Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialundervisningens rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialundervisningens rammer"— Præsentationens transcript:

1 Specialundervisningens rammer
Gældende regler for undervisning af elever med ordblindhed i folkeskolen Ordblindeforeningens Årsmøde Lørdag den 17. maj 2008 Pædagogisk konsulent Lis Pøhler mail: pædagogisk konsulent Lis Pøhler

2 Relevante bekendtgørelser
Specialundervisningens rammer Relevante bekendtgørelser Bek. nr af 15/12/2005 om specialpædagogisk bistand Vejl. nr. 4 af 21/01/2008 BEK nr 1131 af 15/11/2006 om undervisningstimetal Vejl nr af 20/09/2007 Bek. nr. 703 af 23/06/2006 om elevplaner Skr af 23/06/2006 Bek. nr. 351 af 19/05/2005– bilag 3 om aflæggelse af prøver på særlige vilkår Vejl. Nr /11/2005 Bek. nr af om test af 24/10/2006 pædagogisk konsulent Lis Pøhler

3 Specialundervisningens rammer
Hvor er de gemt? Vedtagne love samt udstedte bekendtgørelser og vejledninger findes på – love og regler – folkeskolen – gældende regler – folkeskoleloven – herunder findes alle bekendtgørelser og vejledninger pædagogisk konsulent Lis Pøhler

4

5 Specialundervisningens rammer
BEK nr 1131 af 15/11/2006 Bekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen for skoleårene 2006/ /11 samt efterfølgende skoleår pædagogisk konsulent Lis Pøhler

6 Specifikke regler for elever med ordblindhed

7 Fokus på specialpædagogisk bistand
Bek. nr om folkeskolens specialpædagogiske bistand

8 Lov om folkeskolen - §20 § 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at oprette børnehaveklasser og at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54. Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

9 §20 fortsat … Stk. 3 og 4 … lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud Stk. 5. Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jf. § 22. Specialundervisning af den i stk. 3 nævnte karakter kan endvidere indrettes i kostskoleform. Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret.

10 Bek. nr. 1373 om specialpædagogisk bistand
§ 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning. Stk. 2. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.

11 §2 – specialpædagogisk bistand omfatter
Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling. Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.

12 §2 – specialpædagogisk bistand omfatter
Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.

13 § 3 er uændret Klasselærer kan indstille til en pædagogisk psykologisk vurdering og forslag til foranstaltning Forældre skal være enige i indstillingen Forældre og barn kan bede om PPR-vurdering – og så skal den foretages Skolelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende egen skole: Giver afslag på ansøgningen Henviser til specialpædagogisk bistand på egen skoler Indstiller til specialpædagogisk bistand uden for egen skole Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse ved placering uden for egen skole

14 § 4 – forældres rettigheder
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen kan også efter overenskomst med en anden kommunalbestyrelse henvise elever til specialklasser eller specialskoler i den anden kommune. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges. Stk. 5. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand efter stk. 1-4.

15 § 5 – 8 (næsten)uændrede §5: specialpædagogisk bistand kan iværksættes akut – maks. 15 skoledage § 6: undervisning ved regionsrådets foranstaltning § 7: Skolelederen træffer mindst en gang årligt beslutning om fortsættelse, ændring eller ophør § 8: Som §7 – blot på regionsrådets skoler

16 § 9 stk. 1 Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder:
1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer. 2) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse, men således at eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid. For børnehaveklassen og klassetrin skal dette dog ske under hensyntagen til den i folkeskolelovens § 16, stk. 3, fastsatte højeste daglige undervisningstid, jf. § 12, stk. 1.

17 § 9 stk. 1 - fortsat 3) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud. 4) Elevens har et tilhørsforhold til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, men modtager undervisning i begge disse klasseformer. 5) Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted, jf. § 4, stk. 3.

