder med svovl. Men de øvrige blev dræbt med det lange sværd der tilhørte ham som sad på hesten, det der udgik af hans mund. Og alle fuglene blev mættet af deres kød.

16 Guds rige: Alle dem der har levet får en sidste chance, selv døden er ingen hindring (Åbenbaringen 21:1-4) Og jeg så en ny himmel og en ny jord; den tidligere himmel og den tidligere jord var nemlig forsvundet, og havet er ikke mere. Jeg så også den hellige by, det ny Jerusalem, komme ned fra himmelen fra Gud, beredt som en brud smykket for sin ægtemand. Så hørte jeg en høj røst fra tronen sige: „Se! Guds telt er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 22:1-2) Og han viste mig en flod med livets vand, klar som krystal, som flød ud fra Guds og Lammets trone, ned ad dens brede gades midte. Og på denne side af floden og på den anden side [stod] livets træer som frembringer frugt tolv gange, idet de giver deres frugt hver måned. Og bladene på træerne [var] til lægedom for nationerne.

17 Paradiset: Som nævnt, så følger en periode på 1000 år, hvor menneske skal føres tilbage til samme stand, som de havde i det første paradis (Efeserne 1:7-10) Ved hjælp af ham har vi udfrielsen ved en løsesum, ved hans (Jesus) blod, ja, tilgivelsen af [vore] overtrædelser, efter hans ufortjente godheds rigdom. Denne har han ladet strømme over til os i form af al visdom og sund fornuft, idet han har gjort os bekendt med sin viljes hellige hemmelighed. Den er i overensstemmelse med det han har besluttet, det han selv har sat sig for med henblik på en administration ved udløbet af de fastsatte tider, nemlig at sammenfatte alt igen, i Messias, det i himlene og det på jorden.

18 Paradiset: Hvad skal der så ske sidst i de 1000 år, før det nye paradis er en realitet: (Apostelgerninger 17:31) Han har nemlig fastsat en dag på hvilken han har i sinde at dømme den beboede jord med retfærdighed ved en mand som han har udnævnt, og det har han givet alle en garanti for, idet han har oprejst ham fra de døde.“ (Lukas 22:30) for at I (Jesu salvede disciple) kan spise og drikke ved mit bord i mit rige og sidde på troner og dømme Israels tolv stammer (menneskeheden) Når menneskene så er nået frem til fuldkommenhed, kommer der lige et test som den Adam og Eva var udsat for i Edens have: (Åbenbaringen 20:7-8) 7 Og når de tusind år er til ende, vil Satan blive løst af sit fængsel, 8 og han vil gå ud og vildlede de nationer der er ved jordens fire hjørner (verdens ende)… (Åbenbaringen 20:11-15) Og jeg så en stor, hvid trone og ham som sad på den. For hans ansigt flygtede jorden og himmelen, og der fandtes ikke noget sted for dem. Og jeg så de døde, de store og de små, stå foran tronen, og skriftruller blev åbnet. Og en anden skriftrulle blev åbnet; det er livets skriftrulle. Og de døde blev dømt ud fra det der stod skrevet i skriftrullerne, efter deres gerninger. Og havet gav de døde der var i det, tilbage, og døden og Ha′des (dødsriget) gav de døde der var i dem, tilbage, og de blev dømt hver især efter deres gerninger. Og døden og Ha′des blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død, ildsøen. Og enhver som ikke fandtes skrevet i livets bog blev kastet i ildsøen

19 Paradiset: Så er vi tilbage i Paradiset igen!
Efter de 1000 år er Jesu (og hans medregenters) job fuldført, alt er som i det første paradis, og Gud kan igen blive ”…alt for alle” (1 Korinther 15:24-28) Derpå kommer enden, når han overgiver riget til sin Gud og Fader, når han har gjort al regering og al myndighed og magt til intet. For han må nødvendigvis herske som konge indtil [Gud] har lagt alle fjenderne under hans fødder. Den sidste fjende der tilintetgøres, er døden. For [Gud] „har lagt alt under hans fødder“. Men når han siger at ’alt er blevet underlagt’, er det klart at det er med undtagelse af Ham som har underlagt ham alt. Men når alt er blevet ham underlagt, så vil også Sønnen selv underlægge sig Ham der har underlagt ham alt, for at Gud kan være alt for alle. Så er vi tilbage i Paradiset igen!

20 Paradiset: Fred blandt mennesker
(Esajas 9:6-7) For et barn er født os, en søn er givet os; og det fyrstelige herredømme skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evig Fader, Fredsfyrste. På det fyrstelige herredømmes omfang og på freden vil der ingen ende være (Salme 72:7-8) I hans dage blomstrer den retfærdige, og fred i overflod, indtil månen ikke er mere. Og han råder fra hav til hav og fra Floden til jordens ender

21 Paradiset: Ingen krige mere
(Salme 46:8-9) Kom [og] betragt hvad Jehova har gjort, hvordan han har udført forfærdende ting på jorden.  Han standser krige indtil jordens ende

22 Paradiset: Gode boliger, meningsfyldt arbejde
(Esajas 65:21-23) Og de skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt. De vil ikke bygge for at en anden skal bo der; de vil ikke plante for at en anden skal spise. For som træets dage skal mit folks dage blive; og mine udvalgte vil bruge deres hænders værk fuldt ud. De skal ikke slide til ingen nytte, og de skal ikke føde børn til pludselig rædsel; for de er et afkom bestående af Jehovas velsignede, og deres efterkommere er hos dem.

23 Paradiset: Kriminalitet, vold & ondskab er væk
(Salme 37:9-10) De onde udryddes nemlig, men de der håber på Jehova, skal tage jorden i besiddelse. Og om kort tid, da er den ugudelige ikke mere; og du vil se dig om efter hans sted, og han er der ikke (Ordsprogene 2:22) Men de ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den

24 Paradiset: Hele Jorden et Paradis
(Lukas 23:43) Og han sagde til ham: „I sandhed, jeg siger dig i dag: Du skal være med mig i Paradiset.“ (Salme 37:29) De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den

25 Paradiset: Føde til alle
(Esajas 25:6) Og Hærstyrkers Jehova vil på dette bjerg berede et festmåltid for alle folkeslagene med retter der er rige på olie, et festmåltid med vellagrede vine, med marvfulde retter der er rige på olie, med vellagrede, klarede vine (Salme 72:16) Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne. Som Libanon bliver hans frugt, og fra byen blomstrer de som jordens planter (Salme 67:7) Gud vil velsigne os, og hele den vide jord vil frygte ham.

26 Paradiset er tilbage igen
Guds plan fra 1. Mosebog 3:15 er gennemført Menneskene er igen fuldkomne, har bestået testen Gud ´kan atter sige: Derpå så Gud alt hvad han havde frembragt, ”og se, [det var] virkelig godt” (eller ”såre godt” iflg. DA).


Download ppt "Paradiset bare en Illusion?."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google