Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PPRs roller og kunsten at inkludere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PPRs roller og kunsten at inkludere"— Præsentationens transcript:

1 PPRs roller og kunsten at inkludere
PPR-dage i Herlev Kommune 29. August 2012

2 Indhold Indledende summen: Brændende spørgsmål
At forstå eksklusion og inklusion De lokale fællesskaber Videnscentre og specialfunktioner Sprogudvikling og narrativer på børne- og ungeområdet Summen og fælles refleksion om brændende spørgsmål Dialog og dilemma-håndtering

3 Indledende summen Tal med dem, der sidder omkring dig:
Hvad er dit brændende spørgsmål – om PPR’s rolle i inklusionsarbejdet? Skriv dit spørgsmål ned – og behold det foreløbig

4 Eksklusion og inklusion
Polarisering blandt børn og unge Flere har bedre muligheder: Uddannelse Udlandsophold Sundhed Kriminalitetsfrihed En stabilt mindretal har: Frafald fra uddannelse Hård risikoadfærd Kriminalitet Hvad skaber eksklusion og polarisering?

5 Eksklusion og inklusion
Status: I alt 14,3 % af alle elever får specialundervisning 5,6% af alle elever får specialundervisning i segregerede tilbud Specialundervisningen og tilknyttede funktioner beslaglægger ca. 30% af udgifterne til folkeskolen De segregerede tilbud optager 62% af udgifterne til specialundervisning Færre end 17 procent af eleverne i specialskoler starter efterfølgende på en ungdomsuddannelse

6 Diskurser om eksklusion
Samfundsorienterede: f.eks. individualisering Biologiske: f.eks. tidlige fødsler Professions-orienterede: f.eks. diagnosespiraler Forskellige opfattelser af forholdet mellem individ og fællesskaber

7 Eksklusion og inklusion Konkurrencestaten - kompetenceidealer og eksklusionsmekanismer
Perioder Kompetenceidealer Nationalstatsligt projekt Opdragelse til individ Rettigheder/pligter Velfærdsstatsligt projekt Dannelse til medborger Eksistens/deltagelse 1990+ Global konkurrence ml. uddannelsessystemer Tilegnelse af kompetencer Færdigheder (livslang læring og kompetenceudvikling – som udbreder sig til flere og flere livssfærer, også familien)

8 Eksklusion og inklusion
Segregeringens logik Fokus på abstrakte og individuelle kompetencemål Læring som vidensoverførelse Problemer som iboende barnet Skærmning og kompensation Diagnose Inklusion som tolerance for afvigelse Inklusionens logik Fokus på konkrete deltagelses- muligheder Læring som skabende samspil Prolemer som knyttet til konteksten Ret til deltagelse Diagnose-i-kontekst Inklusion som aktiv holdning til alle børn

9 Strategier for inklusion: Fornyelse af fællesskaber
Andre borgere Familie Kamme-rater Barn Foreninger Sundhedspleje Dagtilbud Skole Undomsudd Forebyggelse, beskyttelse, støtte og behandling Videnscentre og stabe

10 Det lokale fællesskab Andre borgere Familie Kamme-rater Barn
Foreninger Sundhedspleje Dagtilbud Skole Ungdomsudd Eksklusion: Abstrakte kompetenceidealer/ “akademisering” Individualisering Faglige tunnelsyn/ Fejlfindingsspiraler Skel: alment-specielt Inklusion Sammenhængende og alsidige læringsmiljøer Fokus på deltagelsesmuligheder i fællesskaber Fælles metodeansvar/refleksion anerkendelse, stifinding Arbejdsdeling/frontlinje-specialister Koalitionsopbygning: Langsigtet strategi, forældreinddragelse, politisk ejerskab, faglig substans, forpligtende videndeling, fælles ejerskab til dilemmaer

11 Fokus på gennemførelse
Det lokale fællesskab Andre borgere Familie Kamme-rater Barn Foreninger Dagtilbud Skole Ungdomsudd Nærhed Kontinuitet Leg/læring Basale kompetencer Fokus på chancelighed Netværk Valgmuligheder Praktisk/teoretisk Uddannelsesparathed Fokus på gennemførelse

12 Det lokale fællesskab Andre borgere Familie Kamme-rater Barn
Foreninger Dagtilbud Skole Ungdomsudd Metodeprogrammer Lokal praksis Reflekterende praksis

13 Det lokale fællesskab Andre borgere Familie Kamme-rater Barn
Foreninger Dagtilbud Skole Ungdomsudd Fælles ledelse Netværksvariant: Kollegium Hierarkisk variant Distriktsledelse

14 Videnscentre - specialfunktionerne
Sundhedspleje Dagtilbud Skole Ungdomsudd Sundhed/ forebyggelse PPR Familierådgiv-ning Specialtilbud Eksklusion: Test – diagnosticering uden for kontekst Midler udløses ved udskillelse Egne specielle metoder Specialtilbud: fokus på pladser Pseudo-inklusion Inklusion Konsultativ praksis – diagnose-i-kontekst Midler i spil i almenområdet Metodefællesskab med almenområdet Specialtilbud: fokus på forløb Koalitionsopbygning: Klare samarbejdsaftaler med videnscentre, opbygning af metodefællesskaber, NY-SPECIALISERING

15 Sprogudvikling og narrativer Sprogspil og eksklusionsmekanismer
Eksempel PPR som Sprogudvik-ler Narrative sprog Kausale sprog (forandringsteori) Praksis- og læringsfortællinger Kausale hypoteser: Sammenhæng mellem læringsmiljø og læringsudbytte Præskriptive sprog Læreplanstemaer/-mål

16 Ændre fortællingen PPR og narrative metoder
Eksempel PPR som Sprogudvik-ler Inkluderende narrativer Problemet i samspil Diagnose-i-kontekst Deltagelse Ekskluderende narrativer Problemet iboende barnet Diagnose, skærmning, kompensation Eksternalisering, nuancering, Introduktion af mod-plot

17 Summen + Pause Tal med dem, der sidder omkring dig:
Har du hørt noget, som har betydning for det brændende spørgsmål? Justér eventuelt spørgsmålet og hæng det op på vægggen

18 Dialog og dilemmahåndtering Idealer vs. praksis
Idealer og abstraktioner Konfliktfyldte oversættelser Vi svarer ofte på konkrete bekymringer med abstraktioner Praksis

19 Dialog og dilemmahåndtering
Oprigtighed/ åbenhed Kan I genkende dilemmaer i jeres egen praksis? Hvis Ja - med hvilke strategier håndteres de? Refleksion Dekobling - hykleri Fundamentalisme

20 Dialog og dilemmahåndtering PPR som kvalificerende for den tværgående dialog?
Team Insti-tution Område Forvaltning Byråd Eksklusion: Dem-os Overlæsset styring Dilemmaspil Forvaltning: Prop i dialog Styring, der mindsker ansvarlighed Inklusion Ledelsesfællesskab Enkel styring – rig dialog Deling af kompleksitet og dilemmaer Forvaltning: facilitator af dialog Tillid, der disciplinerer Koalitionsopbygning: Decentrale ledere ind I “det strategiske rum”, dialog på tværs af styringsniveauer, partnerskaber

21 PPR som inklusionens arkitekter
Dem, der sætter gang i nye fortællinger og samtaler om børn og læring Dem, der bringer ny viden i spil til gavn for børns deltagelse Dem, der understøtter udviklingen af inkluderende læringsmiljøer med en situationsbestemt rådgivning, sparring og supervision Dem, der reframer diagnosebegrebet …mere?


Download ppt "PPRs roller og kunsten at inkludere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google