Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inklusion i skolen - hvad betyder det for lærerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inklusion i skolen - hvad betyder det for lærerne"— Præsentationens transcript:

1 Inklusion i skolen - hvad betyder det for lærerne
Cafémøde for lærere i Ishøj Gildbroskolen torsdag den 26. januar 2012 Bjarne Nielsen

2 Omstilling Inklusion er den politiske dagsorden - økonomi og effektivitet Fokus på almenundervisningen Konsekvenser for folkeskolens specialundervisning? Konsekvenser for PPR

3 Effekter af niveaugruppering
Stigmatiserende Ringere skoleresultater ved permanent niveaugruppering Ringere selvopfattelse og motivation Lavere forventninger fra omgivelserne Mere fokus på elevernes begrænsninger i forhold til deres muligheder Livslang effekt (Gustafsson m.fl. 2002)

4 Elever i specialforanstaltninger
Specialskoler Sociale anbringelsessteder Heldagsskole Specialklasser Lang tidshorisont for omlægning

5 Inklusion – de mange aktører
Samfundsniveau - børns situation - forældre - samfundet - skolen i samfundet Den professionelle skole - skolens organisation - lærerkompetencer - lærersamarbejdet - lærerkompetencer på det spec.pæd. område - skoleledelsen - skolevæsenet - PPR

6 Skolen – i det politiske skydefelt
Krav om kontrol og effektivitet Forældre som brugere/skolen som serviceorgansation Sammenligninger og rangordninger - karakterer og nationale tests Krav og forventninger om indførelse af konkrete metoder og modeller - fx læringsstile, LP, PALS, strukturløsninger Nedskæringer - lavere timetal. højere klassekvotienter, mindre alm. spec.uv.

7 Folkeskolens dannelsesopgave
Skolen skal bl.a. (fra Folkeskolens formål) Give kundskaber og færdigheder Udvikle erkendelse og fantasi Give tillid til egne muligheder Forberede eleverne til medansvar og pligter i et demokratisk samfund Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati

8 Hvilke elever kan forblive i almenklassen?
Adfærdsområdet - AKT- ADHD – Autismområdet, fx Asperger Ringe funktionsniveau Læseområdet 3 – 4 % fortsat i segregerede foranstaltninger

9 Hvad er inklusion? - udgangspunkter er almenklassen
Kriterier for inklusion? - tilstedeværelse, trivsel, læring Kriterier for udskillelse? - nødvendigt med særlig specialforanstaltning - kvalificeret specialforanstaltning findes Alternativt: - specialhjælp indbygges i den almene klasse

10 Inklusion i det konkrete tilfælde - forskellige aktører
Eleven Forældrene Den enkelte lærer Lærerteamet Skolelederen PPR Den kommunale ledelse Evt. Børnepsykiater En svær øvelse

11 Rammebetingelser - forældre
Forældre som opdragere Tryghed Omsorg Tid Sociale kompetencer Skilsmisser

12 Rammebetingelser - Børn ved skolestart
En del børn møder skolen med manglende hjemlig omsorg og sociale kompetencer til at leve op til de selvstændighedskrav, som skolen stiller – og som en stor del af eleverne godt kan klare Hvordan løser skolen denne opgave, hvis de fleste børn skal undervises ud fra almenklassen?

13 Generelle rammebetingelser for inklusion
Klassekvotient Antal undervisningstimer Antal timer til alm. spec.uv (Læse og AKT) Tryg og stabil struktur for elever – og lærere Relevante og tilstrækkelige muligheder for efteruddannelse Fornøden faglig bistand fra faglige ressourcelærere, kompetencecentre og PPR Dygtige skoleledere Dygtige skolechefer Velkvalificeret PPR Hvordan står det til?

