Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sproglærerforeningens LANDSMØDE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sproglærerforeningens LANDSMØDE"— Præsentationens transcript:

1 Sproglærerforeningens LANDSMØDE
Anne-Marie Schæffer Bettina Brandt-Nilsson Fagkonsulenter, Undervisningsministeriet Gl. Avernæs 31. marts 2006

2 Indhold Den politiske dagsorden Evaluering herunder tests Prøver
Evaluering af den tidligere sprogstart Engelsk-rapport Ansvarsområder, brobygning Eventuelt

3 Regeringsgrundlaget 2005 Fornyelse af folkeskolen (1)
Bedre læreruddannelse Styrket efteruddannelse af lærere Styrket efteruddannelse af skoleledere National handlingsplan for læsning Styrket danskundervisning Historiefaget skal styrkes Styrkelse af det faglige niveau i naturfag Styrkelse af det faglige niveau i matematik

4 Regeringsgrundlaget 2005 Fornyelse af folkeskolen (2)
En god start i folkeskolen. Obligatorisk afgangsprøve i folkeskolen. Målretning af det nuværende 10. klassetilbud. Fremme af evalueringskultur. Dokumentation af folkeskolens resultater. Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling i folkeskolen. Styrket kommunalt tilsyn med skoler.

5 Lovpakke I Styrket evaluering, fremme af evalueringskulturen
Nationale test som pædagogisk redskab Obligatoriske afgangsprøver Formålet med lovforslaget er at forbedre det faglige niveau i folkeskolen. Forslaget styrker den løbende interne evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. skaber et bedre grundlag for planlægning af den videre undervisning. der tilvejebringes pædagogiske værktøjer, herunder obligatoriske, adaptive test på udvalgte klassetrin.

6 Lovforslag nr. L 101 Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen skal inddrage de bindende trin- og slutmål og danne grundlag for underretning af hjemmet. Den løbende evaluering skal omfatte alle aspekter af elevens udbytte af undervisningen.  Der skal anvendes centralt udarbejdede test i udvalgte fag på bestemte klassetrin. Testene er et pædagogisk værktøj. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test. Oplysninger om testresultater er fortrolige. Obligatoriske afgangsprøver.

7 Lovpakke II Ny formålsparagraf
Folkeskolen skal nu forberede til videre uddannelse Derfor er det præciseret, at skolerne har et ansvar for, at eleverne får de nødvendige kundskaber. Det er kommunernes ansvar. Det får vi præciseret nu, og samtidig gives redskaber til at føre tilsyn. Vi får de obligatoriske test og en statslig kvalitetsstyrelse, der skal hjælpe med at vurdere indsatsen.

8 Lovforslaget – Lovpakke II
Ændring af formålsparagraffen. Ekstra timer i dansk og historie. En elevplan til hver elev. Skal indeholde resultater af og den besluttede opfølgning på den løbende evaluering. Offentliggørelse af de samlede landsresultater af de nationale test. National præstationsprofil. Præcisering af kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen. Oprettelse af et uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

9 Formål med udbuddet Undervisningsministeriet ønsker at indgå kontrakt om etablering, udarbejdelse og løbende leverance, vedligeholdelse og videreudvikling af redskaber til understøttelse af den løbende interne evaluering og undervisningsdifferentiering i folkeskolen. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen samt for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

10 Generel vejledning om løbende intern evaluering
Følgende serviceydelser skal være indbyrdes koordinerede og gensidigt understøtte hinanden: Netstedet Generel vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer It-baserede test Deltagelse i kampagne og formidling

11 Rådet for evaluering og kvalitetssikring
Uafhængigt råd. Ny statslig styrelse. Følge og vurdere udviklingen i folkeskolens faglige niveau. Udarbejde de nationale test på udvalgte fag. Forestå dokumentation af folkeskolens resultater. Gennemføre øvrige evalueringer af folkeskolen. Administrere prøver og eksamener. Føre tilsyn med kvaliteten og kommunernes overholdelse af folkeskoleloven samt vejlede kommunerne.