18 § 9 stk. 2 og 3 Stk. 2. Hvis skolens leder vurderer, at en elev, der har bevaret tilhørsforholdet til den almindelige klasse i henhold til stk. 1, nr. 2, ikke får tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning i et eller flere fag, kan den særligt tilrettelagte undervisning i det pågældende fag foregå parallelt med klassens undervisning. Beslutning herom træffes af skolens leder efter samråd med forældrene. Stk. 3. Beslutning efter stk. 2 forudsætter, at undervisningsdifferentiering, holddannelse samt rådgivning og vejledning af elevens lærere ikke i tilstrækkeligt omfang kan afhjælpe elevens vanskeligheder med at få et tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning.

19 §10 – 14 (næsten) uændrede §10: Oprettelse af specialklasse optages i den kommunale styrelsesvedtægt §11: Der fastsættes særlige timeplaner for specialklasser §12: enkeltmandsundervisning §13: Mulighed for fritagelse for undervisning i et fag §14: Karaktergivning kan erstattes af udtalelse

20 § 15 Flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at kommunalbestyrelsen i denne kommune snarest og senest inden 4 uger fra flytningen underrettes. Underretningen sker ved, at skoleforvaltningen i den fraflyttende kommune sender en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand til skoleforvaltningen i den tilflyttende kommune, som søger kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand.

21 Afslag på ansøgning Lov om offentlig forvaltning §22 - 24
Afgørelsen skal være skriftlig Afgørelsen skal være begrundet (henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet og kort redegøre for de oplysninger, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen Afgørelsen skal være ledsaget af en klagevejledning Afgørelsen skal fremsendes skriftligt senest 14 dage efter meddelelsen er givet

22 Specialundervisningens rammer
Klagemuligheder for forældre til børn med særlige behov § 20,2 Klage over henvisning/ikke henvisning til specialundervisning - samt indhold i og omfang af denne undervisning til kommunalbestyrelsen §20 Klage over sagsbehandling til Tilsynsråd eller Ombudsmand § 20,2 og § 20,3 Klage over henvisning/ikke henvisning af børn som kræver særlig hensyntagen eller støtte – samt indholdet i disse tilbud til Klagenævnet Tilsynsråd: Undersøger om kommunen overholder sine pligter iht. gældende lov Ombudsmand: Undersøger om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik pædagogisk konsulent Lis Pøhler

23

24 Bek. om folkeskolens prøver nr. 351 af 19. maj 2005 – bilag 3
Aflæggelse af prøver på særlige vilkår – bestemmelser er stort set ikke ændret Intention: den hjælp eleven har brug for i dagligdagen, skal også kunne tilbydes ved prøveaflæggelse - jf. dog Vejledning nr om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver PPR-vurdering nødvendig, forældre skal være enige, skolelederen træffer afgørelsen

25 Bek. 351,§17 a: Fritagelse for prøver
»§ 17 a. Institutionens leder kan beslutte, at elever, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Beslutningen forudsætter, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår, jf. § 17. Beslutningen træffes på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering sammen med eleven efter samråd med elevens forældre, og der tages samtidig stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis. Stk. 2. Institutionens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for prøver i henhold til stk. 1. Stk. 3. De nærmere regler om fritagelse for prøveaflæggelse efter stk. 1 er fastsat i bilag 4.«

26 Bek. 351, bilag 4 Beslutning om prøvefritagelse træffes på 9. klassetrin og skal være truffet inden den 1. december. Samtidigt med beslutningen om prøvefritagelse træffer skolen efter samråd med eleven og dennes forældre beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres. Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, finder sted i løbet af den pågældende prøvetermin. ...

27 Bek. 1157: Obligatoriske test

28 Obligatoriske test: Hjælpemidler
§ 6. Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder samt tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i.

29 Obligatoriske test: Fritagelse (§6 stk 2 + bilag 2)
Fritagelse kan kun besluttes, hvis forældrene og eleven er enige heri, og når der foreligger en aktuel pædagogisk- psykologisk udtalelse om, at elevens særlige vanskeligheder gør, at gennemførelse af testen ikke kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering. … Skolens leder skal ved fritagelse for test efter samråd med forældrene - og så vidt muligt eleven - sikre, at der i stedet for testene fastlægges andre metoder til evaluering, der træder i stedet for de obligatoriske test.

30 Inspirationsmateriale
Downloades fra eller købes (120 kr.)


Download ppt "Specialundervisningens rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google