14 Synsvinkler på problemadfærd
Det individrelaterede, der beskæftiger sig med årsagsforklaringer Det formålsrelaterede, der beskæftiger sig med formål med adfærd Det skolekontekstuelle, der beskæftiger sig med sammenhænge i skolen Samfundsrelaterede forklaringer

15 Diagnoser Et øjebliksbillede Adfærdssymptomer - klinisk skøn
Samspil fra fødslen mellem - biologi/gener - psykologi/omsorg og relationer til primærpersoner - sociale kontekst Risikopropfil Diagnoser og kontekst

16 Problemadfærd Folkeskolen er for ”folkets børn”
Arbejdet med problemadfærd kan kun løses gennem udvikling af den kollektivt orienterede skole Skolen som organisation Lærerernes kompetencer er afgørende

17 Når skolen giver sig selv problemer
Undervisning, der kræver gode sociale kompetencer og høj grad af ansvar hos eleven giver problemer for nogle Det gælder bl.a. megen brug af organisatorisk differentiering og individualiserede arbejdsmåder Lærerstyret undervisning inden for klassefællesskabet giver bedre mulighed for at skabe struktur, forudsigelighed og positiv stemning - og der er mindre problemadfærd. Nogle elever har brug for det.

18 Vilkår for sårbare børn?
Hvordan er det i dagens folkeskole at være en elev, der har stort behov for tryghed, overskuelighed, faste vaner og rutiner, få kammerat- og lærerrelationer? Elever involveret i adfærdsproblemer (fx ADHD) Elever præget af ængstelse og indadvendthed Elever med massive faglige vanskeligheder

19 Organisering af elever i forskellige grupper
Forskellige former for niveau- og differentierede undervisnings- og arbejdsformer kan være egnede til at tilpasse og differentiere undervisningen til den enkelte elev Omkostningerne kan bl.a. være mindre tid og mulighed for at opbygge stabile læringsmiljøer - kan medføre mere problemadfærd

20 Individualiserede arbejdsmåder
Valg af arbejdsmåder, som giver større ansvar til eleverne for egen læring kan få konsekvenser som vandring, passivitet, uro, larm, ukoncentration, usikkerhed etc. Hos mange elever Lærerrollen kan let blive for perifer, det faglige fokus og elevernes læring reduceres, og opfølgning af den enkelte elev bliver vanskeliggjort

21 Tilpasset læring -undervisningsdifferentiering
Bør fokusere på og tage udgangspunkt i fællesskabet i klassen og kollektive tilnærmelser ved tilrettelæggelse af undervisningen Lærerens handleberedskab og strategier til at tilpasse undervisningen til hele klassen er vigtig Den sociale deltagelse og fælles referenceramme bliver et vigtigt udgangspunkt for læring Lærerstyret undervisning inden for klassefællesskabet giver bedre mulighed for at skabe struktur, forudsigelighed og positiv stemning - og der er mindre problemadfærd

22 Den fleksible skole Kan ligne ét stort fritidshjem
Store krav til bl.a. - sociale kompetencer - god til at arbejde selvstændigt - stor ansvarlighed - god motivation Svært for børn med særlige behov

23 Strukturændringer i skolen/ den fleksible skole
Afdelingsopdelte skoler Fødeskoler- overbygningskoler Holddeling Rullende skolestart SKIFT ER GIFT - skolen er ikke kun for de 80 %

24 Mange nødvendige skift i forvejen
Fra børnehave til skole og SFO Fra folkeskole til gymnasium, handelsskole m.v. Lærere flytter og søger nye klasser Elever flytter Uheldigt, at skolen herudover indbygger faste skift Nogle elever har brug for tillid fra få kendte voksne og stabilitet og overskuelighed i kammeratrelationer

25 Lærerkompetencer Etablere positive relationer til den enkelte elev
Til at lede klassen som en synlig leder og etablere regler og rutiner Didaktisk kompetence i forhold til undervisningen – såvel generelt som i de enkelte fag