12 Evalueringsværktøjskassen =
Evalueringsportalen Generel vejledning om løbende intern evaluering Fagspecifikke inspirationsmaterialer It-baserede test Offentlig kampagne

13 Evalueringsportalen Netsted og it-platform for evalueringsinitiativerne. Indgang til materialer og test: Generel vejledning Fagspecifikke inspirationsmaterialer Materialer til sprogscreening Offentlig kampagne Demo-udgave af it-baserede test UNI-login (UNI-C).

14 IT-baserede tests 1 Pædagogisk værktøjet nuanceret billede af den enkelte elevs faglige styrker, svagheder og potentiale En profilbeskrivelse af elevens standpunkt (5-trins skala) Adaptive, randomiserede og selvscorende Baseret på forskning og internationale erfaringer Skal kunne gennemføres på 45 min.

15 IT-baserede tests 2 Stor opgavebank Brugervenlige og meget driftssikre Valide og reliable Afprøvning og standardisering Tilbagemelding på flere niveauer (elev, klasse, skole) Frivillig afprøvning to gange om året Obligatorisk anvendelse i perioden februar-april Booking Hjælpemidler og fritagelsesmuligheder.

16 Tidsplan August 2006: Projektstart April 2007 : Evalueringsportalen
Vejledningsmaterialer til lærerne om evaluering og it-baserede tests mv. Fagspecifikke inspirationsmaterialer Maj 2007: IT-baserede tests (3 fag) Februar 2008: Alle it-tests i brug

17 Nyttige linkhenvisninger
Ny bekendtgørelse gælder for samtlige fag Nye reviderede vejledninger i engelsk, tysk, fransk Grundskolen – Prøver og evaluering

18 Ny bekendtgørelse § 29. Censor skal
1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

19 Ny bekendtgørelse Eleverne bedømmes efter mål og krav, jf. § 1 i bek. nr. 351 Reglen om indsendelse af tekstopgivelser til Undervisningsministeriet ophører, men tekstopgivelser kan på ministeriets forlangende indhentes fra skolerne, jf. § 56 i lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003.

20 Nye prøver 1. august 2006, dvs fra og med skoleåret 2006/07
Nye prøver 1. august 2006, dvs fra og med skoleåret 2006/07 Vedr. L-101 Lovforslaget er vedtaget den 30. Marts hvilket betyder at hver elev fremover vil komme til at aflægge i alt 7 prøver inden for obligatoriske fag og tilbudsfag heraf 5 bundne prøver og 2 prøver bestemt ved udtræk. Folkeskolens afgangsprøver gøres således obligatoriske med virkning fra forårets afgangsprøver i 2007. Alle elever skal aflægge skriftlige prøver i · Dansk · Matematik. Alle elever skal aflægge mundtlige prøver i · Engelsk · Fysik/kemi. [1] Der indgår 2 delprøver: Retstavning og Skriftlig fremstilling herunder læsning [2] Der indgår 2 delprøver: Færdighedsregning og Problemløsning

21 Den ny karakterskala Der er sendt bekendtgørelse til en ny karakterskala i høring. Det er 7-trinsskalaen, som Karakterkommissionen har anbefalet. Skalaen er ledsaget af en uddybende forklaring af de 7 karakterer. Hvornår? Det er hensigten, at skalaen træder i kraft på de gymnasiale uddannelser fra og med det kommende skoleår, mens de øvrige uddannelsesinstitutioner følger trop fra skoleåret 2007/08. Den foreslåede 7-trinsskala: 12 10 7 4 2 -3

22 Anbefaling

23 Tidligere fremmedsprogsstart Tysk/fransk fra 6. klasse
Engelsk fra 3. klasse Tysk/fransk fra 6. klasse

24 En spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3
En spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3. klasse Fokusgruppeinterview vedr. tysk og fransk i 6.klasse Hvordan udnyttes mulighederne for tidlig fremmedsprogsstart på landets skoler? 2.   Ændrer undervisningsindholdet karakter, når eleverne er et år yngre? a.      Indholdet og emnevalg b.      Materialerne og anvendelsen af teknologi c.      Arbejdsformerne 3.   Hvilke gevinster kan der opnås ved samarbejde mellem sprogfagene? 4.   Kan der inddrages erfaringer fra tilegnelsen af modersmålet? 5.   Hvilke uddannelsesmæssige og fremmedsproglige kvalifikationer har lærere,der underviser i engelsk i tredje klasse? 6.   Mangler lærerne efteruddannelse ?

