Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN Handicapregler pr. 2. juli 2012. HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Baggrunden for EGA Handicap Systemet •European.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN Handicapregler pr. 2. juli 2012. HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Baggrunden for EGA Handicap Systemet •European."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN Handicapregler pr. 2. juli 2012

2 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Baggrunden for EGA Handicap Systemet •European Golf Association (EGA), som er dannet af de fleste europæiske golfforbund, indførte i 2000 et fælles handicap- system •Handicapsystemet skal sikre, at handicapregulering er baseret på ens betingelser, således at handicap er sammenligneligt landene imellem og kan anvendes i de enkelte lande

3 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Forudsætning for regulering efter EGA Handicap Systemet har altid været baseret på det princip, at: ”Enhver spiller vil bestræbe sig på at lave den laveste score på hvert hul i en tællende runde” •Dette betyder, at det forventes, at runderne er afviklet under konkurrencemæssige forhold og ikke i private runder

4 EGA Handicap System 2012-2015 •Der er ca. 150.000 aktive golfspillere i Danmark •Ud af de 150.000 har ca. 67.000 ingen registrerede scores for 2011 •Ud af de 150.000 har ca. 34.000 mere end 3 registrerede scores for 2011 •Det er et krav fra EGA’s side, at vi fremover ikke regulerer handicap på basis af private runder

5 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •I de hidtidige versioner af EGA Handicap Systemet har de enkelte forbund haft en vis frihed –EGA- Handicapsystemet har ikke været anvendt fuldt ud på samme måde i alle lande –I Danmark har vi reguleret efter private runder –Vi har anvendt 10%-regel i stedet for CSA-beregning –Vi har ikke foretaget årsrevision af alle medlemmers handicap •EGA Handicap Systemet er nu obligatorisk for medlemslandene - Konsekvensen, hvis vi ikke gik med ville være, at vi ikke kunne anvende EGA Handicap Systemet - Ændringerne træder i kraft d. 2. juli 2012

6 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Turneringsresultater og Ekstra Dags Scorer danner baggrund for handicapreguleringen •Antallet af tilladte Ekstra Dags Scorer udvides til to pr. kalenderuge •Ekstra Dags Score kan spilles både i hjemmeklubben og i andre danske klubber •Tilmelding til Ekstra Dags Scorer foretages som hidtil på EDS-listen, men kan også fremover gøres ved på første teested at meddele sin markør, at man vil spille en Ekstra Dags Scorer

7 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 –Årsrevision for handicapgruppe 1-5 ultimo 2012. –Medlemmerne listes i tre grupper •Tre eller færre scorekort –Handicappet forbliver uforandret, og kan generelt ikke anvendes i turneringer, hvor der kræves et godkendt EGA-Handicap –Handicappet betegnes ”Handicap” –Ændring fra ”Handicap” til EGA-Handicap kan ske ved, at medlemmerne indleverer tre nye scorekort –Klubben har rettighed til, at beslutte at medlemmer uden et godkendt EGA-Handicap, kan deltage i klubbens turneringer. •Fire til syv scorekort –Handicappet er godkendt som EGA-Handicap og overføres uforandret til ny sæson •Otte eller flere scorekort –Det gennemsnitlige handicap vil blive udregnet udfra de indleverede scorekort og sammenlignet med et forventet gennemsnit beregnet på baggrund af en database af scores indsamlet af EGA. –Dette handicap er godkendt som EGA-Handicap

8 HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •CBA skal benyttes i alle turneringer, hvor der kræves et EGA Handicap, og som bliver håndteret i IT- systemer •CBA-beregningen foretages for at analysere, om deltagernes resultater er anderledes end de forventede for hver handicapgruppe. De forventede resultater er beregnet ud fra en database indeholdende af en stor mængde turneringsresultater indsamlet af EGA •Dårligt vejr kan for eksempel betyde, at resultaterne bliver ringere end forventet. Grænserne for neutral zone vil så bliver justeret ned, så der skal opnås færre point for at spille til neutral zone.

9 EGA Handicap System 2012-2015 •Regulering fra private runder ophører –Udvidelse af antal Ekstra Dags Scorer •Indførelse af årsrevision for handicapgruppe 1-5 •Computed Buffer Adjustment (CBA) •Hjemmeklubben skal ikke godkende reguleringer fra andre klubber •Spilleren skal selv ændre sit handicap både op eller ned, selvom ændringen endnu ikke er registreret i systemet. –CBA = 0 medmindre den er kendt •Ændring af beregning af spillehandicap for handicap >36 •Kun én ni-hullers regulering pr. dag

10 Tillæg 8. Støtteskema til beslutning om skønsmæssig regulering bør iværksættes. Støttemodel til skønsmæssig regulering Version 1.1 April 2012 Skønsmæssig regulering skal kun foretages når der er stærke forhold der taler for regulering 1. Spillestyrken er svækket: Sygdom, langvarig skade eller alder 2. Spillestyrken er forøget udover det der bliver reguleret i tællende runder Der skal altid tages højde for om reguleringen kan ske gennem tællende turneringer, EDS eller normal årsrevision. Medianen af spillerens stableford score (MSS – Median Stableford Score) fra tællende runder i perioden udregnes. (>8 scorekort, ca. 12 måneder) Alle scores skal tages i betragtning uanset spilform,(matchplay, Fourball, Slagspil, selskabsrunder) men kun som støtte til vurderingen. Runder eller forhold som ikke kan komme i betragtning til udregning af MSS kan påvirke den skønsmæssige justering +1 eller -1. I tilfælde af mistanke om misbrug af systemet kontaktes DGU for konsultation inden tiltag iværksættes.