26 Relationsorienteret klasseledelse
Positiv kommunikation At etablere regler og rutiner De ydre rammer – organisering af klasseværelset Gode beskeder Motivation – om brug af positiv opmærksomhed Elevsamtalen Konsekvenser Samarbejde med hjemmet

27 Lærersamarbejdet Hvad sker der i teamet?
Hovedmotor for udvikling i skolen Her skabes skolens kultur Samarbejde på forskellige niveauer

28 Problemer og frustrationer ved samarbejdet på det komfortable niveau
At være afslappet, fleksibel og varm – i stedet for organiseret og effektiv Selv mindre beslutninger træffes i fællesskab – det koster megen tid Rollerne er udviskede – ingen er klart ansvarlige, når der skal træffes beslutninger Gruppen støtter sig til hukommelsen og til mundtlighed. Det fører til manglende klarhed og kollektiv usikkerhed. Gruppen har ikke megen kontakt med teori og ideer udefra – er afhængig af enkeltpersoner Diskussioner og beslutninger har en tendens til at blive trukket i langdrag og savner ofte fokus

29 Krav til læreren og teamet
Skal kunne anskue skolen og klasserummet som et komplekst socialt system med sammenhæng mellem alle de faktorer, der til sammen udgør læringsmiljøet Skal sammen med kolleger og andre fagpersoner kunne analysere de vigtige faktorer i læringsmiljøet og omsætte disse analyser til god undervisningspraksis Sætter fokus på lærernes samarbejdspraksis

30 Refleksion Egen refleksion - eventuel med inddragelse af eleverne
Refleksion med kolleger - kan give andre perspektiver Metarefleksion - kritisk refleksion over formål og kontekst. Der er mere uenighed i en tæt samarbejdskultur, hvor formål, værdier og praksis drøftes vedvarende:

31 Skolelederen Hvordan udvikler og vedligeholder skolelederen den samarbejdende skole? Problemadfærd sætter skolen på prøve og afprøver dens professionelle kompetencer Læring på jobbet - det tætte og forpligtende lærerteamsamarbejde er afgørende

32 Hvad virker i efteruddannelse?
Teori (kundskab): forklar og give begrundelser for den nye måde at gøre det på Demonstration: Vis, hvordan den kan gøres i praksis Øvelse: Lad læreren prøve den nye måde at gøre det på Tilbagemelding: Giv lærerne tilbagemelding på deres forsøg på at gøre det på den nye måde Coaching: Hjælp lærerne at finde ud af, hvofrdan de skal arbejde med at forbedre deres forsøg på at gøre det på en ny måde (Joyce & Showers, 2002)

33 Resultater (Joyce & Showers, 2002)
Komponenter Kundskab Færdigheder Overføring til praksis Teori/ kundskab 10 5 Demonstration 30 20 Praksis (øvelse) 60 Tilbagemelding og coaching / sparring 90 95

34 Spec.pæd.bistand på skolen
Antal timer til Læse, AKT og ”tunge” elever Kvalificerede lærere Struktur og procedurer for arbejdet Skal understøtte almenundervisningen Efteruddannelse/kompetenceudvikling Samspil med PPR

35 Adfærd Kontakt Trivsel (AKT)
Fokus på enkeltelever og/eller på undervisningen og kompetenceudvikling Enkeltmandsarbejde eller struktur på skolen AKT-lærerens kompetencer

36 Nyt specialundervisningsbegreb? - omstilling kan lade sig gøre?
Specialundervisningsbegrebet forbeholdes elever i specialklasser/-skoler samt elever der modtager mindst 12 ugentlige støttetimer Inkluderende støtteforanstaltninger - elevernes retskrav National investeringsplan for inklusion

37 Niveau 1 og 2 Niveau 1 = klasseniveau Niveau 2 = skoleniveau
Skolens specialpædagogisk ressourcer skal kunne bringes i spil - skole, forældre og PPR

38 Mål At skabe forudsætninger for, at den almindelige klasselærer i samarbejde med sit team og andre fagpersoner hovedsageligt selv vil kunne klare den naturlige variation i forskelligheder, der findes i de fleste klasser