25 Engelsk-rapport Opgaven At lave en handlingsplan for engelsk, som skal sikre et mærkbart løft i alle elevers færdigheder med udgangspunkt i initiativer, der omprioriterer fra den nuværende indsats til en mere målrettet indsats. Erfaringer Danskere er generelt set gode til uformel samtalefærdighed, men på andre områder er de ikke så gode, som det kunne ønskes, fx til skriftlig formidling og præcision i ordforrådet. engelsk.

26 10 konkrete hovedanbefalinger
Engelskundervisningen skal varetages af linjefagsuddannede engelsklærere med ajourført fagdidaktisk viden sikret gennem grund-, efter- og videreuddannelse Der skal indføres adgangskrav til engelsk linjefag på læreruddannelsen enten i form af optagelsesprøve eller ved krav om, at engelsk er bestået på gymnasialt niveau med mindst karakteren 8 Praktikforløbet skal på skolerne sikres gennemført som et målrettet uddannelsesforløb Der skal oprettes et fagdidaktisk videncenter for engelsk med ansvar for videndeling mellem CVUer, kommuner, skoler og den enkelte lærer samt det øvrige uddannelsessystem 5. Der skal være løbende evaluering, herunder måling af ordforråd, på flere klassetrin som supplement til den nationale test i 7. klasse

27 10 konkrete hovedanbefalinger (fortsat)
6. Der skal være større vægt på skriftlighed i undervisningen, og der skal i 9. klasse indføres en obligatorisk bunden afgangsprøve i skriftligt engelsk, som skal være helhedsorienteret og kommunikativ 7. Trinmålene skal revideres for at skabe en tydeligere progression, og faghæftets opbygning og metodik skal gennemgås  8. Der skal undervises på engelsk fra første dag  9. Der skal være øget brug af it og multimedier, og computeren skal for engelsk være, hvad lommeregneren er for matematikken 10. Der skal tilbydes specialundervisning i engelsk.

28 Ansvarsområder Hovedansvarsområde
Det område i et givet forløb, som undervisningen har fokus på, og hvor undervisningen skal sikre målopfyldelse. Med-ansvarsområde Det område i et givet forløb, som fungerer som støtte for hovedansvarsområderne men som ikke er et mål i sig selv i det pågældende forløb.   Fri-ansvarsområde Det faglige område, som undervisningen i et givet forløb ikke er forpligtet på at lære eleverne. Hovedansvarsområde Det område i et givet forløb, som undervisningen har fokus på, og hvor undervisningen skal sikre målopfyldelse. Med-ansvarsområde Det område i et givet forløb, som fungerer som støtte for hovedansvarsområderne men som ikke er et mål i sig selv i det pågældende forløb.   Fri-ansvarsområde Det faglige område, som undervisningen i et givet forløb ikke er forpligtet på at lære eleverne.

29 Ansvarsområder 5. 4. 3. 2. 1. Færdigheder Strategier Sproglig viden
Indhold 5. Skrivefærdighed Procesorienteret skrivning Sprogstruktur, morfologi, syntaks Alle typer tekster 4. Mundtlig redegørelse Mundtlig fremstilling, viden om struktur, emner, gloser Elementær morfologi og syntaks Samfunds-, kulturrelaterede og litterære temaer 3. Læseforståelse Læsestrategier (skimning, viden om genre, gloser) Tekststruktur afsnit, sætning Kendte samfunds- og kulturtemaer 2. Samtalefærdighed Kommunikations-strategi Samtalestruktur, vendinger (øer) og scenarier Nære samfunds- og kulturtemaer 1. Lytteforståelse Lyttestrategi (gætte, forstå situation, gloser i situation) Glosetræning, sproglige øer, viden om scenarier Person- relaterede emner

30 Tak for i dag Anne-Marie.Schaeffer@uvm.dk Bettina.Brandt-Nilsson@uvm.dk


Download ppt "Sproglærerforeningens LANDSMØDE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google