11 TABEL 1: EGA’s Forventet gennemsnits stableford score. EASS (Estimated Average Stableford)core) Handicap<4,5*4,5-8,08,1-11,411,5 – 15,0 15,1 – 18,4 18,5 – 26,4 26,5 - 36 EASS 3332,53231,53130,530 Neutral zone 35-3634-36 33-36 32-3631-36 Forventet % af runder i neutral zone 35%30-35%25-30%25%20-25%15-20%10-15% *Spillere under 4.5 der skal have skønsmæssigt reguleret handicap, foretages altid i samarbejde med DGU

12 TABEL 2: Udregning af justering til handicap PD(performance deviation) PD = MSS-EASS Værdi af PDHandicap statusForslag til justering -2,9 til 2,9Uændret0 3,0 til 4,9For højt handicap* >4,9For højt handicap*-2 -3,0 til -4,9For lavt handicap*+1 <-4,9For lavt handicap*+2

13 *hvis en spiller har lavere handicap ved måleperiodens afslutning end ved begyndelsen, skal det lavest handicap bruges til at vælge handicap gruppe i Tabel 1 **En spiller der har lavere handicap ved måleperiodens afslutning end ved begyndelsen, skal normalt ikke have sit handicap hævet. Handicap komiteen er forpligtiget til at overholde reglerne i EGA Handicap System og især være bekendt med § 3.16 Handicap komiteen skal altid sikre at spilleren der reguleres, har mulighed for at gøre indsigelse mod afgørelsen.

14 •Spiller A •Handicap 14,0 i starten af måleperiode •Handicap 14,4 i slutningen af måleperioden •10 runder de sidste 12 måneder •Pts. 31, 29, 24, 36, 39, 31, 29, 28, 32, 33 =312 •MSS( Median Stableford Score) = 31 •% runder i Bufferzonen: 30% •(Norm ifølge Tabel 1 var 25%) •Andet som skal indgå i vurdering: •Vundet 2 Fourball turneringer og 1 Hulspils turnering sidste 3 måneder. •PD = 31-31.5 =-0,5 (Hvilket betyder ingen umiddelbar justering jævnfør Tabel 2.) •Andet som påvirker endelig beslutning: •3 sejre uden for bedømmelse hvilket betyder at handicap komiteen kan træffe to skønsmæssige beslutninger •Ingen ændring •-1 i handicap ændring •Den endelig beslutning er op til handicap komiteen som i begrundelsen for nedsættelse af handicap kan skrive at spillestyrken er vurderet til at være over normen og derfor er handicap reguleret.

15 •Spiller B •Handicap 19.3 i starten af måleperioden •Handicap 20,1 i slutningen af måleperioden •8 runder de sidste 9 måneder •Pts. 27, 29, 24, 21, 22, 25, 29, 28 =205 •MSS( Median Stableford Score) = 26 •% runder I Bufferzonen: 0% •(Norm ifølge tabel 1 var 15-20%) •Andet som skal indgå i vurdering: •Spilleren klager over ikke at kunne følge med pga. alder. •PD = 26-30.5 =>-4.5 (Hvilket betyder +1 eller +2 i justering jævnfør tabel 2) •Andet som påvirker endelig beslutning: •Alder •Der kan træffe to beslutninger vedrørende justering af handicap i opadgående retning. •+1 i handicap ændring •+2 i handicap ændring •Den endelig beslutning er op til handicap komiteen •Årsrevision vil utvivlsomt hæve handicap med +1 hvorfor det med fordel kan vurderes om +1 er det rigtige resultat i dette tilfælde. •Spilleren vil så være gået +2,8 i en sæson.

16 •Definitioner •Adressering: En spiller har adresseret bolden alene ved at grounde køllen umiddelbart foran eller bagved bolden, uanset om han har taget sin stance eller ej •Regel 6-3a. •Starttid: Regel 6-3a er ændret for at fastslå, at straffen for ikke at starte til tiden, men inden for fem minutter af starttiden, er nedsat fra diskvalifikation til tab af første hul i hulspil eller to straffesalg på første hul i slagspil. •Regel 12-1. At kunne se bolden; Søge efter bolden •Er ændret for at tillade, at en spiller må søge efter sin bold overalt på banen, når den kan være dækket af sand og for at tydeliggøre, at der ingen straf er, hvis bolden flyttes under disse omstændigheder og, at pålægge ét straffeslag efter Regel 18-2a, hvis en spiller flytter sin bold i en hazard under søgen, når den formodes at være dækket af løse naturgenstande. •Regel 13-4. Bold i hazard; forbudte handlinger •Undtagelse 2 til Regel 13-4 er ændret for at tillade, at en spiller må udglatte sand eller jord når som helst i en hazard, også inden han spiller fra hazarden, såfremt det alene skyldes omsorg for banen, og der ikke sker en overtrædelse af Regel 13-2.

17 •Regel 18-2b. Bold flytter sig efter adressering •En ny undtagelse er tilføjet for at undtage spilleren for straf, hvis hans bold flyttere sig efter adressering, når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at han ikke er skyld i, at bolden flyttede sig. For eksempel er der ingen straf, hvis det er et vindpust, som flytter bolden efter adressering, og bolden skal spilles fra dens nye position. •Regel 20-7c. Spil fra forkert sted; Slagspil. •Note 3 er ændret således, at hvis en spiller skal straffes for spil fra forkert sted, vil straffen i de fleste tilfælde være begrænset til to straffeslag, selv om en anden Regel er overtrådt inden spilleren udfører slaget.

18 Handicapregionalmøde TAK FOR I DAG April 2012


Download ppt "VELKOMMEN Handicapregler pr. 2. juli 2012. HandicapregionalmødeApril 2012 EGA Handicap System 2012-2015 •Baggrunden for EGA Handicap Systemet •European."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google