39 Klassen - niveau 1 (1) Beskrivelse af problem
Fælles drøftelse/refleksion Ny afklaring/aftaler Skriftlighed/logbog Klassens lærere Forældre Spec.uv.lærere/PPR/skoleleder Aftaler/spec.pæd.bistand

40 Klassen - niveau 1 (2) Ansvar på niveau 1
Klassens lærere bibeholder det fulde ansvar Spec.uv.lærere vil kunne udføre konkrete opgaver PPR vil kunne have indirekte opgaver efter aftale Skoleleder beslutter anvendelse af spec.pæd. ressourcer i samarbejde med PPR

41 Ressource-center - niveau 2 (1)
Spec-pæd. koordinatorer, fx AKT og læse Skoleleder PPR Andre sagkyndige,fx forældre (ved elevsager) Konsultation Skriftligt oplæg

42 Ressource-center - niveau 2 (2)
Informationsindsamling Observation fra kolleger/PPR Video Samtaler med elever i klassen Spørgeskemaer - sagkyndig hjælp

43 Ressource-center - niveau 2 (3)
Beslutninger: Konkret handleplan for lærere og forældre Specialpædagogisk rådgivning Spec.uv. i klassen eller uden for skema Supervision fra PPR

44 Ressource-center - niveau 2 (4)
Ansvar på niveau 2 Klassens lærere bibeholder det fulde ansvar Spec.uv.lærere vil kunne udføre konkrete opgaver PPR vil kunne have indirekte opgaver efter aftale Skoleleder beslutter anvendelse af spec.pæd. ressourcer i samarbejde med PPR

45 Dialog på niveau 1 og 2 (1) Må være åben for at se på problemer med nye briller - søge at finde nye perspektiver Ikke fokusere på at finde årsagsforklaringer, men åben for at afdække mange forskellige sammenhænge Have fokus på fremtiden

46 Dialog på niveau 1 og 2 (2) Konkrete spørgsmål:
Kontekst-perspektiv: I hvilken sammenhæng kommer problemadfærd til udtryk? Individ-perspektiv: Sammenhæng med elevens forudsætninger? Aktør-perspektiv: Hvordan oplever eleven det?

47 Dialog på niveau 1 og 2 (3) Kontekstperspektivet:
Relationerne i klassen Relationerne mellem lærer-elev Ledelse af klassen Undervisningens indhold og struktur

48 Skolevæsenet Samarbejdet i skoledergruppen med forvaltningen
Kompetencecentre - adfærd (AKT, ADHD og Autismeområdet) - læsning - generelle indlæringsvanskeligheder Fælles kompetenceudvikling

49 Forventninger til PPR Niveau 1 og 2 - supervision og rådgivning - formidling af forskning og viden - kompetenceudvikling af faggrupper - samspil med skolelederen Faglig udredning og intervention - på individ-, gruppe- og institutionsniveau - samarbejde med børne- og ungepsyk. - udvikling af kvalific. specialforanstatn.

50 Inklusionsfremmende styringsværktøjer
Problemområder: Skolernes elev- og forældrebaggrund er forskellig Elever med store vanskeligheder er tilfældigt fordelt Der kan være en ophobning i nogle år Nogle elever går i specialtilbud fra skolestart Disse elever flytter Forældre har frit skolevalg

51 Ingen lette løsninger for øget inklusion
fx Uddelegering til den enkelte skole Økonomiske styringssystemer Undervisningsassistenter Særlige modeller men Investering i uddannelse Dialog og samarbejde på alle niveauer Lang tidshorisont

52 Litteratur Bergkastet,I, Dahl,L. Og Hansen, K.A Relationsorienteret klasseledelse. Dafolo Gustafsson, Jan-Eric og Myrberg. Eva. 2002: Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat. Skolverket. Nielsen, Bjarne Reformer i folkeskolen gennem de seneste 25 år. Hvorfor er det så vanskeligt at gennemføre faglig udvikling i folkeskolen i overensstemmelse med de vedtagne lovændringer? Forlaget Skolepsykologi. Rød serie.  Nielsen, Bjarne Udvikling af folkeskolens specialundervisning. Hvorfor er det så vanskeligt at gennemføre faglig udvikling af specialundervisning i folkeskolen? – belyst gennem udviklingen de seneste 30 år. Forlaget Skolepsykologi. Nr Nielsen, Bjarne Problemadfærd i skolen. Dafolo. Nielsen, Bjarne Inklusion i skolen – en opgave for mange aktører. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 3. Dansk Psykologisk Forlag. Nielsen, Bjarne(red.) AKT-vejledning i praksis – en del af skolens udvikling. Dafolo Nielsen, Bjarne m.fl. (red) Inklusion i klassens fællesskab. Dafolo. Nielsen, Bjarne m.fl. (red.) Ledelse i en inkluderende skole. Dafolo. Nordahl, T., Mausethagen, S. Og Kostøl, A. (2009). Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 3. Nordenbo,S.E., Søgaard Larsen,M., Tifkci,N., Wendt,R.E. og Østergård, S Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU.

53 Bilag: Indirekte interventionsformer fra PPR i forhold til lærere/lærerteam (1)
Udvikling af områderne problemforståelse, systemanalyse, opstilling af handleplaner samt skriftlig opsamling Udvikling af en hensigtsmæssig og effektiv dialog- og mødekultur i lærerteamet Supervision og rådgivning – såvel generelt som i enkeltsager i forhold til lærere i almenundervisningen Supervision af lærere med specialpædagogiske opgaver – såvel i teamet som i forhold til enkeltlærere

54 Bilag: Indirekte interventionsformer fra PPR i forhold til lærere/lærerteam (2)
Formidling af kontakt til eksterne rådgivere inden for specialområder, fx ADHD, autisme eller læsning Observationer i klassemiljøet af aftalte problematikker Medvirken i aftalte lærerteamdrøftelser Medvirken i vanskelige forældresamtaler Medvirken i indsatser i den enkelte klasse i forhold til udvikling af læringsmiljøet og samspillet mellem eleverne og i forhold til lærerne

55 Bilag: PPR: Generelle indirekte interventionsformer på skolen (1)
Åben anonym rådgivning Formidling af relevante forskningsresultater Kurser med udvikling af ressourcelæreres rådgivningskompetencer Kursusforløb for lærere i at få tidligt fokus på elever i betydelig risiko for at udvikle tristhed, depressivitet og indadvendthed samt i at håndtere disse situationer Kursusforløb og faglige oplæg om relevante faglige emner for lærergrupper

56 Bilag: PPR: Generelle indirekte interventionsformer på skolen (2)
Medvirke til at finde måder at udnytte såvel elevernes som forældrenes ressourcer i arbejdet Medvirken i konkrete udviklingsprojekter i klassen eller på skolen, fx LP-modellen Udarbejdelse af analyser og mindre undersøgelser med opsamling i fagligt notat Medvirken i evalueringsopgaver – herunder spec.foranstaltn. Generel og konkret rådgiver for skoleledelsen, fx om behov for kompetenceudvikling blandt lærere, betydningen af rammefaktorer for udvikling af almenundervisningen, betydningen af skolens organisering af undervisningen for inklusionsarbejdet

57 Bilag: PPR: Direkte interventionsformer - efter aftale med forældre
Samtaleforløb med enkeltelever og grupper Medvirken til gennemførelse af konkrete øvelser i klassen - fx indarbejde rutiner og vaner Medvirken i kursusforløb med grupper af elever/hele klassen - fx udvikle sociale kompetencer Deltagelse i arbejdet i familieklasser


Download ppt "Inklusion i skolen - hvad betyder det for lærerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google